Saga Bacardí
06283
ESCRITURA DE CREACION DE CENSAL A FAVOR DE GABRIEL, POR SU HERMANO JOSÉ PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu sie, amen. Jo Joseph Pujol adroguer ciutadá de Barcelona, per pagar al Dr. Gabriel mon germá, doscentas lliuras a compte de los drets a ell espectants en la heretat, y bens de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona pare meu, y seu. Persó de mon grat y certa ciencia per mi, y per mos hereus, y successors qualsevols sian vench a dit Dr. Gabriel Pujol clergue en Barcelona residint mon germá, com a laica persona present, y a sos successors carta, de fracia de quitar mitgencant sis lliuras barcelonesas de penció de censal annuals cobradoras de mos bens, del dia present a un any, y axi los demes anys en semblant dia prometent la annua penció franca de tots gastos, y carrechs aportarla a mon perill dins las casas de dit mon germá, o alla ahont voldrá com no si afora del present Principat. Sens dilació ni escusa alguna ab salari de procurador, y ab restitució, y esmena de tots gastos, y despesas. Lo preu del present censal es doscentas lliuras barcelonesas a rahó del tres per cent en forsa de Real Pragmatica, lo qual preu se retinga dit mon germá per rahons sobreditas volent que los drets, y accions prioritat de temps, y altres preeminencias competents a dit mon germá queden en sa forsa, y valor pera derensar lo present censal, lo qual paga dit mon germá donar per dotació de qualsevol personas. Subjectant lo preu de dit censal al pacte de rehesmersar ab decret de qualsevol ordinari, y axi abs dret que me puga afavorir prometo a dit mon germá que lo present censal ab sos accessoris, li faré tenir, y rebrer y cobrar y li estaré de evicció en tot cas ab restitució, y esmena de tots dañs, y gastos. Y axi mateix prometo a dit mon germá que dins lo termini de tres anys, o despres sempre que li aparexerá milloraré la sobreobligaciós de dit censal donant algunas especials obligacions, o dos, o mes fermansals y encas de no cumpliro vull indicir en la pena de semblants dos centas lliuras que servescan per lluició de dit censal, y pagare las pencions, y porrata de aquell que ales hores se deuran junt ab los gastos, y per cumplir tot lo sobre dit ne obligo a dit mon germá tots mos bens mobles, e immobles, presents y veniders, renuncnant a mon propri for, y al privilegi de aquell sots mecentme jo, y mos bens a la curia del Ilustre Corregidor de la present ciutat, o a altre qualsevol Tribunal y superior azi ecclesiastich com secular ab facultat de variar lo judici, y firmo escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Corregidor, o altre tribunal y superior axi ecclesiastich com secular, obligant perso ma persona y bens, mobles, e immobles, presents, y veniders, ab jurament que presto a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis, ab constitució de procurador per ser feriat, de la Semmana Santa. Y axi ho firmo en la presen ciutat de Barcelona als disset días del mes de Abril de mil setcents sinquanta sis. Essent presents per testimonis Narcis Troch notari real y Daniel Diumanjó escrivent en Barcelona residints.
Joseph Pujol y Pujol, En mon poder Daniel Troch notary publich de número de Barcelona que fas fe conech a dit Joseph Pujol y Pujol y que lo mateix Joseph Pujol y Pujol firma lo sobredit acte de censal de s ama y lletra proprias.