Saga Bacardí
06298
ESCRITURA DE REDENCION DE CENSO SOBRE CASA EN PLAZA DE LA BLANQUERIA A TRULLOLS, POR JOSÉ PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com las parts avall escritas. De llur grat, y certa sciencia han vingut a terminar y ajustar sas respective pretensions que avall se mencionaran per medi de la concordia seguent.
Com ab acte rebut en poder de Bonaventura Torres notari publich de Barcelona a vint y sis de Juny mil siscents setanta y hu Pau Trullols religios Augustino hagues establert ab imposició de cens de quaranta una lliura divuit sous a Joseph Pasqual adroguer tota aquella casa que vuy posseheix Caetana Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona y Joseph Pujol son fill en los noms de usufructuaria y proprietari respective situada en lo carrer de la Blanqueria de la present ciutat, y ab altre acte a continuació de dit establiment hagues concedit llicencia y facultat de lluir y extinguir trenta y sinch lliuras en nuda percepció, del sobre referit cens ab setcentas lliuras en proprietat, usant lo dit Joseph Pujol y Mora a les hores possessor de dita casa, de dita facultat als deu de Novembre de mil setcents sinquanta y tres depositat en la taula dels comuns deposits de la present ciutat a solta de Joan Baptista Plana notari setcentas lliuras barcelonesas ditas y escritas al Rector de la Comunitat de Pbres de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat per lluició y extinció del referit cens, y si be la dita partida fou intimada y notificada a dit Rector, y Convent emperó estos, no sols no citaren la dita lluició si que la impugnare ab differents rahons pretenent, no sols que Fr. Pau Trullols no tingue authoritat ni cultat pera concedir la llicencia de extingir y lluir las ditas trenta y sinch lliuras de penció del sobre referit cens si y menos de establir las ditas casas, lo que pretenian fundar en que aquellas foren proprias de dit Baptista Sabater, que ab son ultim y valido testament que feu y otorgá en poder de Pau Vives notari de Barcelona a vuit de Agost mil siscents sexanta si be instituhí hereus als fills y fillas de Joseph Trullols, (un dels quals fou Fr. Pau Trullols religios Agustino) per la institució fou ab lo expres gravamen que en cas de morir sens fills llegitims y naturals instituhi hereu a Deu Nostre Señor y a la sua anima volent que en dit cas sos marmessors venessen, sos bens, en publich sugast, y lo resultant de aquells fos esmersat a for de censal, y consignat en la dotació de Missas resadas, en la Iglesia de Sant Cugat del Rech que en effecte vingue lo cas de purificarse lo fideicomis ordenat per lo dit Joan Baptista Sabater a favor de la causa pia per haver mort sens fills Fr. Pau trullols, y margarita Trullols sa germana que foren los fills que sobrevisqueren a Joseph Trullols, en tant que los marmessors de dit Sabater ab acte en poder de Francisco Rossines notari publich real collegiat de Barcelona instituhiren, y fundaren differents missas en la Iglesia Parroquial de Sant Cugat, y per sa dotació insolutum donaren al dit Rector, y obres de dita Iglesia lo cens de quaranta una lliura divuit sous, que corresponian las ditas casas d dits mare y fill Pujol y que havia estat imposat ab lo acte referit establiment, otorgat per Fr. Pau Trullols ab lo sobre dit acte de establiment. De aquí inferian dits mare y fill Pujol ,ser infundada la pretencio que idenvan proposar lo Rnt. Rector y Convent de Sant Cugat a cerca la vindicativa de ditas casas ab lo motiu del referit fideicomis perque los marmessors que tenian esta acció de vindicar la herencia fideicomissaria, y de impugnar las alienacions fetas per lo hereu gravat aprobaren lo establiment , y la imposició del cens de quarant auna lliura divuit sous, y semblants concessions emphiteoticarias per ser regularment utilosas a la herencia no son prohidas als gereus gravats, També es cert que los marmessors tingueren comesa la facultat de akuebar la herencia fideicommissaria a fi de estersar son producto, a for de censal, y una vegada, que aprobaren lo establiment lo cens a la dotació de las missas y havian instituhit hu de considerarse la mateixa eficassia que si per los marmessors hagues estat otorgat en qual cas es cert no tindria acció la Iglesia de Sant Cugat per impugnaió no tampoch la facultat donada, y concedida de lluhir las ditas trenta sinch lliuras de penció perque la aprobació del establiment y acceptació de la dotació fou feta ab la cunstancia de cedir, y consignar la prooria de dit cens en cas que fos lluible. Ni també aprovfitaria a la Iglesia de Sant Cugat lo recurs de la pretensió que suposaria resultar de dui establiment erque despres de molts pochs anys que possehia la casa pretenciosa Joseph Pasqual la vené a Joseph Pujol per preu de quatrecentas sinquanta lliuras ultra del referit cens, constant ab acte de venda que no se havia fet millora alguna en dita casa, pues deyan mare y fill Pujol que del referit no quedava justificada la lesió, ni aliunde podria justificar per lo transcurs del temps que ha discorregut. Y desitjant las ditas parts evitar un litigi que se considerava inecitable a no ser lo expedient que han pres de consultar esta materia ab lo Ilustre Señor D. Francisco de Aparici del Consell de Sa Magestat ohidor de la Real Audiencia de Catalunya al qual han fet present las rahons y motius que a cada una de las parts assistian en defensa de sa presensia, oferintli una y altre de dias parts, allanarse a son dictamen, y segons aquell convenir, y transigir sas respective pretensions y ab sa mediació y acertat consell han vingut a la transacció pactes y concordia avall escrit y seguents.
Primerament: Se ha convingut y pactat entre ditas parts, que los dits Rnts. Rector y Convent de de Prtes. De la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat. Per lo que ab altre capitol los dits Señors Caietana Pujol y Joseph Pujol mare y fill los prometran donar y pagar y altrament per causa y ocasió de la present concordia hagen de llohar, aprobar, ratificar, y confirmar los sobredits actes de establiment y facultat de redimir trenta sinch lliuras en nuda percepció sobrereferits. Conforme ab tenor del present capitol. Per causa y ocasió de la present concordia. Los insinuats Rnts. Rector y Convent de Pbres. De la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech (los noms dels quals en la firma de la present concordia se indibiduaran) convocats y congregats en un quarto de la Rectoria de dita Parroquia ahont per semblants, y altres negocis de dita comunitat se acostuman convocar y congregar, gent emperó las cosas avall escritas ab authoritat y deceret del Ilustrissim y Reverendissim Señor Bisbe de Barcelona, eo de son Ilustre y Molt Rnt. Señor Vicari General y Official per lo effecte de la present concordia interposat y concedida que son del tenor seguent.=
Die vigessima nona mmarty millessimo septingentessimo quinquagessimo et - visa suplicatione die decima Marty millessimo septingentessimo quinquagessimo septimo debat pro parte Rndi. Rectoris et Comunitatis Panar cuphatis hujus civitatis Barcinonis, un et cum quo exponunt, quod cum Josephus Pujol et Mora Deposuiset in tabula communium Depossitoris dictae civitatis septingentum libras, et istas consignasset, et notificasset praeffato Rndo. Rectori et comunitati pro extinetione, et luitione triginta quinque librarum annua pensionis cujusdam census in nuda perceptione majoris pensionis quae factabat, et praestabat dicto Rndo Rectori, et Comunitati pro Domibus sitis in vico de la Blanqueria pro qua luhitione suponevat praenominatu Josephus Pujol et Mora habere licentuiam, et facultatem. Et cum stabilimentum dictarum domorum concessum fuisset per haeredem fidecomissarium, et gravatum praeffatus Rndus. Rectore et Comunitatas noluerunt acceptare presentum depositum, imo potius praetendebat revendicare dictas domas. Et cum tractaretur de conversatione relatae praetensionis,e t contentionis per advocatus utriusque partis non potuerunt convenibbut et concordare. Postea vero cum interventione et mediatione per Illustris Domini D. Francisci de Aparici de Consilio Sua Magestatis et in hac Regioni Audientia hujus propncipatus Cathaluniae concordatum fuit sub conventionibus expressis in concordia nobis oculariter ostensa. Et cum praeexpressa concordia constabit ex informatione quam offerunt, quae proptes praeffatus Rector et Cominitas perunt licentiam ad concordandum in modo et forma in dicta concordia expressa, et quid in opsa concordia nostrum descretum, et aut hornatem inter ponamus tu latius est videre cum in suplicatione pia tum etiam in copia praexpressae concordiae in presenti processu continuata. Visa copia dicta concordia. Visa informatione super utilitate jussu nostre recepta, caeterisqie vicentis visis. Auento quid ex testium depositione constat de utilitate prae expressa concordia in faforem praeffati Rndi. Rectoris et Comunitatis.= Ideo, et alias providemus et devlaramus presentam licentiam ad concordadu modu et firma in ipsa concordia xpressa concadendam fore et esse, pro tu cum presenti concedimus, ipsamque concordiam cum presenti confirmamus, et in ea nostrum decretum, et authoritate interponimus ad quae hat opportuna juxta stilum.= Nadal V.G et Off.=
De llur grat y certa sciencia per ells y los seus en dita comunitat successors perpetuament llohan, retifican, y confirman, y en quant sia menester de nou firman no sols lo acte de establiment fet per Fr. Pau Trullols religios Agustino a favor de Joseph Pasqual adroguer en poder de Bonaventura Torres notari publich de Barcelona als vint y sis dias del mes de Juny de mil siscents setanta y hu, sino també lo acte de llicencia y facultat firmat a continuació de dit estabiment per lo citat Fr. Pau Trullols de lluir trenta y sinch lliuras annuals de cens en nuda percepció per setcentas lliuras en proprietat. Convenenint, y en bona fe prometent als referits mare y fill Pujol que contra los sobredits actes, no contra lo en ells contengut, no faran ni vindran, ni mnos sobre ditas casas los intentaran questió ni demanda alguna per rahó del fideicomis explicat en lo preludi de la present concordia ni per altre qualsevol causa o rahó, baix obligació dels bens, reddits, y emoluments de dita Rnt. Comunitat mibles, e immobles habuts y per haver, renunciant a qualsevol dret o lley que afavorir pogués, y a la lley que prohibeix la general renunciació llargament.
Item: Ab altre capitol los dits Señors Caietana Pujol viuda, y Joseph Pujol mare y fill en los noms de usufructuaria, y proprietari respective de la universal heretat y bens que foren de dit difunt Joseph Pujol y Mora son marit y pare respective. Per lo que en lo antecedent capitol los dits Rnts. Rector y Counitat de Pbres de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat los han llohat y aprobat los actes de establiment y facultat de lluir trenta y cinch lliuras en pensió sobreferits renunciant a la pretenció de vindicar las ditas casas que ells posseheixen en lo carrer de la Blanqueria que foren del difunt Joan Baptista Sabater, y altrement per causa y ocasió de la present conccordia. De llur grat y certa sciencia convenen, y en bona fe prometen als dits Rnts. Rector y Comunitat de Pbres. De la Iglesia Parroquial de Sant Cugat del Rech que imediatament de firmada la present concordia los donaran y pagaran set centas lliuras moneda barcelonesa, que han de cedirlos en paga y satisfacció de tots y qualsevols drets y accions quels competissen y poguessen competir contra dits mare y fill Pujol, tant per las ditas com per altres qualsevols causas y rahons ab motiu del sobre expressat fideicomis a son favor ordenat per lo difunt Joan Bautista Sabater, la qual quantitat depasaran en algun arxiu a fi de esmersarla a obs de las fundacions disposadas per dit difunt Joan Bautista Sabater. Lo que prometen attendrer y cumplir sens dilació ni escusa alguna, baix obligació de tots y sengles bens y drets llurs, y del altre de ells a solas mobles e immobles, haguts y per haver llargament.
Tot lo que prometen la una part a la altre de ellas vicisitudinariament attendrer y cumplir baix las mateixas obligacions, renuncias y clausulas en dits capitols y quiscun de ells expressadas llargament. Lo que fou fet en la present ciutat de Barcelona vuy que contam als quatre dias del mes de Setembre any del naxement del Señor de mil setcents sinquanta, y set, essent presents per testimonis lo Dr. Señor Francisco Plana y Circuns notari real y causidich ciutadá de Barcelona y Joseph Grau Solá escrivent.
Domingo Carles Fra y Rcr. Dr. Felix Piferrer Pbre. Dr Llorens Pujol Pbre. Joseph Sala Pbre. Dr. Pau Calva Pbre. Pera Guixeras Subdiacá, Joseph Pujol y Pujol, En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich Real colegiat de número que cerifico coneixer a dits concordants que han firmat de sas respective mans proprias.