Saga Bacardí
06405
ESCRITURA DE PAGO DE CENSAL Y PRORRATA EN EL MAS RICART, POR EL MARQUES DE SENTMENAT, HACI A JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori. Con lo Magnifich Señor D. Joseph Pujol ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat. De son grat y ceta sciencia firma apoca al Ilustre Señor D. Joan Anton Gassol de Senmenat de Boixsadors, Marques de Sentmenat, Conte de Muntar en esta ciutat de Barcelona popular, pagant per lo Rnt. Bernat de Sentmenat de Boixadors.
Primerament de als quardias Españolas son germa, en virtut de la facultat que dit Señor D. Bernat li doná ab la acceptació que feu de la donació, a son favor firmada per dit Ilustre Señor Marques de Sentmenat de la quantitat de dotse mil lliuras de la qual concenti dit Señor D. Bernat, que lo referit Ilustrisim Marques de Sentmenat dit retingué ella de la quantitat de set mil sinch centas lliuras a fi de aplicarlas en pagar lo preu de la compra, que entenia de fer lo mateix Señor D. Bernat de la -fata heretat, y teras conforme mes llargament se expresa en lo acte de dita donació resta en poder de Joseph Bonaventura Fontana notari avall escrit als vuit de Mars prop passat de est any mil setcents setanta dos. Y dit Señor D. Bernat de Sentmenat els paga a Fibursi Montreva, y del preu de la venda perpetua per ell a favor de dit Sr. D. Bernat feta de una heretat, y diversas pessas de terra sitas en lo terme del Mas Ricart-retori de la ciutat de Tarragona llargament desitnadas en lo acte de dita venda rebut, segons se assereis, en poder de Francisco Claryana notari publich de Tarragona als vint de dit mes de Mars prop passat, y en virtut de facultat en aquell concedida, y bais lo pacte, y esperansa de la infra cessió de drets, ancaraque ausent, y per ell lo notari avall escrit de la quantitat de doscentas dinou lliuras viut sous y vuit diners moneda barcelonesa, y son esto es, doscentas lliuras per lluició, y quitació de aquell censo de semblant preu y per antes deu lliuras y vuy en virtut de Real Pragmatica sols penció sis lliuras que tots añs a los sis de Janer dita Fiburci Montreud pages de Tarragona en dit terme del "Mas Ricart" ab-tant, y Thecla monreva y Aran cinjuges li fan y prestan per los titols que avall se chalendaran, y las restants dinou lliuras vuit sous y vuit diners son a saber, es divuit lliuras per tres pencions de dit censal cessas en sis de Janer dels años mil setcents setanta y mil setcents setanta hu, y mil se4tcents setanta dos, y las restants una lliura vuit sous y vuit diners per la porrata de la penció corrent del mateix censal venut fins al dia present, y especta a dit Magnifich Joseph Pujol per titol de venda perpetua entre altres dels tres censals que se troba en primer lloch de aquella designat, a son favor feta per Joseph Soquer y Peraz adroguer de la vila de Reus y Madalena Soquer Tarroja conjuges ab acte rebut en poder de Francisco Perez y Felip notari publich de dita vila als vint y nou de Nohembre mil setcents sinquanta sis. Als quals conjuges Soquer y Tarroja espectava esto es, a dita Madalena per titol de donació, y consigna, a contemplació de son matrimoni, a son favor feta per Francisco Tarroja pages yMaria Tarroja y Porta conjuges de un dels capitols matrimonials entre dits conuges Soquer rebut en pdoer de dit Francisco Perez y Felip notari als quatre Desembre mil setcents quaranta sis de la consigna a favor dels mencionats conjuges feta per dits Francisco y Maria Tarroja consta ab altre acte rebut en poder de dit notari lo mateix dia conforme aixis se chalenda y expressa en lo acte de la sobre chalendada venda, a los quals Francisco y Maria Tarroja conjuges eo al dit Francisco Tarroja espectava lo mencionat censal en titol de venda de aquell, a son favor feta per Joan Estapar sastre d ela referida vila de Reus, y Francisca Estapar y Aran conjuges ab acte rebut en poder de Joan Bautista Tardé notari publich de la mateixa vila als vuit de Agost de mil setcents vint y quatre. Al qual Joan Estapar sastre pertañia lo referit censal per titol de creació de aquell, a son favor feta per Joan Baptista Aran pages de la vila de Falset, Arquebisbat de Tarragona en dit terme del "Mas Ricart" habitant, y per Maria Aran y Plana conjuges ab acte rebut en poder del sobre dit Joan Baptista Tardé notari als sis de Janer de dit any mil setcents vint y quatre. Lo modo de la paga de ditas doscents sinou lliuras, vuit sous, y vuit diners es que aquellas rb de comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis avall escrits, per mans de tercera persona, pagant per dit Ilustre Señor Marques de Sentmanat, y de diner que per est efecte li ha entregat. Per lo que en testimoni de veritat no sols firma la present apoca, sino que també fa llarga y bastant absolució y derinició de dit censal tant en lo preu com en las pencions y porrata, y demes accessoris de aquell ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó de ell ab solempne estipulació, roborada en ma, y poder del referit notari avall escrit cacellant y anullant lo acte de la creació del mateix censal, tots sos dependents y totas las clausulas y obligacions en ells contengudas, y estipuladas, aixi que en lo venider no pugan aprofitar ni danyar a ninguna de ditas parts respective, vol emperó que restian en sa forsa, y valor per la cessió de drets avall escrita. Y per pacte expres aixi antes de la firma de la present apoca convingut sens evicció alguna, ni obligació de sos bens, cedeix a dit Ilustre Señor Marques de Sentmenat, y al referit Señor D. Bernat de Sentmenat y Boxadors tots sos drets y accions de qualsevol especie sien en virtut del quals pugan defensar esto es, dit Ilustre Seor Marques de Sentmenat la referida quantitat per ell pagadas a dit Señor D. Bernat Sentmenat y de Boixedors, de la sobredita heretat y terras a son favor venudas per dit Feburcia Monrevá altrament usar de dit dret y accions en judici y fora de ell com millor li convinga constituhintlo per est efecte en son procurador con eo cosa propria, mes avant convé y dona fe promet las sobreditas cosas tenir sempre per fermas y agradables, y contra aquellas no fer ni tenir per ninguna causa, o rahó. Y declara dit otorgant quedar advertit per lo notari avall escrit que la present definició deu registrarse y de ella haverse la deguda rahó en lo ofici de hipothecas de esta ciutat en los sis días seguents al de sa firma. Y sens que precehesca est requisit no ha de fer fe en judici, ni fora de ell per los fins y efectes expresats en la Real Pragmatica publicada en esta ciutat en lo mes de mars de mil setcents sexanta vuit. Y aixi ho firma en esta ciutat de Barcelona al primer de Abril de mil setcents setanta dos. Essent presents per testimonis Ramon Vila jove del comers, y Anton Conangla escrivent en Barcelona residints.
Joseph Pujol y Pujol, En poder de mi Joseph Bonaventura Fontana notari publich de número de Barcelona, qui aformo coneixer a dit otorgant, y que firmá de sa ma propria.