Saga Bacardí
32991
ESCRITURA DE CREACION DE CENSO HACIA MENOR POR CRISTOBAL DE GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor, amen. Sia a tots notori, com jo Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, a fi de millorar y no en manera alguna deteriorar. De mon grat, y certa ciencia per mi y los meus hereus, y successors qualsevols sian, establesch y en emphiteosim concedexch a Miquel Menor ciutadá de esta ciutat preset, y avall acceptant y a qui voldrá perpetuament habils, emperó, y capasos de alienar, tota aquella pessa de terra campa, de tinguda una mojada, y un poch mes, que per titol de venda perpetua de ella, y altres cosas a mon favor feta per Margarida Escofet, y Balat viuda de Francisco Escofet fuster ciutadá de Barcelona, y Lluis Escofet, y Balat jove mitjer en dita ciutat habitant mare y fill, de la qual consta ab acte rebut en pdoer de Ramon Matheu y Smandia notari publich de número de Barcelona als vint y quatre Setembre mil setcents setanta y sis, tinch y possehesch en l oterme de la Parroquia de Sant Martí de Provensala Bisbat y territori de esta ciutat en lo puesto dit “La Granota”, la qual pessa de terra en lo temps de la calendada venda afrontava a solixent ab Joseph Cebriá pagés ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo Camí Real que anaba de esta ciutat a la de Mataró; a ponent ab dit adquisidor; y a tremuntana ab lo Ilustre Señor Marques de Moyá en esta ciutat domiciliat. Vuy emperó afronta a solixent part ab lo mateix Cabriá fins a encontrar la carretera que va de esta ciutat a la de Mataró, y part so es, desde dita carertera fins a encontrar la afrontació de mitgdie ab Esteve Bosch mestre de casas ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo tros de terra que avall se designará; a ponent ab lo mateix adquisidor; y a tremuntana ab lo expressat Ilustre Señor marquies. Y se te dita pessa de terra, junt ab altre en primer lloch de dita venda designada per lo Dr. en drets Joseph Parera y Masana domiciliat en la vila de Figueras, Bisbat de Gerona a cens de tres lliuras pagador tots añs per mitat en los dias de Nadal, y Sant Joan de Juny. Y se ha de saber que antes las ditas cosas se tenian per lo mateix Dr. Parera a cens de seixanta lliuras, pagadoras tots añs en los expressats terminis, pero respecte de que ab altre acte rebut en poder de dit Matheu notari als quatre Octubre mil setcents setanta sis foren per dit Dr. Parera venudas, y absoltas a mon favor trenta lliuraras en pensió en nuda percepció del expresat cens, y nomenos ab altre acte rebut en poder de dit Matheu notari als nou Novembre mil setcents vuytanta y hu en vengué y absolgué nou lliuras en pensió en nuda percepció, quedá per so reduhit aquell a vint y una lliuras, de las quals detretas divuyt lliuras que fa de corresponció, sols quedan francas per lo mencionat Dr. Parera las mencionadas tres lliuras, tots añs pagadoras en los indicats terminis. Y dit Dr. Josephj Parera té la expressada pessa de terra junt ab altres trossos per Theresa Gironella y Tomba muller mia com a succehint als hereus y successors de Rafel Guerra difunt botiguer de telas ciutadá de Barcelona, a cens de trenta vuyt lliuras pagadoras ttos añs en lo dia de Sant Joan de Juny. Qui ho te junt ab latres cosas per los herues, y successors del Ilustre y Molt Rnt. Señor D. Joaquim Monfar y Sort Ardiacá y Canonge que fou de la Santa Iglesia de Urgell, com a succehint al Magnifich Diego Monfar, y Sorts ciutadá honrat de Barcelona son pare, a cens de vint lliuras barcelonesas en nuda percepció, pagadoras tots añs en lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per los hereus y successors de D. Jaume Camps y Maca, en Barcelona domiciliat, a cens de sinch lliuras tots añs pagadoras per mitat en los dias de Nadal y Sant Joan de Juny. Qui ho tenen per la Pabordia de Sant Joan de Jerusalem de la present ciutateo per son Noble Señor Paborde, y baix domini y alou de aquella a cens de tres morabatins, y mitg a rahó de nou sous per morabatí, pagador tots añs en lo dia de Nostra Señora del mes de Agost.
Item: Secundo y finalment: Tot aquell tros de terra campa, de tinguda dos centas vuytanta canas quadradas que per pur, libre, y franch alou, y en virtut de cessió a mon favor feta per Sa magestat (que Deu guarde) segons afirmo, y segons se indica en un certificat donat per Ignasi Clos y Vilar notari publich en esta ciutat residint, y de la Real Subdelegació de Camins per lo respectiu a la part de Fransa de una relació individual de las tingudas parcials que conté cada una de las porcions de terreno ocupadas per la nova Real Carretera profectada desde esta ciutat per dita costa a Fransa, feta en la escrivania de dita Real Subdelegació per lo Sobrestant facultatiu de ditas Reals Obras Anton Enrich arquitecto diutadá de esta ciutat, y de la estima feta per los experts del valor del terreno ocupat per rahó de dita nova carretera, y del que se cedi per rahó del cam´antich firmada en poder de dit notari als trenta Agost mil setcents vuytanta y set, tinch y possehesch en lo referit puesto, y unit a la mateixa pessa de terra per la part de mitgdia. Lo qual afronta a solixent ab lo expressat Esteve Bosch; a mitgdua ab lo juncar que allí es; a ponent ab honors del mateix adquisidor; y a tremuntana ab la pessa de terra dalt designada. Lo qual establiment fas aixi com millor dir, y entendrer se pot, y ab los pactes y condicions seguents.
Primerament: Ab pacte, que dit adquisidor hage de millorar, y no en manera alguna deteriorar las referidas cosas, y que per cens de ellas, y sas milloras dega fer, y prestar a mi, y als meus totsd añs en lo dia, o festa de Sant Joan del mes de Juny, quaranta lliuras en pensió, so es, en quant a trenta quatre lliuras corresponents a la pessa de terra en primer lloch designada, en nuda percepció, emperó ab empara per lo cobro de dit cens firma per la conservació de mos drets, y fadiga per retenir, y en quant a las restants sis lliuras corresponents al tros d eterra ultimament designat junt ab tot lo domini directe, firma, fadiga, y demes drets a ell annexos. Comensant a fer la primera paga en lo dia, o festa de Sant Joan de Juny del any proxim vinent, y aixi en los demes añs en gual dia, o termino. Del qual cens en virtut de facultat que ab lo present concedesch a dit adquisidor podría lluir de dit cens ab una sola paga quinse lliuras en pensió en nuda percepció, per sinchcentas lliuras en preu quedant emperó las restants vint y sinch lliuras, junt ab tot son respective domini perpetuas, e irredimibles. Prometent ab mateix adquisidor que venit lo cas de dita lluició jo, y los meus li firmarem la corresponent venda, y absolució ab totas clausulas de estil y regulars.
Item: Ab pacte que dit adquisidor a sos gastos dega entregarme una copia autentica del present acte firmada per rahó de Señoria. En las quals cosas no puga dit adquisidor no los seus proclamar altre Señor que a mi, y als meus, y als demes sobre nomenats, puga emperó passats los trenta dias de la fadiga respectivament a mi, y a dits Señors compradors vendrer, establir, permutar, y altrament alienar las mencionadas cosas a personas habits, y capasas de alienar. Salvos emperó sempre sobre las mateixas cosas lo cens per mi dalt imposat, junt ab tot son respective domini, y salvo també, tant sobre la pessa de terr en primer lloch designada, com sobre la porció del cens dalt impsat, correspon a ella los censos, lluhismes, y demes drets dominicals dels Señors sobre referits, y salvo també lo lluhisme debedor per rahó del present contracte. La entrada del present establiment es un parell de pollastres, que confesso haver rebut de dit adquisidor per reral, y efectiva entrega en propria especie a mi feta a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de no ser dita emprada convinguda, en lo modo referit a la lley que afavoreix als engañats en mes de la mitat del juts valor. Dono, y cedesch a dit adquisidor tot lo mes pugan valer las referidas cosas dels cens, y entrada sobre expressats. Mes avant prometo a dit adquisidor que las mencionadas cosas, junt ab las milloras en ellas fahedoras li faré tenir y possehir, y lin estaré de ferma, y legal evicció en tot, y qualsevol cas, ab restitució, y esmena de totas missions, y despesas. Y per cumplir lo referit en obligo tots mos bens mobles, e immobles, presents y veniders, renunciant al privilegi militar, monició, o citació de vint y sis dias que se donan y concedeixen als caballers, y demes personas que logran de aquell, y a tot altre dret, y lley que afavorirme ogues. Y present jo dit Miquel Menor accepto lo present establiment per lo cens, y entrada sobre expressats, y ab los pactes dalt continuats, y prometo espontameament al mencionat Magnifich Christofol Gironella que pagaré dit cens en lo termini dalt convingut, cumpliré los pactes sobre referits, y faré, y cumpliré tot lo demes a que en virtut del present contracte estiga obligat fer y cumplir, sens dilació, ni escusa alguna, ab lo acostumat salari de procurador, y ab restitució y esmena de totas misisons, y despesas. Y per cumplir lo referit en obligo especiament y expres las referidas cosas a mi dalt establertas, eo lo dret emphiteutich que en ellas me competeix. Y generalment sens perjudici de dita especial hipoteca en obligo ttos los demes bens meus mobles, e immobles, haguts, y per haver, renunciant a la lley que diu que primerament se hage de passar per la cosa especial que per la generalment obligada, y a altre que disposa que quant lo acrehedor pot satisferse de la cosa especialmetn obligada no passa a altres bens, y a tto, yq ualsevol altre dret y lley y dret de mon favor. Y per pacte a mon propri for sotsmetent a mi, y amos bens, al for del Ilustre Señor Corregidor de la present ciutat y de son tribunal, y de altra qualsevol secular solament ab facultat de variar de judici una y mes vegadas fent y firmant per dit efecte escriptura de ters, baix pena de ters, en los llibres dels tersos de la curia de dit Ilustre Señor Corregidor y de son tribunal, y de altre qualsevol secular solament com es dit. Per lo que en obligo ma persona, y bens, mobles e inmobles, haguts, y per haver. Y per major fermesa de ditas cosas, aixi estabilient com accquisidor las roboram ab jurament que en nostras anuimas fem y prestam en virtut del qual jurament no sols, prometem a ditas cosas no contravenir, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors dominicals ni de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipthecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otrogam la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als divuit dias del mes de Juny del any mil setcents noranta dos. Y dit contrahents (coneguts del infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Francisco Lamarca, ramon Guillemi y D. Manuel de Chiá escrivents en esta ciutat habitants.
Chritofol Gironella, Miquel Menor, En poder de Joseph Ubach.


ESCRITURA DE SEÑORIA A FAVOR DE VILALLONGA, POR VENTA ENTRE MENOR Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.

Sia notiro com jo D. Antón Pagés y de Oliver en Barcelona domiciliat, com a procurador constituit y ordenat per las infras y altres cosas per la Noble Señora Da. Maria Miquela de Vilallonga y de Grimau, en la ciutat de Mataró domiciliada, com de una procura consta, ab acte rebut en poder del notari infrit als vint y set dias del mes de Juny del corrent any.. En dit nom firmo per rahó de Señoria, en quant al interes de dita Noble ma principal lo acte de venda perpetua fet y firmat per Miquel Menor, pagés, ciutadá de Barcelona, a favor del Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona y en ella domiciliat, de tot aquell tros de terra campa, de tingada de doscentas canas cuadradas, que es part y de pertinencias de aquella pessa de terra campa, que dit Menor posseheix sita en la Parroquia de Sant Martí de Provensals territori de Barcelona, en lo lloch dit “La Granota”, llargament designat y confrontat en lo acte de la referida venda, rebut en poder de Joseph Ubach notari publich de número de Barcelona als divuit dias del mes de Juny de mil setcents noranta dos. Los censos, lluismes y demes drets dominicals deguts y no pagats a dita Noble ma principal sempre salvos. La qual firma fas en la ciutat de Mataró, Bisbat de Barcelona als dotse dias del mes de Juliol del any mil setcents noranta tres. Essent presents per testimonis Pere Pritovi brasser en Mataró habitant, y Desideri Torras y Golorons, practicant de lleys en esta trobat, y en Barcelona resident. Y ab dit otorgant, conegut del notari avall escrit, firmo de la mia propria ma Antón Pagés y de Cluet en dit nom. Devant de mi Antón Torras y Mataró, notari publich de Mataró.
De la present firma per rahó de Señoria en poder meu rebuda, y de ma agena escrita fas fe jo Antón Torras y Mataró notari publich de Mataró.