Saga Bacardí
32972
ESCRITURA DE VENTA DE TIERRAS DE MENOR HACIA CRISTOBAL DE GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor. Amen. Sia a tots notori com jo Miquel Menor pagés ciutadá de Barcelona. Per expeició de certs negocis que de present me ocorren. De mon grat y certa ciencoa, per mi, y los meus hereus y successors qualsevols sian. Vench y per causa y ocasió de la present venda concedesch al Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat present, y a qui voldrá perpetuament, tot aquell tros de terra campa de tinguda dos centas canas quadradas, que es part y de pertinencias de aquellas pessas de terra campa, de tinguda tres mojadas poch mes o menos, que per titol de venda perpetua a mon favor feta per Salvador Riera jove veler ciutadá de Barcelona, y Theresa Riera y Tulla conjuges, en los noms de usufructuari y proprietaria resepctive, de la qual consta ab acte rebut en poder de Joan Batista Plana y Circuns notari publich real collegiat de número de Barcelona als vint y vuyt Abril mil setcents sexanta vuyt, tinch y possehesch en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals territori de esta ciutat en lo lloch dit “La Granota”. La qual pessa es de pertinencias de altre pesa de terra de tinguda onse mojadas –vada eab lo corrar dit de la Granota. Y se tenen la referida pessa de terra que allí jo possehesch de tinguda las mencionadas tres mojads per lo Dr. Joseph Parera, y Massana en la vila de Figueras domiciliat a cens de trenta sinch lliuras pagadoras per mitat en los dias de Nadal, y Sant Joan de Juny. Qui ho te junt ab lo restant de dita pessa de onse mojadas per Da. Theresa Gironella y Tomba com a succehint a Juan Rossell ciutadá de Barcelona qui havia succehit a Rafel Guerra botiguer ciutadá de dita ciutat a cens de trenta vuyt lliuras pagador tots añs en lo dia de Sant Joan de Juny. Qui ho te per los hereus, y successors del Rnt. Dr. Joan Monfar y Sorts com a succehint al Magnfich Diego Monfar, y Sorts a cens de vint lliuras barcelonesas, pagadoras tots añs en lo dia de Sant Joan de Juny, y en nuda percepció. Qui ho tenen per los hereus, y successors de Jaume Camps, y Meca populat en Barcelona, a cens de sinch lliuras, pagadoras tots añs per mitat en los dia de Nadal y Sant Joan de Juny. Qui ho tenen per la pabordia de Sant Joan de Jerusalem de la present ciutat, y per son noble Señor Pabordre en nom de aquella y baix domini, y alou, de dita Pabordia a cens de tres morabati,s y mitg de or, fu y pes rectes, valent nou sous quiscun, pagadors tots, anys en lo dia, o festa de Nostra Señora del mes de Agost. Dels quals censos dit Señor comprador per rahó del tros de terra que ab lo rpesent li vench no haurá de pagar cosa alguna. Y afronta lo expressat tros de terra a solixent ab lo restant de dita pessa de tinguda tres mojadas; a mitgdia, y ponent ab lo expresat Señor comprador; y a tremuntana ab altres honors meus, mediant la carretera que va de esta ciutat a Badalona, y a Mataró. La qual venda fas aixi com millor dir, y entendrer se pot. Extrayent lo dit tros de terra de mon domini, y poder, y aquell poso en ma, y poder d edit Señor comprador. Prometent entregarlin possessió corporal, real, actual, o quasi, donantli facultat peraque de sa propria authoritat se la puga pendrer, y presa retenir ab clausula de constitut, y precari Cedintli tots los drets y accions a mi en dit tros de terra competents, dels quals puga usar en judici, y fora de ell com millor li convinga, constituhintlo en procurador meu com en cosa propria. Salvos los censos, lluhisles, y demes drets dominicals dels Señors sobre nomenats, y salvo també lo lluhisme devedor per rahó del present contracte, lo qual es conforme la clausula del quint, segons se expressa en la calednada venda, pero no se dit troba dita clausula en lo establiment fet de ditas, y altres cosas per dit Rafel Guerra, a Hermenter Massana rebut en poder de Francisco Xet notari de Barcelona als catrose Juny mil siscents trenta. Lo preu de la present venda es cent lliuras moneda cathalana, que confeso haver rebuda dit comprador, ab diner comptant, realment y de fet a totas mas voluntats, de las quals ab lo present lo otorgo la present apoca. Y aixi renunciant a la excepció de no ser comptat, y satisfet lo diner a la de no ser lo preu convingt en lo modo referit, a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del just valor, y a tot altre dret, y lley de mon favor. Dono, y cedesh a dit comprador tot lo mes puga valer dit tros de terra del preu sobre referit. Convenint y prometent al mateix comprador, que la present venda faré tenir y valer, y per ella lin estaré de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol temps ab restitució, y esmena de dañs, y gastos. Y per cumplir lo referit en obligo tots mos bens mobles, e immobles, haguts, y per haver, renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor. Y per major firmesa de ditas cosas las roboro ab jurament que en ma anima fas, y presto. En virtut del qual jurament no sols prometo a ditas cosas no comtravenir, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors sobre expressats. Y se ha de saber que la rpesent escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont corresponga, dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otrogo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als divuyt dias del mes de Juny del any del Naixament del Señor de mil setcents noranta y dos. Y dit otorgant (conegut del notari infrit) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Lamarca, Ramon Guillem, y D. Manuel de Chia escrivents en esta ciutat residints.
Miquel Manor, En poder de Joseph Ubach.