Saga Bacardí
06280
ESCRITURA DE PAGO POR ARREGLO Y OBRAS DEL MAS SITJAR HACIA BERNET, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sie notiro. Com Francesch Bernet mestre de casas, ciutadá de Barcelona. De son grat, y certa siencia firma apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. En la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech Beneficiat, encaraque absent, y per ell lo notari avall escrit present, y estipulant de quatrecentas vint y tres lliuras, dos sous, y set diners moneda barcelonesa. Que son per las obras, mans, y recaptes que se han empleat en la casa de la heretat nomenada "Mas Sitjar"que dit Rnt. Dr. Llorens Pujol te, y posseheix en lo terme, y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona que antes fou de Joseph Sala pagés de la prop dita Parroquia llargament expressadas en lo memorial del thenor seguent.
Memorial de las obras que jo Francsch Bernet mestre de casas ciutadá de Barcelona he fet en la casa anomenada "Lo Mas Sitjar" que vuy poseheix lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y beneficiat de la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech, com a layca y privada persona, situada en la Parroquia, y terme de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona, que antes fou de Joseph Sala pagés de dita Parroquia, son las seguents.
Primo: Se ha sospedrat tota la casa de dins y de defora, y se ha arregossada.
Item: Se ha fet un aposiento per posar los fruyts, y sobre dit aposiento un terrat, y al cantó del terrat, la necessaria.
Item: Se han retornat dos sostras que eran caiguts, y se han fet ab regohons, y se ha enrajolat lo corresponent a dits sostres.
Item: Se ha fet la teulada, que correspon a la cuyna mitja sala, y aposiento, y se han fet dos archs en lo celler, y sobre de dits archs, una paret de mahons, a fi de que la teulada sia mes forta, per ser ara las bigas de trabés, quant antes eran per llarch.
Item. Se ha donat una capa de guix al aposiento que mira a ponent y se ha arrebossat.
Item. Se ha fet un portal dit aposiento, y al altre aposiento del costat se ha fet una finestra a la part de ponent.
Item; En la sala se han adobat tots los portals, y se ha arrebossada, com y també los demes aposientos.
Item: Se han mudat alguns quadrats de la teulada que mira a mitgdie, y totas las teulas se han adobat, y se ho han possat novas teulas novas a fi de traurer moltas gerras, que ho havia.
Item: Se ha arregosat la cuyna, y la entrada.
Item: Se ha fet una rampa per entrar a la casa, y se han tret grahons que estaban molt derrotats.
Item: Se ha suspedrat la pallissa se ha fet un pedrat de paret nova, y se ha fet de las tres parts del lada, las dos de nova.
Item: Se han adboats los pilans del trull, y se ha fet una bassa melaguera.
Item: Se han sospedrat los corrals, y se ha fet un tros de teulada nova, se ha fet lo portal ab rafach, y aixi mateix la cort dels tossinos.
Item: Se ha fet rafach al portal del barra., per rahó de las quals obras se han esmersat los materials y jornals seguents.
Primo: Per doscents quatanta dos quintars de cals a rahò de tres sous, y quatre diners lo quintar.........................................................................................................................40Ll 6S 8D.
Item: Per cent quaranta dos quintars de guix a rahó de un sou, y sis diners lo quintar.........................................................................................................................10Ll 13S 7D.
Item: Per dos mil sis sentas y sinquanta teulas a rahó de catorse lliuras lo millé....37Ll.
Item: Per un mil doscentas rejolas a rahó de sinch lliuras lo millé...........................46Ll.
Item: Per sinch mil trescents sinquanta mahons a rahó de vuyt lliuras lo millé........42Ll 16S.
Item: Per quaranta tortugas........................................................................................2Ll 13S 4D.
Item: Per treginar la cals, guiz y arena......................................................................14Ll 16S.
Item: Per trenta quatre jornals de tirar terra a rahó de set sous, y sis jornal............12Ll 15S.
Item: Per lo import dels jornals de mestre de casas, fadrins, y mahobras................216Ll 2S.

423Ll 2S 7D.

Lo modo de la paga de ditas quatrecentas vint y tres lliuras, dos sous y set diners moneda barcelonesa, es que aquellas confessa haver rebut de comptants a sas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pevunia, y a tot, y qualsevol altre dret, o lley que afavororlo pogués no sols firma la present pocha, sino també afirma, y jura que ditas obras son verdaderas, y que en aquellas se ha empleat dita quantitat. Y aixis ho firma en la ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setceitns sinquanta y sis. Essent presents per testimonis Domingo Savall estudiant en filosofia en Barcelona residint. Y Francisco Morató fuster ciutadá de Barcelona per dit Francesch Bernat, que diu no saber de escriurer firmo jo Domingo Savall testimoni.
En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari, que certifico coneixer a dit contrahent, y per lo qual qua ja dit no saber de escriurera firmat lo expressat Domingo Savall.