Saga Bacardí
06390
ESCRITURA DE ENTREGA DINERAL DE MIQUEL HACIA FRANCISCO PUJOL Y PUJOL.


En la ciutat de Barcelona vui que contam als vint y nou dias del mes de Maig, any del Naixement del Señor de mil setcents setanta y hu. Lo Señor Francisco Pujol adroguer ciutadá de Barcelona fent estas cosas ab concurencia dels procuradors dels acrehedors, que firmaren la infra concordia, o de la major part de aquells avall escrits de son grat, y certa ciencia, forma apoca a favor de la Señora Antonia Maria Miquel y Darrer viuda de Joseph Miquel difunt botiguer ciutadá de Barcelona, a estas cosas present, de la quantitat de cinch centas lliuras moneda barcelonesa. Y lo som u cedeixen per semblants que dita Señora Anna Maria Miquel y Darrer ni prometé deixar graciosament a efecte de furnir la botiga del referit otorgant posantlashi y rejundintlashi dels propris diners de dita Señora anna Maria Miquel ab un capitol resultant de la concordia firmada entre parts del mateix Francisco Pujol de una y los llegitims procuradors de sos acrehedors de part altre rebuda en poder del ntoari avall escrit als vint y vuit de Janer prop passat y del corrent any. Lo modo de la paga de ditas cinch centas lliuras barcelonesas es que aquellas confessa haver rebut de dita Señora Anna Maria Miquel, y Darrer ab diner comptant en preencia del notari, y testimonis avall escrits per mans de la mateixa Senyora Anna maria Miquel y Darrer. En testimoni de ditas cosas no sols firma la present apoca, sino que també cancella y anulla lo capitol de dita concordia en quant es a saber a la promesa de deixarli ditas cinch centas lliuras feta per dita Señora Anna Maria Miquel, tantsilament axi que de aquí al devan no puga aprofitar ni dañar a ninguna de las parts, volent en tot lo demes quede en sa forsa, y valor. Imposantse en quant a est particular, y no mes silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de res mes no demanar, roborat ab solempne estipulació, prometent contra las ditas cosas, no fer ni venir per alguna causa, o raó. Y presents los dits Señors Sebastiá Anglí, Salvador Puig comerciants matriculars y Joseph Saurí corredor de orella, ciutadans de Barcelona en los noms que firmaren ditac oncordia de que consta alli mateix, en particular de sa procura ahont queda calendada reuda en poder de Ramon Fontana notari als dinou Desembre prop passat lloan, y apoban esta apoca, cancellant en quant a son respective interes la obligació en lo sobre dit capitol feta per dita Señora Anna Maria Miquel y Darrer de entregar dita quantitat la qual deurá quedar en sa botiga segons lo promes en dits capitols per lo que volen quede aquell en sa forsa y valor. Y declaran quedar advertits per lo notari avall escrit, que del present acte sen deu pendrer raó en lo ofici de hipotecas de esta capital dins sis dias seguents a efecte de que constia de la desobligació de la dita promesa, y demes fins previnguts en la Real Pragmatica publicada en esta ciutat en lo mes de Mars de mil setcents seixanta y vuit. Lo que fou fet com se ha dit essent presents per testimonos Joan Riera fadrí adroguer, e Ignasi Plana notari real y elet en collegi, lde número de Barcelona. Y los dits Señors otorgants, coneguts de mi lo notari infrit, ho firmán de sas mans proprias.
Francisco Pujol adroguer, Sebastiá Anglí, Salvador Puig, Joseph Saurí y Trias, En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich real y collegiat de número de Barcelona.