Saga Bacardí
32993
ESCRITURA DEº SEÑORIA POR VENTA ENTRE MENOR Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Francisco Porcia escrivent en esta ciutat resident, com a procurador per las infras, y altrs cosas legitimament constituhit, y ordenat per lo Dr. en drets Joseph Parera, y Massana en la vila de Figueras, Bisbat de Gerona domiciliat, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de Joseph Gay notari Real y publich de dita vila als vint y sinch Maig mil setcents setenta sis, de la que lo dit notari ab sas lletras, y signe dona fe. En dit nom, en quant al interes de dit mon principal, firmo per rahó de Señoria lo acte de venda perpetua feta, y firmada per Miquel Menor, pagés ciutadá de Barcelona, a favor del Magnifich Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat, de tot aquell tros de terra campa, de, de tingada doscentas canas quadradas, que es poart y de pertinencias de aquella pessa de terra campa que dit Manor posseheix situada en lo terme de la parroquia de Sant martí de Provensals territori de esta ciutat, en lo lloch dit “la Granota”, llargament designat, y confrontat dit tros de terra en dit acte de venda, rebut en poder del infrit notari als divuyt Juny prop pastat. Los censos, lluismes, y demes drets dominicals, a dit mon principal deguts y no pagats sempre salvos. Per la qual firma, eo per lo lluhisme degut per rhó de dita venda rebo de dit comprador, per mans de tercera persona una lliura tretse sous, y quatre diners moneda Cathalana, ab diner comptant realment y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors. La qual firma fas en dit nom en esta ciutat de Barcelona als dotse dias del mes de Juliol del any mil setcents noranta y dos. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco lamarca, y D. Manuel de Chia escrivents en esta ciutat residents.
Juan Francisco Porcia en dit nom, En poder de Joseph Ubach.