Saga Bacardí
06363
ESCRITURA DE COMPRA DE DOS CENSOS, UNO EN MALCUINAT Y OTRO EN PLAZA DEL OLI, A LOS COLLADA, ESCARPENTER, POR JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL, 2º parte.


Y afrontaban las ditas casas, en lo temps del sobrecalendat establiment, axí com vuy afrontan a llevant ab lo dit carrer per lo qual se va desde dit carrer del malcuynat al Sementiri major de dita Iglesia de Santa Maria del Mar;a mitgdie ab lo dit carrer del Malcuynat; a ponent ab las casas dels hereus y successors de Juli Zanon comerciant, ciutadá de Barcelona; y a tremontana ab it Sementiri major de dita Iglesia.
Item y finalment: Tot aquell annuo cens de pensió trenta sinch lliuras moneda barcelonesa, del qual detretas las infras corresponsions, restan francas once lliuras annuals, junt ab lo domini media, firma, fadiga y demes drets a ell pertañents, y junt ab las pensions y porrata de dit cens fins lo die present desudas pensions y porrata de aquell en avant devedoras, y lo preu en cas de lluisió, que tots añs en dos terminis, esto es la meytat lo ie vint del mes de Abril, y la altre meytat lo die vint del mes de Octubre. Los sobrenomenats successors de dit Francesch Collada, y jo dit Anton Rius com a altre de ells per los titols que baix se calendaran devem percibir y cobrar de maria Theresa Morot y Bruguera, viuda de Joan Baptista Morot manyá, ciutadá de Barcelona com a tenint y possehint.
Primo: Totas aquellas casas ab dos portals obrints, lo un es a saber en lo carrer de la Plassa del Oli, y lo altre, en un carreró que allí es, que no te transit, situadas en la present ciutat, y en dit carrer de la Plassa del Oli.
Item: Secundo tota aquella botiga desde terra fins al primer sostre, unida a ditas casas, ab un portal en dit carrer que no te transit, obrint, que antes transitava desde la dita Plassa del Oli al carrer dels Mercaders. Las quals casas y botiga antes foren del Molt Rnt. Dr. Anton Vinyals Pbre. y canonge de la Collegiata Iglesia de Santa Anna de la present ciutat, qui después ab acte rebut en poder del Dr. Joan Fontrodona y Roure notari real collegiat de número de Barcelona als vint y nou días del mes de Juny del any mil setcents sexanta y sis, firmat per rahó de Señoria las vené (junt ab altre botiga a ditas casas unida, antes ab un portal en dit carrer, que no te ransit obrint) per execusió de la Real Audiensia del present Principat, a dita Maria Theresa Morot y Bruguera, com a mes donant en lo encat pubich, tabba y corredor, mitgensant. Las quals casas y botiga (junt ab la sobredita altre botiga en dita venda expressada). Se tenen per lo Magnifich Señor Joseph de Duran Cavaller, y Alguasil Major del Sant tribunal de la Inquisisió de est Principat, en Barcelona domiciliat, succehint en assó al Rnt. Agustí Costa Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Jaume Apostol de dita present ciutat, eo es, las casas y botiga sobre en primer y segon llochs designadas en Señoria mitjana, a cens de quaranta sinch lliuras barcelonesas, de las quals detretas las corresponsions aball escritas, quedan a dit de Duran francas deu lliuras en pensió, com consta ab acte rebut en poder del Dr. Anton Navarro notari publich de Barcelona als dinou días del mes de Desembre del any mil siscents noranta y quatre. Solament restan sis lliuras vuyt sous annualment pagaoras, esto es, la meytat lo die vint del mes de Abril, y la altre meytat lo die vint del mes de Octubre. Lo qual Magnifich Joseph de Duran, te las casas y botiga sobre en primer y segon llochs designadas, per los sobrenomenats principals de mi dit Joseph Ribas, y per mi dit Anton Rius com a succehint, junt ab ells, per los titols infrits a la universal heretat y bens de dit difunt Francesch Collada, axí com de aquí al devant en virtut de la present venda ho tendrá per dit Pujol comprador, a dit cens de pensió trenta sinch lliuras barcelonesas, tots añs en dits dos terminis de vint de Abril y vint de Octubre pagadoras. Qui ho tenen, y jo dit Anton Rius ho tinch axí com lo dit comprador es aquí al devant ho tendrá per los marmessors, y executors del testament y ultima voluntat del Molt Rnt. Dr. Joseph Bru difunt Dr. en drets y Pere. en Barcelona residint, es a saber las casas en primer lloch designadas a cens de vint y tres lliuras annualment pagadoras, la meytat lo die nou del mes de Mars, y la altre meytat lo die nou del mes de Setembre. La botiga emperño sobre en segon lloch designada a cens de vint sous barcelonesos, tots anys en los proxims dits diez, o terminis pagadors. Qui ho tenen es a saber, las casas en primer lloch designadas per los aniversaris comuns de la Iglesia de Santa Maria del Pi de la present ciutat, y per lo Rnt. Rector y Comunitat de Pbres. de dita Iglesia, y per los obrers de la matexa Iglesia com a administradors dels Aniversaris, que Ramon Huguet disposá fossen celebrats en dita Iglesia del Pi, y baix domini y alou dels mateixos a cens de sis lliuras, tots anys pagadoras en dos terminis, esto es la meytat lo die o festa de Nadal, y la altre meytat, lo die, o festa de Sant Joan del mes de Juny. La botiga emperño sobre en segon lloch designada, tenen per lo segon Presbiterat de Sant Joan instituhit en dita Iglesia de Santa Maria del Pi, o per son obtentor en nom de aquell com a laica y privada persona acens de deu sous y tres diners pagador tots añs en lo die, o festa de Nadal. Y afrontan las ditas casas y botiga, a solixent ab los hereus y successors de Domingo Herrera en Barcelona residint; a mitgdie ab lo carrer de la Plassa del Oli; a ponent part ab honor de Juan Noragas manyá, y part ab dit carrer que no te transit; y a tremontana ab honor de D. Ramon de Paguera en Barcelona domiciliat. Y pertañen los referits censos a nosaltres dits venedors es a saber, als expressats Jaume Escarpanter y Mariano Escarpanter pare y fill, com a usufructuari y hereu universal respective de la heretat y bens que foren de la difunta Gertrudis Escarpanter y Collada muller y mare de ells respective per esta deixat y respective instituhit ab son ultim testament que feu y ordená en poder del Dr. Ramon Vila y Argila notari publich de dita ciutat de Vich als sis días del mes de Desembre del any mil setcents sexanta y tres. A dit Dr. en medicina Joseph Cabañeras, com a hereu universal de la heretat y bens que foren de dita difunta Magdalena Cabañeras, y Collada muller sia, per esta instituhit, ab son ultim testament,q ue feu, y ordená en poder del Rnt. Jaume Serra de la Tella, pare y Vicari que fou de la Parroquial Iglesia de Sant Martí de Mora als catorce días del mes de Agost del any mil setcents sinquanta y sis, del que jo dit Joseph Matramon notari publich de la ciutat de Manresa ab son certificat per ell clos, y signat a fe. A dita emperó Maria Angela Ros Arnau y Collada, no sols com a filla primogénita de la difunta Maria Arnau y Collada, qui era filla de dit difunt Fraancesch Collada, ab intestat difunt, sino també per titol de la adjudicació que bais se calendará. Y a mi dit Anton Rius y Collada, no sols com a fill unich de Francisca Rius y Collada ab intestat difunta, sino també per titol de adjudicació a mon favor feta dels bens que foren de dita difunta mare mia, ab la qual adjudicasió consta ab provisió formiter feta per lo Noble Señor D. Ramon de Eva y de Belllloch Alcalde major y lloch tinent de Corregidor de la present ciutat de Barcelona, y son districte, als vint y vuyt días del mes de Juliol del any mil setcents sexanta y sis. A las ditas difuntas Gertrudis Escarpanter y Collada, Magdalena Cabañeras y Collada y Francesca Rius y Collada germanas pertañian los referits censos en virtut de la sobrecalendada adjudicació ab la qual fou per dit Señor Corregidor declarat, que la particular adjudicació de un cens de pensió trenta y quatre lliuras sis sous y quatre diners que fou de dit difunt Francesch Collada, llur pare, feta per lo Magnifich Señor Dr. en drets Manuel Pastor de Sentir y Ferrer ciutadá honrat de Barcelona, advocat dels Real provisos Consells Alcalde major y lloch tinent de Corregidor civil de dita present ciutat, y son districte ab provisió formiter de vint y set de Janer del any mil setcents trenta y nou a favor de ditas Francisca Rius y Collada, Gertrudis Escarpanter y Collada, Maria Magdalena Collada a las horas doncella y despres muller de dit Dr. Joseph Cabañeras germanas y fillas de dit difunt Francesch Collada, y a favor també de dita Maria Angela Ros Arnau y Collada com a filla primogénita de la difunta Maria Arnau y Collada, ab intestat difunta altre filla que fou de dit difunt Francesch Collada, hagues de extendrerse a la universalitat de tots los bens, que foren del referit difunt Francesch Collada, y entendrerse per universal adjudicació de aquells a favor de ditas tres germanas Francesca Rius, Gertrudis Escarpanter, Maria Magdalena Cabañeras, y de dita Maria Angela Ros y Arnau cada una es a saber de estas en una quarta part dels bens del expressat difunt Francesch Collada. De tot lo que la fa lo Dr. Ramon Alier notari publich de numero y Escrivá major del tribunal Real ordinari de dita present ciutat y son districte, ab sa certificatoria per ell closa y signada als trenta días del mes de Juliol del any mil setcents sexanta y sis. Al di temperó Francesch Collada pertañian, esto es, lo dit cens sobre en primer lloch designat. com a hereu universal de la heretat y bens, que foren de Maria Collada de Barcelona mare y sua per esta instrituhit, ab son ultim testament que feu y ordená en poder del Dr. Bonaventura Torras difunt notari publich de Barcelona als once días del mes de Octubre del any mil siscents setanta. A dita Maria Collada sa mare, pertañia com a hereva universal de la heretat y bens que foren de Francisco Ferrer difunt adroguer, ciutadá de Barcelona, son pare per est instituhida en lo cas, que tingué lloch lo vincle o fideicomis a son favor aposat, per haver mort sens fills Joan Pau Ferrer son germá, hereu seu en primer lloch instituhit ab son testament, que feu y ordená en poder del Dr. Francisco Casanovas difunt notari publich de Barcelona als vuyt días del mes de Agost del any mil siscents quaranta. A dit emperó Francisco Ferrer pertañia per titol de donasió del referit cens sobre en primer lloch designat (enre altres) a son favor feta y firmada per Lluisa Puig viuda en ultimas nupsias de Matheu Puig, candeler de ceu, ciutadá de Barcelona. Y en primeras muller de Pere Guillem revenedor, y taverner, ciutadá de Barcelona, sa tia, de tot lo dret, y acció que a la dita Lluisa antes pertañian en ditas casas sobre en primer lloch designadas, y de tota sa adot, que era de trescentas lliuras, que constituí, y aportá a dit difunt Matheu Puig son marit ab los capitols matrimonials, entre ells firmats, en poder de Pere Joan Soler difunt notari publich de Barcelona als vuyt días del mes de Mars del any mil sinchcents sexanta y set.y finalment de totas las milloras per ella fetas en las prop ditas casas, com de dita donasió, ahont lo sobredit está mes llargament expressat, consta ab acte en pergamí rebut en poder de Joan Grases notari publich de Barcelona als vint días del mes de Octubre del any mil siscents y quatre. A la qual Lluisa Puig pertañia lo reeferit cens per titol de establiment per ella fet y firmat a favor de Joseph tremunt sombrerer, ciutadá de Barcelona de las ditas casa sobre en primer lloch designadas ab imposisió de dit cens ab acte rebut en pdoer de Nicolau Lentiselá notari publich de Barcelona als vint y un días del mes de Setembre del any mil siscents y hu. Lo dit emperó cens sobre en segon lloch designat pertañia a dit difunt Francesch Collada per titol de establiment fet y firmat a favor de dit Rnt. Agustí Costa ab imposició de dit cens ab altre acte rebut en poder del Dr. Anton Fabra notari publich real collegiat de Barcelona als dinou días del mes de Octubre del any mil siscents vuytanta y dos. Esta emperó venda fem, axí com millor dir, y entendrer se pot, extrahent las ditas cosas venudas, de ma, y domini dels sobrenomenats principals, de mi dit Ribas y de mi dit Anton Rius, y posantlas en ma, y poder de dit comprador, y dels seus. Prometent entregarlos pocessió corporal, real, o quasi de las preditas cosas ab facultat, que de sa propria authoritat se la pugan pendrer, y retenirsela ab clausulas de constitut y precari, cedintlos, y transerintlos per dit efecte, esto es, jo dit Joseph Ribas los drets, y accions dels sobrenomenats mos principals, y jo dit Anton Rius los meus drets, que a ells, y a mi dit Rius respective pertañen, en ditas cosas venudas, peraque lo dit comprador y los seus pugan demanar, percebir, y cobrar axí dels sobrenomenats reddituaris, com de qui menester sie los referits censos venuts, junt ab sas pensions, u porratas fins lo die present degudas, y las que de aquí al devant descorrerán. Y los preus de ells en tot, o en pert, en cas de lluisió si fossen aquells redimibles, y del cobrat, firmar apocas, albarans, cessions, y demes resguarts necessaris, y persó exposar reclams, unstar execusions, y los mateixos ceosos en tot, o en part, junt ab son respective dominis, en cas de lluisió, y de ser aquells redimibles, absoldrer y definir, demanar, y cobrar los lluismes, usar de fadiga, eo del dret de prelasió, y firmar per rahó de Señoria tots, y qualsevols actes de vendas o lalienasións en que la firma de dit comprador se requiresca. Y altrament fer, y executar en judici y fora de ell, com millor los convinga, per lo qual efecte jo dit Ribas los substituesch, y jo dit Rius los constituhesch en estas cosas dueños com en cosa propria. Notificant en dits respective noms, a dits Joseph Maria Guippino, y sos compañs, y a dita Maria Theresa Morot y Bruguera, y als demes a qui convinga, que las pensións y porratas dels sobre expressats censos, ab la present venuts, axí las degudas y discorregudas fins lo die present, com las que de aquí al devant discorreran. Y los preus de aquells en cas de lluisió en tot, o en part, si fossen redimibles, paguen, y correspongan a dit comprador y als seus, axí con antes a dits venedors principals de mi dit Ribas, y a mi dit Rius pagarho devian. Salvats emperó als sobre expressats Señors alodials, los dits respective censos, firma, fadiga, y demes drets dominicals a ells pertañents. Y Salvat també lo lluisme que per rahó de la present venda deu pagarse, que es la séptima part del preu segons la sentencia arbitral, en quant, es a saber a la demunt ditas dos casas subgectas a dits sos respective censos ab lo present venudas. Y la decima part de dit preu, en quant la dita botiga sobre en segon y ultim lloch designada. Lo preu de la present venda es mil trescentas noranta lliuras once sous y sinch diners, moneda barcelonesa, esto es noucentas sexanta sis lliuras tretse sous y quatre diners per lo dit cens sobre en primer lloch designat, de pensió ditas vint y nou lliuras francas de corresponsió a rahó de tres per cent, trescentas sexanta y sis lliuras, tretse sous, y quatre diners per lo dit cens sobre en segon lloch designat de pensió ditas once lliuras francas de corresponsió també a dita rahó de tres per cent. Y las restants sinquanta set lliuras quatre sous y nou per las pansions y porratas de dits dos censos degudas, y disroddegudas fins lo die present, que sobre se han dedit, a dit compraor, y van compresas ab la present venda. El qual preu de voluntat nostra, y en virtut de facultat, que ab lo present donam a dit comprador, se dega est retenir vuytcentas lliuras a efecte de donarlas, y pagarlas als referits nostres acrehedors, per los motius dalt en lo preludi del present acte expressats, dels quals acrehedors en lo temps de la paga demane, y recobre dit comprador la corresponent apoca y difinisió ab cessió de drets, peraque puga defensar las preditas cosas per ell compraas contra qualsevols acrehedors dels bens de dit difunt Francesch Collada. Volent que fetas per dit comprador dita paga, se reposia ellm y succehesca en lo lloch, y dret de dits nostres acrehedors, y li competescan las mateixas prehminensias, y prerrogativas, que competirían a dits nostres acrehedors, sino sels habues satisfet dita quantitat per lo qual efecte jo dit Ribas substituesch. Y jo dit Anton Rius respective constituesch a dit comptador y als seus en estas cosas dueños com en cosa propria. Y axí renunciant a la excepció de dit preu no axí convingut, ni rebut, a la cosa no ser así, a la lley que subvé als defraudats de mes de la meytat del just preu, y a tot altre dret, y lley que afavorirnos pugan. Donam y remetem en dits respective noms a dit compraor, y als seus, tot lo mes, que pugan valer las ditas cosas venudas del preu referit. Y en consequensia convenim y prometem en dits respective noms a ell y als seus, esto es jo dit Ribas en nom de dits mos principals, y jo dit Anton Rius en nom meu propri, que los farem tenir y valer la present venda y los ne estarém de ferma y legal evicció en tot y qualsevol cas, ab restitusió y esmena de tots dañs y gastos. Y per cumplir las ditas cosas, obligam a ell y als seus, esto es, jo dit Joseph Ribas tots los bens dels referits mos principals (no emperño lo meus bens propris, com en assó tractia negoci alieno). Y jo dit Anton Rius tots y qualsevols bens meus, y de qualsevol de ells, y de mi asolas mobles, e immobles, presents y esdevenidors, renunciant quant en assó al Benefici de novas constitusions, divididoras y cedidoras accions, a la Epistola del Divo Adriá, y a la Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o mes que a solas se obligan. Y jo dit Joseph Ribas en nom de ditas Señoras Mariangela Ros Arnau y Collada, y Gertrudis Espinas, Arnau y Collada, mas principals que están ha cersioradas de sos drets per lo notari en poder del qual firmaren la sobrecalendada e insertada procura, al Benefici Valleya, S. C. a favor de las donas introduhit, y a la authentica que comensa: Si qua mulier. Y generalment renunciam los dos orotgants en dits respective noms a tot y qualsevol altre dret y lley que afavorirnos pugan, y a la que prohibeix la general renunciasió sens precehir la especial, roborant tot lo sobredit ab jurament, que en las animas dels nomenats principals de mi dit Joseph Ribas, y en la propria de dmi dit Anton Rius a Nostre Señor Deu respective, fem y prestam. En virtut del qual jurament, prometem,eo es jo dit Ribas que los sobre nomenats mos principals a las preditas cosas sobre estipuladas no contravindran, ni menos jo it Rius, a ellas no contravindre en temps algú per qualsevol titol o causa. Y que lo present contracte no se ha fet en frau dels sobre expressats Señors alodials, ni de sos drets. Quedant nosaltres dits venedors, y axí mateix lo dit comprador advertits per lo notari avall escrit, que del present acte se ha de penedrer la rahó en lo offici de hypoecas de esta ciutat dins los sis días seguents, e immediats de sa fecha. Y sens que preceesca lo dit requisit no ha de fer fe contra las hipotecas ni se podrá usar judicialment pera perseguirlas en virtut del manat per Sa magestat,a b la Real Pragmatica publicada en la present ciutat lo die diset del mes de Mars prop passat. En testimoni de lo qual firmam lo present acte en Barcelona als dotse sias del mes de Octubre del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y vuyt. Essent presents per testimonis Narcis Xarlant estudiant en música, y Sagimon Vila major de días pentiner en Barcelona habitants.
Item: Nosaltres dits Joseph Ribas y Anton Rius y Collada en dits respective noms, venedors dalt expressats. De nostra libera voluntat firman apoca a dit Magnifich Joseph Pujol y Pujol comprador predit a estas cosas present de ditas mil trescentas noranta lliuras once sous y sinch doners barcelonesas que son, esto es mil trescentas trenta tres lliuras sis sous y vuyt diners per lo preu de la venda de dits dos censos per nosaltres a ell sobre feta. Y las restants sinquanta set lliuras quatre sous y nou diners, son per las pensions y porratas de aquells fins lo die present degudas que ab la antecedent venda li havem cedit. Las quals mil trescentas noranta lliuras, once sous y sinch diners, confessam en dits respective noms haver de ell rebut en esta forma, esto es que de voluntat nostra, en virtut de la facultat per nosaltres sobre sonsedida, se reté dit comprador las ditas vuytcentas lliuras, a efecte de pagarlas al dit nostres acrehedors per los motius en lo preludi de dita venda mencionats, cobrant ell en lo temps de la paga de dits acrehedors apoca, y difinisió, eo cessió de drets, cnforme allí se expressa, sinchcentas noranta lliuras, once sous y sinch diners las devem en dits respective noms de dit comprador ab diner comptat realment, en presencia del notari y testimonis ingrits. Y en testimoni de veritat axí ho firmam en Barcelona, en los die, mes y any sobre referits. Essent presents per testimonis los mateixos en lo antecedent acte mencionats.
Joseph Ribas y Puig en dit nom, Anton Rius y Collada, Apud me Josephum Antonium Cassani notarium publicum de numero Barchinonae, qui fidem praebeo nominatos venditores esse a me cognitos maibusque suis, propriuas subscripsise praedicta.