Saga Bacardí
06296
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSO EN CASA DE LA CALLE BLANQUERIA HACIA LA PARROQUIA DE SAN CUCUFATE DEL RECH, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori com las parts avall escritas. De llur grat, y certa sciencia han vingut a terminar y ajustar sas respective proetensions que avall se mencionaran per medi de la concordia seguent.
Com ab acte rebut en poder de Bonaventura Torres notari publich de Barcelona a vint y sis de Juny mil siscents setanta y hu Pau Trullols religios Agustino hagues estabmert ab imposició de cens de quaranta una lliura divuit sous a Joseph Pasqual adroguer tota aquella casa que vuy posseheixCaetana Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer ciutadá de Barcelona y Joseph Pujol son fill en los noms de usufructuaria y proprietari respecive, situada en lo carrer de la Blanqueria de la present ciutat, y ab altre acte a continuació de dit establiment hagues concedit llicencia y facultat de lluir y extinguir trenta y sinch lliuras en nuda percepció del sobre referit cens ab setcentas lliuras en proprietat. Usant lo dit Joseph Pujol y Mora a les hores possessor en dita casa de dita facultat als deu de Desembre de mil seetcents sinquanta y tres, depositada la taula dels comuns deposits de la present ciutat a solta de Joan Baptista Plana notari, setcentas lliuras barcelonesas ditas, y escritas al Rector de la Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat per lluir y extincció del referit cens, y si be la dita partida fou intimada y notificada a dit Rector y Comunitat empero estos, no sols no acceptaren la dita lluició si que la impugnaren ab diferents rahons pretenent no sols que lo Fr. Pau Trullols no tingues authoritat ni facultat per a concedir la llicencia de extinguir y lluir las ditas trenta y sinch lliuras en pensió del sobrerferit cens si y menos per establir las ditas casas, lo que pretenua fundar en que aquellas foren proprias de Joan Baptista Sabater, que ab son ultim y valido testament que feu y otorgó en poder de Pere Pau Vives notari de Barcelona a vuit de Agost de mil siscents sexanta, si be intituhi hereus als fills y fillas de Joseph Trullols (un dels quals fou Fr. Pau Trullols religios Agustino) pera institució fou ab lo expresat gravamen que en cas de morir sens fills llegitims y naturals instituhi hereu a Deu Nostre Señor y a la sua anoma, volent que en dit cas son marmessors venessen, sos bens en publich subast, lo resultant de aquells fos esmersat, a for del censal, y consignat en la dotació de missas resadas en la Iglesia de Sant Cugat del Rech, que en efecte vingué lo cas de purificarse lo fideicomis ordenat per lo dit Joan Baptista Sabater a favor de la causa pia per haver mort sens fills Fr. Pau Trullols y Margarita Trullols sa germana que foren los fills que sobrevisqueren a Joseph Trullols, en tant que los marmesors de dit Sabater ab acte en poder de Francisco Rossines notari publich real colegiat de Barcelona instituhiren, y fundare diferents misas en la Iglesia Parroquial de Sant Cugat, y per sa dotació insolutum donaren al dit Rector, y obras de dita Iglesia lo cens de quaranta una lliuras divuit sous, que corresponian las ditas casas de dits mare fill Pujol, y que havia estat imposat ab lo referit establiment, otorgat per Fr. Pau Trullols ab lo sobre dit acte de establiment. De aquí inferian dits mare y fill Pujol, ser informada la pretensio que ideava proposar lo Rnt. Rector y Convent de Sant Cugat a cerca la vindicativa de ditas casas ab lo motiu del referit fideicomis perque los marmessors que tendran esta acció de vindicar la herencia fideicomissaria, y de impugnar las alienacions fetas per lo hereu gravat aprobaren lo establiment, y la imposició del cens de quaranta una lliura divuit sous, y semblants concessions emphiteoticarias per ser regularment utilosas a la herencia no son prohibidas als gerens gravats. També es cert que los marmessors tingueren comesa la facultat de alienar la herencia fideicommissaria a fi de esmersar son procucto a fer de censal, y una vegada, que aprobaren lo establiment aplicant lo cens, a la dotació de las missas que tabian instituhit ha de considerarse la mateixa eficassia que si per los marmessors hagues estat otorgat en qual cas es cert no tindrá acció la Iglesia de Sant Cugat per impugnarni tampoch la facultat donada, y conusada de lluir las ditas trenta sinch lliuras en penció perque la aprobació del estaabliment y acceptació de la dotació fou feta ab la circunstancia de edir, y consignar la proprietat de dit cens en cas que fos lluible, no la mateixa aprofitaria a la Iglesia de Sant Cugat, recurs de la pretenció que suposaria resultar de dit establiment perque despres de molts pochs anys que possehia la casa contenciosa Miquel Pasaqual la vené a Joseph Pujol per preu de quatrecentas sinquanta lliuras ultra del referit cens, constant de acte de venda que no se havia fet millora alguna, en ditac asa, pues deyan mare y fill Pujol que del referit no quedava justificada la lesió, ni aluinde podria justificar per lo transcurs del temps que ha discorregut. Y desitjant las ditas parts evitar un litigi que se considerava inevitable a no ser lo espedient que han pres de consultar esta mateixa ab lo Ilustre Señor D. Francisco de Aparici del Consell de Sa Magestat ohidor present las rahons y motius que a cada una de las parts asistian en defensa de sa pretensió,oferintli una y altre de ditas parts allanarse a son dictamen, y segons aquell convenir, y transigir sas respective pretensions y ab sa mediació y acertat consell han vingut a la transacció pactes y concordia avall escrit y seguent.
Primerament: se ha convingut y pactat entre ditas parts, que los dits Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. de la Parroquial Iglesia de Samt Cugat del Rech de la present ciutat. Per lo que lo queab altre capitol los dits Señors Caetana Pujol y Joseph Pujol mare y fill los prometran donar y pagar y altrament per causa y ocasió de la present concordia hagen de llohar, aprobar, ratificar, y confirmar los sobredits actes de establiment y facultat de redimir trenta sinch lliuras en nuda percepció sobre referits. Conforme ab tenor del present capitol. Per causa y ocasió e la present concodia, los insinuats Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech (los noms dels quals en la firma de la present concordia se indibuduaran) convocats y congregats en un quarto de la Rectoria de dita Parroquia ahont per semblants, y altres negocis de dita Comunitat se acostuman convocar y congregar, gent emperó las cosas avall escritas ab authoritat y decret del Ilustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona, eo, de son Ilustre y Molt Rnt. Señor Vicari General y official per lo effecte de la present concordia interposat y concedida que son del tenor seguent.= Die vigessima nona Marty millessimo septingentessimo quinquagessimo septimo visa suplicatione die decima Marty millessimi septingentessimo quinquagesimo septimo oblnando pro parte Rndi Rectoris et Comunitatis Sancti Cucuphatis hujus civitatis Barchinonae, in et cum qua exponunt quod cum Josephus Pujol et Mora, deposuet in tabula communium depositorum dicta civitatis septingentum libras, et istas comsignasset, et notificasset praeffato Rndo. Rectori et Comunitati pro extinctione, et luitione triginta quinque librarum annuae pensionis cujusdam census in nuda perceptione majoris pensionis quae facebat, et praestabat dicto Rndo, Rectori, et Comunitati pro domibus suis in vico de la Blanqueria pro qua luhitione suponebat praenominatus Josephus Pujol et Mora habere licentiam, et facultatem. Et cum stabilimentum dictarum domoru, concessi fuisset per haeredem fidecomissarum, et gravatum, praeffatus Rendus. Rectore et Comunitatas noluerunt acceptare presentum, depositum imo potius praetendebat revendicare dictas domos. Et cum tractaretur de conversione relata praetensionis, et contentionis per advocatus utriusque partis non potuerunt convenire et concordare. Pastea vero cum interventione et mediatione per Ilustri Domini D. Francisci de Aparici de Consilio Sua Magestatis et in hac regia Audientia hujus Principatus Cataluniae concordatum fuit sub conventionibus expressis in concordia nobus oculariter ostensa, et cum praeexpressa concordia sit valde utilis praeffati Rndo. Rectori et Comunitati tu constabit ex informatione, quam offerunt, qua propter praeffacur Rector et Comunitas petunt livenciam ad concordandum in modo et forma in dicta concordia expressa,e t quod in ipsa concordia nostrum deceretum, et alis hornatem interponamus ut latius est videre cum in suplicatione pia tum etiam in copia praexpressa concordia in presenti processu continuata. Visa copiu dicto concordia visa informatione super utilitate jussu nostre recepta caeterisque videndis visis. Attento quod ex testium depositione constat de utilitate praexpressa concordia in favorem praeffati Rndi. Rectoris et Conventis.= Ideo, et alias providemus et declaramus presentam licentiam ad concordandu modo et forla in ipsa concodria expressa con cedendam fore et esse, pro ut cum presenti concedimus, iipsamque concordium cum presenti confirmamus, et in eo nostrum decretum, et authoritate interponimus ad qua fiat opportuna faxta stium.= Nadal V.G et officiale.=
De llur grat y certa sciencia, per ells y los seus en dita conformitat successors perpetuament llohan, aproban, ratifican, y confirman, y en quant sia menester de nou firman no sols lo acte de establiment fet per Fr. Pau Trullols religios Agustino a favor de Joseph Pasqual adroguer en poder de Bonaventura Torres notari publich de Barcelona als vint y sis dias del mes de Juny de mil siscents setanta y hu, sino també lo acte de llicencia y facultat firmat a continuació de dit establiment per lo citat Fr. Pau Trullols de lluir trenta y sinch lliuras anuals de cens en nuda percepció per setcentas lliuras en proprietat. Convenint, y en bona fe prometent als referits mare y fill Pujol que contra los sobredits actes, ni contra lo en ells contengut no faran ni vindran, ni menos sobreditas casas lo intentaran ques -ni demanda alguna per rahó del fideicomis explicat en lo preludi de la present concodria ni per altre qualsevol causa o rahó, baix obligació dels bens, reddits y emoluments de dita Rnt. Comunitat, mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a qualsevol dret o lley que afavorir li pogués, y a la lley que prohibeix la general renunciació llargament.
Item: Ab altre capitol los dits Señors Caetana Pujol viuda, y Joseph Pujol mare y fill en los noms de usufructuaria, y proprietari respective, de la universal heretat y bens que foren de dit difunt Joseph Pujol y Mora son marit y pare respective. Per lo que en lo antecedent capitol los dits Rnt. Rector y Comunitat de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat los han llohat y aprobat los actes de establiment y facultat de lluir trenta y sinch lliuras en pensió, sobre referit renunciant a la pretenció de vindicar las ditas casas que ells posseheixen, en lo carrer de la Blanqueria que foren del difunt Joan Bautusta Sabater, y altrement per causa y ocasió de la present concordia. De llui grat y certa sciencia convenen, y en bona fe prometen als dits Rnt. Rector y Comunitat de Pbres. De la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech que immediatament de firmada la present concordia los donaran y pagaran set centas lliuras moneda barcelonesa, que han de cedirlos ene paga y satisfacio de tots y qualsevols drets y accions quels competissen y poguessen competir contra dit mare y fill Pujol, tant pe rlas ditas com per alters qualsevols causas, y rahons, ab motiu del sobre expressat fideocomis a son favor ordenat per lo difunt Joan Bautista Sabater, la qual quantitat deposaran en algun arxiu a fi de esmersarla a obs de las fundacions disposadas per dit difunt Joan Bautista Sabater. Lo que prometen la una part a la altre de ellas vicisitudinariament attendrer y cumplir baix las mateixas obligacions, renuncias, y clausulas en dits Capitols y quiscun d ells expressadas llargament. Lo que fou fet en la present ciutat de Barcelona vuy que contam als quatre dias del mes de Setembre any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta, y set. Essent presents per testimonis lo Dr. Sr. Francisco Plana y Circuns notari real y caussidich ciutadá de Barcelona y Joseph Grau Sola escrivent.
Dr. Domingo Carles Prae. Pr. Dr. Felip Piferrer Pbre. Dr. Llorens Pujol Pbre, Joseeph Sola Pbre, Dr. Pau Calva Pbre, Pere Guixeras subdiaca, Joseph Pujol y Pujol, En poder de mi Joan Bautista Planan y Circun notari public real colegiat de número de Barcelona que certifico coneixer a dits Señors concordans que han firmat de sas respective mans proprias.