Saga Bacardí
32950
ESCRITURA DE APORTACIÓN POR CAMPS EN LA MERCANTIL GALUP. ÇARRIERA & Cia. INTERVIENTE CRISTOBAL DE GIRONELLA.


Joan Camps y Rogent, passamaner y conerciant, ciutadá de Barcelona. Atenen, que ab acte rebut en poder del notari baix firmat, a quatre de Juny mil setcents vuintanta y quatre. En la qualitat de hereu universal de Maria Anna Camps y Martorell difuncta muller mia, ab la obligació de disposarne entre los fills, y fillas comuns als dos, nomenats Isidro, Geroni y Cándida, fiu partició, per iguals parts, entre estos tres, de tots los bens compresos en la heretat de la nomenada Maria Anna, ma difunta muller, en la qual estabar efundida la meitat d ea herencia de Isidro Martorell, comerciant, ciutadá de Barcelona son difunt pare, y sogre neu. Havent pertocat a cada qual dels enunciats tres fills, y filla, per la viril part (entre altras cosas) dotse mil setcents vuitanta una lliuras, deu sous y quatre diners, moneda barcelonesa. La qual quantitat, constingent, al expressat Isidro mon fill primogenit, deposi en la taula dels comuns deposits de aquesta ciutat, a solta del notari infrascrit, en lo dia dos del mes de Mars del any subseguent mil setcents vuitanta cinch. Y notificada la partida del deposit del referit Isidro Interessat en lo dia tres subseguent, segons consta ab escriptura publica en poder del mateix notari, en lo propri dia. Ne firmá dit Isidro apoca a mon favor, en poder del mateix notari, a trenta del referit mes de Mars. Ab la expresió de que habentse prporcionat a dit mon fill Isidro esmers o empleo per vuit mil cinch centas vint y una lliuras dos diners y dos tersos de altre, en la societat establerta, y corrent en aquesta ciutat, baix la rahó de “Galup, Çarriera & Cia.” en la qual lo Magnifich Christofol Gironella ciutadá horat de Barcelona, oncle del referit Isidro, tenia en son nom, trenta mil lliurs. Havia determinat imposarhi, no sols las expresadas quantitats, que segons la condició apposada en la citada partida de deposit, habia emplearse, ab coneixement, y aprobacio mia, ab clausula perpetua de resmers, en tot cas de quitació, accedint igualment ma voluntat, y consentiment en los resmersos consecutius. Si també competar lo fons, fins a deu mil lliuras de la restant partida sboredita, que lo referit mon fill tenia a sa libre disposició. Fent, per lo efecte girada a dit Magnifich Christofol Gironella, son oncle, de las expressadas deu mil lliuras. Lo qual firmantne després apoca a son favor, se incorporás de dita quantitat, pera transportarla y refundirla al capital de la expressada societat. Lo que haventme comunitat, per mon consentiment, y aprobaciò per medi de tercera persona, signifiqui que aderia al expressat esmers, com en efecte lo aprobí, a continiació de la citada apoca. Ab la intelligencia, que en cas de disslució de la sobredita compalia, y en qualsevol altre de voler dit Isidro mon fill, extraurer de ella son capital. Degués est, en quant a las mencionadas vuit mil cinch centas vint y una lliuras, dos diners, y dos tersos d altre, deposarse en la sobredita taula, a fi de esmersarse o emplearse novament axi part segura, ab igual coneixement, y aprobaciò mia. Debent practicarse lo mateix en tots los resmersos subseguents. Que efectivament, haventse fet la girada de las expresadas deu mil lliuras, per lo refrit Isidro mon fill, al nomenat Magnifich Christofol Gironella, en lo dia cinch del mes de Abril, immediat, a solta del notari infrascrit. En lo popri dia, en poder del mateix notari,d it Magnifich Christofol Gironella en firmá apoca al referit Isidro Camps, y Martorell, son nebot. Dient haberli donat y entregat aquella quantitat, a fi de transportarla, y emplearla,a utilitat del mateix Isidro, en lo fondo de la enunciada societat de Galup, Çarriera & Cia. En la cual dit Señor Gironella tenia, en son nom, major partida. Ab la prevenció e intelligencia, que en cas de disolució de dita societat, y en qualsevol altre, que dit Señor Gironella, volgues extaurer de ella, la quantitat expresassra. Esta, en quant alas referidas vuit mil cinch centas y vint y una lliuras, dos diners, y ds tersos de altre. Deuria transportarse y deposarse per lo mateix Señor Gironella, o per lo nomenat Isidro, son nebot, en la sobredita taula dels Comuns Deposits, a fi de resmersarse, en part segura, ab coneixement y aprobaciò de mi dit Joan Camps y Rogent, pare del exrpesat Isidro Camps y Martorell. Debent practicarse lo propri, en tots los empleos subsecutius. Que ab instrument atorgat en poder del notarisubscrit, a dos de Abril mil setcents vuitanta y nou, dit Magnifich Christofol Gironella, fent merit de tot lo complres en la citada apoca, firmada per ell, al referit Isidro Camps y Martorell, son nebot. Y de haver despres a primer de Janer mil secents vuitanta y sis, firmat una escriptura privada de declaració dient en ella. Que de las quaranta mil lliuras ab que interessa en son nom, en la referida societat, de Galup. Çarriera & Cia. Desdel citat dia primer de Janer mil setcents vuitanta sis, en avant, deu mil lliuras eran proprias, y pertañents a dit Isidro Camps. De las quals dit Señor Gironella, y sos hereus, se obligaban a donarli compte, despres que la referida compañía los en hauria donat. Prevenint, que de vuit mil cinch centas vint y una lliuras, y dos diners, part de las expressadas deu mil lliuras, dit Señor Gironella en habia ja firmat apoca en set de Abril mil setcents vuitanta y cinch, ab la expressió de rebrerlas, pera posarlas despres de son compte, en la referida societat de Galup. Çarriera & Cia. La qua escriptura privada, qued ainsertada en lo citat acte de dos Abril mil setcents vuitanta y nou. Corregintse en esta la aquivocació partida en dita escriptura privada, de la diada, y de la quantitat compresos, en la apoca citada en dita declaració, qe lo referit Isidro Camps tenia en son pdoer, y fou retornada al Señor Gironella, respecte de quedar transcrita literamlemt en la escriptura autentica, ultimament calendada. Declará dit Señor Christofol Gironella, haver transportat, y empleat, a utilitat del nomenat Isidro Camps, y Martorell, son nebot, en lo fondo de la referida societat de Galup, Çarriera & Cia. Las sobreditas deu mil lliuras cobradas, per ell, segons consta en la citada apoca de cinch abril mil setcents vuitanta y cinch. Aumentant, ab dit transport, y empleo, lo fondo, o capital de trenta mil lliuras, que constaba interessar ell, en dita compañía, en deu mil lliuras, constant aixis en los llibres de la referida societat, esser son interes en ella, desdel mencionat dia primer de Janer mil secents vuitanta y sis, en avant de quaranta mil lliuras. Essent com eran imposadas per ell en son nom. Proprias y pertañents al nomenat Isidro Camps y Martorell, son nebot. De las quals se obligá y digué que sos hereus quedarian obligats a donarne compte a dit Isidro, despres, que la compañía referida en hagués donat al Señor declarant y a dits hereus seus. Repetint, que de las mateixas deu mil lliuras en firmá la apoca sobre citada ab la exrpessiò derebrerlas del referit isidro, son nebot, pera imposarlas despres de compte de est, en la referida societat de Galup, Çarriera & Cia. Segons la referida declaració privada de primer Janer mil setcents vuitanta y sis. Añadínt novanent, inseguint lo tenir de la citada apoca. Que en cas d edissolució de dita societat, y en qualsevol altre que lo declarant volgués extraurer aquella la expresada quantitat de deu mil lliuras. Estas, en quant a vuit mil cinch centas vint y una lliuras dos diners y dos tersos de altre deurian transportarse y deposarse per lo mateix declarant o per lo mencionat Isidro Camps y Matorell, son nebot, en las taula dels comuns deposits de aquesta ciutat, a fi de resmersarse en part segura ab coneixement de mi dit Joan Camps y Rogent, pare del referit Isidro. Debent practicarse lo mateix en tots los empleos subseguents. Y perquant sempre ha estat, y es mon animo positu, que las ditas de mil lliuas subsistescan en la referida societat de Galup, Çarriera & Cia. En nom propri del enunciat Isidro Camps y Martorell, mon fill, ab la expressió de la subjecció de resmers de las sobreditas vuit mil cinch centas vint y una lliuras, dos dines, y dos tersos de altre, part de las expresadas deu mil lliuras. En tes no obstant, la relevaciò y remissió del vincle reciproch, anteriorment apposat per mi als referits mos fills y filla, feta per mi mateix ab acte rebut en poder del notr baix firmat, a dotse Juliol del any proxim pasat mil setcents y noranta. Per conseguent declaro, que ha estat sempre, y es actualment ma voluntat positiva, y determinada, que las expressadas deu mil lliuras, debian desde lo transport de ellas a dita societat de Galup. Çarriera & Cia. Assentarse y subsistir assentadas en ella, sn nom propri de dit mon fill, Isidro Camps y Martorell. Ab la expressió de la subjecció a resmers de als referidas vuit mil cinch centas vint y una lliuras, dos diners, y dos tersos de altre, mediant en lo cas de nou empleo, mon coneixement, y aprobació. Y pera que lo referit sempre sonst ahont covinga. Requiresch al notari subscrit, en forme publica escriptura, y la notifique o fassa notificar als nomenats Isidro Camps, mon fill, Magnifich Christofol Gironella, son oncle, y als demes que convinga. Que fou feta en la ciutat de Barcelona a vint y tres dias del mes de Maig any del naixement del Senyor mil setcents noranta y hu. Essent presents per testimonis Jaume Rigalt y Estrada y Vicens Berdeny escrivents, habitants en aquesta ciutat.
Joan Camps y Rogent, En poder de mi Joan Prats y Cabrer notari qui dono fe coneixer al requirent.

Y despres, en lo dia vint y cinch del mateis mes de maig mil setcents noranta y hu. Lo nomenat Joan Prats y Cabrer notari, en consequencia de la requisició feta a mi per lo enunciat Joan Camps y Rogent ab lo precedent acte. Me conferia la casa de la propria habitaciò del sobredit Magnifich Christofol Gironella, situada en lo carrer Ample, de aquesta ciutat, en la qual havent trobat en persona al expresat Señor Chrisofol y juntament al mencionat Isidro Camps y Martorell, son nebot, fui saber als dos la sobredita publica escriptura de declaració, per medi de lectura formal, que los fiu de ella, y de copia literanl del mateix instrument, que entreguí a cada qual de ells. Lo que continuo aquí per acte de diligencia, donantne fe.
Joan Prats y Cabrer notari.