Saga Bacardí
06291
ESCRITURA DE CONVENIO DE LOS BIENES DEJADOS POR JOSÉ PUJOL Y MORA ENTRE CAYETANA PUJOL Y SU HIJO JOSÉ PUJOL Y PUJOL.


Sia com jo Caetana Pujol y Pujol viuda del Señor Joseph Pujol y Mora adroguer, ciutadá de Barcelona no sols com a thenutaria de la heretat, y bens que foren de dit difunt mon marit per mon dot, esponsalici y altre drets, y credits me competeixen en la heretat, y bens de aquell en cirtut de la constitució (hac nostra) sino també com a usufructuaria de la mateixa heretat, y bens per dit mon marit deixada ab son ultim, y valido testament que feu, y firmá en poder de Joseph Coll quandam notari publich de Barcelona y sonsiderant que lo dit Señor Joseph Pujol y Mora mon marit ab son prechalendat testament me deixá y llegá lo plé, e integro us de fruit de tota la sua universal heretat y bens tot lo tems de la mia vida natural ab la obligació de haver de prestar tots los aluiments a la vida humana necessaris, de menjar, y beurer, calsas y vestir qaixi en sanitat com en malaltia no sols fills a ell y a mi comuns fins que estos tinguessen estat, sino també a la Señora Theresa Mascaró y Pujol sa germana, y cunyada mia tot lo temps de la vida sua natural, inscituit y deixant hereu seu universal a Joseph Pujol y Pujol fill a ell, y a mi comú. Atenent també, y considerant que lo dit Joseph Pujol y Pujol mon fill de consentiment y voluntat mia esta de proxim en celebrar matrimoni ab la Señora Francisca March y Matas doncella filla del Señor Joseph March mercader, ciutadá de Barcelona y de la Señora Maria March y Matas conjuges. Atenent igualment que la heretat y bens de dit difunt Joseph Pujol y Mora, mon marit, consisteix en una torre dividida en dos, so es una gran, y altre petita ab sas terras drets, y pertinencias situada en lo terme de Sant Andreu de Palomar, Bisbat de Barcelona, y en algunas pessas de terra divididas y separadas de dita torre, com y també en dos casas situadas en la present ciutat de Barcelona, la una en lo carrer mitja de Blanqueria, y la altre en lo cantó del carrer dels Assahonadors y demunt lo Molí de la Sal, y aixi mateix en alguns censos y censals y principalment en crescuts capitals tant de botiga de adroguer com de differents negocis part de la Companya ab Joseph Buygas y altres socis, y part propris que separadament deu agenciar y cuidar, los quals demanan la industria, y aplicacio de una persona hábil, y capas en materias de comers, y semblants negocis. Atenent aixi mateix, y considerant que lo referit Joseph Pujol y Pujol mon fill per sa particular aplicación las corresponents circunstancias, y qualitats per lo mes y cuidado de dits caudals. Y desitjant com desitjo no sols la conservació de la heretat y bens de dit mon marit, sino també lo augment de aquells. Ab tot de considerarme usufructuaria ab lo ple, e integro usdefruyt de la referida heretat y bens. Y peraque també lo mateix Joseph Pujol y Pujol mon fill puga igualment suportar los carrechs de son matrimoni y viurer ab la corresponent decencia, y expressament exoneració també de la obligació predita de haverli de prestar los aliments, no obigada, ni induhida de dol, sino de -mera liberalitat, y del añor maternal que li aporto. De mon grat y certa sciencia, de una part no sols relaxo, y cedesch al dit Joseph Pujol y Pujol mon fill com a ben mereixent present, y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament la possessió que com a thenutaria per dita, tinch y me competeix de la heretat, y bens que foren del sobre anomenat Joseph Pujol y Mora mon marit, sino també renuncio y prematurament restituesch al mateix Joseph Pujol y Pujol mon fill lo us de gruyt, que en virtut del sobredit llegat tinch de la sobre referida universal heretat y bens y de altra part, dona, y cedesch al mateix Joseph Pujol y Pujol mon fill y als seus perpetuament tots los fruyts que se trovan actualmente existents, y tots los abansos que jo hage fet dels fruyts reddits, y productos de tota la referida universal heretat, y bens desde el dia de la mort de dit mon marit, fins lo die present. Las quals relaxació, renuncianció, y donació respective fas aixis com millor dir, y entendrer se pot ab las reservas limitacions y pactes seguents.
Primerament: Me reservo lo us de fruit de la casa en que actualmente habito situada en lo cantó del carrer dels Assanonadors ab la llibertat que també vull tenir reservada per sempre, y quant me aparega de fer habitació, y habitar junt ab dit mon fill, y sa familia en la Casa Gran situada en lo carrer Mitjá de la Blanqueria.
Item: Aixi mateix me reservo lo us de fruyt de la dita torre, o torres ab tots sos drets y pertinencias situada en lo terme de Sant Andreu de Palomar, com y també de qualsevols pessas de terra divididas, y separadas de dita torre, y en qualsevol part situadas.
Item: Igualment me reservo lo us de fruyt de tot aquell censal en temps de sa creació a preu quatrecentas lliuras, y vuy en virtut de addició feta per dit mon fill de proprietat mil doscentas lliuras, y pensió trenta sis lliuras que fa, y presta Pau Calvet pagés de la Parroquia de Sant Martí de Provensals.
Item: Semblantment me reservo lo us de fruyt de aquell cens de pensió vint y una lliuras que fa, y presta Anton Llorens Assahonador en, y sobre unas casas que te, y posseheix en lo carrer den Bartroli cerca del carrer de la Argenteria de la present ciutat.
Item: Aixi mateix me eservo lo us de fruyt de aquell altre cens de pensió vint y tres lliuras quinse sous que fan, y presta Joan Comas corredor de Coll, y Jaume Carreras pescador, ciutadans de Barcelona en, y sobre las casas que estos tenen y posseheixen en lo carrer den Fonollar de la present ciutat.
Item: Igualment, me reservo trescentas lliuras annuals cobradoras a mon arbitri de aquell vam de negoci que millor me apareixerá y de las personas que lo administraran.
Item y finalment: Me reservo lo us de fruyt de aquells mobles, robas, y alhajas que se trovan tcontinuadas en lo inventari que prenguí dels bens de dot mon marit, de las quals no faré entrega al dit mon fill, ab lo faré de altres mobles, robas y alajas de la qual entraga constará ab acte separat.
Item: Me abdia, y privo de demanar ni presevidrer milloras algunas que fasse, o hage fet en las coasas que sobre me he reservat ans be qualsevols que sian per las horas las cedeschal dit mon fill.
Item: Del us de fruyt de las cosas que sobre me he reservat me obligo a Maria y Pau Anton Pujol mon fill fins tinga estat, y aixis mateix a la dita Señora Theresa Mascaró y Pujol ma cunyada durant la vida en tots los aliments de menjar, y beurer, calsar y vestir, sans, y malalts si, y conforme ho te disposat lo dit Joseph Pujol y Mora mon marit ab son prechalentat testament.
Item: Ab pacte que per quant del us de fruyt dels bens de dit mon marit se deuhen també prestar los aliments al Dr. Gabriel Pujol y Pujol mon fill. Per so jungesch al dit Joseph Pujol y Pujol la obligació de haver de prestar tots los dits aliments al dit Dr. Gabriel Pujol fins a tenir la edat de vint y sinch anys cumplerts.
Item: Ab pacte que sempre, y quant vinga lo cas de haver se de pagar los llegats per dit mon marit fets a sos fills dega dit Joseph Pujol y Pujol mon fill pagar aquells.
Item: Ab pacte que per quantantes de arribar a la cullita dels fruyts de dita torre a poder percebir, y cobrar los llobuers de las terras, y las pessas dels censos, y censals que sobre me he reservat ha de passar algún temps. Perso puga, y me sia permes lo retenirme dels diners que actualmente se trovan resultants dels productos dels bens de dit mon marit la quantitat de mil lliuras barcelonesas a fi de que puga esperar millor la cullita dels gruyts del corrent, y demes anys, y aquells millor beneficiar sens que las ditas mil lliuras las dega may restituir al dit mon fill.
Item: Ab pacte, que per lo que mira als gastos necesaris per lo conreu de las vinyas de dita torre en lo corrent any degan estos venir a carrech de dit Joseph Pujol mon fill ab lo ben entes que puga despres recobrarlos dels mateixos fruyts que resultaran.
Item: Ab pacte, que lo dit Joseph Pujol y Pujol mon fill no puga demanar comptes dels capitals, y proprietats continiadas en lo inventari que prenguó dels bens de dit mon marit en atenció de haverlas administradas ell mateix, y donats los destinos que li ha aparegut. Si empero prometo donarli dels mobles, e immobles que sobre me he reservat.
Item y finalment: Ab pacte, y condició que en cas de premoror a mi lo dit Joseph, o los fills, en tal cas, o casos vull y expressament prench ser mon animo que tot lo us de fruyt de que me abstench altrement y que me deixá mon marit tinga mon vegue a mi com si cosa no hagues renunciat ab lo present acte. Dono empero facultat pera qualsevol de dits casos a mon fill Joseph que en testament, o entre vius puga aplicar de di tus de fruyt pera manutencio de sa muller Sañora Francisca March mantenintse viuda y conservant son nom, fins a la quantitat de sinch centas lliuras annuals en lo cas solament, y no altrament que tot lo que puga deixar a la muller no abasteix pera ditas sinch centas lliuras. Y ab ditas reservas, limitacions y pactes sobre referits, y no altrement, ni en altra manera, fas las present relaxacio., renunciació, y donació resepcte, abdicant del us de fruyt que en virtut de dita tenuta y llegat me competeix en la universal heretat, y bens que foren de dit quandem marit, volent que a la proprietat de estos sie lo mateix us de fruyt aplicat, y consolidat, cedint aixi mateix al dit Joseph Pujol mon fill tots lo drets y accions que en virtut dita tenuta, y llegat de us de fruyt me competeixen en la heretat y bens del referit mon marit, dels quals drets y accions puga lo dit mon fill usar en judici, y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo per est efecte procurador meu com en cosa propria, ab clausula de intoma. Mas avant prometo y juro a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis en ma, y poder del notari avall escrit, que contra las sobreditas cosas no faré, ni vindré per causa, o rahó alguna, ni en quant a donació, revcaré per rahó de ingratitut, inopia, necesitat, o ofensa, ni per altra qualsevol causa, o rahó. Renunciant a la lley que diu que per rahó de ditas causas, pot la donacío revocarse, y a qualsevol altre dret, y lley que en asso favorir me puga. Y lo dit Joseph Pujol y Pujol lloant y aprobant las sobreditas csasas ab la mes justa demostració de gratitut, accepto las ditas relaxació, renunciació y donació per dita Señora Caetana Pujol ma mare a mi sobre feta ab las reservas, limitacions, y pactes sobre referits, als quals espontaneament consento. Prometent a la mateixa Señora ma mare, que los sobredits pactges atendre y cumpliré y que las ditas reservas y limitacions tindré per fermas, y agradables y que contra ellas no faré no vindré per causa, o rahó alguna, baix la obligació que fas de tots mos bens mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant a qualsevol dret que en assó afavorir me puga. Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona als vint y sinch días del mes de Janer del any mil setcents cinquanta set. Essent presents per testimonis lo Rnt. Dr. en canos Joan Ferrussola Pbre. en Barcelona residint y lo Magnifich Dr. en drets Feliu Faixó en esta ciutat domiciliat.
Cayetana Pujol, Joseph Pujol y Pujol, En poder de mi Joan Olzina y Cabanas notari qui afirmo coneixer als dits mare y fill Pujol y que estos ho han firmat de sas mans proprias.