Saga Bacardí
06367
ESCRITURA DE PAGO AL MAESTRO DE CASAS VERNET, POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MAS PUJOL, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Francesch Vernet mestre de casas ciutadá de Barcelona. De ma espontanea voluntat firmo apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol y Pujol Pbre. y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present coitat, com a layca y privada persona present, de tres centas sinquanta tres lliuras quinse sous y sis diners moneda barcelonesa. Que son per las obras, mans y materials tocants a dit mon offici de mestre de casas, que en lo any mil setcents sinquanta nou en la nova edificació y construcció, pou de la casa anomenada "Lo Mas Pujol" del terme de la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona, situada cerca lo camó que va al corral de Climent Pi, a fi de conresarse aquella part de heretat que antes era herma, llargament individuadas en lo compte seguent comte de las mans, obras y materials que jo Francesch Vernet mestre de casas ciutadá de Barcelona he posat en lo any mil setcents sinquanta nou en la nova construcción de la casa nomenada "Lo Mas Pujol", situada en la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló.
Primo: Per dos mil sinch cents mahons a vuyt lliuras lo mille.............................20Ll.
Item: Per quatre mil rajolas, a sinch lliuras lo millé..........................................20Ll.
Item: Per tres mil teulas a catorce lliuras lo millé.............................................42Ll.
Item: Per haver comprat dos culo de forn de cals fosa per construir las parets de dita casa............................................................................................................4Ll 19S 6D.
Item: Per lo preufet de arrencar tota la pedra fos menester per los fonaments, y parets.......................................................................................................18Ll.
Item: Per una boca de forn per pastar............................................................1Ll 10S 1D.
Item: Per seixanta sinch quintars de guix.......................................................7Ll.
Item: Per una lliura de polvora.........................................................................8S.
Item: Per vint quintars de cals bona per arrebossar, y emblacar ditac asa a tres sous lo quintar.....................................................................................................3Ll.
Item: Per cent trenta tres jornals de manobra, a set sous................................46Ll 11S.
Item: Per vuytanta set journals de mestre a dotse sous lo jornal......................52Ll 4S.
Item: Per cent trenta tres journals de fadrí, a onse sous lo jornal....................73Ll 3S.
Item: Per fer lo poatayre, que feu la escabació del pou...................................8Ll 16S.
Item: Per trenta jornals de trajinar tota la arena fou menester per la dita casa, a dotse sous lo jornal de burro y home............................................................................18Ll.
Item: Per vint y set joranls de trajinar tota la gals, a dotse sous lo jornal........16Ll 4S.
Item: Per trajinar los mahons, a tres lliuras lo millé.....................................7Ll.
Item: Per lo tragi de las quatre mil rajolas.................................................6Ll.
Item: Per lo trajinar las teulas a tres lliuras lo millé....................................9Ll.

353Ll 15S 5D.

Lo modo de la paga de ditas trescentas sinquanta tres lliuras quinse sous, y sis diners barcelonesos es que aquells confesso haver rebut en diner comptant realment, y de fet a mas voluntats, ab diferents partidas. Y ab diferents ocasións. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret, no sols firmo la present apoca, sino també, afirmo que ditas obras son verdaderas y que en ellas se hagen empleat dita quantitat. Y aixis ho formo en la ciutat de Barcelona als quinse días del mes de Mars del any del Naixament del Señor de mil setcents seixanta y nou. Essent presents per testimonis Esteve Martí y Gaspar Sala y Soler escrivents en dita ciutat residints. Per dit Francesch Vernet que ha dit no saber de escriurer en sa voluntat y consentiment firmo jo Gaspar Sala testimoni. En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari que fas fe coneixer a dit contrahent, y que per ell que ha expresat no saber de escriurer ha firmat en sa presencia de sa voluntat, y concentiment dit Gaspar Sala testimoni.