Saga Bacardí
06302
ESCRITURA DE DISOLUCIÓN DE LA MERCANTIL BOIGAS, INTERVINIENTES, ENTRE OTROS JOAN PUJOL Y JOSÉ PUJOL Y PUJOL.


Francisco Oller, Joseph Pujol y Pujol comerciants, Joan Pujol y Sió adroguer ciutadans de Barcelona. Anna Armadans viuda de Jaume Armadans perxer ciutadá de la matixa ciutat, tant ennom meu propri, com y també com a hereva universal de dit difunt mon marit, per ell instituhida ab son ultim testament, que (com assereix) fe y firmá en poder de Bonaventura Galí difunt notari publich de número de Barcelona, a quatra de Octubre del any mil setcents vint y nou, y Joseph Buigas comerciant també ciutadá de Barcelona. Atenent, y conciderant, que ab escritura privada firmada de las mans, de nosaltres dits Francesch Oller, Joseph Pujol y Pujol, Joan Pujol y Sió, y Joseph Buigas y per mi dita Anna Armadans per no saber de escriurer, de la ma de Llorens Armadans mon fill, feren, y formarem entre nosaltres una bona y lleal compañía per temps de sinch anys que comensaren a correr al primer de Juliol mil setcents sinquanta sinch y posan fimir a trenta de Juny mil setcents sexanta, a fi y efecte de negociar ab tot gener de negoci, tant fos ab mercaderías, com ab lletras de cambi, ab diferents pactes y condicions expresats en dita escriptura privada, elegint dit companys en administradors de dita compañía, a dit Joseph Buigas, y posant per capital de la mateixa compañía setanta mil lliuras barcelonesas, a saber dit Francesch Oller sis mil y sis centas lliuras; dit Joseph Pujol y Pujol divuyt mil y quatre centas lliuras; Dit Joan Pujol y Sió dis mil lliuras; dita Anna Armadans sis mil y vuyt centas lliuras; y dit Joseph Buigas las restants trenta una mil, y doscentas lliuras. Lo qual capital constia ab credits, mercaderías, y diners compants, que dimanaban de altra antecedent compañía, que haviam tingut los mateixos companys.
Atenent mes avant, y considerant, que encaraque no sia finit lo temps per lo qual fou formada la dita compañía per certas causas, y motius nostres animos movent, nos ha aparegut convenient resilir y cancelar aquella.
Persó los dits companys de nostre grat, y certa ciencia, y de comú consentiment nostre, ab tenor del present acte resilim, cancellam, y anullam la dita compañía per nosaltres feta ab la expressada escriptura privada, encaraque no sia finit lo temps per lo qual fou feta, volent que aquella del dia present en avant quedia sens forsa, y valor, y com si feta y firmada, no fos estada. Absolentnos los dits companys entre si, tots los drets, y accions competents al un contra dels altres per rahó, y ocasió de dita compañía en lo que te mira al temps que faltava per finir aquella, volent peró quedian en sa forsa, y valor per retirar los capitals, y beneficis quens competescan fins lo dia present en la conformitat queda previngut en la citada escriptura de companya. Y per quant de dita escriptura de compañía, se feren sinch copias iguals firmadas com sobre está dit, haventsen entregat una copia a cada un de nosaltres, y dits Francesch Oller, Joseph Pujol y Pujol, Joan Pujol y Sió, havem retornat a dit Joseph Buigas la copia de dita escriptura, que cada un de nosaltres tenia, y jo dita Anna Armadans no la he poguda tornar per tenir aquella dit Llorens Armadans monf ill, persó jo dita Anna Armadans declaro, que la copia de dita escriptura, que queda en poder de dit mon fill, es, y queda de ninguna forsa, y valor, y com si feta, y firmada no fos estada, de tal manera que no puga aprofitar a mi, ni als successors meus, y de dit difunt mon marit, ni danyar a dit Joseph Buigas, no als seus, ans be prometo a dit Joseph Buigas, que sempre que puga recullir la dita escriptura privada de dit Llorens Armadans, mon fill, la restituiré y entregaré a dit Joseph Buigas, o als seus. Y prometem tots ls sobre nomenats respectivament las sobreditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra aquellas no fer, ni venir per alguna causa, o rahó ab obligació de tots nostres bens, y dels de la herencia ded it difunt Jaume Armadans moble, se immobles, presents y esdevenidors, ab totas renunciacions necesarias. En testimoni de las quals cosas aixis ho firmam en Barcelona a tres días del mes de Mars any del Naixament del Señor de mil setcents sinquanta nou. Essent presents per testimonis Carlos Coquet adroguer, y Joseph Moner jove argenter en Barcelona residints.
Francisco Oller, Joseph Pujol y Pujol, Joan Pujol y Sió, Joseph Buigas, Per dita Señora Anna Armadans, que diu no saber de escriurer, firma de sa voluntat Carlos Coquet testimoni, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als otorgants, y que per dita Anna Armadans ha firmat altre dels testimonis.