Saga Bacardí
06425
ESCRITURA DE PAGO A LA CAUSA PIA DE ALOMAR POR VALLCABRA, ADMINISTRA JOSÉ DE PUJOL Y PUJOL.


Sia a tots notori, com en la ciutat de Barcelona vuy que contam als vint y sis días del mes de Octubre any del Naixement del Señor de mil setcents seixanta y quatre. Lo Magnifich Señor Joseph Pujol y Pujol ciutada honrat de Barcelona y en ella popular, com a Administrador unich que es de la causa pia fundada per lo Rnt. Dr. Gariel Alomar difunt Pbre. en Barcelona resident. De son grat y certa ciencia confessa y en veritat regoneix al Egregi y Noble Señor D. Pau Ignasi de Patau y de Dalmases,. Ferran, Lladó y Vives Compte de Vallcabra, Coronel dels Reals Exercits de Sa Magestad que Deu guarde, agregat a la plana major de esta ciutat y en ella popular, encaraque ausent y lo notari avall escrit per ell present y estipulant, pagant dit Egregi Señor de diners propris seus. Que en lo modo avall escrit li ha donat y pagat mil y quatrecentas lliuras moneda barcelonesa. Y li son y cedeixen en dit no meo a la referida causa pia per lluició y quitació de aquell censal de preu semblant quantitat, y penció annual quaranta dos lliuras moneda barcelonesa, que tots anys als quatre de Juny, dit Egregi Señor Comte de Vallcabra a la referida causa pia devia fer y prestar, en virtut de venda y original creació de dit censal a favor de dit Magnifich Señor Joseph Pujol com a administrador predit per lo expressat Egregi Señor Compte feta y firmada ab acte rebut en poder del notari avall escrit, als quatre de Juny de mil setcents sinquanta y set. De las pencions y porrata del qual censal vensudas ne está dit Masgnifich Señor Administrador pagat y satisfet. Lo modo de la paga de ditas mil y quatrecentas llouras moneda barcelonesa, es que aquellas cnfessa haver rebut per medi de una partida, a son favor feta en lo archiu de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pi de la present ciutat lo dia vint y sinch dels corrents mes y any. La qual partida en dit nom ab la present lloha y aproba. Y aixis renunciant a la excepció de la non numerata pecunia, y a la cosa no esser aixis. En testimoni de ditas cosas no sols firma la present apoca, sino que també en dit nom fa llargas y bastans absolució, diffinició y remissió de dit censal tant en son preu com en las pencions y porrata de aquell vensudas fins lo dia de sa lluició, ab pacte firmissim de no demanar cosa albuna mes. Cancellant y anullant lo acte de creació de dit censal y demes per rahó de aquell firmats y las obligacions en ells contengudas aixique de aquell al devant no puga aprofitar ni dañas a ninguna de las parts. Prometent en dit nom contra las ditas cosas no fer ni venir per alguna causa, o rahó. Lo que fou fet com se ha dit essent presents per testimonis Ignasi Plana y Joseph Comes escrivents en Barcelona residents.
Joseph Pujol y Pujol en dit nom.
En poder de mi Joan Batista Plana y Circuns notari publich Real Collegiat de número de Barcelona que certifica coneixer a dit otorgant que ha firmat de s ama propria.