Saga Bacardí
06403
ESCRITURA DE PAGO POR CONSTRUCIÓN Y AMPLIACION DENTRO EL MAS PUJOL, HACIA NISSÓ, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, Bisbat de Barcelona en esta ciutat trobat. De sa espontanea voluntat firma apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de la present ciutat, com a lahica persona present, de la quantitat de quaranta set lliuras vuit sous y sis diners moneda barcelonesa y son per lo treball no sols de engrandir la casa del Mas Pujol per lloguarla a diferents, sino també per fer una nova casa cerca lo Bosch de tall de la heretat que dit Dr. Pujol poseheixc en dit terme de Cervelló a di de suplusarse los carreters y anumals com mes llargament apar en lo compte del tenor seguent.
Compte del que jo Francisco Nissó pagés del terme y Parroquia de Sant Esteve de Cervelló he pagat y gastat per differents obras fetas en la heretat que lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre, y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de Barcelona posseheix en dit terme de Cervelló.
Primo: Al primer Agost mil setcents setanta y hu per catorce jornals per mi empleats en arrancar pedra per fer una nova casa cerca lo Bosch de tall per suplusarse los carreters y animans per ser distant de abrich a rahó de set sous y sis diners quiscun, sinc lliuras sinch sous.............................................................................................................5Ll 5S.
Item: Dit dia he pagat a Nicolau Tres per sinch jornals a rahó de set sous y sis diners quiscunm, una lliura disset sous y sis diners.......................................................1Ll 7S 6D.
Item: A vint y tres Agost de dit any he pagat a Barthomeu Molias per onse jornals a rahó de vuit sous quinscun, quatre lliuras vuit sous........................................................4Ll 8S.
Item: Dit dia he pagat a Jacintho de casa Riera per sis jornals a rahó de vuit sous quiscun dos lliuras vuit sous............................................................................................2Ll 8S.
Item: Dit dia per dotse jornals per mi y un mosso meu empleats a vuit sous quiscun quatre lliuras setsa sous..........................................................................................4Ll 16S.
Item: Dit dia he pagat a Jacintho de casa Riera per quatre jornals a rahó de vuit sous quiscun una lliura dotse sous.....................................................................................1Ll 12S.
Item: Dit dia per sis jornals per mi empleats a rahó de vuit sous quiscun dos lliuras vuit sous...........................................................................................................2Ll 8S.
Item: A set Setembre de dit any he pagat a dit Jacintho de casa Riera, per sis jornals a rahó de buit sous quiscun, dos lliuras vuit sous............................................................2Ll 8S.
Item: Dit dia per dotse jornals per mi y un mosso meu empleats a rahó de dotse sous lo jornal quatre lliuras setse sous................................................................................4Ll 16S.
Item: A vint y nou Nohembre de dit any per trenta sis jornals empleats per engrandir la casa del Mas Pujol, amurar vuitanta quintars de cals y portar pedra ab lo majart, a rahó de set sous y sis diners quiscun jornal, tretse lliuras deu sous............................................13Ll 10S.

47Ll 8S 6D.

Lo modo de la paga de ditas quaranta set lliuras vuit sous y sis diners es que aquellas dit firmant ha rebut de dit Dr. Llorens Pujol ab diner comptant a sas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de dit diner no rebut, y a tot altre dret y lley que puga afavorir a dit firmant, firla la present apoca en esta ciutat de Barcelona als vint y sis días del mes de Janer del any de mil setcents setanta y dos. Essent presents per testimonis lo Magnifich Joan Bahí Dr. en drets en esta ciutat popular, y Joseph Lopez sastre ciutadá de Barcelona, y per dir lo dit otorgant (al qual jo lo infrit notari dono fe coneixer) que no sabia de escriurer en sa presencia y de sa voluntat ho firma dit Dr. Bahí altre dels testimonis.
Dr. Joan Bahý, testimoni, En poder de mi Manuel Oliva y Viloca notari.