Saga Bacardí
06341
ESCRITURA DE VALORACIÓN DEL MANSO MARTORELLA, POR DOS EXPERTOS, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tothom manifest, com en la ciutat de Barcelona. Devant de mi lo notari y testimonis avall escrits, , a instancia y requiriment del Magnifich Joseph Pujol y Pujol ciutada honrat de Barcelona, y en la mateixa domiciliat, comparegueren Benet Batllori pagés de la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá, Bisbat de Barcelona, de edat segons digué de quaranta y nou anys cumplerts. Y Joan Comas també pagés de la Parroquia de sant Pere y Sant Pau del Prat de dit Bisbat de Barcelona, de edat segons asegura de cinquanta y vuyt anys poch mes o menos, experts en estimadors elegits, y anomenats per part de cosols de dit Magnifich Joseph Pujol, sino tmbé per lo Ilustre y Molt Rnt. Señor Abat del Real Monastir de Nostra Señora de Montserrat de la Montanya. Per lo Molt Ilustre Capitol de la Santa Catedral Iglesia de esta ciutat. Y per lo Ilustre D. Ramon Ignasi de Copons Baró de Sant Vicens en esta ciutat popular, los tres ultims Senyors respectivament alodials de part de las infras terras, y per estos especualment commissionat a fi de estimar y evaluar la casa, mas y heretat vulgarment anomenata "Mas Martorellas", que dit Senyor Pujol per sos certs y legitims titols, te y posseheix en la sobre dita Parroquia de Prat, junt ab totas las terras, que componen dita heretat ab individuació de que alous y terras, com avall ab lo infrascrit arancel, se expresará. Los quals experts mediant lo jurament, que extrajudicialment han prestat a Nostre Senyor Deu y a sos quatre Sants Evangelis, en ma y poder del notari avall escrit, han declarat y donat veridich testimoni. Que haventse congerit lo dia set del mes de Maig proxim passat en la referida casa, mas y heretat, han mirat primerament y judicat. Que la sobredita casa, necessitava de una prompte reparació indispensable en tot ella, per lo que, y persa conservasió, com y no menos pera compendrer lo corral que annexo a dita casa se encontra, trobantse quasi del tot dirruit, y en part amenassant rehina, necessitarua impendir alguna crescuda quantitat. Y aixi mateix. Que han vist, regonegut, y atentament se han passejat per totas las terras de dit Mas. Y havent calculat sobre ellas segons dispocicio de son art de pagés, arreglantse a la medida del pecunia tenen en la agricultura. Han perço format lo infrit arancel, o memoral, ab lo qual llargament está expressat, y han entregat al notari avall escrit y es del thenor seguent.=
Relació de la terra, qu se ha trobat en la heretat del Senyor D. Joseph Pujol y Pujol que ha comprat en lo terme del Prat. Ço es en la Gleva de la casa es lo seguent.
Primo: La gleba de la casa trenta y sinch mojadas y mitja.............................35 Moj 1/2.
Mes la pessa per la part de ponent, dotse mojadas........................................12 Moj.
Mes la altre pessa per la part de llevant, catorce mojadas.............................14 Moj.
La estima de las trenta y sinch mojadas y mitja de la gleba de la casa es la seguent.
Primo: Disset mojadas, las deu mojadas a preu de dos centas setanta
y sinch lliuras la mojada valen dos mil setcentas sinquanta lliuras..................2750Ll.
Mes las set mojadas que restan, a trescentas lliuras la
mojada, valen dos mil y cent lliuras...........................................................2100Ll.
Mes las tres mojadas, y mitja a rahó de trescentas vint y sinch
lliuras la mojada, valen mil cent trenta y set lliuras deu sous.........................1137Ll 10S.
Mes ls sis mojadas y mitja que es la alou de Montserrat,
a salvo de trescentas vint y sinch lliuras la mojada valen
dos mil cent dotse lliuras, deu sous...........................................................2112Ll 10S.
Mes las vuyt mojadas y mitja a rahó de doscentas setanta sinch
lliuras la ojada valen dos mil trescentas trenta set lliuras.............................2337Ll.
Ques lo import de las sobreditas trenta sinch mojadas y mitja de terra.
Mes la pessa de ponent separada de la gleba de la casa de tinguda
dotse mujadas es de valor de doscentas lliuras la mojada val
dos mil quatrecentas lliuras.....................................................................2400Ll.
Mes las catorce mojadas de la part de llevant també separadas
de la gleba es de valor per mojada doscentas setanta sinch lliuras,
valen tres mil vuyt centas setanta lliuras....................................................3870Ll.

16.707Ll.

Altre abaluació en quant als alous de las pessas que fan censos als Señores directes es lo seguent.
Monserrat.
Las quatre pessas de terra de tinguda juntas sis mujadas y mitja
son avaluadas a rahó de trescentas vint y sinch lliuras per mujada
que importa tot junt dos mil cent dotse lliuras deu sous.............................2112Ll 10S.
Mes per las sinch mujadas y mitja que ocupa la pessa de terra
inmediata a la casa de dita heretat, junt ab lo solo de dita casa a
rahó de doscentas setanta sinch lliuras la mujada, val mil sinch
centas dotse lliuras deu sous................................................................1512Ll 10S.
Mes per la avaluació de la casa siscentas lliuras......................................600Ll.

4225Ll.

Per la pessa de terra de tinguda vuyt mujadas alou del capitol
se ha avaluat per mujada a rahó de doscentas setanta sinch
lliuras, val junt dos mil doscentas lliuras...............................................2200Ll.
Baró de Sant Vicens.
Per la pessa de set mujadas que es part, y de pertinencias de la
pessa de terra de tinguda dotse mujadas se ha valuat a rahó de
toscentas lliuras la mujada, val tot junt mil quatrecentas lliuras...............1400Ll.
La qual relació y estima fem y firmam nosaltres Benet Vatllori pagés de Sarriá, y Joan Comas pagés del Prat, per la experiencia tenim en terras y del art de pages, y bais lo jurament que prestam. Barcelona y maig sis de mil setcents seixanta y sinch.= Benet Vatllori pages de Sarriá.= Per no saber de escriure Joan Comas firmo jo Benet Vatjori.= Y ho diuhen saber los declarants, o expert sobredits per haver atentament mirat, y regonegut la sobredita casa, mas, heretat y terras y valuat segons regonech de son art de pages, lo que tenen declarat y ser tot la veritat per lo jurament que tenen prestat. De totas las quals cosas, aixi dit Señor Pujol, com los referits experts, demanaren, y requireren a mi lo notari avall escrit formas lo present acte, y de ell ne donas fe sempre, que convingues. Que fonch fet en la ciutat de Barcelona als vint y sinch días del mes de Agost del anu del a Nativitat del Señor de mil setcents seixanta y sinch. Essent presents per testimonis instrumentals. Anton Raynalt y Diego Rovira escrivents en dita ciutat habitants.
Benet Vatllori, Per dit Joan Comas qui diu no saber escriurer en sa presencia, y de sa voluntat firmo jo Antoni Reynalt altre de dits testimonis. En poder de mi Jacintho Baramon notari que fas fe coneixer a dits declarants y que dit Vatllori firma de sa propia ma y per dit Comas ha firmat dit Reynalt esta escrit.