Saga Bacardí
06325
ESCRITURA DE PAGO ADEUDADO POR ANTONIO DARRER Y RIGALT A LOS PUJOL Y OTROS.


Joseph Creus notari real y causidich, ciutadá de Barcelona, de mon grat y certa siencia confesso, y regonesch al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Cayetana Pujol y Pujol, viuda de Joseph Pujol adroguer, ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, a Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt comerciants matriculats, Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Bertran y Custó apothecari, tots ciutadans de Barcelona encaraque absents, y per ells lo notari baix firmat present, y acceptants, pagant de diner propris, y per Anton Darrer y Rigalt comerciant y Familiar del Sant Ofici, ciutadá de Barcelona. Que en diners comptants realment, y de fet en presencia del notari baix firmat, y dels testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, y baix lo pacte de la cessió infrascrita, me han donat, y pagat sexata tres lliuras, deu sous y sis diners moneda Barcelonesa. Y son per la part viril corresponent de pagar a dits Rnts. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats per la tercera paga cessa a vint de Setembre prop passat dels vuytanta y cinch per cent, que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (junt ab Agustí Matas dabuer ciutadá de Barcelona) prometeren pagarme de aquellas cinch centas quatre lliuras, y deu sous, que dit Anton Darrer y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre, y demes sobre nomenats (junt ab dit Agustí Matas) de una part, y los acrehnedors de dit Anton Darrer y Rigalt de part altra, rebuda (com se assereix) en poder de Ramón Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia Real Ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos. Per lo que en testimoni de veritat los firmo la present apoca. Y sens evicció alguna ni obligació de mos bens, cedesch a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats (als quals firmo la present apoca) tots mos drets, y accions, en virtut dels quals pugan recobrar la quantitat, que sobre me han pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas a la paga de aquella. Y del que cobraran, firma qualsevols apocas, cessions, y altras escripturas necesarias. Y per dit efecte exposar reclams instar executions, y fer tot lo demes, que jo podia fer per la cobransa de dita quantitat, antes de la present apoca, y cessió de drets. Reposantlos a est fi en mon lloch, y dret y constituintlos mos procuradors com en cosa propria. Y aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona a quatre días del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil setcents sexanta y quatre. Essent presents per testimonis Joan Prats y Cabrer notari publich de número de Barcelona, y Mariano Fivaller escrigents habitants en la mateixa ciutat.
Joseph Creus, En poder de mi Sebastiá Prats notari que fas fe coneixer al confitent.