Saga Bacardí
06352
ESCRITURA DE ENTREGA DE AÑADA HACIA TERESA PUJOL Y MORA, POR SU SOBRINO JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


En Barcelona al primer dia del mes de Febrer any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta set.
Teresa Mascaró y Pujol viuda de Francisco Mascaró, adroguer, ciutadá de Barcelona, confesso, y regonesch al Señor Joseph Pujol y Pujol, ciutadá Honrat de Barcelona mon net, encaraque ausent, y per ell present y estipulant lo notari baix firmat. Que ab diner de comptant en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona pagant de diners que per est efecte li ha entregat me ha donat, y pagat vint lliuras moneda barcelonesa que son per la añada en lo corrent any mil setcents sexanta set de las vint lliuras que lo difunt Joseph Pujo y Mora adroguer, ciutadá de Barcelona mon germá me acostumava donar tots anys per calsar, y vestir, en testimoni del que firmo la present apoca. Essent presents per testimonis Salvador Castellvi jove perayre y Francisco Ferrus escrivent en Barcelona residint. Y per dita otorgant (a la qual jo lo notari infrit fas fe conech) que assereix no saber de escriurer, firmo de sa voluntat.=
Francisco Ferrus testimoni, En poder de mi Anton Duran notari.