Saga Bacardí
32536
CAPITULOS MATRIMONIALES DE MAGDALENA GIRONELLA Y PUJOL, VIUDA DE ALDRICH, CON JAIME MACIÁ (2ª PARTE)


Item: Tres mocadors de cambray nous………………………………..1Ll 10S
Item: Tres peetillos de different roba………………………………….3Ll 10S
Item: Quatre mocadors de cambray guarnits de puntesfinas…….25Ll 10S
Item: Quatre cofias de cambray guarnidas de puntas………………6Ll
Item: Setse devantals de blauhet fi, bons…………………………….26Ll 10S
Item: Quatre parells de buelos, y una cofia………………….……….4Ll 16S
Item: Divuyt camisas de tela bona, de las quals ni ha sis
De guarnidas de puntas finas……………………………………..…156Ll 10S
Item: Una caputxa blanca de llanilla………………………….………2Ll 5S
Item: Divuyt camisas com las demunt ditasw, ab tres
Parells de buelos, guarnit tot de puntas finas…………………….120Ll 16S
Item: Una gavardina de vellut negre bona…………………………..8Ll 8S
Item: Dos cotillas quasi novas…………………………………..…..15Ll
Item: Set parells de mitjas blancas usadas………………………….3Ll
Item: Vuyt camisas de tela bonas………………………………...…17Ll 10S
Item: Sinch anaguas de tela las quatre novas
Y las altres vellas……………………………………………………..10Ll
Item: Dos trossos de cambrahina nova………………………….….4Ll 10S
Item: Unas faldillas de dorantas vellas………………….………….4Ll 10S
Item: Dos calaxeras iguals de fusta de noguera………………….50Ll
Item: Una taula ab una arquilleta sobre……………………………3Ll
Item: Un llit petit de peu de gall, ab tres transportins
Un matalás, y dos coxins……………………………………………..4Ll 10S
Item: Una flassada verda usada…………………………………….2Ll 10S
Item: Dos llansols vells……………………………………………….1Ll 16S
Item: Una pila de carbó. Que se judica haverhi casa de
Algunas, quatre carregadas………………………………………….8Ll

1915Ll…76D
Y perque constía fas la present. Barcelona, y Agost
Tres de mil setcents sexanta, y tres
Thomas Alcaret corredor de Coll.

Aranzel, o memorial de las mercaderias existents en la botiga de la Sra. Madalena Maciá, y Gironella, y que aporta en Dot, a Jaume Maciá adroguer son marit, estimadas vuy dia quatre de Agost de mil setcents sexanta y tres per medi de Francisco Sarradell elegit per part de dit Jaume Maciá, y Feliu Radó tambe adroguer per part de dita Madalena Maciá, y Gironella.

Primo: Quatre sachs de arrós de pes quranta tres arrobas
Y deu lliuras, a raho de quaranta, y vuyt reals quintar………………….…52Ll 2S
Item: Vint y sinch masos llí blanch de trenta y dos
Serrets cada mas, a rahó de set sous lo mas…………………………….……8Ll 15S
Item: Setanta y quatre masos, y mitg llí negre, de trenta y
dos serrets cada mas, a raho de sis sous, y dos diners lo ma……….……22Ll 19S
Item: Un sach de tres arrobas, y sis lliuras de abellana
Negreta, a raho de nou lliuras lo quintar………………………………...…..7Ll 5S
Item: Sis sachs ab quaranta, y tres arrobas y set lliuras
Mostassa, a raho de sinch lliuras lo quintar……………………………......54Ll 10S
Item: Tres arrobas, y quinse lliuras seliandria, a raho de
Duas lliuras, dotse sous, y sis diners quintar…………………………………2Ll 6S 6D
Item: Dos arrobas y vint y tres lliuras Brazil farlambruch
Respat, a raho de quatre sous, y sis diners la lliura……………………….16Ll 17S 6D
Item:Una arroba, y vint lliuras matafaluga de Alicant
a raho de deu lliuras lo quintar………………………………..…………..…..4Ll 8S
Item: Tres cortants de ametllas en clofa…………………………………...……….7S
Item: Tretse lliuras avellanas comunas……………………………….....……….17S 6D
Item: Un sach grand ab cent noranta, y dos lliuras
De sucre de pa del gros, a raho de sis sous la lliura……………..…...…..57Ll 12S
Item: Trenta y set lliuras canyella fina neta, a raho
De vuytanta, y quatre sous la lliura…………………………..………….…155Ll 8S
Item: Disset lliuras, y dos onças clavells sencers
A raho de sexanta y dos sous la lliura……………………………………….53Ll 4S
Item: Vint y sis lliuras sasafrás, a raho de vuyt
lliuras lo quintar…………………………………………………………………2Ll
Item: Dotse lliuras Goma elemi, a raho de tres sous la lliura…….……...1Ll 16S
Item: Setse raymas paper de estrassa, a raho de
quatre sous la rayma…………………………………………………….……..3Ll 4S
Item: Una arroba ayguacuyt de olanda, a raho
Setse lliuras lo quintar………………………………………………….……..4Ll
Item: Deu lliuras xina, a raho de sinch sous lliura…………………….….2Ll 10S
Item: Dos arrobas pedra tosca, a raho de sis diners la lliura……….…..1Ll 6S
Item: Dos arrobas bolo armini, a raho de sis diners la lliura………..….2Ll 2S
Item: Quatre lliuras ayguaras, a raho de tres sous, y
sis diners la lliura……………………………………………………….….………14S
Item: Deu lliuras sal de Inglaterra, a raho
De tres sous la lliura………………………………………………….…….…1Ll 10S
Item: Dotse lliuras goma barbaresca, a raho
de quatre sous, y sis diners la lliura……………………………………..….2Ll 4S
Itam: Divuyt lliuras goma de prunera, a raho
De sis diners la lliura………………………………………………………..…….9S
Item: Catorse arrobas mel de differents qualitats, juntas
a raho de vuyt lliuras lo quintar……………………………………….…..28Ll
Item: Vuyt lliuras trementina comuna, a raho de
dos sous la lliura………………………………………………………….……….16S
Item:Vuyt arrobas ocra clara, a raho de catorse
Reals lo quintar………………………………………………………….……2Ll 6S
Item: Trenta tres lliuras xocolata inferior………………………….……18Ll 3S
Item: Trenta grossas pipas de Mallorca a raho
Sinch sous grossa……………………………………………………….……7Ll 10S
Item: Tres grossas pipas grossas Inglesas, a
Raho de disset sous la grossa…………………………………………..…..2Ll 11S
Item: Sis arrobas, y sis lliuras Brazil respat de Sta.
Martha, a raho de sinch lliuras, y set sous quintar……………...………9Ll
Item: Sinch arrobas, y vint y dos lliuras sucra a
raho de vint y quatre lliuras lo quintar…………………………….….…35Ll 14S
Item: Una arroba, y dotse lliuras esponjas finas
y comunas, a raho de tres sous la lliura…………………………..…...….5Ll 14S
Item: Dos arrobas, y onse lliuras prunas de Brunyol
en capsa a raho de nou lliuras lo quintar…………………………....……5Ll 9S
Item: Set quintars, dos arrobas, y vuyt lliuras vidriol
de Inglaterra, a raho de quaranta y dos reals lo quintar………..…....31Ll 16S
Item: Tres arrobas, y quatre lliuras pegagraga, a raho
de quranta reals lo quintar…………………………………………..……..3LL 3S
Item: Set arrobas y dinou lliuras guix par rell
A raho de tretse reals lo quintar……………………………………..…….2Ll 10S 3D
Item: Dotse arrobas, y vint y dos lliuras bolo
Armini, a raho de tretnta reals lo quintar…………………..….…………9Ll 12S 8D
Item: Vint y una arroba al mangre, a rahod
de setse reals lo quintar………………………………..………..…….…….8Ll 8S
Item: Onse lliuras confitura bona de Genova
a raho de tres sous la lliura………………………………………..….……2Ll 5S
Item: Una arroba y sis lliuras galas ordinarias
a raho de sinch sous la lliura……………………………………..….…….8Ll
Item: Nou onças quina, a raho de un sou y sis diners la onça……..……...13S 6D
Item: Una lliura y sinch onças porcellana
a raho dotse sous la lliura………………………………………………..….….17S 6D
Item: Una lliura sucra candi, a raho
de vuyt sous y sis diners la lliura……………………………………..…….......8S 6D
Item: Deu lliuras y sis onças sucra sereni
a raho de sinch sous y sis diners la lliura…………………………...…..2Ll 12S 9D
Item: Sis onças cacia, a raho de set sous la lliura………………..…..………3S 6D
Item: Una lliura y sis onças banya de cirvo respada
a raho quatre sous la lliura……………………………………………..………..6S
Item:Una lliura benjuy……………………………………...………..…….1Ll
Item: Dos arrobas fonoll…………………………………………..………….. .13S
Item: Tretse lliuras verdet sech, a raho de
Onse sous la lliura…………………………………………………..………7Ll 3S
Item: Vint y nou lliuras avellanas cubertas
a raho de dos sous la lliura………………………………………..………2Ll 18S
Item: Vint lliuras sucra caponjat, a raho
Desis sous la lliura…………………………………………………..……..6Ll
Item: Nou lliuras comentos, a raho de tres sous la lliura………..……1Ll 7S
Item: Quatre lliuras senigrech, a raho de dos sous la lliura……..………12S
Item: Ina lliura melmeladas,a raho de sis sous la lliura……………..…….6S
Item: Sis lliuras caparrós, a raho de sis diners la lliura……………..……3S
Item: Sis lliuras herbacol, a raho de sinch sous la lliura………….…1Ll 10S
Item: Quatre lliuras tartrás a raho de un sou la lliura……………..……...4S
Item: Sisi onças caparras, a raho de tres sous la lliura……………….…14S 6D
Item: Quatre onças cola de paix, a raho de dos sous la onça…………….8S
Item: Sis lliuras palo santo, a raho de dos sous la lliura………………..12S
Item: Nou lliuras canyella de fransa bullida a raho
de dotse sous la lliura…………………………………………………….6Ll 8S
Item: Sis onças sal se espanya, a raho de dos sous la onça…………….12S
Item: Sis onças sanch de dragó comuna a set sous onça…………………3S 6D
Item: Una lliura campetxo respat……………………………………………1S 8D
Item: Deu lliuras campetxo menut a raho de un sou lliura……………..10S
Item: Dos lliuras senet garbeu a raho de tres sous
y sis diners la lliura……………………………………………………………7S
Item: Quatre lliuras y sis onças sasafraf a raho de
un sou y sis diners la lliura…………………………………………………..6S9D
Item: Dos lliuras galvano a raho de vint y quatre sous la lliura…..2Ll 8S
Item: Trenta y una lliuras arsenich a raho de dos
sous y sis diners la lliura………………………………………………..3Ll 17S 6D
Item: Quinse lliuras y sis onças goma arabiga a
raho de set sous la lliura………………………………………………..5Ll 12S 6D
Item: Quatre lliuras blanquet comu, a raho de un sou
y nou diners la lliura………………………………………………………….7S
Item: Tres onças goma armoniach a raho vint y quatre
Sous la lliura…………………………………………………………………..6S
Item: Quatre lliuras antimonia a raho de dos sous
y sis diners la lliura…………………………………………………………10S
Item: Tretse lliuras alum de olanda, a raho de
dos sous la lliura……………………………………………………………10S 6D
Item:Sinch lliuras ametllas de esperansa torradas
a raho de tres sous la lliura……………………………………………….16S
Item: Una lliura trementina de gota……………………………………..13S
Item: Cent lliuras entre confits y tauletas a raho de
quatre sous la lliura………………………………………………….22Ll 10S
Item: Tres lliuras canyella comuna a raho de deu sous lliura…..1Ll 10S
Item: Una onça merlin……………………………………………………..4S
Item:Quatre onças cristall tartero………………………………………..1S
Item:Quatre onças pebra llarch…………………………………………..4S
Item: Tres onças dictamo cretí……………………………………………1S 9D
Item: Sis onças bol morat………………………………………………….4S 8D
Item: Nou anças tormentilla……………………………………………….1S 6D
Item: Tres onças gra de xalandri…………………………………………3S
Item: Quatre onças sandols blanchs……………………………………..1S
Item: Una lliura y sis onças matxocants…………………………………4S 6D
Item: Una lliura y sis onças sal gema……………………………………4S 6D
Item: Quatre lliuras sarsa……………………………………………2Ll
Item: Sis onças euforbi………………………………………………….…2S 6D
Item: Sis onças carbe………………………………………………………7S
Item: Tres lliuras coral vermell…………………………………………..9S
Item: Tres onças ensens en gra…………………………………………...1S 6D
Item: Una lliura cendra de plom………………………………………….2S
Item: Sis onças goma glassa………………………………………………3S
Item: Sis onças sandols sitrins…………………………………………..10S
Item: Una lliura nous bomitas……………………………………………6S
Item: Onse lliuras jamuch…………………………………………...4Ll 2S 6D
Item: Dos lliuras y tres onças indi floret…………………………10Ll 2S 6D
Item: La canal de fer neulas…………………………………………2Ll 6S
Item: Dos motllos grans de fer torrons…………………………….2Ll
Item: Dos mabras grans……………………………………………..3Ll
Item: Sis motllets de esclopet…………………………………………….6S

TOTAL 747Ll 6S 2D
Diem nosaltres baix firmats com hem estimats los sobre dits generos, a nostre concideració, y per asso ho firmam en Barcelona als sinch de Setembre mil setcents sexanta y tres.
Francisco Serradell adroguer= Feliu Lladó adriguer.
Item y finalment: Constituheix y aporta en Dot al dit Jaume Maciá son marit tots, y qualsevols altres bens, mobles e immobles drets, veus, y accions que dita Sra. Madalena actualment te, y posseheix, y li competeixen, y en lo venider tindrá y possehirá y espsctar li pugan en qualsevol part, y per qualsevols titols, causas y motius. Y esta conswtitucio dotal fa, aixi com millor dir, y expressar se pot, ab cessió de tots drets, y accions, constitució de procurador com en cosa propria, intima y demes clausulas utils, y oportunas. Volent y concentint, que lo dit son marit en virtut de la prsent constitucio dotal, demani, exhigesca, rebe, tinga, y possehesca tots los dits bens, y cosasd sobre constituhidas, eo la dita sua Dot, y los fruyts, o quasifruyts de ella seus propris fasse durant lo present matrimoni, y per los carrechs de aquell suportadors.Lo qual finit, y altrament en tot cas, y temps en que restitucio de Dot tinga lloch, ella o los seus demanen y recuperen y cobrar pugan tota la dita sua Dotl, del modo y manera constará esserse rebuda. Sens contradicció alguna de dit son marit, ni dels seus, ni de ninguna cort, jutge o persona. Y prometent y jurant solemnement a nostre Sernyor Deu, y a sos Sts. Quatre Evangelis, que la present constitucio a ella per motiu algun ab totas renunciacions recessarias llargament.
Item: Lo dit Jaume Maciá adroguer fa, y firma carta dotal y de espoli a la dita Madalena Maciá y Gironella muller sua dels bens, y demes cosas, que sobre li ha constituhit en Dot, y en nom de Dot sua, com en lo precedent capitol es de veurer. La qual Dot li salva, y assegura, assigna, y consigna en y sobre tots los bens, y drets de el dit Jaume Maciá mobles e immobles presents, y veniders. Y promet que la referida quantitat de dos mil nousentas sinquanta set lliuras, y dosa diners, junt ab qualsevols altre quantitats de diner, que contará haver ell rebut per raho de la referida Dot, y demes cosas a ell constituhidas, ho pagará y restituhirá a dita Sra. Madalena muller o a sos successors, sempre y en qualsevol temps y cas en que restitució de Dot tinga lloch. Sens contradiccio ni dilació alguna, ab restitucio de tots gastos y despesas, que vol sian estipuladas segons estil. Y per cumplir tot lo sobre promes obliga, a la dita Sra. Madalena sa muller, y als seus, tots y qualsevols bens y drets de ell dit Jaume Maciá mobles e immobles, presents y veniders. Renunciant a qualsevol dret, y lley de son favor. Y promet y jura, a nostre Señor Deu, y a sos Sts. Quatre Evangelis, que la present carta dotal, y espoli, y demes sobre contengut tindrá sempre per ferm, y agradable, sens contravenirhi per motiu, ni pretext algu.
Finalment volen las ditas parts, que dels presents capitols sian donadas per lo notari avall escrit las copias autenticas, que demanadas ne serán per ditas parts, y altre que en ells se interessan.
Y las ditas parts llohant, y aprobant los sobredits capitols y totas las cosas en ells contengudas prometen la una partm a la altre, aquellas cumplir, y observar, com en los mateixos capitols, y en cada un de aquells se conté, y baix las mateixas obligacions, declaracions, renuncias, y clausulas en aquells expressadas, als quals se ha relacio. Y aixi ho firman ditas parts en Barcelona al primer dia del mes de Agost del any de la Nativitat del Señor de mil setcents sexanta y quatre. Essent presents per testimonis Rafel Gras traginer de la vila de Esparraguera en esta ciutat trobat, y Jaume Sanjoan secrivent en Barelona habitant.
Jaume Massia adroguer.
Per expressar dita Madalena Maciá y Gironella no saber de escriurer, en sa presencia, y de son expres consentiment, y voluntat firmo Jo Jaume Sanjoan escrivent altre dels testimonis.
En poder de mi Carlos Rondó notari, que fas fe coneixer a dits conjuges otorgants, y que per expressas dita Madalena Maciá no saber de escriurer, y en forsa de especial comissio, ha firmat per ella Jaume Sanjoan altre dels testimonis.