Saga Bacardí
33004
ESCRITURA DE VENTA DE CENSO EN FINCA DE CALLE GIGNAS, HACIA MASSAGUER, POR CRISTOBAL DE GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori per esta publica escritura de venda, y absolució. Que los Señors D. Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, y comerciant matriculat de la mateixa en ella domiciliat, per expedició de sos negocis. De son grat y certa ciencia per ell, y sos hereus, y successors ven, absol, difineix y remet al Dr. Isidro Masaguer comerciant y ciutadá de dita ciutat de Barcelona a est acte present als seus y a qui ell voldrá perpetuament, tot aquell annuo cens de penció cent sinquanta lliuras moneda barcelonesa junt ab lo directe, y alidoal domini a ell annexo, firma, fadita, lluisme y altres qualsevols drets al dicecte, y alodiao domini pertañent la porrata, y penció corrent y demes accessoris que tots anys lo dit Isidro Masaguer per los tituls en ell escrit li deu fer, y prestar als setse días del mes de Abril y dit Señor venedor reb sobre totas aquellas casas grans antes ab quatre portals obrints so es dos en lo carrer ample, y dos en lo carrer den Gignas. Vui emperó ab sinch portals a saber tres en lo carrer ample, y los altres tres en lo referit carrer den Gignas las quals casas junt ab un reclau unit a la mateixa afronta a orient part ab honor de Miquel Pons espaser de esta ciutat, y part ab Manuel Artos; a mitgdia ab lo carrer Ample; a ponent ab la Ilistre Señora Comptesa de Potau, viuda del Ilustre Señor Compte de Potau; y a tremuntana ab dit carrer den Gignas. Y pertany y expecta dit cens y señoria directa al Señor otorgant en virtut de venda, imposició, y designa del mateix fet a son favor per lo Señor D. José Fidel Pujol y Senillosa thesorer per Sa Magestat de las Reals Rentas de Salinas, y ciutadá honrat de Barcelona, ab acre rebut en poder del notari avall escrit lo die setse de Abril de mil setcents vuitanta vuit. La qual casa fou venuda perpetuament per dit Señor D. Isidro Pujol y Senillosa al expressat Señor Isidro Masaguer ab acte rebut en poder del notari avall escrit lo die trenta de Desembre del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta dos. La qual venda, absolució, difinició, y remisió fa aixie com millor dir, y entendrer se pot extraent las ditas cosas de son domini, y poder trasladant aquellas en ma, poder, y domini de dit comprador, y dels seus demanera que del dia present en avant lo dit Señor comprador, y los seus posseescan la referida casa franca en alou, y també franca de la prestació de dit cens confirmant la pocessió corporal que te dit comprador, volent que de aquó en avant la poccesca com a verdader dueño y possessor de la mateixa, cedint y transferintli en quant menestere sie tot los drets, y accions que competeixen al Señor otorgant per rahó de dit cens, y domini directe sobre las expresadas casas contra qualsevols personas, y bens y altrement usar de aquellas en judici, y fora de ell com millor li comvinga. Y fer tot lo demes que antes de la present venda podría fer, constituintlo per est efecte son procutador com en cosa propria. Prometent que per rahó de ditas cosas no lo demandará cosa alguna mes, imposantse silenci perpetuo, y abdicantse de qualsevol dret y acción que li competeixi sobre ditas cosas. Lo preu de la present venda, absolució, difinició y remissió es sinch mil sinch centas sinquanta lliuras moneda barcelonesa. Y aixi renunciant a la excepció del preu no ser aixis convingut, a la lley ultra dimidium, y a tot, y qualsevol altre dret, y lley de son favor, dona a dit comprador lo mes que podrían valer las cosas sobre venudas del preu que queda expressat. Prometent que las ditas cosas li faran tenir, y possehir, y que li estará de ferma, y legal evicció en tot, yq ualsevol cas. Ab restitució, y esmena de danys, prejudicis, y costas. Per lo que obliga tots sos bens, y drets mobles e immobles haguts y per haver, renunciant a tot, y qualsevols dret, y lley de son favor, y a la que provideux la general en forma. Y per major seguretat de ditas cosas jura a Deu Nostre Señor y a sos Sants quatre Evangelis no sols que las cumplirá sino també que contra ellas no fará ni vindrá per alguna causa, o rahó. Y lo dit Isidro Masaguer acepta la antecedent venda, absolució, difinició y remissió. Y las ditas parts confessan quedar advertidas per lo notari avall escrit de lo previngut per Sa Magestat ab la Real Pragmatica de hipotecas y sos efectes. En testimoni del que aixis ho firman los Señors contraents als quals jo lo notari avall escrit per fer coneixer. En la ciutat de Barcelona a quatre días del mes de Abril del any contat del Naixament del Señor mil setcents noranta tres. Essent presents per testimonis Federico Pestells escrivent y Ramon Maresch comerciant en esta ciutat de Barcelona habitants.
Item: Lo dit Señor D. Christofol Gironella venedor. De son grat y certa ciencia firma apocaa favor de dit Señor Isidro Massaguer de la quantitat de sinch mil siscentas sinquanta lliuras moneda barcelonesa que son lo preu de la antecedent venda, y absolució. Lo modo de la paga de ditas sinch mil siscentas sinquanta lliuras es que confessa rebrerlas de dit Señor comprador ab dimer comptat realment y de fet a presencia del notari y testimonis avall escrit. En testimoni del que aixis o otorgan, y firman dits contraents en dita ciutat de Barcelona dia, mes, y any dalt expressats. Essent presents per testimonis los sobredits.
Christofol Gironella, Isidro Massaguer, Ante mi Francisco Mas.