Saga Bacardí
32952
ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO DE CENSO POR VARIAS CASAS DE ESTAPÉ, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Felip Estaper semoler, ciutadá de Barcelona, mitgensant lo jurament, que presto a Deu Nostre Señor, y a sos Sants quatre Evangelis. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, present. Que per titol de establiment a mon favor fet per los Rnts. Drs. Joseph Vilella, y Miquel Verdaguer Pbres. Y Beneficiats de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciutat en quanlitat de marmessors subrogats del testament y ultima voluntad de Jaume Casagemas adroguer, ciutadá de Barcelona, y per Joseph Novell notari real causidich de dita ciutat, també marmesor per dit testador nomenat, y los tres junts en dits respective noms administradors no sols de las Pias fundacions ordenadas per dit Casagemas sino també de las mateixas aumentada per Maria Gracia Casagemas y Cols, viuda de dit Jaume Casagemas, del qal establiment consta ab acte rebut en poder de Francesch Portell notari publich de número de Barcelona als sinch Agost de est any, tinch y possehesch .
Ptimo totas aquellas casas desde terra fins al cel ab quatre portals obrints, so es, dos en lo carrer dit dels Carders, y dos en lo carrer dit den Rubió, alias de la Allada de esta ciutat de Barcelona, ab sas entradas y exidas, drets, y pertinencias suas universals. Y se tenen ditas casas per dits a cens de trescentas una lliuras pagadoras tots anys per mitat en los dias primer Jener, y primerAgost, y en nuda percepció. Qui ho tenen per lo referit Magnifich Christofol Gironella, com a succehint al Rnt. Anton Gispert Pbre. Y a D. Domingo Gispert germans en Barcelona domiciliats, a cens de trenta una lliuras francas de corresponcio, tots anys per mitad pagadoras en lo dia, o festa de Nadal, y en lo de Sant Joan del mes de Juny. Es de saber que antes ditas casas se tenian per dits germans Gispert a cens de sinquanta sis lliuras, pero despres ab acte rebut en poder de Joseph Cols notari publich de número de Barcelona als vint y hu Abril de mil setcents quaranta sis foren venudas y absoltas del dit cens vint y sinch lliuras en annua penciço, y en nuda percepció, per qual motiu se prestan vuy solament ditas trenta una lliuras. Dit Magnifich Christofol Gironella ho te per lo Rnt. Rector y Obrer de la Parroquial iglesia de Sant Cugat del Rech de esta ciutat, com a succehint a Andreu Taurina difunt passamaner ciutadá de dita ciutat, que en estas cosas havia succehit al magnifich Francisco Terné y de Picalqués y Emereciana sa filla en los noms de usufructuari, y proprietaria respective, a cens de deu lliuras tots anys per mitad pagadoras en lo dia, o festa de Nadal, y en lo de Sant Joan del mes de Juny. Qui las tenen per los hereus o successors de la Señora Catarina de Massanet muller de Bartomeu Agustí de Massanet difunt ciutadá de Barcelona a cens de vuit morobatins a rahó de nou sous quiscun tots anys pagador al primer de Abril. Y dits hereus de Massanet ho tenen per lo Ilustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona, y baix son domini y alou. Es de saber que antes ditas casas se acostimavan tenir per dits Magnifichs Francisco Terré, y de Picalquees y Emerenciana sa filla en dits noms de usufructuari y proprietaria a cens de vint y duas lliuras tots anys pagadoras en los sobredits dos terminis. Pero ab acte rebut en poder de Antón Joan Fita notari publich de Barcelona als set Febrer de mil setcents y dotse per la Señora Emerenciana de Claramunt, y Terré, viuda del Noble Señor D. Lluis de Claramunt difunt en Barcelona popular, foren absoltas y difinits quaranta sous, en annua pensió, y en nuda percepció a Pere Vidal carder a las hors posesor de ditas casas. Y ab altre acte rebut en poder del mateix Antón Joan Fita notari als vint Setembre de mil siscents tretse per dita Señora Da. Emerenciana de Claramunt y Terré foren absoltas y definidas a dit Pere Vidal carder, deu lliuras en annua pensió del sobredit cens y ---quedá aquell reduhit a las mencionadas deu lliuras. Y afrontan ditas casas a solixent ab dit carrer den Rubió, alias de la Allada; a mitgdia a baltras casas que mes avall se designaran; a ponent part ab las casas de Pere Boix sastre, ciutadá de Barcelona, y part ab altas casas dels hereus de Antón Valldejulí difunt corredor Real de Cambis, ciutadá de dita ciutat; y a tramontana ab lo mencionat carrer dels Carders.
Item: secundo y finalment, totas aquellas altras casas desde terra fins al cel, ab dos portals fora obrint, lo un grant, y lo altre petit, y ab dos cuartos, lo un sobre del altre, que foren de pertinencias de las altras casas sobre designadas, que foren de Felix Lladó carder, ciutadá de Barcelona, ab sas entradas y eixidas, drets, y pertinencias suas universals, situadas en la present ciutat y en lo sobre dit carrer nomenat den Robió, alias de le Allada. Las quals se tenen (junt ab las en primer lloch designadas) per lo referit Magnifich Christofol Gironella com a succehint als mencionats germans Gispert a cens de ditas trenta una lliuras tots anys per mitad pagadoras en los expressats terminis. Qui ho tenen per dit Rnt. Rector y Obrer de Sant Cugat del Rech, com a succehint al mencionat Andreu Taurina, qui en estas cosas havia succehit a dita Da. Emerenciana de Claramunt, y Terré a cens de quatre lliuras tots anys per mitad pagadoras en lo dia de Nadal, y en lo de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per los hereus o successors de Bartomeu Agustí de Massanet difunt ciutadá de Barcelona a cens de quatre sous tots anys pagadors en lo dia o fea de Sant Miquel del mes de Setembre. Qui ho tenen per dit Ilustrisim y Reverendisim Señor Bisbe de Barcelona, y baix domini y alou de Sa Mensa Episcopal a cens tant per las ditas cosas com per altres honors y possessions, que allí diferents emphiteotas tenen, de sis sous y sis diners tots anys pagadors en lo dia o festa de Nostra Señora del mes de Agost, qual cens dits hereus o successors del repetit Bartomeu Agustí de Massanet dehuen pagar sens danys, ni gastos dels possessors de ditas casas. Y afrontan las proa ditas casas a solixent ab dit carrer den Rubió, alias de la Allada; a mitgdia ab altras casas de Joseph Coll, mestre de casas, ciutadá de Barcelona que foren de dits germans Gispert; a ponent part ab altras casas de dit Pere Baro sastre, y part ab las referidas casas dels hereus de dit Antón Valldejulí corredor Real de Cambis; y a tremuntana ab las casas sobre en primer lloch designadas. Y totas las ditas casas en primer y segon lloch designadas unidas y agragadas tenen la llargaria de la part de mitgdia a tremuntana vuitanta palms, poch mes o menos, a cana de Barcelona, y de amplaria de la part de llevant a ponent es a saber, de la part mes inmediata a tremuntana trenta palms, y mitgt poch mes o menos, y de la part mes inmediata a mitgdia, trenta nou palms y mitg a dita cana de Barcelona. Y afirmo que las ditas cosas son verdderas, y que conenen en si tota veritat, per lo jurament que sobre tinch prestat. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona al primer dia del mes de Setembre del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta y hu. Y dit otorgant (conegut del notari infrit) ho firmá. Essent presents per testimonis Ramon Guillem, y Francisco Forony escrivents en esta ciutat residents.
Felip Estapé, En poder de Joseph Ubach.