Saga Bacardí
06400
ESCRITURA DE GASTO POR PLANTADA DE ÁRBOLES EN EL MAS PUJOL HECHO POR NISSÓ, A LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori com Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona en esta ciutat trobat. De sa espontanea oluntat firma apoca al Rnt Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a lahica y privada persona present. De la quantitat de quaranta sinch lliuras quinse sous y sis diners moneda barcelonesa y son no sols per lo import no sols de diferents plansons de arbres fruiters, que ha comprat dit firmant per plantar en la heretat y terras que dit Dr. Pujol posseheix en dit terme de Sant Esteve de Cervelló sino també per diferents joranals que se han empleat per fer la plantada de aquells com mes llargament es de veurer en lo compte del tenor seguent.
Compte del que jo Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló Bisbat de Barcelona he pagat y gastat, per fer la plantada de diferents arbres fruiters en la heretat y terras que lo Rnt. Dr-. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de Sant Cugat del Rech de la ciutat de Barcelona posseheix en dit terme de Sant Eseve de Cervelló.
Primo: En lo any mil setcents setanta per lo import de sinch plantons de pomera a rahó de set sous quiscun plansó, una lliura disset sous y sis diners.......................................1Ll 17S 6D.
Item: Per lo import de sis plansons de primera y sinch plansons de perera a rahó de sinch sous quiscun plansó, dos lliuras quinse sous............................................................2Ll 15S.
Item: Per tres jornals que se han empleat en plantar dits arbres en lo hort de dita heretat entonogarlos, y fer los clots, a rahó de set sous y sis diners quiscun jornal, una lliura dos sous y sis..............................................................................................................1Ll 2S 6D.
Item: Per lo import de dinou plantons de ametllers a rahó de sinch sous quiscun planso, quatre lliuras quinse sous.......................................................................................4Ll 15S.
Item: Per sinch jornals que se han empleat en plantar dits arbres en lo Mas Pujol en tonogar, los y fer dinou clots a tahó de set sous y sis diners quiscun jornal, una lliura disset sous y sis.............................................................................................................1Ll 17S 6D.
Item: Per lo import de vint y dos plansons de olivera de bona planta a rahó de una lliura dos sous y sis diners quiscun, vint y quatre lliuras quinse sous................................24Ll 15S.
Item: Per vint jornals que se han empleat en plantar dits arbres en la mateixa heretat, fent los clots corresponents, so es sis jornals a rahó de vuit sous quiscun, y dos jornals a tahó de set sous y sis diners quiscun, tres lliuras tres sous................................................3Ll 3S.
Item: Per un jornal se ha empleat per plantar en dita heretat deu Figueras a rahó de set sous y sis diners lo jornal, set sous y sis diners..............................................................7S 6D.
Item: Per dos jornals se han empleat en extraurer ditse bordalls de olivera de las montaás de dita heretat, y plantarlos en bon terreno de aquella, a set sous y sis diners quiscun jornal quinse sous...........................................................................................................15S.
Item: Per deu jornals se han empleat per emplltar sinquanta oliveras, so es sinch jornals a rah`´o de deu sous quiscun, y los altres sinch a rahó de set sous y sis diners quiscun, quatre lliuras set sous y sis diners........................................................................4Ll 7S 6D.

45Ll 15S 6D.

Lo modo de la paga de ditas quaranta sinch lliuras quinse sous y sis diners es que aquellas dit firmant ha rebut de dit Llorens Pujol ab diner comptant a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret, y lley que puga afavorir a dit firmant firma la present apoca en esta ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Janer del any de mil setcents setanta y dos. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joan Bahí Dr. en drets en Barcelona popular, y Joseph Lopez sastre ciutadá de Barcelona y per dir lo mateix otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa voluntat ho firmá dit Dr. Bahí altre dels testimonis.
Dr. Joan Bahí testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.