Saga Bacardí
06323
ESCRITURA DE PAGO A FERRAN, ACREEDOR DE ANTONIO DARRER Y RIGALT.


Francesch Ferran notari publich de número de Barcelona, de mon grat y certa ciencia confesso y regonesch al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Cayetana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadña de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, a Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt, comerciants matriculats Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y a Pau Anton Bertran y Custó apothecari tots ciutadans de Barcelona, encaraque absents, y per ells lo notari bais firmat present, y acceptant, pagant de diners propris, y per Anton Darrer, y Rigalt comerciant, y Familiar del Sant Ofici ciutadá de Barcelona. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notai baix firmat, y del testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, y baix lo pacte de la cessió onfrascrita, me han donat, y pagat cent vuytanta lliuras, disset sous, y dos diners moneda barcelonesa. Y son per la part viril corresponent a pagar a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats per la tercera paga cessa a vint de Setembre prop passat dels vuytanta y sinch per cent, que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (junt ab Agustí Matas daguer ciutadá de Barcelona) prometeren pagarme de aquellas mil quatrecentas trenta sis lliuras, quatre sous, y un diner, que dit Anton Darrer y Rigalt me estva devent, com apar de la concordia firmada entre dit Anton Darrer y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dits rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y demes sobre nomenats (junt ab dit Agustí Matas) de una part, y los acrehedors de dit Anton Darrer y Rigalt de part altra, rebuda (com se assereix) en pdoer de Ramon Font y Alier notari publuich y altre dels escrivans jurats de la curia Real ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos. Per lo que en testimoni de veritat los firmo la present apoca. Y sens evicció alguna, ni obligació de mos bens, cedesch a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (als quals firmo la present apoca tots mos drets, y accions, en virtut dels quals pugan recobrar la quantitat, que sobre me han pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas a la paga de aquella, y del que cobraran, firmar qualsevol apocas, cessions, y altras escripturas necessarias, y per dit efecte exposar reclams, instar execucions, y fer tot lo demes que jo podia fer per la cobransa de dita quantitat, antes de la present apoca, y cessió de rets, reposantlos a est fi en mon lloch, y dret, y constituintlos mos procuradors com en cosa propria. Y axis ho firmo en la ciutat de Barcelona a deu dias del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y tres. Essent presents per testimonis Salvador Casals corredor de orella, ciutadá de Barcelona, y Narcis Bruguera jove veler habitant en la mateixa ciutat.
Per dit Señor Francesch Ferran que per lo impediment de la vista ha dit no podia firmar firmo de sa voluntat Salvador Casals testimoni, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer al confitent, y que per ell ha firmat un dels testimonis.