Saga Bacardí
06386
ESCRITURA DE CONVENIO ENTRE ACREEDORES Y FAMILIARES DE FRANCISCO PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu amen. Sia a tots notori. Com las parts avall escritas de llur grat y certa ciencia, confessan y en veritat regoneixen la una a la altre de ellas vicitudinariament, qu eper raó de las pretencions que avall se explicaran han vingut be en fer y firmar la present transacció y concordia ab los capitols, y pactes avall escrits, y seguents.
Com lo Señor Francisco Pujol adroguer ciutadá de Barcelona per raó de son comers hagués contret varios y diferents deutes als quals en ningun modo podia acudir, li fou presis als catorse del mes de Juliol prop passat retirarse, y donar punt a sa botiga. En seguida de lo que per part de diferents personas interessadas suas se feren examinar los efectes de dita botiga, y los carrechs a que estaban subjectes posanthi una persona de onfiansa peraque la administres mentres se procuraba lo modo mes suau y beneficios tant a dit Francisco Pujol com a sos acrehedors ab que satisfer sos respective credits ab lo menor dispendi que fos possible. Al qual efecte averiguat ja lo import y qualitat de sos deutes y lo total de sos bens se comunicaren als referits acrehedors per part del mateix Pujol varios y diferents projectes de composició las quals propossicions foren distincts voltas repellidas per no ser adaptables a sas ideas. No obstant sels feya present lo estat infelis de sos cedits, y la poca esperansa podian tenir de cobrar cosa alguna de aquells a causa que lo patrimoni de dit Francisco Pujol unicament era de valor de dotse mil vuitcentas vuitanta dos lliuas y alguns credits de la botiga dificils de cobrar y encara est quedaba subjecte no sols a un censal de preu sis mil lliuras y penció cent vuitanta lliuras que lo mateix Francisco Pujol deu fer y prestar al Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, son germá en virtut de creació a ell feta ab acter ebut en poder de Joan Olsina y Cabanas notari publich de número de Barcelona als sinch Desembre mil setcents sinquanta set, de part del preu de la venda li feu dit Señor Joseph de la botiga de adroguer sino també al dot y esponsalici de la Señora Francisca Pujol y Ramoneda sa muller qual credit importaba tres mil trescentas seixanta lliuras per satisfacció de la qual quantitat dita Señora Francisca ja tenia introduida causa de obció dotal en la Real Audiencia Sala del Noble Señor D. Balthasar de Aperrequi en actes de Joseph Serch notari ahont se trobaban citats los demes acrehedors. Se añadia que estos dos sols credits sens dupte mes privilegiats que tots los demes per sas circunstancias, absorvian lo valor de tots los bens del ja nomenat Francisco Pujol de manera que en los de arribarse a discutor en judici no obrarian cosa alguna los restants acrehedors. També sels feya evidencia de la qualitat dels bens del devitor comu, y que consistint estos solament en difrents generos, drogas, y efetes de sa botiga nobles, robas, y alajas de casa facils de consumirse o a lo menos de damnificarse ab lo tmps y a mes ab alguns credits de la botiga la major, part de molt mala exacció. Sino se resolian de acceptar alguna propossició de ajust perjudicantse asi mateixos en lo cobro de part de sos respective credits que sels oferia impedirian a dit Pujol lo desitg que tenia de poder ab sa industria y treball restablir sa botiga de adroguer y asistir a sa famiulia que quedba desamparada.
Ultimament sels demaná que elegisen personas de comú concentiment pera conferirse ab las que se destinarian per dit Pujol y juntas tractar lo asumpto, y ab madur examen resoldrer lo mes convenient a una y altre de las parts. De resultas de lo que elegiren de paraula los dits acrehedors lo Señor Sebastiá Anglí comerciant matriculat, y los Señors Joseph Saurí y Salvador Puig, lo primer corredor de orella, y lo segon també comerciant matriculat, tots ciutadans de Barcelona a efecte de tractar estad ependencia ab las persoans que se anomenarian per part de dit Pujol als quals comisionats se entregaren las instruccions seguents.
Memorial dels acrehedors estranys de Francisco Pujol adroguer.
Señora Isabel Sociats..............................................................................1487Ll 1D.
Señor Leopoldo Pi y Sebastiá Anglí compromissaris dels acrehedors de Martí Ruapo adroguer...................................................................................................3951Ll 13S 7D.
Los marmessors del Señor Bruno Peramas..........................................844Ll 9S 5D.
Los Señors Directors de la Real Compañia de Barcelona......................974Ll 4S 5D.
Señora Theresa Valls viuda..................................................................832Ll.
Señora Raymunda Paxau.....................................................................242Ll 2S 2D.
Señor Joan Pongem..............................................................................230Ll 13S 11D.
Anton Francisco Casas...........................................................................65Ll 17S
D. Francisco Ponte...............................................................................181Ll 5S 3D.
Señor Oller y Ros................................................................................1015Ll 19S 2D.
Señora Beneta Fabregas.......................................................................772Ll.
Señor Salvador Puig & Cia...................................................................561Ll 10S.
D. Ruperto Herris & Cia......................................................................242Ll 10S 6D.
Señor Anton Roger................................................................................143Ll 13S 8D.
Señor Francisco Salvó..........................................................................596Ll 18S 4D.
Señor Anton Buch..................................................................................251Ll 13S 2D.
Señora Rosa Porsell viuda.....................................................................400Ll.
Señor Emmanuel Cardenas..................................................................1829Ll 12S 3D.
Señor Joseph Llorens de Genova.....496Ll 12S 9D genoveses..............148Ll 7S 8D.
Señor Jaime Guimara de Marcella.....9561Ll 18S 6D.........................3325Ll 19S 3D.
Señor Joan Maymó comerciant..............................................................300Ll 7S 7D.
Señor Ignasi Camps blanquer.................................................................150Ll.
Señor Pasqual Rafols tintorer..................................................................392Ll 14S 11D.
Francesch Gener corredor.........................................................................76Ll 12S 1D.
Señora Margarida Vuisach......................................................................600Ll.
Señor Andreu Clariana ostale..................................................................123Ll 17S 6D.
Señor Joan Camps perxer.........................................................................150Ll.
Señor Felix Corney...................................................................................991Ll 6S 3D.
Señor March Tilvench.................................................................................526Ll 6S 8D.
Importan diferents comptes de diferents botigas adroguers y altres compañias...................................................................................................300Ll.
Pau Busquets corredor de orella..............................................................358Ll 10S 2D.

Nota dels acrehedors parents.
Señora Francisca Pujol y Ramoneda per son dot y esponsalici...........3360Ll.
Joseph Pujol y Pujol................................................................................234Ll 4S 9D.
Lo mateix per un censal........................................................................6000Ll.
Señor Grabiel Pujol.............................................................................379Ll 17S.
Señor Joseph Ramoneda.......................................................................578Ll 5S 5D.
Señora Madalena Darrer......................................................................166Ll 13S 4D.

Estat dels credits de Francisco Pujol.
Los generos efectius que se han trobat en la botiga y magatsem.........9911Ll 8S 11D.
Credits de la botiga bons cobrables.....................................................4000Ll.
Item: mediants ab esperansa de cobrar..................................................498Ll 1S 4D.
Inventari de las alajas y robas de casa.................................................2932Ll 11S 7D.
Diners efectius resultants de la venda de la botiga y de alguns credits se han cobrat dendel dia se retira a Francisco Pujol....................................................................174Ll 5S 4D.
Y examinats los referits estats havent comunicat lo que resultaba de aquells als sobre individuats acrehedors y convocats estos eo be la major part en casa lo dit Señor Puig ab lo degut permis y asistencia de Francisco Badia algosil entrevenint en est junta Ramon Font notari real y altre dels escrivans jurats de la curia ordinaria de esta ciutat als vint y nou de Octubre del any prop passat donaren ple poder y facultat al dits Señor Sebastiá Anglí, Salvador Puig y Joseph Saurí y al Señor Anton Gisper comerciant pera tractar ajustar y terminar amigablement totas sas pretencions contra dit Francisco Pujol com del acte de dita convocaciò que llevá lo referit notai es mes llargament de veurer lo qual es del tenor seguent.= En la ciutat de Barcelona als vint y nou dias del mes de Octubre del any del naixament del Señor de mil setcents y setanta. Convocats y congregats los infris acrehedors de Francisco Pujol adroguer ciutadá de Barcelona en un quarto de las casas de la propria habitació de Salvador Puig comerciant matriculat ciutadá de Barcelona que las te citas en lo carrer de Basea de la present ciutat, precehint lo permis y decret de Excelentisim Señor Governador de la present ciutat aposat al peu de un memorial presentat, per D. Salvador Puig que queda aquí incertat y ab acistencia de Francisco Badia altre dels alguasils del tribunal real ordinari de la present ciutat en la qual convocació entrevingueren las personas seguents.
Pere Ros......................
Francisco Grau y Mora. procurador de Isabel Socials antes Carrer.
Anton Gisper en nom dels directors de la Real Compañia de Barcelona.
Anton Busch en nom propri y com a procurador de Joseph Llorens de Genova.
Joseph Guiu com a procurador de Joseph Bohigas.
Sebastiá Anglí com a compromissari dels acrehedors de Martí Puigbo.
Joseph Saurí en nom de Pongem y Guimerá.
Dn. Francisco Pont.
Salvador Puig & Cia.
Anton Roger.
Pasqual Rafols.
Andreu Clariana.
Maurici Torras en nom de D. Ruperts Herries & Cia. Y de Bencia Fabregas.
Joseph Valls en nom de Theresa Vals sa mare.
Señor D. Carmos Hachchen en nom de March y Tilveris.
Primerament: fonch proposat, per lo Señor Pere Ros que en atenció que per lo Señor Joseph Pujol y Pujol germá de dit Francisco Pujol se ha donat lguna intelligencia proposant algun medi a fi que mediant una amigable composició puga dit Francisco Pujol en quant arriba sa posibilitat satisfer als dits sos Señors Acrehedors, perço ho proposa a la present junta a fi de liberian lo fahedor.= Eoida dita proposició per dits señors Acrehedors fonch deliberat ab uniformitat de vots que se elegisen com en efecte se elegiren y anomenaren als Señors Sebastiá Anglí, Salvador Puig, Anton Gispert, y Joseph Saurí, als quals han donat y donan ple poder y facultat peraque ab dit Señor Joseph Pujol, Francisco Pujol y demes que convingua, pugan tractar, ajustar, y terminar amigablement totas las pretencions de ells dits Señors crehedors cotnra dit Francisco Pujol admetent qualsevols, propossicions que comprengan convenients, sens report algun a la present junta. Y per lo cas sia necesari donar, facultat als dits señors peraque en nom de dits Señors acrehedors pugan elegir un o mes procuradors per plets comparexent a la causa de obcio dotal que ha introduit Francisca Pujol y Ramoneda en la Real Audiencia e intentarne altres de nou si menester será satisfentse los gastos se oferiran per dits Señors acrehedors a proporció de son respective credit.= En poder y intervenció de mi.= Ramon Font y Alier notari.= Sig+num Raymundis Font et Alier authoritatibus apostolica alque regia notario publico alterius excribis juratis curiae regiae pretoriae Barcinonae qui presenta penes me recepta scribere feci in haec papiro regiis sigilli secundi, et instatus die decima Januarii anni millessimi septingentessimi septiagessimi primi in fidem clausi.= En virtut de las quals facultats atesos los motius que sobre van individuats y altres que se han ofert volent acrehertit alas proposicions y pactes de ajust que ultimament sels han fet, pr part de dit Francisco Pujol y alguns parens seus y que baix en esta concordia se explicaran reflectida la materia una y moltas vegadas la major part dels referits acrehedors estranys de dit Francisco Pujol, en la present ciutat trobats. Que sobre en lo incert memorial van individuats los noms y cognoms dels quals baix en la procura que se incertará se explicaran, per medi de sos llegitims procuradors per estas cosas especialment constituhits, los mencionats Señors Sebastiá Anglí, Salvador Puig, Anton Gispert y Joseph Saurí com de sa procura consta ab acte rebut en poder de dit Ramon Font notari als dinou dias del mes de Desembre prop passat de que que dit notari certifica la qual procura es com se segueix.= Sepase por esta publica escritura de poder, como los abajo firmados acrehedores de los bienes de Francisco Pujol confitero de la rpesente ciudad de Barcelona convocados, y congregados en la casa de la propria habitación de Salvador Puig comerciante matriculado vecino de esta ciudad, que la tiene sita, en la misma, y calle de Basea, precediendo el permiso y decreto del Excelentisimo Señor Governador de esta ciudad puesto al pie de un memorial por dicho Salvador Puig, presentado a los veinte y seis Octubre proximo passado asistido de Andres Margrans otro de los alguasiles del tribunal ordinario de la presente ciudad. De su libre alvedrio, otorgan todo su poder cumplido lleno, y bastante y sin limitación alguna el que de derecho se requiere, y es menester a Sebastian Anglí, Salvador Puig comerciantes matriculados, Antonio Gispert comerciante, y a Joseph Saurí corredor de cambios, vecinos de esta ciudad, presentes, o a la mayor parte de ellos. Paraque por dichos otorgantes, como a acrehedores, predichos, y cada uno de ellos en particular representando sus proprias personas, puedan con el apoderado nombradero por parte de dicho Francisco Pujol sobre quqlsesquier controversia, y diferenciar de quentas, vales, y recibos procedentes de qualesquier negocios y contratos tenidos entre dichos otorgantes y el nombrado Pujol así por via de derecho, como de amigable composición, y otramente transigir, concordar, en aquel modo y forma a dichos procuradores constituidos bien visto, uno y muchas veces comprometer y para ello obligar los bienes de dichos otorgantes, condonar, ceder, y absolver, todo quanto les pareciere y cobrar las cantidades concordadas, y también dar tiempo para la paga, con las clausulas y obligaciones a dichos procuraores bien vistas y a este fin puedna firmar qualesquier cartas de pago, difiniciones, y absoluciones finiquitos, transacciones, y concordias con pacto de no pedir cosa alguna mas, renunciacion de pleytos, y con todas clausulas y cautelas que les pareciere, roborandolo con juramento que en el amla de dichos otorgantes puedan hacer y prestar, y hacer y firlar todo lo demas que les pareciere util y necessario. Y generalmente puedna executar, acerca las dichas cosas todo lo que dichos otorgantes harian presentes siendo. Prometiendo tener por firme y valido todo lo que dichos procuradores obraren y no revocarlo en tiempo alguno, bajo obligación de todos sus respective3 bienes, cont odas renuncias necessarias. Y así lo torgan en la ciudad de Barcelona a los diez y nueve dias del mes de Diciembre del año del Nacimiento del Señor de mil setecientos y setenta. Siendo presentes por testigos Ramon Rojas y Francisco Maspons y Ros escrivientes En dicha ciudad residentes. Y dichos otrogantes conocidos de mi el infro escrivano, lo firmaron de su mano respective.= Leopoldo Pi com alet dels bens de Martí Puigpo adroguer.= Sebastian Anglí como a Electo de la Concordia de Martin Puigpo.= Joseph Buhigas y Cres.= Joseph Saurí y Trias en nombre y como a apoderado de Jayme Guimerá de Marsella.= Manuel Careñas y Soler.= Francisco Ponte.= Francisco Jener.= Com apoderat del Señor Joseph Llorens Major de Genova y en nom propri.= Anton Buch.= Pablo Busquets.= Joan Maimó.= Pedro Ros.= Antonio Gispert como a director de la Real Compañia de Comercio.= Miquel Paxau y Cortell per Raymunda Paxau.= Pasqual Rafuls.= Joseph Vall.= Francisco Salvó.= Salvador Puig & Cia.= Ante mi Ramon Ront y Alier escrivano.= E yo dicho Ramon Font y Alier por las authoridades apostolica, y del Rey nuestro Señor Dios le guarde, escrivano publico en todos sus reynos y señorios, y otro de los del juxgado real ordinario de la presente ciudad de Barcelona quien la antecedente escritura ante mi otorgada hize escribir en este pliego del real sello segundo y requirido a los diez dias del mes de Enero del año mil setcientos setenta uno los signe y firme.= En testimonio + de verdad.= Ramon Font y Alier escrivano.= Firmant estos la present concordia no sols com a procuradors dels acrehedors sobre en la incerta procura individuats, sino també en quant pugan en nom dels demes acrehedors que assisteren en dita junta. Y en virtut de la facultat a ells donada en lo sobre calendat acte de convocació, y altrements lo dit Señor Gispert com a Director de dita compañía, elegit segons se assereix als dos Maig mil setcents seixanta vuit. Lo citat Señor Anglí com a elet de dita concordia de Martí Puigpo com de dita concordia y nominació apar ab acte rebut segons se diu en poder de Joseph Anton Mallachs notari de esta ciutat als cinch de novembre de mil setcents seixanta y sis. Lo referit Señor Salvador Puig en nom propri de sa compañía. Y lo nomenat Señor Saurí com a procurador de dit Jaume Guimere de Marsella per ell llegitimament constituhit ab acte rebut en poder de Ramon Serra notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y sis dias del mes de Agost de mil setcents seixanta nou de que lo mateix notari fa fe la qual es del thenor seguent.= Sia notari, com Jaume Gumerá comerciant en la ciutat de Marcella en Provema, Reyne de Fransa residint, vui en Barcelona trobat. De son grat y certa ciencia constitueix, y ordena en son procurador cert y especial, y per las cosas avall escritas general, aixi que la especialitat, a la generalitat ni al contrari derogue, a Joseph Saurí y Trias corredor de orella ciutadá de Barcelona a esta escriptura present. Peraque, per dit otorgant y en son nom ab qualsevols acrehedors, o debitors seus, o ab aotres qualsevols personas sobre qualsevols negosis, interessos contrtroversias, diferencnsias, o causas que son, o seran entre aquells de una, y dit otrogant de part altre, per qualsevols causas o rahons aixi per via de dret, com de amigable composició y altrement puga transigir, y concordar en aquell modo y forma a dit son procurador ven vistos, elegir en arbitres, arbitradors, o amigables compositors a las personas, que le apareixerá ab pena, o sens ella, una y moltas vegadas comprometrer, y per ella obligar sos bens condonar cedir, y absoldrelos quant li aparega y cobrar la quantitat concordada, y també donar temps per la paga. Y si dit otorgant será debitor, prometrer la quantitat convinguda en los terminis y plasos, y ab las clausulas y obligacions a dit son procurador ben vistas. Y a dit fi puga firmar qualsevols apocas, difinicions, absolucions, y concordias ab pacte de no demanar cosa alguna mes, renunciació de plets y altres clausulas y cautelas que aparegan a dit son procurador mes utils y convenients. Roborantho totas jurament, que en sa anima puga fer y prestar, oir qualsevols sentencias y penas que per la observancia del concordat se donaran, y aquellas lloar, y emologar, y renunciar al benefici y arbitre de bon baró, y a son recurs, y fer y firmar tot lo demes que li aparega util, y necesari.
Item: Y generalment executar tot lo que ell dit otrogant fer podria si y fos present. Prometent estar a judici, y pagar lo judicat y tenir per ferm y agradable tot quant dit procurador y sos forsan substituts obraran, y no revocarho en temps salgun baix obligació de os bens, y renunciació de drets necessaria.
En testimoni del que otorgala present escriptura de poder en la ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Agost del any del Naixament del Señor de mil setcents seixanta y nou. Essent presents per testimonis lo Dr. Joan Siques, y Sebastiá Solans y Serra escrivents en Barcelona residens.= Jaume Guimerá.= En poder de mi Ramon Serra notari, que fas fe coneixer a dit constituent que ha firmat de ma propria.= Sig+num mei Raymundi Serra autibus apostolica et rgia notario publico requiqiae collegiati de número Barcinone qui haec penes me recepta scripere feci cum papiro regi sigili secundo. Et requisitus die decima septima mensis Novembris presentis anni clausi in fidem. Tots los quals actes sobre per son ordre incertats concordan ab sos originals de que fas fe jo lo notari infrit. Y lo dit Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol ciutadá honrat de Barcelona y en ella populat, lo Señor Grabiel Pujol corredor de orella. Y lo Señor Joseph Ramoneda adroguer ciutadans de Barcelona, tots estos acrehedors parents del mateix Francisco Pujol de una part, y lo referit Francisco Pujol adroguer per medi de son llegitim procurador lo dit Señor Grabiel Pujol son germá com de sa procura consta ab acte rebut en poder del notari avall escrit als trenta un dias del mes de Desembre prop passat y del corrent any lo qual es com se segueix.= Sie a tots notori, per aquesta publica escriptura de poder com en la ciutat de Barcelona vui que contam als trenta y hun dias del mes de Sesembre any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y hu. Lo Señor Francisco Pujol adroguer ciutadá de Barcelona. De son grat y certa ciencia constitueix y ordena en procurador seu cert y especial y per las infras cosas general aixique la especialitat, nod erogue a la generalitat ni al contrair al Señor Grabiel Pujol corredor de orella, ciutadá de Barcelona, son germá, encara que ausent aixis com si fos present per que en son nom ,y representant sa persona y veus puga tant per via de dret com de amigable composició, y altrement convenir, transiguir, y concordar en aquell modo y forma que de dret sian licits y permesos ab qualsevols comuns y particulars eprsonas totas y qualsevols lites, causas, y contraversias, diferencias, questions, e interesos, que al present tinga y en avant se esperan tenir entre dit constituhent de una y los mencionats comuns y particulars eprsonas, agents, o dfendents de part altre per qualsevols titols, causa, o raó, y de, y sobre las preditas cosas en arbitres, arbitradors, lloadors, y amigables compositors ab pena, y sens ella una y moltas vegades comprometrer y per ço los bens de dit otorgant obligar. Y en forsa de ditas transaccions, concordias, y evinensas fahedoras, y per rao de aquelals tot ço y quant li apareixerá donar, cedir, transferir, y transportar ab si drets, difinir, y remetrer, y relaxar o be si será menester acceptar en nom seu qualsevols donacions, cessions, absolucions y remicions a son favor fahedoras, cobrar lo reliquo o quantitat de diners de ditas concordias, provenients y aquellas confessar haver rbut concedir plasos als devitors per pagar. Y si per part de dit constituhent se hauran de pagar algunas quantitats de diner, prometrer pagar aquellas en los terminis, y llochs, modo y forma a son procurador ben vist ab aquellas clausulas y obligacións,r enuncaicions y submissions de for, escriptura de ters, obligacións de personas y bens ab tot lo rigor de las clausulas guarentigiis y demes circunstancias a dit son procurador ben vistas. Y aixi mateix, prestar qualsevols caucions y fer qualsevols promesas en los termes a ell ben vistos, y baix lo rigor de las referidas clausulas quarentigias si voldrá. Y del que cobrará firmar apocas, y altres qualsevols clausulas, y per ço fer y otorgar qualsevols transaccions y concordias compromissos, y altres actes necessaris, ab pacto firmissim de res mes no demanar, renunciació de lites, y causas, imposició de silenci y callament, perpetuo, y altres clausulas utils y convenients, y a dit son germá y procurador ben vistas reboradas, ab jurament que en la anima de dit otorgant puga prestar, y no menos per serlas ab penas per observancia de las ditas cosas concordadoras y aquellas sobre dit constituents acceptar lloar, aprobar y amoligar prometrer estar, o aquellas renuncias al benefici y arbitre de bon baró y a son recurs y altres qualsevols actes per lo sobre dit necessaria y convenients fer y firmar Y finalment y generalment puga fer tot lo demes que ell faría o fer podria essent present. Prometent estar en judici pagar lo judicat y tenir per ferm y agradable tot lo que per dit son procurador y forsan substituts será obrat y no revocarho baix obligació de sos bens y drets ab totas renuncias necessarias. Lo que fou fet com se ha dit en la present ciutat de Barcelona vui que contam als trenta y un dia del mes de Desembre any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y hu, essent presents per testimonis lo Rnt. Señor Dr. Thomas Guasch Pbre. Y Rector de la Parroquial Iglesia de Sant Miquel Archangel de la present ciutat, y Eudal Casanova Clergue en Barcelona residents.= Francisco Pujol adroguer.= En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona. Que certifico coneixer a dit otrogant, que ha firmat de sa ma propria. Concorda ab lo original de dita procura rebuda en mon poder que queda en lo manual de que jo lo notari infri tfas fe. De part altre intervenint en esta concordia, y firmant també aquella per part del mateix Francisco Pujol. La Señora Cayetna Pujol viuda de Joseph Pujol y Mora adroguer, sa mare, La Señora Geronima Crest viuda de Joseph Crest botiguer y la Señora Anna Maria Miquel y Darrer vidua de Joseph Miquel y Salas també botiguer ciutadá de Barcelona ttos parents de aquells, junt ab lo dit Señor Joseph Pujol son germá. Gabriel Pujol en nom propri, y lo referit Señor Joseph Ramoneda adroguer son cuñat, per medi de ben intencionadas personas lo be pau y quietut de ditas parts celants, Ab la expresa declaració y en cas de no tenir efecte o lo degut cumpliment la present concordia queden totas las ditas parts ab son primitius respectives drets, en res no ostant los ifnrits capitols sian vinqulats present transacio y concordia, ab los capitols y pactes avall escrits y seguents.
Primerament; Se estat pactat transigit y concordat entre las mencionadas parts que los referits acrehedors estranys de dit Francisco Pujol per medi de dits sos procuradors los Señors Sebastiá Anglí, Salvador Puig, Anton Gispert, y Joseph Saurí per lo que baix ab lo subseguent capitol lo mateix Francisco Pujol per madi de son llegitim procurador los prometrá donar y pagar, y altrament per causa, y ocasió de la present concordia, hagen de donar per libres y absoldrer com ab tenor del present capitol los citats Señors Sebastiá Anglí, Salvador Puig, Anton Gispert y Joseph Saurí com a procuradors dels acrehedors estranys que sobre en la incerta procura van individuats consta de son poder en la mateixa procura. Y altrament en los noms sobre en lo preludi individuats y usant en quant pugan de las facultats allí explicadas en dits respective noms de llur grat y certa ciencia, no sols donan per libres la persona y bens de dit Francisco Pujol, sino que també fan y firman a favor del mateix Francisco Pujol encara que ausent, y per ell present y acceptant son llegitim procurador lo dit Señor Grabiel Pujol, y als seus perpetuament, llargas y bastants absolució difinicio, remisió, liberació y condonació de tots so, y quant ells, o lo altre de ells, poguesen pretendrer demanar, o intentar en dits respective noms, eo de los referits sos principals contra dit Pujol y sos bens tant per raó de dits sosn respective credits dalt en lo rpeludi individuats, com per altre qualsevol motiu. La qual condonació, y remició fan en los mateixos noms, aixi com millor dir, y entendrer se pot, ab promesa de no convenirlo en judici ni fora de ell per raó de ditas cosas, imposantse a si, y a sos principals sobre aquellas, silenci y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes de lo que ab esta concordia se trobará convingut, roborantho ab solempne estipulació en ma, y poder del notari avall escrit, a contentantse com se acontentan en los referits noms de la sola promesa y cauci´ño que baix ab altres capitols los fará cancellant aixi mateix, y anullant qualsevols vales, y escripturas privadas del tenor de las quals poguesen en lo venider dits acrehedors fer constar de sos credits de manera que dits vales, y escripturas no pugan aprofitar, ni dañar a ninguna de las parts reduhint totas las accions y pretencions a lo que ab la present concordia se trobara estipulat. Mes avant prometen en dits noms las ditas absolució, difinició, liberació y condonació, y totas las cosas en lo rpesent capitol contengudas tenir sempre per germas, y agradables, y contra aquellas no fer ni venir ni en quant saben a donació revocar per rao de ingratitud, imopia, necessitat o ofensa ni per altre qualsevol motiu, per lo que en obligan los bens y drets de dits acrehedors, sos principals y dit Puig també los proopris, no empero dits Señors Anglí, Saurí y Gispert per tractar negoci alieno y del altre de ells a solas mobles e immobies haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas Constitucións, divididoras y cedidoras accions, Epistola del Divo Adriá, y Consuetut de Barcelona, que parla de dos, o molts que asolas se obligan, y a la lley que diu que la donació per las ditas y altres causas, se pot revocar y a tot, yq ualsevol dret y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació llargament, y ab jurament que prestan en las animas de los principals junt als procuradors, dits Gibert y Anglí com a elet y directors resepctive sobre dits, y dit Puig en la sua. Y present lo dit Señor Grabiel Pujol com a procurador que es de dit Francisco Pujol de la qual procura ja consta en lo preludi, accepta en nom de aquell la present absolució, y condonació a ell de sobre feta.
Item: Ab altre capitol es estat convingut y pactat entre las ditas parts, que lo dit Señor Francisco Pujol per medi de son llegitim procurador lo Señor Grabiel Pujol son germá, per lo que ab lo anteedent capitol los referits acrehedors esranys, eo per ells dits Señors sos procuradors li han condonat y absolt y altrement per causa y ocasió de a present oncordia haja de prometrer com ab thenor del present capitol, lo referit Señor Grabiel Pujol com a procurador que es llegitimament constituit, per dit Francisco Pujol la qual procura queda calendada en lo preludi de esta condordia en dit nom. De son grat y certa ciencia, convé, y en bona fe promet a tots los acrehedors estranys, que sobre en lo preludi de esta concordia y en lo incert memorial se han nomenat, y ttant als que firman, com als que no firman de present esta concordia encaraque ausents, a accepció de dit Señor Anglí com a elet dalt referit dit Señor Gispert com a director de dita compañía y dit Señor Puig en son nom propri y de sa compañía. Y estos junt ab dit Señor Saurí en dit respective noms present, y acceptants que dit son principal los donará y pagará a efecte de repartirse las entre ells a proporció del credit, a cada hu de ells mateixos competent la quantitat de dotse mil lliuras moneda barcelonesa ab deu iguals pagas de mil doscentas lliuras cada una dins lo termini de deu anys, proxims vinents del dia rpesent en avant comptadors, comensant a fer la primera paga del dia de la firma, de esta concordia a un any primer vinent, y aixis consecutivament quiscun de dits anys en semblant dia, o termini fins a ser enterament pagadas y satisfetas las referidas dotse mil lliuras. Lo que promet atendrer y cumplir en nom de dit son principal, sens dilació ni escusa alguna, ab los acostumats salaris de procuradors dins Barcelona deu y fora vint sous barcelonesos y ab restitució y esmena de totas missions, y despesas estipuladas, segons estil. Per lo que en obliga a dits acrehedors ttos y sengles bens y drets de dit son principal, no empero los propris per tractar negoci alieno mobles, e immobles haguts y per haver, renunciant a tot y qualsevol dret y lley de son favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y per pacte al for propri de dit son principal sosmetentse aquell al fir y jurisdicció del Illustre Señor Corregidor de barcelona o de altre qualsevol jutge o superior secular tant solament ab facultat de variar lo judici. Y fa y firma en o mateix nom escriptura de ters. Baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia d dit Illustre Señor Corregidor de barcelona o de altre qualsevol superior secular com se ha dit, obligantne perço la persona de dit Francisco Pujol son principal, y tots los bens y drets de aquell no emperó los seus propris com dalt queda explicat mobles, e immobles, presents y veniders ab totas renuncias necessarias, volent que per dita escriptura de ters, no se fase perjudici a la dita promesa, antes be, pugan dits acrehedors usar de entrambas caucions y obligacions o be de aquella que millor los apareixerá. Y presents dits Señors Anglí, Puig, Gispert y Sauró en los noms sobre en lo exordi individuats acceptan la dita promesa sobre en lo present capitol feta en lo modo y forma dalt explicats.
Item: Ab altre capitol es estat convingut entre ditas parts, que la dita Señora Cayetana Pujol viuda Señor Joseph Pujol y Pujol, Señora Geronima Crest viuda, Señora Anna Maria Miquel y Darrer viuda, y los Señors Gabriel Pujol en nom propri, Joseph Ramoneda, parents tots molt proxims de dit Francisco Pujol a efecte que puga est mes, facilment cumplir la promesa que per medi de son procurador te feta en lo anteedent capitol a dits acrehedors y altrement per causa y ocasió de la present concordia hagen de prometrer com ab tenor del present capitol. De llur grat, yc erta ciencia convenen y en bona fe prometen a dit Francisco Pujol y als referits acrehedors estranys de aquell, ausents a excepció de dit Señor Puig y est junt ab sos respective procuradors, elet de dita concordia de Puigbo y director de la referida compañía, presents y acceptants. Que finiran la botiga del mateix Francisco Pujol en la quantitat de sism mil lliuras barcelonesas. Ço es quatre mil y sinch centas que ni prometen posar y rejundir de sos propris diners deixant lashi a dit fi graciosament y sens ningun interes en esta forma a saber, es mil lliuras dita Señora Cayetana, altres mil lliuras dit Señor Joseph Pujol, semblants mil lliuras la referida Señora Geronima Crest, cinch centas lliuras dita Señora Anna Maria Miquel, y Darrer sinch centas lliuras dits Señor Grabiel Pujol y las altres sinch centas lo referit Señor Joseph Ramoneda. Y las restants mil y sinch centas lliuras a cumpliment de ditas sis mil lliuras prometen refundirlas en dita botiga de lo que resultará de la venda que ab intervenció de ells mateixos se deurá presisament fer fins a dita quantitat de alguns mobles, robas, joyas, y alajas de dit Francisco Pujol abdicantse com se abdican ab tenor del present capitol de demanar, pretendrer, o instar lo recobro de la referida quantitat, per ells respectivament adelantada fins y atant que sian pasats los deu anys dins los quals ha promes lo nomenat Francisco Pujol pagar a dits acrehedors ditas dotse mil lliuras ab lo segon capitol de esta concordia per medi de son procurador, o amtrement sian satisfetas aquelals las quals deurá restituirlos dit Francisco Pujol ab quatre anys, y quatre iguals pagas, per lo que renuncian a tot lo dret los puga competir pera demanar dita quantitat adelentada durant lo referit temps ab promesa de no convenirlo per ranó de ditas cosas en judici ni fora de ell imposantse silenci y callament perpetuo durant dits deu anys, o altrement no essent pagadas ditas dotse mil lliuras a sos acrehedors ab pacte firmissim de no instarli dita quantitat mentres no haben pasats dits deu anys o altrament no sian satisfetas ditas dotse mil lliuras, y ab totas aquellas clausulas oportunas y estilars. Reservantse empero expresament tot lo dret y accio a ells competents pera poder demanar y recobrar las ditas quatre mil y sinch centas lliuas en lo modo sobre dit, finits los dits deu anys y pagats los citats acrehedors en las referidas dotse mil lliuras o altrement satisfetas aquellas. Y aixis ab la dita reserva y no altrement fan la rpesent obligació, la que prometen atendrer y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab los acostumats salaris de procurador dins Barcelona deu y fora vint sous barcelonesos ab restitució y esmena de totas missions y despesas estipuladas segons estil. Per lo que en obligan tots y sengles bens y drets llurs y del altre de ells a solas mobles e immobles haguts y per haver. Renunciant al benefici de novas constitucions, divididoras y cedidoras accions Epistola del Divo Adriá, y consuetit de Barcelona, que parla de dos, o molts, que a solas se obligan. Y las ditas Señoras cercioradas plenament de sos drets, per lo notari infrit renuncian al benefici Val. S. C. en favor de las donas introduit y a la authentica que comensa, siqua mulier pot. Cod. Ad val. Lo dit Señor Joseph al privilegi militar y citació de vint sis dias que se concedeix as militars y altres condecoradas personas. Y tots renunciant a tot y qualsevol altre dret y lley de llur favor, y a la que prohibeix la general renunciació. Y presents los dits Señors Anglí, Puig, Gispert y Saurí junts ab dit Grabiel Pujol en dits respective noms acceptan la antecedent promesa y de sobre en lo present capitol feta.
Item: Ab altre capitol la dita Señora Cayetana Pujol viuda, respecte que no se troba ab diner efectiu, per cumplir la paga, o entrega de mil lliuras per lo furminemt de la botiga que ab lo antecedent capitol ha promes per facilitar, que dit Francisco Pujol son fill, puga cumplir a la promesa que te feta a sos acrehedors ab lo segon capitol de esca concordia, y que lo Señor Joseph Pujol y Pujol son fill y hereu del dit Joseph Pujol y Mora marit y pare dels dos li ha ogert adelentar esta partida a compte dels credits que per raó de son dot, y llegat, que li feu dit Joseph Pujol y Mora ab son testament, te y acredita contra la herencia de dit son marit. Per so de son grat y certa ciencia, dona y concedeix facultat al dit Señor Joseph Pujol y Pujol present per satisfer o entregar a dit Francisco Pujol son germa, las ditas mil lliuras de compte seu y per lo efecte dalt insinuat de furmir la referida botiga, aixisque feta la dita entrega li servesca en descomplte dels credits sobre referits com si ella mateixa hagues rebut la mencionada partida de mil lliuras. De manera que la present declaració li servesca de apoca.
Item: Ab altre capitol, es estat convingut entre las mateixas parts que los dits Señors Joseph Pujol y Pujol Señor Grabiel Pujol en nom propri y Señor Joseph Ramoneda tots acrehedors parents del citat Francisco Pujol al fi sobre en lo tercer capitol explicat de facilitar en quant de sa part sia deble que lo mateix Francisco Pujol saisfacia als referits sos acrehedors estranys ditas dotse mil lliuras hajan de abdicarse, y abtenirse com ab tenor del rpesent capitol De llur grat y certa ciencia se abdican y abstenen de cobrar, demanar y pretendrer contra dit Francisco Pujol ni sos bens, tot lo que alcansian, y acreditian contra de aquell per raó de sos respective credits, ço es dit Señor Joseph Pujol no sols per raó de dit censal de preu sis mil lliuras, y pencións de aquell degudas condonantli las que descorreran en dits deu anys, sino també per motiu del credit dalt en lo preludi explicat, y los demes per sos respective credits dalt en lo matix preludi individuats durant tant solament los dits deu anys dins los quals deu pagar las referidas dotse mil lliuras, o altrement ser satisfetas aquellas, y las quatre mil sinch centas lliuras aplicadas al furniment de la botiga reservantse expresament lo dret de cobra y pretendrer dits sos respective cedits a excepció de ditas pencions de censal sobre condonadas, quant estigan satisfetas ditas dotse mil lliuras de una part, y de altre las quatre mil sinch centas sobre referidas cada un de ells segons sa preferencia y aixis ab dita reserva y no altrement fan la present abdiació ab promesa de no convenir lo en judici ni fora de ell per raó de ditas cosas imposantse silenci y callament perpetuo mentres no arribian a verificarse los casos sobre previnguts y reservats fentli pacte firmissim de no demanar cosa alguna m, per raó d its credits entre tant que no esdevingan dits casos dalt expresats, ab solempne estipulació en ma, y poder del notari avall escrit. Prometent y jurant que lo present capitol y totas y sengles cosas en ell contengudas tindran sempre per fermas, y agradables, y contra aquellas no faran, ni vindran ni en quant saben a donació revocaran, per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o ofensa, o per altre qualsevol motiu baix obligació de tots y sengles bens y drets llurs, y del altre de ells asolas, mobles, e immobies, presents y venoders. Renunciant al benefici de novas constitucións divididoras y cedidoras accions, Epistola del Divo Adriá, y consuetut de Barclona que parla de dos o molts que asolas se obligan, las ditas Señoras cercioradas de sos drets per lo notari avall escrit renincia al benefici val. Sec. C. y a la autentica que comensa siqua mulier. Lo dit Señor Joseph Pujol al privilegi militar. Y tots renuncian a tot y qualsevol dret y lley de llur favor, y a la que prohibeix la general renunciaico. Lo qual capitol accepta dit Grabiel Pujol en nom y com a procurador del dit Señor Francisco Pujol.
Item: Ab altre capitol la dita Señora Cayetana Pujol viuda, per o molt amor aporta a dit Francisco Pujol son fill, y desitjant vicament que per medi de esta concordia puga restaurar sa botiga y satisfer a sos acrehedors a lo que conspira tot lo sobre estipulat ab los antecedents capitols, conciderant que no seria facil trobar una casa mes proporcionada que la que ha havitat fins lo dia que se retirá a titol de llogater propria de dits Señors Joseph Pujol y Cayetana Pujol mare y fill en los noms de usufructuaria y proprietari respective ciutadá de la present ciutat en lo canto del carrer dels Asaonadors devant lo Rech tenint mira al lloguer conciderable, hauria de pagar de una botiga comoda que fos en bon, paratge de lo que dependeix en gran part lo poder beneficiar las mercaderias y drogas y quant lo incomodaria per poder cumplir ab lo que te promes a sos acrehedors que es lo objecte de esta concordia. De son grat y certa ciencia, promet y concent que lo referit Francisco Pujol habitia la referida casa per lo referit termini de dits deu anys ab que deu satisfer a sos acrehedors ditas dotse mil lliuras, sens haber de pagar lloguer altun (a excepció dels censos y altres carrechs intrinsechs, que correspon la mateixa casa, ab la prevenció que lo mateix Francisco Pujol la havitia regentant personalment la botiga. De manera que si per algu accident deixas de havitar dita casa, no enten fer esta gracia, que li fa vivint dita Señora y tenint lo us de fruit de aquella) per quant lin fa donació gratuit y totalment lucretiva al dit Francisco Pujol encaraque ausent y son llegitim procurador present y acceptant ab la expresa empero declaració y protesta qeue per esta permisió no vo no enten transferirli lo menor domini ni donarli titol o dret algun en dita casa, sino solament ab lo animo de constituirlo un mer y simple usuari durant dit temps. Prometent durant dits deu anys no extraurerlo de dita habitació ni demanarli cosa alguna per raó de aquella en judici y fora de ell, ab imposicó de silenci y callament perpetuo, fentli pacte firmossim de no demanar cosa alguna per raó de dita, permissió robaorat ab solempne estiulació en ma y poder del notari avall escrit. Mes avant promet y jura corporalment y solempne la permisió y totas y sengles cosas en ella contengudas tenir sempre per fermas, y agradables, y contra de ellas no fer ni venir ni menso revocar perr aó de ingratitut, inopia, necesitat, o ofensa ni per altre qualsevol motiu. Renunciant a la lley que diu que la donació per las ditas y altres causas, se pot revocar. Y a uberior cautela al benefici val. S. C a favor de las donas introduit y a la autentica que comensa: si qua mulier, pot. Cod. Ad val de que queda primerament cerciorada per lo notari avall escrit, y a tot altre dret y lley de son favor y a la que prohibeix la general renunciació. Volent que lo present capitol en quant menester sia, sia insinuat com lo insinua al Ilustre Señor Corregidor de Barcelona y demes superiors qu econvinga per sa major validitat ab las clausulas de constitució de procurador als escrivans jurats de las curias, promesa de ratahabendo y demes oportunas y estilars llargament, y present lo dit Señor Grabiel Pujol com a procurador de dit Francisco Pujol de la qual procura se ha fet menció en lo preludi accepta dita permisió a favor de son principal feta.
Item: Ab altre capitol es estat pactat y ajustat entre las mateixas parts que lo dit Señor Francisco Pujol per medi de son llegitim procurador lo Señor Grabiel Pujol per lo que dits sos acrehedors li han condenat, y altrement per causa y ocasió de la present concordia haja de prometrer com ab thenor del present capitol lo dit Grabiel Pujol com a procurador de dit Francisco Pujol consta de sa procura en lo prohemi de esta concordia en dit nom. De son grat y certa ciencia conve, y en bona fe promet a tots sos acrehedors que en cas de arribar dit son principal y millor fortuna, de manera que tinga basntants abersos, los pagará tot lo que los estiga devent y haja deixat de pagarlos del total de sos credits en virtut de la present concordia. Lo que promet cumplir en dit nom sens dilació ni escusa alguna ab los acostumats salaris e procuradors y ab restitució y esnema de totas missions y despesas aestipuladas segons estil. Per lo que en obliga tots los bens y drets de dit son principal no empero los propris per tactar negocis alieno, mobles e immobles, presents y venideros, ab totas renunciacions necesasrias llargament y ab jurament que presta en la anima de son principal per corroboració de la present promesa y caució.
Item: Ab altre capitol las ditas parts quiscuna per son interes tenint empero efecte lo convingut en esta concordia y no altrement. Renuncian ab invicem, et vicisim a la dita lite, y causa de que sobre en lo preludi se ha fet menció merits, instancia, y rposecució deaquella imposantse silenci, y callament perpetuo ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes de lo que se troba convingut ab esca concordia roborat ab solempne estipulació en ma y poder del notari infrit, cancellant y anullant lo proces de dita causa, y tot lo en ella actuat, aixi que de aquí al devant no puga aprofita ni dañar a ninguna de las parts llargament.
Finalment volent las referidas parts que dels presents capitols y qunscun de ells en sian donadas per lo notari infrit las copias autenticas que demanadas en seran, per ditas parts y altres de qui será interes. Y aixis las mateixas parts lloant aprobant ratificant y confirman los dits pactes y capitols y tot lo en ells convingut. De llur grat y cerga ciencia convenen y en bona fe prometen la una part a la altre de ellas vicitudinariament aquells atendrer y cumplir tenir y servar, sens dilació ni escusa alguna, ab los acostumats salaris de procurador, y baix las mateixas obligacións renuncias, y clausulas en aquells y quiscun de ells contengudas als quals se refereixen llargament. Declarnt, quedar advertidas las mateixas parts, per lo notari infrit, Que de la present concordia sen deu pendrer raó en o ofici de hiptoecas de esta capital dins sis dias seguents y sens que precehesca est requisit no ha e fer fe contra las hipotecas ni pdoran usar judicialment pera perseguirlas en virtut de lo manat per Sa Magestat, en la Real Pragmatica publicada en esta ciutat en lo mes de mars de mil setcents seixanta vuit. En testimoni de lo que aixis ho firman en la present ciutat de Barcelona vui que contam als vint y vuit dias del mes de Janer any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y hu. Essent presents per testimonis Francisco Plana y Circuns notari real y antes causidich e Ignasi Plana y Fontana notari real y elet en colleci de número de Barcelona en dita ciutat habitants.
Gabriel Pujol y Pujol, en nom propi, y de procurador predit, Ana Maria Miquel y Darrer, Joseph ramoneda, Marian Pujol Joseph Pujol y Pujol, Per dita Geronima Crest que diu no saber de escriurer de son concentiment y en sa presencia firmo Ignasi Plana testimoni, Sebastiá Anglí en dit noms, Anton Gispert en dits noms, Salvador Puig, Joseph Saurí y Trias en dit nom,,,, En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich Real Collegiat de número de Barcelona que certifica coneixer a dits otorgants que han firmat de sas respective mans proprias a excepció de dita Señora Geronima Crest que per no saber de escriurer ha virmat de la agona.