Saga Bacardí
32590
CONSTITUCION Y FUNDACION DE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE SAN CUGAT DEL RECH, DONDE ESTA EL HIJO DE CRISTOBAL GIRONELLA MAYOR, LLORENS GIRONELLA COMO CLERIGO DE LA MISMA, 1ª parte
.

En nom de Deu amen: Las parts avall escritas: De son grat, y certa ciencia confesan y en veritat regoneixen la una part a la altra, que per tahó de las infritas pretencions: Se ha fet, y firmat entre ellas la concordia seguent.---------------------------------------------------------
Per quant ab altre acte rebut en poder de Felix Campllonch notari avall escrit, als tretse de Maig de mil set cents setanta, y tres lo Señor Christofol Gironella comerciant matriculat de la Llotja de Mar de esta ciutat fundá un Benefici congruo, residencial, perpetuo, simple eclesiastich, baix invocació de St. Christofol, y St. Llorens lo qual benefici la primera vegada degués obtenir Llorens Gironella, y Pujol clergue son fill, lo thenor del qual acte de fundació per major intelligencia de la present concordia es com se seguex.= En nom de Deu amen: Sia a tots notori; Que jo Christofol Gironella comerciant matriculat de la Llotja de Mar de esta ciutat de Barcelona. A llahor, y gloria de Deu, de Maria Santisima, del Glorios St. Cugat, St. Christofol mon patró, y de tots los Sants, y Santas de la Cort Celestial, y en sufragi de la mia Anima, de las de mos pare, mullers, fills, y demes de ma obligació, y en remissió de mas culpas, y pecats; De mon grat y certa sciencia, Fen empero estas cosas ab autoritat, y decret del Ilustrem y Rem. Señor Bisbe de Barcelona, o de son Illustrem y Molt Rnt. Señor Vicari General, y Oficial a part interposador, Instituesch y Fundo en lo Altar de St. Christofol de la Iglesia Parroquial de St. Cugat del Rech de esta ciutat un Benefici Congruo Residencial, Perpetuo, Simple, Eclesiastich, baix invocació de St. Christofol, y St. Llorens. Lo qual Benefici la primera vegada dega obtenir Llorens Gironella, y Pujol clergue natural y resident en Barcelona, mon fill, luego de ser feta de ell a son favor la corresponent colacio, y Canoniga provisió, sens obligació fins que sia ordenat del Sagrat Ordre del Subdiacanat de resar lo ofici Romá, ni de residir per poder continuar ab major favor , y aplicació sos estudis, fins que obtenga dit Sagrat ordre de Subdiaconat, tenint en tot est temps la prta. Y lucrant de las distribucions, com los demes benefactors de la mateixa Iglesia las disfrutan residin – Jues de Patronat empero, o lo dret de presentar lo predit benefici, --mel reservo per mi durant ma vida natural, y morint quant que quant lo deixo primerament a Christofol Gironella, y Pujol comerciant tambe matriculat mon fill primogenit, y despres de ell a sos fills, nets, y desendents, preferint los mascles a las famelles orde de primogenitura entre ells servat, ab vincle real perpetuo, primogenial, y reciprech. Y en falta de la descendencia , y posterdat de dit Christofol Gironella menor, a Maria Angela Gironella, y Via ma filla primogenita y a sos fills liberos, y descendents en lo modo expressat en respecte de iguals fills, y descendents de Christofol. Y en defecte de dita Maria Angela, y sa descendencia, a Theresa Saurach, y Gironella altra filla, y a sos fills liberos, y descendents en lo modo expressat de Christofol y sos descendents. Y en falta de dita Theresa, y sos descendents a Magdalena Maciá, y Gironella altra filla mia, y tots sos descendents del modo sobre expressat. Y en falta de la sobredita Magdalena, y sos descendents a Theresa Gironella, y Ramoneda, y antes Vilella ma segona muller; mY en falta de esta, a Josepha Cebriá y Vilella ma fillastra, y muller del Dr. en dret Felip Cebriá, y Rifos, y a tots sos fills, nets, y descendents, de modo, y manera tinch explicada del referit Christofol mon fill, y tots sos desendents. Y faltant jo, y tots los fills meus, y desendents, com y tambe las expresadas Theresa Gironella, y Ramoneda ma segona muller, Josepha Cebriá, y Vilella ma fillastra, y tots los fills, nets, y desendents de esta, de manera que de tots ells no restás posteritat, ni descendencia alguna dexo lo mateix dret de presentar lo expressat Benefici a los Rnt. Comunitat de Rector, y Beneidas de la sobredita Parroquial Iglesia de St. Cugat del Rech, y al Magnifich Consul Major, que a las horas y per temps será de dita Llotja de Mar , peraque com a Patronat Local, venint dit cas, y no altrament tingan dret de presentarlo, en tot temps, y en qualsevol mes succehesca la vacant, per pluralitat de veus, tenin la obligació de presentarlo a Sacerdot, o Clergue, natural empero de Barcelona, y no altrement, volent, que lo referit Consul Major no tinga sino una sola veu, com qualsevol dels que a las horas compondrán dita Rnt. Comunitat ; Havent un dels procuradors Generals de Herencias de avisarlo, o ferlo avisar, pera que concorre a la hora, y puesto, que la mateixa Rnt. Comunitat se congregará, per fer la tal nominació; tenin obligació qualsevol. Que sia Patró de presentar al Illm. Rm. Sor. Bisbe de Barcelona, o a son Illustre y Molt Rnt. Sor. Vicari General, y oficial, o a qui corresponga lo Sacerdot, o Clergue que sia de ,a descendencia, com sia habil, e idoneo per obtenirlo, exceptuat, jo lo mateix Christofol Gironella, que durant mas vidas natural puga presentarlo a la persona me aparega, encara que no fos descendent meu, com sia habil, e idoneo per obtenir aquell, y no haventni de mas descendencia, qualsevols que sia Patró tinga la facultat, y llibertat de presentarlo a la persona, que millor li aparega, com sia habil, y capas per obtenirlo, ab la prevenció empero, que en cas de ser presentat dit Benefici a algun de ma descendencia, puga obtenirlo a la edat de set anys cumplerts, y en cas de no ser lo presentat de dita ma descendencia, hage de tener la edat prescrita segons dret. Declarant igualment que tots los Patrons, que serán de dit Benefici tingan sis mesos per presentar dit Benefici, y no quede devolut lo dret de presentar, fins que despues de contarlos competirlos semblants, facultats hages --- pasar dits sis mesos, volent també, y disposant, que lo obtentor del predit Benefici dega ser perpetuament admes per la sobre dita Rnt. Comunitat de Ron. y Beneficiats, a las distribucions quotidianas de la mateixa Parroquial tant de horas diurnas, com nocturnas. Aniversaris, charitats de misas, professons, obvencions, emoluments, reddits, y prerrogativas, que los demes Beneficiats de la mateixa Iglesia gosan, y disfrutan: Volent aiximateix, y disposant que lo sobredit Llorens Gironella, y Pujol respecte que será lo primer obtentor, y tenir poca salut, no dega estar obligat, ans be quede libre de missa penal, demanant que tinga plena llibertat de dir missa, en la hora de Iglesia a ell ben vista, com, y tambe de fer de Diac y subdiacá, y demés penalitats, y servituts, que los Jancors de dita rnt. Comunitat estan obligats. Y per quant qualsevol Pia Fundació mereix ser competentment dotada; Perso dono, offeresch, y assigno a Nostre Señor Deu, y a la mateixa Pia Fundació, uy per ells a la Rnt. Comunitat de la mateixa Parroquial Iglesia presents en comunitats y avall acceptant, y als successors en la mateixa Comunitat perpetuament la quantitat de sinch mil lliuras moneda Barcelonesa, que lo dia present en lo Arxiu de dita Rnt. Comunitat, a solta del notari avall escrit han estat ditas, y escritas per mi mateix, per la dotacio de la present Fundació a fi de esmersarse en lloch --- y segur, en nom y a obs de la present pia Fundació, connuanse en ssos esmersos, y resmersos la perpetua clausula de resmers per sa major perpetuitat, y permanencia. La qual fundació fas aixis com millor dir, y entendrer se pot ab los pactes, y condicions seguents.=Primo que la Rnt. Comunitatde Rector, y Beneficiat de la predita Iglesia,dels redolits de las referida sinch mil lliuras en proprietat, de celebrar quisicum any un solemne offici ab orgaloda del glorios St. Christofol en lo altar del mateix Sant, o en lo Altar Major celebrador per dita Rnt. Comunitat donant de distribució, a quiscun dels residents vuit sous, y doble al Rnt. Rector; deu sous per la Charitat de las missas; dos sous per los acholits; quatre sous per los tochs de campanas de tocar a festa; quatre sous per lo Sagristásetse sous a la obra per lo dret de la Sagristia, ab la obligació empero de posar vuyt ciris en lo Altar , y dos per los Acholits, ensens y demes utensilis; Contan a celebrar lo sobredit offoco lo dia de St. Christofol del any mil set cents setanta, y quatre, y aixis tots añs perpetuament. Y lo que sobrara dels reddits de ditas tres mil lliuras no obstant lo disposat en lo primer capitol de la Varta del any mil set cents quaranta, y set, puga dita Rnt. Comunitat aplicarho en lo millor, que li aparega per son major lastre, benefici, y aument, y en quant als reddits de las restants dos mil lliuras las tinga tambe dita Rnt. Comunitat a sa libera disposició, en compensació, y suplement del que podrá gosar, y disfrutar lo obtentor del referit Benefici de las distribucions de la mateixa Rnt. Comunitat.= Item Y finalment me reservo expressament per mi durant ma vida natural la plena facultat, y poder de veriar en quant al dret de Patronar tant actiu, com passiu, per manera, que me sia licit, y permes aixi entre vius com en ma ultima voluntat, mudarlo a altres deixarlo, y altrament disposar de ell, com millor me aparega, ab plena facultat, y llibertat. Y aixi ab dits pactes, y no sens ells fas la present Fundació. Prometent tenirla per ferma, y agradable y no revocarla per causa, o rahó alguna, baix obligació de tots mos bens, y drets mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant, a qualsevol lley o dret que afavorirme puga, y a la general en forma. Y presents nosaltres lo Dor. Ramon Febres Pbre., y Rector de la predita Parroquial Iglesia, y los Beneficiats que integran la Rnt. Comunitat de la mateixa Iglesia los noms y cognoms dels quals baix en nostras proprias firmas se continuaran, convocats, y congregats en lo Chor de dita Iglesia ahont per semblants, y altres negocis de la sobredita Rnt. Comunitat acostumen convocarnos, com a major, y mes sana part, y mes de las dos parts haguda rahó dels ausents, impedits, y altres, que a esta Convocació no han pogut entrevenir; Tenint Comunitat y representants la Comunitat de Rector, y Beneficiats de la expressada Iglesia, en dit nom lloant, y aprobant las preditas cosas, y accions, ab gratitut la Institucio del referit Benefici, per lo expresat Sor. Christofol Gironella en lo modo, forma,pactes, y coalicions y observancia feta a tot lo que expressament consentim: De nostre grat, y certa sciencia convenim, y en bona fe prometem al mateix Sor. Christofol Gironella, que despres que la present Fundació será autorisada, y decretada per dit Illustrisim Sor. Bisbe de Barcelona, o per son Illustre y molt Rnt. Sor. Vicari General y Official, o per la persona a qui corresponga, y luego que lo sobredit Llorens Gironella y Pujol tindrá Canonicas Collacio, y possessió del mateix Benefici, dega ser admes a las distribucions quotidianas de dita nostra Iglesia, y despres, que será Sacerdot a la participació de las Caritats de las Monjas, com tambe als demes Obtentors, que per lo temps serán del sobredit Benefici los admetrem, com ara per las horas perpetuament, prometem admetrerlos a la participació de las distribucions quotidianas de la nostra Iglesia, y a las Charitats de las Missas Aniversaris, y demes se celebraran en dita Iglesia, com a un dels Beneficiats de ella, repatant a dit Llorens Gironella, i Pujol, y als que per lo temps serán obtentors del mateix Benefici per altre dels Individuos de dita Comunitat, del mateix modo, y manera, que per lo sobredit Sor. Christofol Gironella sobre esta previngut, y expressat; Com y tambe cumplirem, y observarem tot lo demes, que per dit Sor. Christofol Gironella se ha disposat, y tot lo demes, que a dita Rnt. Comunitat segons thenor de la present Fundació toca cumplir, y observar sens dilació, ni escusa alguna, y ab restitució y esmena de tots dañs, gastos, interessos, y despessas estipuladas segons estil. Per lo que ne obligam tot los bens, reddits, y emoluments de dita Rnt. Comunitat tantsolament, mobles, e immobles, presents, y veniders. Renunciant a qualsevol lley, o dret, que afavorir nos puga, y a la que prohibaix la general renunciacio, sens precehir, o subseguirse la especial, y ab Jurament que tots en la forma Sacerdotal, y en ma, y poder del notari avall escrit respectivament fem y prestem quedant advertits per lo notari avall escrit, que de est acte se deu pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims per los efectes expressats en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat. En testimoni del que firmem lo present acte en Barcelona als tretse dias del mes de Maig del any del Naixement del Señor de mil set cents setanta, y tres: Essent presents y cridats per testimonis Ramon Alemany clergue y escolá Major de la mateixa Iglesia, y Joan Sala estudiant de theologia en Barcelona residints.= Item ab altre acte nosaltres los sobredits Rector, y Comunitat firmaram apoca a dit Sor. Christofol Gironella de las referidas sinch mil lliuras, que son per la dotació de la present Fundació, confessant tenirlas rebudas per partida feta en lo arxiu de dita nostra Comunitat a solta del notari avall escrit lo dia present; La qual partida ab lo present acceptam. Y aixis renunciant a la excepció del diner en lo modo predit no rebut, y a qualsevol altra que afavorir nos puga firmam la present apoca en Barcelona dia, mes, y any sobredits; Presents per testimonis los sobrenomenats.= Christofol Gironella.= Dor. Ramon Febrer Pbre. Rector.= Dor. Llorens Pujol Pbre. y Beneficiat.= Joseph Sala Pbre. y Beneficiat.= Pere Guixeras Pbre. .= Felix Ferrer Pbre. y Beneficiat.= Benet Pujol y Prunes Pbre. y Beneficiat.= Joseph Antich Pbre. y Beneficiat.= En poder de mi Felix Campllonch notari que fas fe coneixer als contrahents sobre firmats.= Sig+num Felicis Compllonch