Saga Bacardí
21714
PAGO DE CUENTA HACIA VALENTÍ, POR MARIA NADAL Y VICENT
.

Lo Dr. D. Joseph Valentí advocat de la Real Audiencia de aquest Principat de Cataluña, domiciliat den Barcelona. De ma libre voluntat y certa ciencia confeso y regonesch a Da. Maria Galup y Nadal viuda de D. Cayetano Galup corredor Real de Cambis que fou de dita ciutat, encaraque absent y per ella present y acceptant lo notari baix firmat. Que en diners comptants realment y de fet en presencia del propri notari y dels testimonis instrumentals infrits per mans de tercera persona me ha donat y pagat setanta sis lliuras diset sous y sis diners moneda barcelonesa. Las quals son y me cedeixen en satisfacció de mos treballs y conductas fets per mi a favor de dit D. Cayetano Galup segons apar mes per menor en lo compte seguent.= Compte de conducta y treballs fets a favor de D. Cayetano Galup de Barcelona.
Primo en 6 Juny 1824 y dias seguents, varias cesions sobre lo ocorregut ab D. Cayetano y fer los apuntes y notas convenients, nou lliuras set sus y sis diners……………………………………………………………………………….9Ll 7S 6D
En dotse dit, fer pediment a nom de Da. Maria perque se la anomenia administradora dels bens de son marit, tres lliuras quinse sous………………………………3Ll 15S
En setse dit, pediment a nom de varios interesats perque sels entreguian los efectes tenen en lo magatsem, una lliura diset sous y sis diners……………………1Ll 17S 6D
En 20 y seguent, per varios sesions y fer pediment en nom de Da. Maria, y del Sr. Artos, sinch lliuras dotse sous y sis diners…………………………………………...5Ll 12S 6D
En 27. Per sesió de Artos y pediment, una lliura diset sous y sis diners…1Ll 17S 6D
En 12 Juliol per quatre pediments a nom dels dueños dels efectes existents en lo magatsem, tres lliuras quinse sous……………………………………………3Ll 15S
En dos Febrer de 1825, sesió ab los interesats sobre lo que deuria practicarse, tres lliuras quinse sous……………………………………………………………….3Ll 15S
En 12 dit, junta ab los D.D. Estalella, Homs y Ros a consequencia del cartell mandatari expedit per lo Sr. Oñate per pagar lo import del pont de la preso, sinch lliuras dotse sous y sis diners…………………………………………………………………5Ll 12S 6D
En 13 dit, examen de doctrinas y fer pediment per alguns en resposta a dit cartell, set lliuras deu sous…………………………………………………………………7Ll 10S
En 14, per fer altre pediment, tres lliuras quinse sous……………………3Ll 15S
En 15 dit, sesió ab Artós y galup, una lliura diset sous y sis diners…….1Ll 17S 6D
En 16 dit, altre pediment per Galup y altres a la Sala del Crimen, nou lliuras set sous y sis diners………………………………………………………………………..9Ll 7S 6D
En 12 de Mars, junt ab Homs y asistencia de Artós, Camp y Rull, tres lliuras quinse sous………………………………………………………………………………3Ll 15S
En 9 Maig, nova junta sobre lo que deuria practicarse a vista de las dos proclamas o edictes citant als ausents, sinch lliuras dotse sous y sis diners…………5Ll 12S 6D
En 3 Juny, junta ab Homs, Esteve y Basora y asistencia dels interesats sobre los medis de defensa que podrian adoptarse, sinch lliuras dotse sous y sis …….5Ll 12S 6D
En 9 dit, altre ab Esteve y Homs, tres lliuras quinse sous……………..3Ll 15S

76Ll 17S 6D


Per lo que renunciant a la excepció de la cosa no eser aixis, al diner no comptat y no rebut y a qualsevol atra lley o dret de mon favor. En testimoni de veritat firmo a dita Da. Maria Galup y Nadal aquesta apoca, qual pago verifica inseguint lo pactat y convingut en lo capitol quart del acte de convenció firmada entre la propria Sra. y Da. Vicenta Soler y Pujol també viuta rebut en poder del propri notari subscrit en quatre Janer del corrent any. En la ciutat de Barcelona a setse Febrer any del naixament del Sr. de mil vuitcents vint y set. Essent presents per testimonis D. Francisco Llorens tinent y Joseph Arrau y Barba, practicant de notaria, habitant en aquesta ciutat.
Joseph Valentí, En poder de mi Jaume Rigalt y Estrada notari, qui dono fe coneixer al Sor. otorgant.