Saga Bacardí
06318
ESCRITURA DE ACUERDO DE PAGO CON LOS ACREEDORES DE GOVERN, ENTRE ELLOS VARIOS PUJOL.


Sie a tots notori, Com attenent y conciderant los acrehedors de Salvador Govern adroguer, ciutadá de Barcelona, que son los baix anomenats. Que ab acte rebut en poder de Francisco Albiá notari publich de número de Barceclona als setse de Juliol mil setcents sexanta hu. Per las causas y rahons en dit acte expressadas, convingueren, y condordaren ab dit Salvador Govern sobre la paga y solució de llurs respective credits, que per junt importavan la quantitat de mil cent sinquanta vuyt lliuras, quatre sous, y deu diners, ab un dels capitols de la qual concordia, prometé, y se obligá lo mateix Salvador Govern, a satisfer, y pagar aquells, dins lo termini de deu anys proxims, y del dit dia setse Juliol mil setcents sexanta hu en avant comptadors, ço es una ffigessima part de dits credits de mitg en mitg any, com mes llargament de dita concordia es de veurer a que se fa relació.
Attenent mes avant, y conciderant que lo dit Salvador Govern per ocasió de haverli fallit alguns negocis, se troba impossibilitat de cumplir al sobre per ell promés y esptiputal, offerint entregar tots sos efectes o caudals peraque beneficiats en lo millor modo y manera que beneficiar se poguessen, fos distribuhit lo producto de aquells entre dits acreadors en disminució de llurs credits y de pagar y satisfer entera y cumplidament aquells sempre y quant (ajudant Deu (arribas, a estat de poderlos satisfer y pagar. Com en efecte, havent executat la entrega de dits caudals y effectes dels quals beneficiats, y venuts en lo mollor modo y firma possible, han resultat de aquells cent lliuras dos sous, y onse diners moneda barcelonesa, que se han repartit entre dits acreadors ratta per quantitat de sos credits, com baix se dirá. Se veu clarament son animo y voluntat de satisfer y pagar, y que no se atrobueix a culpa sua, lo no donar cumpliment a la promesa per ell feta. Y que si usavan de las accions los competeixen en virtut de llurs respective escripturas de credits, y de la concordia sobre chalendada, no per aixo recobrarian cosa alguna es, ansbe, sería impossibilitar la cobransa de aquells. Per so ditas cosas attesas, y madurament reflexionadas, volent usar de tota benignitat dels Señors acreadors, que son D. Francisco de Clota y de Texidor, Leopoldo y Francisco Pi comerciants, Francisco Pujol, Francisco Rosselló adroguers, Joseph Pujol y Pujol, Joan Pujol y Pujol, tots ciutadans e Barcelona. De llur grat y certa sciencia fent emperó estas cosas sens perjudici novació, ni derogació de las primeras obligacions a ells competents, per rahó d ellurs respective credits, prioritat de temps, y millora de dret fan y firman al dit Salvador Govern present y avall acceptant, pacte de no demanar ditas llurs credits respective, fins y atant se trobia lo mateix Salvador Govern en esta de poder satisfer. Y convenan, y en bona fee prometan, que entretant no faran, ni intentaran contra ell ni sos bens acció alguna questió, petició, ni demanda en judici, o fora d ell. Pervenint emperó lo dit Salvador Govern a estat de poder satisfer (lo que Deu vulla) pugan dits Señors acraedors demanar cobrar llurs resepctive credits, usant persó dels drets y accions los competescan. La present promesa en res n obstant. Mes avant cofnessan y en veritat regonexem al dit Salvador Govern, que a compte de llurs respective capitals los ha donat y pagat cent vuytanta nou lliuras sinch sous y sinch diners moneda barcelonesa, ço es vuytanta nou lliuras quatre sous y nou diners en virtut de la sobredita concordia y cent lliuras dos sous y onse diners de semblants que han resultat de dits effectes y caudals que se han repartit , a de nou lliuras set sous y quatre diners per cent de llurs resepctive capitals, ço es a cada un de ells la qualtitats expressadas en lo modo y forma seguent.
Primo: A D. Francisco de Clota y de Texidor tretse lliuras deu diners, so es quatre lliuras catorse sous en virtut de dita concordia, y vuyt lliuras sis sous y deu diners del produhit dels dits efectes.................................................................................................................13Ll 1D.
Item: A Leopoldo y Francisco Pi dotse lliuras quinse sous y nou diners so es sis lliuras divuyt sous y sis diners en virtut de dita concordia, y sinch lliuras disset sous y tres diners del procutcto de dits effectes..........................................................................................12Ll 15S 9D.
Item: A Francisco Prats vint y set lliuras setse sous y un diner, so es deu lliuras en virtut de dita concordia y disset lliuras, setse sous, y un diner del producto de dits effectes.....................................................................................................................27Ll 16S 1D.
Item: A Francisco Pujol setanta sinch lliuras, deu sous y un diner so es quaranta lliuras dinou sous y quatre diners en virtut de dita concordia y trenta quatre lliuras deu sous y nou diners del producto de dits effectes........................................................................75Ll 10S 1D.
Item: A Francisco Rossell trenta set lliuras, divuyt sous y onse diners so es quinse lliuras nou sous y tres diners en virtut de dita concordia y vint y dos lliuras nou sous y vuyt diners del producto de dits effectes.........................................................................................37Ll 18S 2D.
Item: A Joseph Pujol y Pujol vint lliuras dotse sous so es onse lliuras tres sous y vuyt diners en virtut de dita concordia y nou lliuras vuyt sous y quatre diners del producto de dits effectes...................................................................................................................20Ll 12S
Item: A Joan Pujol y Pujol una lliura tretse sous y nou diners del producto de dits effectes....................................................................................................................1Ll 13S 9D.

189Ll 7S 5D.

Lo modo de la paga de ditas cent vuytanta nou lliuras set sous y sinch diners, fou y es tal, ço es que vuytanta nou lliuras quatre sous y nou diners pagadas de lo que ha resultat de dits efectes, en presencia del notari y testimonis infrits, y las restants cent lliuras dos sous y vuyt diners pagadas en virtut de dita concordia las han hagudas y rebudas també en diner comptant a llurs liberas voluntats, de las quals quiscun de dits confessants te firmat recibos que volen vagen compresos ab lo rpesent peraque no aparega duplicada la paga de una mateixa quantitat. Y així renunciant a la excepció de la non numerata pecunia y a tot altre dret y lley a estas cosas obviant, no sols fan la present apocha sino també que convenen y en bona fe prometan totas las ditas cosas tenir per fermas, y agradables, y contra ellas no fer ni venir per alguna causa o rahó. E present aestas cosas lo dit Salvador Govern accepta lo dit pacte de n odemanar a ell, per dits Señors acreadors sobre fet ab referiment de moltas gracias que los en fa. Y attenent y conciderant la bona fe de dits Señors sos acreadors. De son grat y certa siencia fent emperó estas cosas sens prejudici novació no derogació de las primeras obligacions y accions competents a dits Señors sos acreadors prioritat de temps y milloria de dret y demes prerrogativas de llurs respective credits convé y en bona fee promet a dits Señors sos acreadors y a quiscun de ells. Que sempre, y quant ell dit Govern, se trobia en estat de poder satisfer las ditas quantitats per ell degudas, las pagará y satisfará en lo millor modo y forma que li sie poxsible, sens dilació ni escusa alguna, ab salari de procurador dins Barcelona de deu sous y fora de ella de vint sous barcelonesos, per quiscun dia, ab restitució y esmena de totas missions y despesas, y ab obligació de tots sos bens mobles e immobles haguts y per haver. Y ab renunciació de tot dret y lley a estas cosas obviant. Y aixi ho firman en Barcelona lo dia vint y vuyt de Maig del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Joan Martí escrivent y Miquel Pla de familia de dit Noble Señor D. Francisco de Clota. Y dits contrahents lo firman de ma propria a qui lo infrit notari afirma coneixer.
Francisco y Leopoldo Pi, Francisco de Clota y de Texidor, Francisco Prats, Joseph Pujol y Pujol, Francisco Pujol adroguer, Salvador Govern adroguer, Juan Pujol y Pujol, En poder de mi Francisco Albiá notari publico de número de Barcelona y que per no haver comperegut Francisco Rossiell a firmat.