Saga Bacardí
06309
ESCRITURA DE COMPRA DEL MAS ROMEU EN PARETS DEL VALLÉS, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, per questa publica escriptua de venda. Com en la ciutat de Barcelona dia, mes y any avall escrits. Lo Magnifich Señor Dr. Bonaventura Marfany en Barcelona populat com a procurador per las infras y altres cosas llegitimament ordenat per lo Señor Francisco Albiá notari publich de número de Barcelona consta de sa procura ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit lo dia disset del corrent mes y any. En dit nom. Atenent y considerant que dit Francisco Albiá com a possessor del "Mas Romeu" situat en la Parroquia de Parets, Bisbat de Barcelona se troba convingut en la Real Audiencia del present Principat de Cataluña en dos casuas distinctas una a instancia dels Ilustres Obrers de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciutat, en actes de Joseph Creus notari per un censal de preu sinch centas quaranta dos lliuras, sinch sous creat per Barthomeu Romeu mercader, dueño y possesor de la mateixa heretat en la qual causa ab sentencia en ella proferida fou condemnat en haver de pagar a dita Ilustre Obra las pencions de it censal junt ab los gastos, o en haver de dimitir la possessió de la heretat que fou de Barthomeu Romeu, junt ab los fruyts cullits y poguts cullir pagats primerament los credits que forsan competissen a dit Albiá, y la altre a instnacia de D. Francisco Marlés també en la Real Audiencia, y en acte de Agustí Novell notari en la qual també fou condemnat en haver de pagar las pensions de altre censal de preu sinchcentas lliuras creat per lo mateix Barthomeu Romeu de part del preu de la venda a son favor feta de la dita casa y heretat de Parets. Y que de una y altre Real Sentencia se provehí lo decret de execució y se despaxaren las tabbas pera vendrer judicialment la dita heretat respective de haverlo dit Albiá elegit lo capitol de dimitir, per possehir dita heretat unicament per lo credit de quatrecentas doblas, que Maria Romeu havia constituhit en dot, a dit Barthomeu Romeu son marit per lo qual credit li competia la thenuta, y la possessió de dita heretat, que tingué fins lo dia de sa mort, a la qual ha succehit dit Albiá per mediam personam de Maria Albiá sa mare y per altres credits, que esperaba deduhir, y allegar en ditas causas.
Atenent mes avant. Que dit Barthomeu Romeu ab son testament instituhi hereu universal a Deu nostre Señor y a la su anima, y a las causas pias en dit testament explicadas, de que deixá perpetuos administradors los Ilustres Administradors del Hospital General de Misericordia de la present ciutat. Los quals per los motius y causas explicats llargament ab lo acte de transacció y concordia firmada lo dia dinou dels corrents mes y any en poder de Felix Veguer notari publuich de número de Barcelona han cedit, y renunciat tots los drets y accions quels acompetian, y podian competir en la casa y heretat ab tots sos drets y pertinencias situada en lo terme de Parets que fou de dit Romeu, a efecte que dit Albiá la puga vendrer a la personay per lo preu que ben vist li sia satisfent de aquell los sobredits censals y sas pencions, y altres, a que estiga obligada dita heretat. Y lo que sobre del preu se aplique en satisfacció dels credits, que competeixen a dit Albiá, procurant ab lo medi de dita amigavle composició y de las que se han fet ab los acrehedors evitar los crescuts gastos y disturbis, que estaban amenassant, si hagues arribat a efecte la distracció judicial. Per tant a fi de donar forma al convingut no sols ab los Ilustres Administradors del Hospital de Misericordia, si també ab los acrehedors censalistas de dita heretat. Per pagar y satisfer. Primo Als Ilustres Administradors de dit Hospital setcentas y sinquanta lliuras barcelonesas per semblants, que dit Albiá los ha promes donar y pagar del preu infrit, per obtenir de ells la sobredita cessió, renuncia y absolució.
Item: Per lluhir y quitar tot aquell censal de preu y proprietat vuitcentas lliuras barcelonesas, que correspon, y deu correspodnrer la heretat de Barthomeu Romeu a la Rnt. Comunitat de Pbres. De Santa Maria del Mar de la present ciutat.
Item: Per pagar y satisfer a dita Rnt. Comunitat sinchcentas lliuras a cumpliment de totas las pencions, y porrata de dit censal vensudas fins lo dia present.
Item: Per lluhir y quitar a la Ilustre Obra de Santa Maria del Mar tot aquell censal de preu sinch centas quaranta dos lliuras, y sinch sous, que se li correspon tots anys com sobre está exrpessat.
Item: Per pagar y satisfer als Ilustres obrers de dita Iglesia trescantas sinquanta nou lliuras y quinse sous, a cumpliment de las pencions, porrata y gastos per ocasió de dot censal, conforme está mes llargament indicat ab la concordia lo dia present feta, y firmada ab los dits dos ultims acrehedors rebuda en poder del notari avall escrit.
Item: Per pagar y satisfer a Jaume Cot, y Parets pagés de Parets sinch centas noranta dos lliuras, y tretse sous barcelonesos a saber es trescentas lliuras tretse sous per obtenir de ell Revenda, y restitució de una porció de terras de dita heretat de dotse quarteras de sembradura de que lo dit Francisco Albiá li feu venda, a carte de gracia per satisferli igual quantitat, a que se trobaba condemnat ab sentencia del Thinent de Corregidor de esta ciutat, ab acte rebut en poder de Ramon Alier notari als vint y dos de Octubre mil setcents quaranta nou, y las restants doscentas noranta dos lliuras per la revenda y restitució de altre tros de terra de pertinencias de dita heretat, que lo mateix Albiá li vené a carta de gracia en pdoer del mateix Ramon Alier notari als quinse Novembre mil setcents sinquanta y set.
Item: Per pagar y satisfer a D. Framncisco Marlés en Barcelona populat, mil doscentas sinquanta lliuras barcelonesas per semblants a que convingué, y ajustá ab dit Albiá totas sas pretencions que tenia per rahó del censal de preu sinch centas lliuras, y las pencions, porrata y gastos expresats en la causa mencionada en lo preludi de la present venda.
Perço, en dit nom. De son grat y certa sciencia per dit son principal, y los seus hereus y successors qualsevols ven y per titol de venda concedeix al Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat d eBarcelona y en ella populat encaraque absent, y lo notari avall escrit per ell present y estipulant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament.
Primo: Tot aquell mas anomenat "Lo Mas Llobet", ab una casa en ell construhida, y ab quatre pessas de terra de pertinencias de aquell, que avall se designaran que per los titols avall escrits dit Señor son principal te y posseheix en la Parroquia y terme de Sant Esteve de Parets Bisbat de Barcelona. Y se te dit "Mas Llobet", junt ab ditas quatre pessas de terra per la preceptoria de Sant Joan de Barcelona, eo per son honorable Señor Preceptor, y baix domini, y alou de aquell a cens de quaranta sous barcelonesos tots anys pagadors, a saber es, la mitat lo dia o festa de Nadal, y la altre mitat lo dia o festa de Sant Joan del mes de Juny. Y se ha de saber que antes rebia dita Preceporia per rahó de ditas cosas setanta sous barcelonesos tots anys en dits terminis semblantment pagadors, emperó lo dit cens fou reduhit a quaranta sous tantsolament, ab reducció de aquell feta, y firmada per lo Honorable Rafel Soley mercader ciutadá de Barcelona procurador per ditas cosas llegtiimament constituhit per lo Honorable Fr Joan Borotell Preceptor de la Casa de Sant Joan de Barcelona com de dita reducció consta ab acte rebut en opder de Barthomeu Costa difunt notari publich de Barcelona als dotse de Desembre de mil quatrecents setanta y dos, clos y subsignat per lo Dr. Lluis Jorba difunt també notari de Barcelona com a regint las escripturas de dit Barthomeu Costa besavi y connotari seu. Y terminaban las ditas cosas en lo temps de la venda, que avall se chalendará, a orient ab lo camí per lo qual se va de dit mas a la casa nomenada "Den Guasch"; a mitgdia ab honors del "Mas Garriga"aa, a ponent ab honors del "Mas Desplá"; y a tremuntana ab honors del mas "Den Mas". Las ditas emperó pessas de terra que son de honors de dit Mas, es a saber la primera nomenada "La Vinaña" termenaba a orient ab honors del "Mas Alestre"; a mitgdia ab honors del "Mas Garriga"; a ponent ab honors de dit "Mas Llobet"; y a tremuntana ab honors de la Pia Almoyna part, y part ab honors de dit "Mas Mestre". La segona pessa de terra situada prop de la Rovira den Monagues, termenaba a orient ab honors de dit "Mas Llobet" part y part ab honors del "Mas de Plano"; a mitgdia y a ponent ab honors de T. Moragues; y a tremuntana ab honors de dit "Mas Garriga". La tercera pessa de terra termenaba a orient ab honors de dit "Mas Garriga"; a mitgdia ab honors den Pla; a ponent part ab honors del "Mas Olich", y part ab honors del "mas Llobet"; y a tremuntana ab honors de Barthomeu Romeu possessor de ditas cosas sobre designadas. La quarta emperó pessa de terra que es baix la casa que fou de Joan Parets termenaba a orient ab lo camí per lo qual se va de la casa o "Mas den Parets a la casa den Cellers; a mitgdia.................; a ponent ab la riera que allí es; y a tremuntana ab la casa de dit Parets.
Item: Secundo, tots aquells honors que semblantment dit Señor Albiá son principal te y poseheix en la referida Parroquia de Sant Esteve de Parets, de pertinencias del "Mas Garriga". Y se tenen los dits honors per lo benefici de Santa Maria en la Iglesia de sant Juliá de Llissá de Munt instituhit, y per la capellania baix invocació de Santa Llusia en la Iglesia de Santa Maria de la vila de caldes de Montbuy instituhit, y fundat com a succehint en estas cosas a Da. Elisenda muller del Honorable Francisco de Rendós difunt de la vila de Caldes de Montbuy, y a Jaume de Rendós de dits conjuges fill eo per los Rnts. Beneficiat y capellaniu de dit beneici, y capellania y baix domini y alou de aquells, comunament y per indivis, a cens de sinch quarteras y mitja de forment mesura de Granollers, del qual cens reb dita capellania com a succehint als hereus de dita Da. Elisenda de Rendós las sinch quarteras de forment y lo dit benefici la restant mitja quartera, y ambos dits beneficiats y capellaniu, deuen firmar los actes de las alienacions de dits honors per rahó de Señoria, y los lluismes, y demes drets se deuen dividir en esta forma, a saber es, que lo capellaniu com a succehint a dits de dendós deu rebrer de dits lluismes y demes drets, deu parts, y lo referit beneficiat la undecima parte fetas onse parts iguals. Y en cas que dits honors se deterioressen, o las detentors de aquells per lo onus de dit cens, o altrament volguessen restituhirlos y diffinirlos se deu fer la reducció per rahó de dit cens a dita capellania, eo a son apellaiu com a succehint a dits de Rendós essent salva a dit beneficiat la mitja quartera de forment de cens annual sobre dits honors. Y en cas que aquells se venessen y altrament alienassen per emor prestació de cens. Lo beneficiat de dit altar sia preferit en rebrerlo, y percebirlo al capellaniu de dita capellania, en virtut de lo convingut y pactat en la venda que feren, y firmaren los referits conjuges y fill Rendós a favor dels marmessors del testament y ultima voluntat de Elicenda Joanna de dita Parroquia de Llissá de Munt comprant en nom y a obs de dita marmessoria ab acte rebut en dita vila de Caldes als tres de Juliol de mil trescents, vuytanta sis, clos per lo Dr. Pere de Prato notario de dita vila de Caldes de Monbuy. Y terminaban los referits honors de dit "Mas Garriga" en lo temps de la venda que avall se chalendará a orient ab una pessa de terra de pertinencias del "Mas Cabanyas" propria de dit Barthomeu Romeu; a mitgdia part ab honors de dit "Mas Llobet", y part ab honors de Joan Pla; a ponent ab honors de Antich Guasch part, y part ab lo camí Real mediant un rech; y a tremuntana part ab honors de Joan Pla, part ab honors del "mas Llobet" y part ab lo mas dit "Mestre, den Guasch".
Item. Tertuim tot aquell mas nomenat "Mas Tarragó" desabitat y desafocat ab totas sas terras, honors, proprietats y possessions ab diferents arbres de varios beneros lantats, que lo referit son principal per los titols avall escrits te y posseheix en dita Parroquia de Parets. Y termina la pessa de terra en la qual estaba edificat dit Mas, en lo temps de la venda avall chalendada a orient part ab honors del "Mas Guasch" de dita Parroquia de Parets; a mitgdia ab honors (segons se assereix) de dit Guasch; a ponent ab la riera de Tenes que allí es; y a tremuntana ab lo torrent que passa entre la casa den Massó y den Guasch.
Item: Quarto: Tota aquella altre pessa de terra de pertinencias de dit "mas Tarragó", que los referit Señor son principal semblantment per los titols avall escrits te, y posseheix en dita Parroquia de Parets y en la Serra de sobre lac asa del "Mas Llobet".
La qual termenaba en lo temps de dita venda, que avall se chalendará a orient ab altre honor que fou de pertinencias de dit "Mas Garriga"; a mitgdia ab honors de "Mas Pla"; a ponent ab honors de pertinencias de dit "mas Llobet"; y a tremuntana ab altre honor que fou de pertinencias de dit "Mas Garriga". Y se te dit "Mas Tarragó" junt ab la pessa de terra sobre designada per lo benefici de Santa Maria instituhit, y fundat en la Iglesia de Sant Feliu de canovellas Bisbat de Barcelona y baix domini y alou de aquell a cens de tres quarteras de forment bo, y rebedor mesura vella de Granollers tots anys pagadoras lo dia o festa de Sant Pere y Sant Feliu del mes de Agost.
Item: Quinto: Tota aquella altre pessa de terra boscosa ab arbres de diferents generos en ella plantats que lo referit Señor, son principal, te y posseheix per los totils avall escrits en la dita Parroquia de Sant Esteve de Parets, y en lo lloch nomenat, a las corbaranes sota del Pou nomenat de la Cuguyada. Y se te per la dita Iglesia Parroquial de Sant Esteve de Parets, eo per lo Rnt.Rector de ella, y baix domini y alou de aquell, a la prestació de Agrari, tascha, y brassetge de tots los fruyts de pa y vi. La qual termenaba en lo temps de la dita venda que avall se chalendará a orient ab terras del "Mas de Figueras de Palaciolo". Que possehia Bernat Pagés, y llavors Joan Casas; a mitgdia ab terras del "Mas Veyá", de montmeló, que ara posseheix T. Guisset, part, y part ab terras del "Mas Lupet"; ponent ab terras de dit "Mas Lupet", y a tremuntana ab lo camí publich que allí es.
Item. Sexto y finalment: Tot lo dret de revendicar totas y qualsevols pessas de terra de pertinencias d edit "Mas Romeu" venudas a carta de gracia per qualsevols possessors de dit "Mas Llobet", vuy nomenat "Mas Romeu". Y es de saber que lo dit que lo dit "mas Llobet" y demes sobre designats, vuy se troban units, y aglevats ab una sola tinguda, que termena a solixent part ab honors del "Mas Guasch" de Parets, y part ab lo "Mas Cabanyes" de la Parroquia de Sant Juliá de Palou; a mitgdia part ab lo "Mas Vayá" possehit per T. Guitet de Montmeló, y part ab honors del "Mas Moragues posehit per lo Prior y Convent de la Mercé; a ponent part ab dit Moragues, y part ab la Riera de Tenes; y a tremuntana part ab honors del "Mas Pla" y part ab honors del "Mas Guasch". Y espectan las ditas cosas a dit Señor son principal eo lo poder y facultat de firmar la present venda perpetua en virtut de la sobre expressada cessió feta per los Ilustres Administradors del Hospital de la Misericordia ab la sobre chalendada concordia. A dits emperó Ilustres Administradors los espectaba, com a portanvices de hereus de Barthomeu Romeu en nom de las pias fundacions per est instituhidas ab son ultim y valido testament, que feu y firmá en poder del Dr. Pere Abadal notari publich Real Collegiat de número de Barcelona a dibuit Decembre mil siscents vuitanta. A dit emperó Barthomeu Romeu li espectaba per rahó de venda perpetua a son favor feta per Da. Dorotea de Mendoza viuda de D. Joseph de Mendoza Governador de la vila de Hostal-rich Bisbat de Gerona ab acte rebut en poder de Rafel Albiá notari publich de Barcelona als dinou de Juny mil siscents setanta y sinch. La qual venda fa y fer enten en dit nom aixis com millor dit y entendrer se pot ab los pactes emperó avall escrits y seguents.
Primo: Ab pacte, que en lo cas que los lluismes debedors per rahó de la present venda y forsan deguts excedissen de mil lliuras, tot lo que excedirán de las mil lliuras vinga a carrech de dit Señor Albiá venedor.
Item: Ab pacte, que dit Señor Francisco Albiá tinga de satisfer tots los atrassos dels censos, y altres carrechs de dita heretat y del Real catastro de tot lo corrent any mil setcents y seixanta, quedant a benefici de dit Albiá tots los fruyts del present any.
Item y finalment, ab pacte, que si D. Francisco Marlés no volia acceptar las mil doscentas sinquanta lliuras sobre delegadas y per conseguent apartarse del conveni sobre expressat. Que en dit cas se reserve lo Señor Joseph Pujol comprador las sinch centas lliuras preu del censal, y dega solament satisfer las pencions y gastos, a fi de poder dit Albiá continuar la causa per conseguir sa indemnitat que contra ell te proposada. Y aixis ab dits apctes y no sens ells extrau las ditas cosas del poder y domini de dit son principal cedint y transferint aquellas en ma y poder del referit Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol y dels seus, peraque las tinga y possehesca peerpetua y pacificament sens contradicció de persona alguna ab promesa de entregarli possessió, o be que ell de sa propria authoritat se la puga pendrer y en ella ferlo existir. Posantlo constituhintlo y substituhintlo respective en estas cosas Señor y procurador com en cosa propria. Cedintli tots los drets y accions a dit son principal y als seus competents, en ditas cosas venudas en virtut dels quals puga possehir aquellas sens contradicció alguna de dit son principal, y dels seus, no de altre persona alguna, y ab totas clausulas necessarias y convenients y en semblants posar acostumadas. Salvats emperó los censos, firma, fadiga y altres drets dominicals dels Señors dalt expresats, y de altres per qui tal vegada se tingan algunas de als pessas de terra sobreditas, que de present se ignoran. Y salvant lo lluisme a aquells competents per rahó de la present venda. Lo preu de aquesta venda es set mil lliuras moneda barcelonesa. Del qual preu en virtut de facultat y potestat que ab lo present lo concedeix se retindrá dit Señor comprador vers si quatre mil setcentas noranta dos lliuras y tretse sous a fi de satisferlas als acrehedors en lo preludi de la present venda mencionada dels quals en lo temps de la paga recobrará apocas y difinicions ab cessiòns de drets per defensar la present venda contra qualsevols altres acrehedors que pretengan tenir dret en ditas cosas venudas. Y fetas las ditas cosas, vol que comptescan a dit Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol comprador las mateixas preheminencias y prerrogativas que a dits acrehedors competirian si ditas quantitats no sels fossen satisfetas. Posantlo y constituhintlo en estas cosas Señor y procurador com en cosa propria. Y aixis renunciant a la excepció de dit preu no esser aixis convingut no rebut, a la lley ultra dimidium, y a tot altre que valer y ajudar li pogues. Dona en dit nom y remet lo que mes podrian valer ditas cosas venudas del preu sobredit.. Convenint y en bona fee prometent la present venda ferli valer y tenir y estarlin de ferma y legal evicció per contractes o quasi contractes, obligacions y negodis propris de dit son principal, y de sos predecesors tantsolament, obligantne per ço tots y sengles bens y drets de dit son principal (no emperó los seus propris per tractar en aço de negoci alieno) mobles e immobles haguts y per haver. Y per contractes dels dueños que foren de dita heretat obliga tantsolament los bens de dit son principal fins a la concurrent quantitat que li resta liquida del preu de la present venda pagats tots los dits acrehedors, y ab restitució y esmena de totas missions y despesas que per rahó de dits contractes o quasi contractes li esdevingan suportar y no altrament, de las quals vol en dit nom en sia cregut de sa paraula eo de son simple jurament ningun altre genero de prova demanat ni request. Renunciant a tot y qulsevol dret y lley que valer y ajudar pogués a dit son principal, y a la lley que prohibeix la general renunciació. Y per major firmesa de ditas cosas jura a Deu nostre Señor, y a sos sants quatre Evangelis en ma y poder del notari avall escrit y en la anima de dit son principal las ditas cosas tenir sempre per fermas y agradables y contra de ellas no fer ni venir per pretext ni motiu algu. Y que lo rpesent contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials per qui ditas cosas se tenen llargament. Y aixis ho firma en la present ciutat de Barcelona vuy que comptam als vint dias del mes de Novembre any del Naixament del Señor de mil setcents y seixanta. Essent presents per etstimonis Ignasi Plana y Joseph Comes escrivents en Barcelona residents.
Item Ab altre acte lo dit Magnifich Señor Dr Bonaventura Marfany en dit nom firma apoca al dit Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol comprador sobrenomenat, de las ditas quatre mil setcentas noranta dos lliuras y tretse sous a bon compte de las set mil lliuras que son lo preu de dita venda. Lo modo de la paga es que aquellas se las reté dit Señor comprador vers si a fi de satisfer dels acrehedors sobre en lo preludi de dita venda nomenats.
Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia y a la cosa no esser aixis en testimoni de ditas cosas frima la present apoca essent presetns per testimonis los nomenats en dit acte de venda.
Dr. Bonaventura Marfany y Rasi, En poder de mi Joan Bautista Plana y Circuns notari publich real colegiat de número de Barcelona qui certifico coneixer a dit otorgant que ha fir4mat de sa ma propria.