Saga Bacardí
06399
ESCRITURA DE REDENCIÓN DE CENSO EN CASAS DE CALLE SANT PERE MES BAIX A LA CAPILLA DE SAN SEVERO, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


En nom de Deu sia, amen. Nosaltres Dr. Joan Setjá, Pere Abriat, Ramon Barnola y Dr. Anton Alegret Pbres. Beneficiats de la Seu de Barcelona, Administradors lo bienni corrent de la Capella y Collegi de Sant Sever de dita Seu elegits y anomenats, y novament confirmat, ab los concells generals tinguts y celebrats per los Rnts. Administradors de dita Capella y Collegi y Pbres. Beneficiats de dita Seu y agregats a dita Capella y Collegi, ab intervenció de Daniel Troch notari publich de número de Barcelona, so es nosaltres dits Dr. Joan Setjá, y Pere Abriat, a vint y dos Juliol mil setcents setanta, jo dit Ramon Barnola a vint Juliol prop passat, y jo dit Dr. Anton Alegret, a vint y dos Juliol també proxim passat. De tot lo que dit Daniel Troch notari ab sas certificatorias lletras ne fa fe. En dit nom atenten y conciderant que ab acte rebut en poder de Bonaventura Torras notari publich de Barcelona a vint y dos Octubre mil siscents noranta y set los Rnts. Administradors de dita Capella y Collegi establiren y en emfiteosim concediren a Feliciano Tudó fuster, ciutadá de Barcelona totas aquellas casas ab un portal obrint ab sa eixida detrás de ellas contiguas ab sas entradas y eixidas, drets y pertineicias situadas ne la present ciutat en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, devant la Capella de Nostra Señora de la Ajuda a cens de trenta lliuras barcelonesas ab tot lo domini mitjá firma, faqdiga, y altre dret a ell annexo, tots anys pagadoras la meitat lo dia vint y quatre Juny, y la altre meitat lo dia vint y quatre de Desembre, y ab entrada de un parell de gallinas y ab diferents pactes y condicions en dit establiment contenguts. Attenent aixi mateix y conciderant que ab un capitol resultant de la concordia entre lo Rnts. Administradors de dita Capella y Collegi de una, y Francisca Monner y Font, viuda de Joan Monner corder ciutadá de Barcelona de part altre, firmada y jurada rebuda en poder de dit Daniel Troch notari als catorce mars mil setcents seixanta y sis per las causas y rahóns en dita concordia llargament expressadas dits Rnts. Administradors donaren y concediren llicencia y facultat plenarias de dita Francisca Monner y Font proprietaria a les hores de ditas casas de lluhir y quitar vint y tres lliuras en penció en nua percepció de sobredit cens per setcentas seixanta sis lliuras tretse sous y quatre diners en preu ab quatre lluicions las tres primeras de doscentas lliuras quiscuna y la ultima de cent seixanta y sis lliuras tretse sous y quatre diners en lo modo y forma ab dita concordia a la qual nos referim convinguts. Y atenten finalment y conciderant que ab partida feta en lo deposit de la Sagristia de la Capella de Sant Sever de dita Seu a solta del notari avall escrit a catorce Octubre prop passat lo avall anomenat Rnt. Dr. Llorens Pujol ha depositat als Rnts. Administradors de dita Capella y Collegi doscentas lliuras barcelonesas per lo preu de la present venda y absolució y nos ha requirit de paraula que li firmassem aquella, volent persó annuhir a sa petició. De nostra espontanea voluntat per nosaltres y per los successors en la Administració de dita Capella y Collegi qual sevols sian venem, absolvem, difinim y remetim a dit Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a laica y privada persona absent, y lo notari avall escrit com a publica persona present, y estipulant, y a sos successors y a qui voldrá perpetuament sis lliuras en penció en nua percepció del sobredit cens de penció trenta lliuras, que tots anys en los sobre referits terminis dit Rnt. Dr. Llorens Pujol nos fa y presta, per totas aquellas casas ab un portal obrint ab sa eixida tas ellas contigua, ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que en virtut de venda a dit Dr. Pujol com a laica persona y a sos successors perpetuakment feta per dita Francisca Monner y Font ab altre acte rebut en porer de dit troch notari a sinch Mars mil setcents seixanta sis, te y posseheix en la presen ciutat en dit carrer de Sant Pere Mes Baix devant dita Capella de Nostra Señora de la Ajuda. Y se tenen ditas casas per nosaltres eo per dita Capella y Collegi al dit cens de trenta lliuras tots anys pagadoras en los sobre referits terminis, com en avant en virtut de la present venda y absolució solament se tindrán per dita Capella y Collegi a cens de las restants vint y quatre lliuras tots anys pagadoras so es la meitat lo dia vint y quatre Juny, y la altre meitat lo dia vint y quatre de Desembre, y nosaltres ho tenim per los hereus o successors de Antich Fertian alias Solana candeler de cera ciutadá de Barcelona, sens prestació de cens algun, qui ho tenen per lo obtentor del Benefici bais invocació de Sant Jaume en lo Altar de la mateixa Invocació de la Santa Iglesia de la ciutat de Vich instituhit y fndat, y baix domini y alou de dit Benefici a cens de trenta sis sous tots anys pagadors lo dia o festa de Sant Andreu. Y terminan ditas casas, y eixida a solixent ab honor de Joseh Soler tavarner ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab dit carrer de Sant Pere Mes Baix; a ponent ab honor de Ramon Vidal y Orriol comerciant, ciutadá de Barcelona; y a tremontana ab honor de Pau Llobet perxer ciutadá de Barcelona. La qual venda y absolució fem en dit nom aixi com millor dir, y entendrer se pot, aixique de aquó en avant cesso la annua percepció sobre venidas, y absoltas, y dit Dr. Pujol y sos successors sols estgan obligats a la solución y prestació de las restants vint y quatr elliuras tots anys pagadoras en lo sobredits términis. Prometent en dit nom a dit Rnt. Dr. Llorens Pujol y a sos successors que nosaltras ni los successors en la Administració de dita Capella y Collegi no los demanarem mes ditas sis lliuras en penció en nuda percepció sobre venudas, y absoltas, imposantnos a nosaltres, y als successors en dita Capella y collegi per rahó de aquellas silenci perpetuo ab pacte firmissim de mes no demanar ab solempne estipulació roborant, cedint en dit nom a dit Rnt. Dr. Llorens Pujol y a sos successors tots los drets y accions que nos competescan en virtut dels quals tingan y possehescan ditas casas grancas y libres de la prestació de ditas sis lliuras en penció en nuda percepció de dit cens sobre venudas y absoltas, usant de dits drets cedits en judici y fora de ell com millor lo apareixera, constituhint a dit Dr. Llorens Pujol, y a sos successors en procuradors nostres com en cosa propria, salvats los censos y altres drets deguts als Señors sobre anomenats, y lo lluhisme que a aquells respective se dega pagar lo qual se deurá comptar segons la clausula del seté. Lo preu de la present venda y absolució es doscentas lliuras barcelonesa. Y aixis renunciant a la excepció de dit preu aixi no convingut no hagut ni rebut. Y a la lley ultra dimidium, y a tot altre dret y lley que nos puga afavorir, prometem en dit nom a dit Dr. Llorens Pujol y a sos successors, que la present vendas y absolució los farem tenir y valer, y possehir ditas casas grancas y libres de la solución y prestació de ditas sis lliuras en penció en nua percepció sobre venudas y absoltas, y los estarem de ferma y legal evicció sempre perpetuament y en tot y qualsevol cas, pensat o no pensat de dret y de fet de qualsevol modo que esdevinga ab rstitució y esmena de tot gasto, y despesas. Y per cumplir lo sobredit ne obligam a dit Dr. Llorens Pujol y a sos successors tots los bens reddits y emoluments de dita Capella y Collegi mobles e immobles presentes y veniders no emperó, los propris per tractar em assó negoci alieno. Renunciant a qualsevol lley o dret que nos puga afavorir, y a la que prohibeix la general renunciació. Y juram a Nostre Señor Deu y a sos Sants quatre Evangelis, posadas las mans sobre nostres pits, en forma sacerdotal, que lo present contracte no sols tindrem per ferm valido y agradable y contra aquell no farem ni vindrem per pretext algun, causa o rahó, sino tamb´`e que no havem fet aquell en frau no prejudici dels Señors Sobredits no de sos respectives drets dominicals. Y aixi en dit nom firmam lo present acte (del qual segons tenor de la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat se deu pendrer la rahó en lo ofici de hipotecas dins sis días del dia present en avant compradors) en esta ciutat de Barcelona als divuit días del mes de Nohembre del any mil setcents setanta y hu. Essent presents per testimonis Pere pages notari public real collegiat de número de Barcelona, y Cipriá Marques escrivent en Barcelona residint.
Item: Nosaltres dits Administradors. De nostra espontanea voluntat firmam apoca a dit Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. de ditas doscentas lliuras que son lo preu de la antecedent venda y absolucions, rebudas ab diner comptant. A nostras voluntats per medi del deposit de la Sagristia de dita Capella de Sant Sever mediant partida alló feta a solta del notari avall escrit, la qual ab lo present aprobam y acceptam. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret, y lley que nos puga afavorir firmam la present apcoa en esta dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobre referits. Essent presents per testimonis los sobre anomenats.
Dr. Joan Setza Pbre. Pere Abriat Pbre. Ramon Barnola Pbre. Dr. Anton Alegre Pbre.
En mon poder lo notari avall escrit que fas fe conech a dits Rnts otorgants, y que han firmat de sas respective mans, Manuel Oliva y Viloca notari.

Sia a tots notori. Com lo Rnt. Francisco Camps Pbre. com a obtentor del Benefici baix invocació de Sant Jaume en lo Altar de la mateixa invocació de la Santa Iglesia de la ciutat de Vich instituhit, y fundat, com de la collació de aquell, a son favor feta, apar ab acte rebut en la curia del Vicariat Ecclesiastich de dita ciutat de Vich, a tretse Abril mil setcents seixamta y set, feta possessió, per son procurador pressa, apar ab acte rebut en poder de Joseph Anton Estevanell notari publich de dita ciutat de Vich en lo sobre dit dia. En dit nom firma per rahó de Señoria lo acte de venda y absolució firmada per los Rnts. Administradors de la Capella, y Collegi de Sant Sever de la Seu de Barcelona, a favor del Rnt Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a laica y privada persona de sis lliuras, en penció en nuda percepció dels cens de penció trenta lliuras, que tots anys la meitat a vint y quatre Juny, y la altre meitat a vint y quatre Desembre dit Dr. Pujol los fa, y presta per unas casas ab un portal obrint, ab sas entradas, y eixidas drets y pertinencias que dit Dr. Pujol posseheix en la present ciutat en lo carrer Mes Baix de Sant Pere, devant la Capella de Nostra Señora de la Ajuda llargament designadas y confrontadas, en lo acte de dita venda, y absoluició rebut en poder del notari avall escrit, a divuyt Novembre prop passat. Los lluhismes pencions de censos, y altres drets deguts a dit firmant. En dit nom sempre salvos, Y aixi en dit nom ho afirma en esta ciutat de Barcelona als sinch días del mes de Abril del any de mil setcents setanta, y dos. Y lo dit Rnt. Otorgant (al qual jo lo notari infrit dono fe coneixer) ho firma de s ama. Essent presents per testimonis Joseph Sala bachiller, en lleys, y Ignasi Ramon escrivent en la present ciutat de Barcelona residents.
Francisco Camps Pbre. En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari. De precedenti Domini ratione firma calamo alieno scripta fidem preveo ego idem Emanuel Oliva notari supramentionatus hae propria scribens manu.