Saga Bacardí
32996
ESCRITURA POR SEÑORIA ENTRE MENOR Y GIRONELLA, HACIA TERESA TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notori, com jo Da. Thersa Gironella muller de D. Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona en dita ciutat domiciliat. De mon grat y certa ciencia, en quant a mon interes firmo per rahó de Señoria lo acte de establiment fet, y firmat per dit D. Christofol Gironella mon marit a favor de Miquel Menor pagés, ciutadá de dita ciutat, entre altres cosas, de tota aquella pessa de terra campa de tingada una mojada, y un poch mes, situada en lo terme de la Parroquia de Sant Martí de Provensals, Bisbat y territori de Barcelona en lo puesto dit “La Granota”, llargament designada y confrontada en lo acte de dit establiment, rebut en poder del infrit notari, als divuyt Juny de est any. Salvos los censos, lluismes, y demes drets dominicals a mi deguts, y no pagats, la present firma en res no obstant. La qual fas en esta ciutat de Barcelona als dinou dias del mes de Septembre del any mil setcents noranta dos. Y dita orotgant (coneguda del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Isidro Camps del comers de esta ciutat, y D. Manuel de Chia escrivent en la mateixa ciutat resident.
Theresa Gironella, En poder de Joseph Ubach.