Saga Bacardí
06418
ESCRITURA DE PAGO DE OBRAS EN EL MAS PUJOL, HACIA DOMINGO, POR LLORENS PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori. Com jo Gabriel Domingo mestre de casas en la Parroquia de Sant Vicents dels Horts Bisbat de Barcelona habitant. De ma espontanea voluntat firmo apoca al Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Benefciat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de esta ciutat, com a layca y privada persona present de setanta una lliuras tres sous moneda barcelonesa que son per los jornals, mans, y materials tocants a dit mon ofici, que he empleat y convertit pera conclourer la casa del mitx, y per lo aposento gran de la casa principal del mas vuy nomenat Pujol, y antes Sala que dit Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Te y posseheix en la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló de dit Bisbat, des del mes de Nohembre proxim passat fins al present, tot llargament expressat en lo compte seguent.
Compte dels jornals, mans, y materials que jo Gabriel Domingo mestre de casas de la Parroquia de Sant Vicens dels Horts, he empleat per conclourer la casa del mitx, y lo aposento gran de la casa principal del mas vuy nomenat Pujol, y antes Sala, que lo Rnt. Dr. Llorens Pujol Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Sant Cugat del Rech de Barcelona posseheix en la Parroquia de Sant Esteve de Cervelló, desdel mes de Nohembre mil setcents setanta dos, fins al present es lo seguent.
Primo: Per vint y sinch quintars de cals de Pau Campterrós a rahó vint y nou diners lo quintar........................................................................................................................3Ll 2D.
Item: Jacintho Rovira per quatre jornals, y mitx de manobra a rahó set sous y sis diners lo jornal..........................................................................................................................1Ll 13S 9D.
Item: Vint y hu de Nohembre a Francisco Nissó y Mossó vuyt jornals de fer de manobra a rahó set sous y sis diners lo jornal.............................................................................3Ll.
Item: A vint y nou de dits nou jornals de manobra per trajinar cuix a rahó set sous y set diners jornal..........................................................................................................................3Ll 7S 6D.
Item: A vuyt Desembre del mateix any per dotse jornals de manobra de la casa del mitx a rahó set sous y sis diners jornal.........................................................................................4Ll 10S.
Item: Per cent vint y un quintar y mitx a rahó un sou y deu diners quintar..............6Ll 1S 6D.
Item: Per tres jornals y mitg de dos animals a rahó de una lliura per dia...............3Ll 10S.
Item: Per sinquanta jornals de mestre, so quaranta vuyt empleats a la casa del mitx, y dos per lo aposento gran de la casa principal, a rahó ditse sous jornal................................3Ll.
Item: Per dos cabassos...................................................................................................3S 9D.
Item: Per tres pessa de llibantó......................................................................................7S 6D.
Item: A vint y dos de dits, per onse jornals de manobra, a rahó set sous y sis diners jornal..........................................................................................................................4Ll 2S 6D.
Item: A Jacintho Rovira onse jornals de manobra................................................4Ll 2S 6D.
A Francisco Nissó quatre jornals de manobra a rahó set sous y sis diners jornal.1Ll 10S.
Item: Per set jornals de mestra a rahó dotse sous lo jornal......................................9Ll 12S.

71Ll 3S.

Lo modo de la paga de ditas setanta una lliuras tres sous moneda barcelonesa es que aquellas confesso haver rebut en diner comptant realment, y de fet, a mas voluntats. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la general del dret, no sols firmo en dit nom la present apoca, sino també afirmo que ditas obras son verdaderas y que en ellas se ha empleat dita quantitat. Y aixi ho firmo en la ciutat de Barcelona als trenta hun dias del mes de Janer del any del Naixament del Señor de mil setcents setanta y tres. Essent presents per testimonis Jacintho Vilarrubia, y Jacintho Bussaña escrivents en Barcelona habitants. Per dit Gabriel Domingo que ha expressat no saber de escriurer, de sa voluntat, y concentiment firmo jo Jacintho Bussaña testimoni, En poder de mi Joseph Anton Mallachs notari que fas fe coneixer a dit contrahent, y que per ell que ha expressat no saber de escriurer ha firmat en sa presencia de sa voluntat, y concentiment dit Jacintho Bussaña testimoni.