Saga Bacardí
06335
ESCRITURA DE PAGO HACIA CASAS, PUGET Y BATISTA ACREEDORES DE ANTONIO DARRER Y RIGALT.


Joseph Casas comerciant matriculat, Joan Puget comerciant ciutadans de Barcelona y Bernat Batista Pagés de la Parroquia de Santa Coloma de Gramanet Bisbat de Barcelona. De nostre grat, y certa ciencia confessam, y regoneixem al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, a Caietana Pujol y Pujol viuda de Joseph Pujol adroguer ciutadá de Barcelona, al Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona, a Joan Pau Gispert, Miquel Girona y Rigalt comerciants matriculats, Francisco Pujol y Pujol adroguer, Francisco Clará argenter, y Pau Anton Bertran y Custó apothecari, tots ciutadans de Barcelona, absents y per ells lo notari baix firmat present, y acceptant pagant de diners propris, y per Anton Darrer y Rigalt comerciant, y Familiar del Sant Ofici de la present ciutat. Que en lo modo avall escrit, y baix lo pacte de la cessió infrascrita, nos han donat y pagat tres mil, trescentas trenta quatre lliuras, setse sous, y un diner moneda barcelonesa, es a saber, a mi dit Joseph Casas mil vuit centas vint y nou lliuras, divuit sous y tres diners.= A mi dit Joan Puget setcentas vint y dos lliuras, quatre sous, y deu diners.= Y a mmi dit Bernat Batista setcentas vuitanta dos lliuras, y tretse sous. Y son, so es, tres mil trescentas trenta dos lliuras, y tres diners per la part viril corresponent a pagar a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats per la quinta y sexta pagas cessas a vint de Setembre mil setcents sexanta quatre, y vint de mars prop passat, y a cumpliment dels vuitanta y cinch per cent, que los referits Rnt. Dr. Llorens Pujol, y demes sobre nomenats (junt ab Agustí Matas daguer ciutadá de Barcelona) prometeren pagarnos de aquellas set mil doscentas cinquanta nou lliuras, quinse sous, y sis diners, que dit Anton Darrer y Rigalt estava debent a mi dit Joseph Casas.= de aquellas dos mil vuitcentas sexanta cinch lliuras, sis sous, y vuit diners, que lo mateix Anton Darrer y Rigalt estava debent a mi dit Joan Puget.= y de aquellas tres mil cent y cinch lliuras, que lo referit Anton Darrer y Rigalt estava debent a mi dit Bernat Batista. Com apar de la concordia firmada entre lo mencionat Anton Darrer y Rigalt, lo Rnt. Dr. Miquel Darrer y Rigalt Pbre. Son germá, Magdalena Darrer y Pujol sa muller, dits Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre, y demes sobre nomenats (junt ab dit Agustí Matas) de una part, y los acrehedors de dit Anton Darrer y Rigalt de part altra, rebuda (com se assereix) en poder de Ramon Font y Alier notari publich y altre dels escrivans jurats de la curia real ordinaria de esta ciutat a vint de Mars del any mil setcents sexanta dos.= Y las restants dos lliuras quinse sous, y deu diners per la aprt a nosaltres corresponent, recobrar de las cinch lliuras, cinch sous, y sis diners per lo gasto del primer requiriment, que a instancia nostra, y de altres acrehedors se feu a dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats. Lo modo de la paga de ditas tres mil trescentas trenta quatre lliuras, setse sous, y un diner, es. Que Francisco Plana y Circuns notari real y causidich ciutadá de Barcelona, pagant per dits Rnt. Dr. Llorens Pujol y demes sobre nomenats, als quals firman la present apoca, y de diners propris de estos, que per est efecte li havian enteregats, las digué y escrigué (junt ab majjor partida) a nosaltres y a altres acrehedors ab tres partidas per ell fetas en la taula dels Comuns Deposits de la present ciutat en los dias primer y cinch de Juny prop passat. La primera a soltas del notari baix firmat, las quals partidas tenim per agradables. Per lo que en terstimoni de veritat lo firmam la present apoca. Y sens evicció alguna, ni obligació de nostres bens, cedim a dit Rnt. Dr. Llorens Pujol, y deles sobre nomenats, als quals firmam la present apoca, tots nostres drets y accions, en virtut dels quals puga recobrar la quantitat, que sobre nos han pagat, del referit Anton Darrer y Rigalt, y de sos bens, y de altras qualsevols personas, y bens obligadas a la paga de aquella, y el que cobraran, firmar qualsevols apocas, cessions, y altras escripturas necessarias. Y per dit efecte exposar reclams, instar execucions, y fer per la cobransa de dita quantitat antes de la present apoca, y cessió de drets, responsantlos a est fi en nostre lloch, y dret, y constituintlos procuradors nostres, com en cosa propria. Y aixis ho firmam en la ciutat de Barcelona a quinse dias del mes de Juliol, any del Naixament del Senyor de mil setcents sexanta y cinch. Essent presents per testimonis Salvador Casas corredor de orella, ciutadá de Barcelona, y Mariano Pujol jove del comers habitant en la mateix aciutat.
Joseph Casas, Juan Puget, Per dit Bernat Batista que diu no saber de escriurer firmo de sa voluntat Salvador Casas testimoni, En poder de mi Sebastiá Prats notari, que fas fe coneixer als confitents, y que per dit Bernat batista ha firmat un dels testimonis.