Saga Bacardí
06289
ESCRITURA DE LIQUIDACIÓN DE CUENTAS DE LA CAUSA PIA DE ALOMAR MORA, HACIA CAYETANA Y LORENZO PUJOL Y PUJOL.


Sia notori, com la Señora Cayetana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol y Mora difunt adroguer, ciutadá de Barcelona, no sols com a thenutaria de la heretat. Y bens de dit difunt son marit, sino també, sens prejidici de dita tenuta. Usufructuaria de la mateixa heretat, y bens de dit difunt son marit per est deixada ab son ultim testament, que segons se assereix feu, y firmá en poder de Josep Cols difunt notari publich de número de Barcelona als vint de Mars de mil setcents quaranta nou en dits respecives noms. De son grat y certa sciencia confessa, y en veritat regoneix, al Rnt. Dr. Llorens Pujol y Pujol, y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat de Barcelona son fill, a est acte present, que ha tingut ab ella a bo, verdader, recte y leal compte de totas las quantitats per dit Dr. Llorens Pujol, com a procutador del expressat Joseph Pujol son pare, administrador que fou de la Causa Pia findad per lo difunt Dr. Gabriel Alomar Pbre. cobradas, y pagadas desde trenta Agost mil setcents quaranta set, fins tretse Juliol mil setcents sinquanta quatre. Los quals son del thenor seguent.
Compte del que lo Dr. Llorens Pujol Pbre. ha cobrat, com a procutador de Joseph Pujol y Mora administrador de la Causa Pia del difunt Dr. Gabriel Alomar Pbre. desde el dia trenta Agost mil setcents quaranta set, fins lo die tretse Juliol mil setcents cinquanta y quatre.
Primo: A quatre de Noembre mil setcents quaranta y set de Ferriol Çassibas............17Ll.
Item: A vint de Gener mil setcents quaranta y vuyt de Da. Maria Çabatés.................39Ll 4S.
Item: De dit Çarrobas. A vint y vuyt Abril de mil setcents quaranta vuyt......................17Ll.
Item: De D. Francisco Marí y de Aguilada............................................................3Ll.
Item: A tretse de Juliol de mil setcents quaranta vuyt de dita Çabatés.........................39Ll 4S.
Item: Al primer de Noembre de mil setcents quaranta vuyt de dit Çorriba....................17Ll.
Item: A catorce de Gener de mil setcens quaranta nou de dita Çabatés.......................39Ll 4S.
Item: Al primer de Maig de mil setcents quaranta y nou de dit Çarribas.....................17Ll.
Item: A set de Juliol de mil setcents quaranta y nou de dit Marí................................10Ll.
Item: A divuyt de Agost de mil setcents quaranta nou de dit Çabatés..........................39Ll 4S.
Item: A quatre de Noembre de mil setcents quaranta nou de dits Çorribas...................17Ll.
Item: De dit Marí................................................................................................5Ll.
Item: A vint de Gener de mil setcents cinquanta de dita Çabatés..............................39Ll 4S.
Item: A vint y hu Maig de mil setcents cinquanta de dit Çarribas..............................17Ll.
Item: A divuyt de Agost de mil setcents cinquanta de dita Çabatés............................39Ll 4S.
Item: A quinse de Desembre de mil setcents cinquanta de dit Çarribas.......................17Ll.
Item: A quince de Gener de mil setcents cinquanta y hu, de dita Çabatés..................39Ll 4S.
Item: Al primer de Maig de mil setcents sinquanta y hu, de dit Çorribas...................10Ll.
Item: De dit Çorribas....................................................................................8Ll 3S 8D.
Item: A vint y cinch de Gener de mil setcents cinquanta y dos, de dita Çabatés..........78Ll 8S.
Item: A vint y set de Gener de mil setcents sinquanta y dos de dit Çarribas...............14Ll.
Item: A int y tres de Juliol de mil setcents cinquanta y dos de dit Çorribas...............17Ll.
Item: A quinse de Noembre de mil setcents cinquanta y dos de dit Çorribas..............17Ll.
Item: A dotse de Juliol de mil setcents cinquanta y tres de dita Çabatés...................78Ll 8S.
Item: A set de Juliol de mil setcents cinquanta y tres de dit Çorribas.......................17Ll.
Item: Al primer de Noembre de mil setcents sinquanta y tres de dit Çorribas............27Ll.
Item: A dotse Juliol de mil setcents cinquanta y tres de dita Çabatés.......................39Ll 4S.
Item: De dit Marí...........................................................................................22Ll 4S.
Item: A dinou de Gener de mil setcents cinquanta y quatre de Eulalia Torres..........740Ll.

1480Ll 10S.

Compte del que ha pagat lo Dr. Llorens Pujol Pbre. com a procutador de Joseph Pujol y Mora administrador de la Causa Pia del difunt Dr. Gabriel Alomar Pbre. desde el dia trenta Agost mil setcents quaranta y set, fins lo dia tretse Juliol mil setcents cinquanta y quatre.
Primo: A onse de Noembre de mil setcents quaranta y set a Sant Joseph per los censos...........................................................................................................10Ll.
Item: A onse de Gener de mil setcents quaranta y vuyt a Pau Muní fuster...............1Ll.
Item: A vint y nou de Abril de mil setcents quaranta y vuyt per lo catastro...............10Ll 1S.
Item: Per lo allotjament de mil setcents quaranta y vuyt.........................................5Ll 1S.
Item: A tretse de Noembre de mil setcents quaranta y vuyt, a Sant Joseph................10Ll.
Item: A vint y tres de Noembre de mil setcents quaranta y vuyt al Nostre Capitol censos............................................................................................................6Ll 1S.
Item: Per lo catastro de mil setcents quaranta y nou............................................10Ll 1S.
Item: Per lo allotjament de mil setcents quaranta y nou.........................................5Ll 1S.
Item: A trenta y un de Juliol de mil setcents quaranta y nou al dit capitol.................6Ll 1S 5D.
Item: A vint y sis de Setembre de mil setcents quaranta y nou al Dr. Geroni Grassot.9Ll.
Item: A dinou de Noembre mil setcents quaranta y nou a Sant Joseph.....................10Ll.
Item: A tres de Desembre de mil setcents quaranta y nou a Salvador Aldrich manyá.2Ll.
Item: A vint y hu de Maig mil setcents cinquanta, per lo allotjament........................5Ll 1S.
Item: Per lo catastro de mil setcents cinquanta....................................................10Ll 1S.
Item: A vint y tres de Agost de mil setcents cinquanta, a Miquel Serra mestre de casas...........................................................................................................42Ll 1S 3D.
Item: A onse de Noembre mil setcents cinquanta al dit Capitol...............................6Ll 1S 5D.
Item: A tretse de Noembre de mil setcents cinquanta, a Sant Joseph......................10Ll.
Item: Al primer de Juny de mil setcents cinquanta y un, a Joseph Cols notari........1Ll 2S 6D.
Item: A tres de Juny mil setcents cinquanta y hu als allotjaments...........................5Ll 1S 5D.
Item: A quinse de Setembre de mil setcents sinquanta y un per lo catastro..............10Ll 1S.
Item: A dos de Agost de mil setcents cinquanta y hu, a Joseph Cols notari.................1S.
Item: A vint y quatre de Gener de mil setcents cinquanta y dos, a Sant Joseph........10Ll.
Item: A vint y cinch de Gener de mil setcents cinquanta y dos al dit Capitol.............6Ll 1S 5D.
Item: A Joseph Cols notari per los treballs de son offici.....................................4Ll.
Item: A trenta hu Maig de mil setcents cinquanta y dos per lo allotjament...............5Ll 1S 5D.
Item: A divuyt de Juny de mil setcents cinquanta y dos per la escura de la clavaguera.......................................................................................................1S 8D.
Item: A vint y cinch de Juny de mil setcents cinquanta y dos, a Miquel Gare mestre de casas...........................................................................................................3Ll 5S.
Item: Per lo catastro de mil setcents cinquanta y dos.........................................10Ll 10S.
Item: A set de Nembre de mil setcents cincuenta y dos, a Joan Solá fuster.............3Ll 15S.
Item: A ditse de Desembre de mil setcents cinquanta y dos a Sant Joseph..............10Ll.
Item: A tretse de Desembre de mil setcents cinquanta y dos al dit capitol................6Ll 15S.
Item: A tres de Febrer de mil setcents cinquanta y tres, a Miquel Serra mestre de casas...........................................................................................................2Ll 12S.
Item: A dinou Abril de mil setcents cinquanta y tres a Joan Solá fuster................3Ll 15S.
Item: Per lo allotjament de mil setcents sinquanta y tres.....................................5Ll 15S.
Item: A tretse de Noembre de mil setcents cinquanta y tres, a Sant Joseph.............10Ll.
Item: A divuyt Noembre de mil setcents cinquanta y tres a Miquel Serra mestre de casas...........................................................................................................2Ll 15S.
Item: Al primer de Dezembre de mil setcents cinquanta y tres al dit capitol............6Ll 16S.
Item: A Maria Custó per tres pencions, segons apar de apochas en poder de Joseph Cols y Anthon Duran notari................................................................................210Ll.
Item: A Cayetana Clará...........................................................................210Ll.
Item: Per dret a la curia..............................................................................62Ll 16S.
Item: A Joan Baptista Plana........................................................................1Ll 14S.
Item: Per lo capson sobre mil quatrecentas vuytanta lliuras deu sous, que se han cobrat, segons apar a dos sous per lliura...........................................................................148Ll 1S.

907Ll 7S.

Suma lo cobrat..................................1480Ll 10S.
Suma lo pagat....................................907Ll 7S 1D.

Resta debitor.....................................573Ll 2S 11D.

Los quals comptes vistos, y regoneguts una y moltas vegadas sempre se ha trobat, que lo cobrat per dit Dr. Llorens Pujol importa mil quatrecentas vuytantanta lliuras deu sous, y lo pagat suma noucentas set lliuras set sous, y un diner, aixique queda debotir en la quantitat de cinch centas setanta tres lliuras dos sous, y onse diners quals efectibament cobrá lo dit difunt Joseph Pujol son pare, y aixis renunciant a la excepció de dits comptes no esser ben examinats, a la cosa no esser aixi, al error del calcol, a la lley dient, que per el error de calcol, los comptes se poden retractar, y a tot, y qualsevol altre dret, o lley que afavorir la pogués, fa en dits respective noms llargas, y bastants diffinició, y remissió de dits comptes, imposant, en dits respective noms als successors en dita causa pua silenci, y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanarli cosa alguna mes ab solemne estipulació roborada en ma, y poder del notari avall escrit. Mesavant convé en dits respective noms, y promet las sobreditas cosas totas y sengles tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó. En testimoni de las quals cosas firma la present escriptura en la ciutat de Barcelona als tretse días del mes de Juliol del any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta y sis. Essent presents per testimonis Joseph Noguera, matalasser ciutadá de Barcelona, y Pere Alaret jove matalasser en Barcelona habitant.
Cayetana Pujol y Pujol, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari, que certifico coneixer a dita contrahent.