Saga Bacardí
21882
ESCRITURA DE VENTA DE CASA EN C/ ARGENTERIA, Y TERRENO, POR LOS CLARÁ, HACIA ANTONIO NADAL Y DARRER. 2ª parte


quedaban francas quaranta quatre lliuras catorce sous, pero despres foren per ells venudas y absoltas a dit Jaume nadal y creus vint y sinsh lliuras en penció en nuda percepció del sobre dit cens, ab acte rebut en poder de Salvador Pi notari publich de Barcelona als dinou de Febrer de mil setcents setse. Y també se te junt ab una part de aposento unit a dita casa, y dos altres operatoris situats en dit carrer de Mar, o de la Argenteria, per los hereus o successors de Antich Montserrat y Miró a cens de cent deu sous tots anys pagadors per meitat al primer de Abril y primer de Octubre, y a mes a la prestació de sinquanta sous de censal, los quals cens y censal pagan, y han acostumat sempre satisfer los pocessors de dits operatoris. Dits P. Minostre y Convent ho tenen per lo sobredit Benefici quart de Santa Quiteria en la referida Santa Iglesia Cathedral fundat, a cens de once morobatins y set sous, valent sinch lliuras y sis sous, a rahó de nou sous per morobatins tots anys pagadors per meitat en los días de Sant Joan de Juny, y de nadal. Qui ho te per la sobredita Pabordia del mes de Janer de la predita Santa Iglesia, y baix son directe domini y alou a cens de mitg morobatí y per ell quatre sous y sis diners tots anys perpetuament pagadors en lo dia de Sant Andreu Apostol. Los quals censos y corresponció respective paga y deu pagar lo indicat Joseph Daroca argenter en virtut del pactat, y estipulat en lo establiment de la mencionada casa a ell perpetuament fet, y firmat per lo predit Francisco Clará ab acte rebut en poder de Joseph Bonaventura Fontana notari publich de número de Barcelona als trenta de Juliol de mil setcents setanta sis. Se ha de saber que antes lo obtentor de dit benefici quart de Santa Quiteria rebia sobre ditas cosas trenta quatre morobatins, pero despres per lo Rnt. Bernat Plana Pbre. Obtentor de aquel foren venuts, y absolts a Gabriel Miró mercader vint y dos morobatins, y dos sous en penci´p en nuda percepció ab acte rebut en pdoer de Honorat Sacoromina notari publich de Barcelona als deu de Juliol de mil quatrecents seixanta nou. Y lo explicat aposento afronta a llevant ab las ditas casa de dit Joan Prats y Cabrer notari, que foren de dit Sebastiá Prats notari son pare, antes del indicat Miquel Cabré notari y antiguament dels nomenats conuges Balet; a mitgdia ab la segona sobre explicada casa ab sa botiga que fou de Pere Costa; y a ponent, y a tramontana ab la dita casa, u hospici possehida vuy per dit Joseph Daroca que fou del pedit Francisco Clará, y antes del repetit Jaume Nadal y Creus. Deu saberse que las sobre designadas dos casas y aposento de molts anys a esta part se trovan unidas y aglevadas, y de ellas son compostas (com sobre se insinua) las dalt expressadas casas ab sa botiga y portal gran obrint en dit carrer de la Argenteria, antes anomenat de Mar possehidas per dit Joan Sort argenter, las quals al present terminas a solixent ab las ditas casas de dit Joan Prats y Cabrer, notari; a mitgdia part ab la casa de Francisco Pons y Arenas argenter, ciutadá de Barcelona que fou de dit Francesch Rovira, y antes de Marianna Ferriol, viuda, y part ab lo dit carrer de la Argenteria; a ponent ab lo mateix carrer de la Argenteria, y a tramontana ab la mencionada casa, o hospici de dit Josepj Daroca argenter part, y part ab las sobre indicadas casas de dit Joan Prats y Cabrer notari.
Item Tertio y finament. Tot aquell alter cens vuy de penció quatanta nou lliuras setse sous y vuit diners moneda barcelonesa, francas de tota corresponció, junt ab tot lo domini mitjá firma, fadiga, y demes drets al Señor mitjá competents que tots anys la meitat als deu de Desembre, y la altra meitat als deu de Juny Mariano Mestres fuster, ciutadá de Barcelona, a dits mare y fill Clará per los titols avall escrits fa, y presta per rahó de totas aquellas casas ab sa botiga, y dos protals un gran, y lo altre xich en lo infrascrit carrer obrint ab sas entradas y eixidas, drets y pertinencias que per lo establiment de aquellas que avall se calendará posseheix en la present ciutat de Barcelona, y en la Plassa nomenade dels Argenters, junt ab la prorrata, y pencions de dit cens en avant debedoras, y lo preu de aquella part que de dit cens pot y falta lluirse. Y se tenen las ditas casas y botiga per dits mare y fill venedors al dit cens vuy de quaranta nou lliuras setse sous y vuit diners francas de tota corresponció, y en Señoria mitjana annualment pagadoras en los citats terminis per meitat, conforme en avant en virtut de la present venda se tindrán per lo nomenat Señor comprador al mateix explicat cens. Deu saberse que en lo indicat acte de establiment que avall se calendará otorgat per dit Francisco Clará a favor de dit Mariano mes tres de las referidas casas y botiga imposá sobre esta lo cens de penció cent divuit lliuras setse sous y vuit diners en domini mitjá annualment pagador per meitat en lo enunciat terminis. Concedint facultat de poder lluir, y quitar de est cens, dovuit lliuras set sous y vuit diners en penció en nuda percepció per tres mil noucentas quaranta sis lliuras sis sous y vuit diners en proprietat. Pero com posteriorment per dit Francisco Clará foren venuds y absoltas a favor de dit Mariano Mestres seixanta nou lliuras en preu en nuda percepció, per dos mil trescentas lliuras en preu inseguint la indicada facultat de lluir, segons consta ab tres distincts actes rebuts en poder, a saber los dos primers, de Joseph Bonaventura Fontana notari publich de número de Barcelona, so es, lo un als deu de Desembre de mil setcents setanta quatre, y lo altra als vint y vuit de Juny de milsetcents setanta sinch; y lo ultim de Daniel Troch notari publich de dit número als vint y sis de Setembre de mil setcents setanta set. Per çó quedá dit cens, y hi es en el dia redit a las sobre expressadas quaranta nou lliuras setse sous y vuit diners. Dits mare y fill venedors ho tenen, y de aquí al devant dit Señor comprador, y los seus ho tindrán, conforme las mencionadas casas y botiga se tenen per lo Benefici baix invocació de Sant Pau y Santa Paula fundat en la sobre dita Santa Iglesia Cathedral y baix directe domini y alou de dit Benefici a cens de vint y set sous tots anys pagadors en lo dia de Sant Miquel del mes de Setembre. Se ha de saber que antes ditas casas se tenían per D. Joan de Claresvalls a cens de dotse lliuras de las quals deduida la dita corresponció de la referida una lliura set sous, sols li quedaban francas deu lliuras tretse sous, las quals per dit D. Joan de Claresvalls foren después venudas, y absoltas junt ab la Señoria mitjana a ellas annexa a favor de Francisco Clará lapidari, ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali notari publich de Barcelona als catorce Maig de mil setcents hu. Y afrontan ditas casas y botiga a solixent ab honors dels hereus o successors de Pere Delaforge, botiguer, que foren del predit Francisco Clará, y antes de Bonaventura Fornaguera, argenter ciutadns de Barcelona; a mitgdia ab honors de Bonaventura Font Real Corredor de Cambis, ciutadá de Barcelona, que foren del Magnifich Ramon Picó, coitadá honrat de Barcelona, y antes de Francisco Potau mercader, o successors del Magnifich Dr. en drets Felipe Neri Portell en esta ciutat domiciliat, que antes foren de T. Vilamajor y Masalvo; y a tramontana part ab dita Plassa, o Plasseta dels Argenters y part ab honor de dits successors Delaforge, que antes fou de dit Fornaguera. Y espectan la predesignada pessa de terra y los dos explicats partits de censos a dits mare y fill venedors a saber, a la dita Señora Cayetana Clará com a thenutaria y usufructuaria predita dels bens del nomenat son difunt marit per est deixada no sols ab la donació, y heretament universal que otorgá a favor de dit Señor Felip Neri Clará son fill ab lo primer capitol dels matrimonials fets, y firmats per, y entre lo mateix Señor Felip Neri Clará de una, y la Señora Maria Magdalena Casas y Costa, a las horas doncella sa esdevenidora muller de part altra, rebuts en poder del sobredit Joseph Bonaventura Fontana notari als setse de Febrer de mil setcents vuitanta hu, sino també ab lo ultim, y valido testament que lo nominat Señor Francisco Clará y Vilar feu y firmá en poder de dit Joseph Bonaventura Fontana notari als vint de Abril de mil setcents vuitanta tres. Y al referit Señor Felip Neri Clará y Pujol com a donatari, y hereu respective universal (finit lo usdefruit de dita Señora sa mare) dels mateixos bens que foren del dit Señor Francisco Clará y Vilar son pare, no sols en virtut de la dalt calendada donació, y heretament universal, si que també en forsa del citat testament del mateix Señor Francisco Clará son pare. Al qual pertañian com a hereu de la universal heretat y bens que foren de Maria Clará y Vilar, viuda de Ignasi Clará argenter, ciutadá de Barcelona sa mare, per esta instituhit ab son ultim y valido testament que feu y firmá en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona en lo primer dia del mes de Maig del any mil setcents sinquanta sinch, qual después de la mort de dita testadora fou publicat per lo mateix dit notari als vuit de Abril de mil setcents seixanta sinch. A la dita Maria Clará y Vilar pertañia la dalt en primer lloch designada pessa de terra en virtut de donació de aquella entre altras cosas a son favor perpetuament feta per Francesch Vilar argenter, ciutadá de Barcelona son pare ab lo primer capitol dels matrimonials per rahó de son matrimoni firmats y jurats per lo sobredit Ignasi Clará de una, y dita Maria Vilar a les horas doncella de part altra, rebuts en poder de Francisco Torres notari publich de Barcelona als deu de Desembre de mil setcents sis. Al dit Francesch Vilar pertañia con a hereu de la universal heretat y bens que foren de Onofre Vilar també argenter, ciutadá de Barcelona son pare per est instituhit ab son testament que feu, y firmá en poder de Bonaventura Vila notari publich de Barcelona als set de Octubre de mil siscents vuitanta. Y al dit Onofre Vila respectaba dita pessa de terra en virtut de venda de aquella, entre altras cosas, a ell, y a sos successors perpetuament feta y firmada per D. Joan de Olmera en Barcelona popular ab acte rebut en poder de dit Bonaventura Vila notari als vint y vuit de Abril de mil siscents setanta, firmat per rahó de Señoria. Y los dos partis de censos en segon, y ultim llochs dalt explicats pertañian al dit Señor Francisco Clará a saber lo cens vuy de penció noranta dos lliuras dos sous en virtut de establiment de las casas y botigas en segon lloch designadas per dit Francisco Clará perpetuament fet, y firmat a favor del nominat Joan Sorts ab la imposició del dalt explicat cens, ab acte rebut en poder del sobredit Joseph Bonaventura Fontana notari als disset de Setembre de mil setcents setanta quatre, firmat per rahó de Señoria. Y lo altre cens vuy de penció quaranta nou lliuras setse sous y vuit diners, en forsa de establiment per lo mateix Francisco Clará de las casas y botiga en tercer y ultim lloch explicadas a favor de Mariano Mestres fuster, ciutadá de Barcelona y de sos successors perpetuament ab la imposició del dalt relatat cens, ab altre acte rebut en poder de dit Joseph Bonaventura Fontana notari als deu de Desembre de mil setcents setanta quatre, firmat per rahó de Señoria. Al dit Francisco Clará espectaban totas las cosas compresas en los sobre dos calendats actes de establiment com a hereu de la universal heretat y bens que foren del memorat Ignasi Clará argenter son pare per est instituhit ab son ultim testament que feu y firmá en poder de dit Miquel Cabrer notari publich de Barcelona al primer de Abril de mil setcents quaranta, qual despres de sa mort fou publicat als quatre dels mateixos mes y any. Al dit Ignasi Clará pertañian las casas y aposentos establertas per lo referit Francisco Clará son fill, al dit Joan Sorts, a saber la en primer lloch designada en lo citat acte de son establiment en virtut de establiment de aquella a favor de dit Ignasi Clará perpetuament fet y firmat per lo dalt mencionat Francesch Rovira argenter ciutadá de Barcelona ab acte rebut en poder de Esteve Cols notari publich de Barcelona als vint y sis de Novembre de mil setcents, firmat per rahó de Señoria. La casa y hospici en segon lloch del dit establiment de Joan Sors expressada per titol de venda a favor del mateix Ignasi Clará de aquella perpetuament feta y firmada per lo sobre indicat Pere Costa argenter ab acte rebut en poder de Bonaventura Gali notari publich de esta ciutat, dos, sinch de Febrer de mil setcents vint firmat també per rahó de Señoria. Lo aposento explicat y confrontat en tercer y ultim lloch de precalendat establiment del repetit Joan Sorts, junt ab la casa y hospici de pertinencas del qual es lo expressat aposento) en forsa de venda perpetua a favor del propri Ignasi Clará, y de sos successors feta y firmada per lo depositari elet, y administrador dels bens de Jaume y Gabriel Nadal y Creus, pare y fill, argenters, ciutadans de Barcelona ab acte rebut en poder de Joseph Vasia notari publich real collegiat de número de Barcelona als quinse de Desembre de mil setcents trenta hu, igualment firmat per rahó de Señoria. Y las casas de sa botiga situadas en dita Plassate dels Argenters, establertas per lo relatat Francisco Clará al enunciat Maximo Mestres, espectaban al nominat Ignasi Clará com a hereu universal de Francisco Clará lapidari, ciutadá de Barcelona son germá per est substituhit, e instituhit respective en lo cas que tingue lloch no sols per mort de Magí y Magdalena Clará conjuges sos pares, y de Eularia Clará y Cordeny muller de dit Francisco, sino també per haver dita Eularia Clará essen viuda entrat Religiosa Descalsa, y professat, segons se assereix, en lo any mil setcents quinse, en lo Convent de Religiosas Descalsas, de la ciutat de Vich, hereu per dit Francisco Clará en primer lloch instituhits ab son ultim testament que feu, y firmá en poder de Joseph Vilamala notari publich de Barcelona als tres de Maig de mil setcents set, qual después de sa mort fou publicat als vint y sis de Juliol del mateix any. Y al dit Francisco Clará lapidari espectaban las mencionadas casas en virtut de venda perpetua de aquellas a son favor com a mes donant en lo Encant publich feta per los marmessors del testament de Maria Angela Torner viuda de Joseph Torner espaser, ciutadá de Barcelona als vint y vuit de Juny de mil siscents noranta. Y esta venda fan dits mare y fill Clará aixi com millor dir, y entendrer se pot, extrahent ditas cosas venudas de son poder y domini, posantlas en ma, poder y domini de dit Señor Comprador y dels seus. Prometent entregarlos pocessió de ditas cosas venudas, donantlos facultat que de sa propria autoritat se la pugan pendrer, y presa retenir ab clausula de constitut, y precari. Cedint per dit efecte a dit Señor comprador, y a sos successors tots los drets y accions de auqlsevol especie sian que competescan a dits mare y fill venedors, en virtut dels quals pugan dit Señor comprador y sos successors tenir y pacificament possehir, com y també rebrer, y cobrar las prorratas, y pencions que respectivament dels sobre expressats dos partits de censos del dia de vuy en avant disorreran, y los preus de aquellas parts que de dits dos respective partits de censos poden, y faltan quitarse, en cas de lluhició, y del que cobraran firmar apocas recibos, y demes cautelas necesarias, y per lo efecte de la cobranza exposar clams y reclams, instar execucions, com y en la ocasió de la lluicio, o lluicions de las parts dels mencionats dos censos, absoldrerlas y definirlas segons estil. Y aixi mateix firmar per rahó de Señoria en qualsevols vendas, establiments transportacions, alienacions y altres contractes que se hajan fet, y se faian de las dalt designadas casas o de parts, o porcions de ellas. Cobrar los lluismes corresponents, deguts y debedors, usar del dret de prelació, y fadiga, y practicar tot lo demes que dit Señor mare y fill venedors podrían fer antes de la present venda valentse dit Señor comprador, y los seus dels sobredits drets, y accions cedits en judici, y fora de ell com millor los convinga. Constituhintlos en procuradors de dits venedors com en cosa propria, ab clausula de intima dirigida als debitors de dits dos partits de censos, y demes personas aquí convinga llargament. Salvats los censos, y demes drets dels respectius Señors dalt individuats. Y Salvat també lo lluisme que per rahó de esta venda a aquells se dega para, lo qual se deurá comtar a saber en quant a la pessa de terra dalt en pdimer lloch designada, segpns la qualitat de son domini, per no trovarse en son titol real, que es la sobrecalendada venda otorgada, per dit D. Joan de Olmera, al enunciat Onofre Vilar, per rahó de dita epssa de terra continguda, clausula alguna per lo lluisme. Y en quant a las dalt en segon y ultim llochs designadas casas supjectas als dos expressats partits de censos, segons la clauasula del seté. Lo preu de la present venta son sinch mil sinch centas lliutas moneda barcelonesas a saber, per la pessa de terra dalt en primer lloch designada mil doscentas lliuras, per lo vns de penció noranta dos lliuras dos sous en segon lloch explicat dos mil vuitcentas lliuras; y per lo cens de penció quaranta nou lliuras setse sous y vuit diners en tercer y ultim lloch individuat las restants mil sinch centas lliuras. Per lo que renunciant a la excepció de dit preu no ser així convingut, no hagut no rebut a la lley qe favoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret y lley de son favor. Donan dits venedors, y remetent a dit Señor comprador, y a sos successors lo major valor que poguessen tenir ditas cosas venudas del preu sobre dit. Prometent a dit Señor comprador, y a sos successors la present venda ferlos tenir, y valer, y possehir y cobrar los sobre dits dos partits de censos, y estarlos de ferma y legal evicció, sempre perpetuament en tot, y qualsevol cas, ab restitució y esnema de tots danys y gastos. Per cumpliment del que ne obligan dits Señors venedors tots sos bens y del altre dels dos a solas, mobles e immobles presents y venidoers. Renunciant al Benefici de novas constitucions divididoras y cedidoras accions, y a la consuetut de Barcelona que parla de dos o mes que per lo total a solas, se obligan. Dita Señora Cayetana cerciorada de sos drets per lo infrascrit notari, renuncia al Benefici Valleyá Senat Consult a favor de las donas introduit, a la authentica que comensa. Si alguna dona. Y a la meitat, de son dot esponsalici, y a altre dret que te, y li competeixen sobre los bens de dit son difunt marit, volent que dit Señor comprador y sos successors li sian preferits a aquells. Y junts dits Señors mare y fill venedors, renuncian a tot, y qualsevol altre dret, y lley que los puga afavorir, t a la que prohibeix la renuncia general en deguda forma. Y present la indicada Señora Maria Magdalena Clara y Casas muller del sobre dit Señor Felip neri clará altre de dits venedors, llohant y aprobant la precedent venda, ab las circunstancias, modo, y forma sobre referits, a tot lo que expressament consent. De sa espontanea voluntat conve, y en bona fee promet al dit Señor Anton Nadal y Darrer comprador predit, y a sos successors perpetuament que contra la dita venda, y cosas en ella expressadas, ni sos successors oeroetyament que contra la dita venda y cosas en ella expressadas, ni sos adherents y dependents, ella ni los seus en ningún temps farán, ni vindran, no las que quedan obligats per la evicció de dita venda impugnaran, y ni menos intentarán acció, questió, petició, litigi, ni demanda alguna, en judici, ni fora de ell, per rahó de son dot, esponsalici, y altres drets, que te, y li competeixen sobre los bens de dit son marit, y sabent que las sobre ditas cosas venudas, y los demes bens de dit son marit que quedan obligats per la evicció de dita venda, son primerament obligats, e hipotecats a ella dita Señora Maria Magdalena per dit son dot, esponsalici, y demes drets seus. Per çó cerciorada de sos drets per lo infrascrit notari. Renuncia als dits son dot, esponsalici, a las indicadas obligacions, hipoteca, y demes drets seus, exonerant, y desobligant de aquells, totas las cosas expressadas y compresas en la precedent venda, cedint, y traansferint al dit Señor comprador tots los dits sos drets y accions, per qual motiu li sie sempre preferit, y puga valerse de ells judicial, y extra judicialment com millor li convinga. Constituhintlo son procurador com en cosa propria. Per lo que ne obliga al dit comprador y a sos successors, tots sos bens mobles, e immobles presents y veniders, renunciant també al benefici Valleyá Senat Cosuetut a favor de las donas introduit, y a la autentica que comensa; Si alguna dona. Y a tot, y qualsevol altre dret y lley de son favor llargament. Y juran dits Señors venedors, y consecient a Nostre Señor Deu, y a sos quatre Sants Evangelis en ma y poder del notari avall escrit, no sols que contra las sobre ditas cosas no faran, ni vindran, ni las impugnaran en ningún temps per pretext algún, causa, o rahó, si que també lo present contracte no se ha fet en frau no perjudici dels Señors dalt mencionats, ni de sos respectives drets dominicals. Y declaran quedar advertits per lo infrit notari que de est acte se ha de pendrer la rahó en lo offici de hipotecas de la present ciutat dins sis días proxims per los efectes expressats en la Real Pragmatica de hipotecas. En testimoni del que així ho otorgan, y firman en la ciutat de Barcelona als vint y dos días del mes de Abril del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta set. Essent presents per testimonis Martí Thomas Huguet y Francisco Roig escrivents en dita ciutat habitants.
Felip Neri Clará. Maria Madalena Clará y Casas, Per dita Señora Cayetana Clara y Pujol que ha dit no saber de escriurer de sa voluntat, y en sa presencia firmo jo Francisco Roig testimoni, En poder de mi Joseph Francisco Mas y Vidal, notari publich de número de Barcelona que certifico coneixer a dits otorgants dels quals dits Felip Neru y Maria Magdena Clará firmaren de s ama y per dita Cayetana Clará firmá lo referit Francisco Roig altre dels testimonis.