Saga Bacardí
06287
ESCRITURA DE PAGO A NISSÓ POR REPLANTACIÓN DEL MAS SITJAR, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia notori, com Francisco Nisso pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona. De son grat y certa sciencia firma apocha al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cuget del Rech de la present ciutat de Barcelona, present de doscentas vint lliuras onse sous y quatre diners moneda barcelonesa, que son, ço es cent vint y tres lliuras sis sous y quatre diners per la plantada de vinya ha fet lo expressat Francisco Nisso, en tretxe Gener mil setcents sinquanta cinch en la heretat, que lo mateix Dr. Llorens Pujol posseheix en dita Parroquia de Cervelló, satanta nou lliuras un sou per la plantada ha fet lo mateix Francisco Nisso en la reffedira heretat en lo Gener del corrent any mil setcents cinquanta sis, y las restants divuyt lliuras quatre sous per lo treball de adobar lo liberá de dita heretat, tot llargament expressat en lo memorial seguent.
Memorial de las plantadas de vinya, que jo Francisco Nissó pagés de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló he fet en las terras de la heretat, que posseheix lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. En los anys mil setcents cinquanta sinch, y mil setcents sinquanta sis, y adops en la liberá per rahó dels quals se ha gastat lo seguent.
Plantada de mil setcents sinquanta sinch.
Primo: Per vuyt mil maijols, a rahó set sous, y sis lo milé...............................................3Ll 1S.
Item: per vuyt manechs..........................................................................................................8D.
Item: Per doscents noranta dos jornals de plantar vinya a vall overt, y fer las rasas, a rahó de sis sous y sis diners jornals..............................................................................................94Ll 18S.
Item: Per vint, y quatre jornals per terreplenar, y cavr lo dit mallol, a rahó sis sous, y ss diners jornal.................................................................................................................................7Ll 16S.
Item: per dos puntaguts, tres magalls, y tres xapas........................................................13Ll 10S.
Item: Per calsar dos magalls............................................................................................1Ll 4S.
Item: Per dos magallas calsadas..........................................................................................16S.
Item: Per adobar un punt agut..............................................................................................5S.
Item: Per cent vint y quatre llossos................................................................................1Ll 9S 4D.

Plantada de mil setcents sinquanta sis 123Ll 5S 4S.
Primo: Per quatre mil mallols........................................................................................1Ll 8S.
Item: Per cent cinquanta vuyt jornals de plantar, a rahó set sous quiscun-------------55Ll 6S.
Item: Per dosset jornals per traurer pedras, a rahó set sous......................................5Ll 19S.
Item: Per vint y sis jornals de cavar los mallols, a rahó set sous jornal.....................9Ll 9S.
Item: Per quatre magalls calsats..................................................................................2Ll 8S.
Item: Per un puntagut calsat de dos caps.........................................................................10S.
Item: Per un puntagut nou...........................................................................................2Ll.
Item: Per tres magallas calsadas.................................................................................1Ll.
Item: Per vuytanta quatre llossos.................................................................................1Ll 8S.

78Ll 10S.
Item: Per cinquanta dos jornals a rahó set sous quiscun que se han empleat per adovar lo liberá qual estava casi perdut y es estat precis fer una rasa desde la partió de la Rectoria fins la casa. La qual se ha fet molt ample per las grans ayguas acuderen en aquell fondo, se han tret miltas pedras, y se ha fet un marge, a la part de vall, a fi, que dita rasa fos permanent..................................................................................................................18Ll 4S.

220Ll 11S. 4D.
Lo modo de la paga de ditas doscentas vint lliuras once sous y quatre diners moneda barcelonesa es de comptants, a sas voluntats, y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y ab qualsevol dret, o lley, que afavorir lo pogués firma la present apocha en la ciutat de Barcelona als disset dias del mes de Juny del any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta y sis. Essent presents per testimonis Joseph Samontar Flaquer y Hypolitt Martí comerciant ciutadans de Barcelona, y per dir Francisco Nissó qui diu no saber de escriurer firmo jo en sa presencia Hypolit Marti testimoni. En poder de mi Joseph Anton Mallach notari que certifico coneixer a dit contrahent, y per dit Francisco Nissó que ha dit no saber de escriurer ha firmat dit Joseph Martí.