Saga Bacardí
33018
FIRMA POR SEÑORIA A FAVOR DE SANT CLIMENT, SOBRE VENTA ENTRE LOS NOGUERA Y CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


Sia a tots notori, com jo D. Joan de Fivaller y de Rubí en esta ciutat de Barcelona domiciliat, com a procurador per estas, y altras cosas constituhit per lo Excelentisim Señor D. Gayetano Maria de Sant Climent, Olim de Pignatelli, Rubí, y de Corbera, Marques de Rubí, Baró de Llinás, Talavera y Pavia, Cavaller de la Ordre de Alcantara, Comendador de la Encomienda de Belvis y Navarra, Tinent General dels Reals Exercits de Sa Magestat, com cosí, com de ma procura consta ab acte rebut en poder de D. Miquel Thomas Paris notari publich y del Rey nostre Señor, y del número de la Vila de Madrit als vint Febrer mil setcents vuitanta hu, de la que lo dit notari ab sas lletras y signe degudament legalisada dona fe. En dit nom en quant al interes de dit Excelentisim Señor mon principal firmo per rahó de Señoria la venda perpetua otorgada per Felipa Noguera y Mas viuda de Joseph Noguera corredor de orella, de esta ciutat, y per Joseph Ramon Noguera y Mas oficial de la Taula de Cambis o Comuns Deposits de la mateixa ciutat, mare y fill en los noms de usufructuaria y propietari de la heretat y bens que foren de dit Joseph Noguera a favor de D. Cristofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona, comerciant matriculat de la mateixa, de tots aquells dos censos, lo un de penció sinquanta sinch lliuras, y lo altre de penció doscentas seixanta lliuras, dels quals deducidas sas corresponcions quedan francas trescentas sis lliuras, nou sous, que tots añs Joan Bautista Nadal perxer a dit mare y fill Noguera feya, y prestaba so es, lo de sinquanta sinch lliuras ab dos iguals pagas per mitad a sinch Setembre y sinch Mars, y lo de dos centas seixanta lliuras també ab dos iguals pagas a vint y vuit Janer, y vint y vuit Juliol, tots per rahó de aquellas dos casas contiguas situadas la una en lo carrer de la Vidrieria, y la altra en la cantonada del mateix carrer, y de la Plassa del Born de la present ciutat, tot llrgament designat, y confrontat en lo acte de dita venda rebut en poder de D. Francisco Mas notari publich real collegiat de número de la present ciutat, y escrivá de Camara de la Real Audiencia de est Principal als set maig mil setcents noranta dos. Y se ha de saber que dit Excelentisim Señor mon cosí, y principal de las alienacions que se fan de ditasc osas a mes del lluisme a ell competent, com a Señor mitjá, reb la mitad de la part de lluisme corresponent a las pobordias del mes de Febrer, y Agost de la Santa Iglesia de esta ciutat a expelió de lo establiment, no obstant que en dita venda no se expressia. Salvos al referit Excelentisim Señor mon principal los censos, lluismes, y demes drets dominicals a ell deguts, y no pagats, la present firma en res no obstant. Per la qual, so per lo lluisme al mateix Señor mon principal degui per rahó de la expresada venda, confesso Febrer de dit D. Christofol Gironella ab diner comptat realment y de fet, en presencia del notari y testimonis mencionadors doscentas sinquanta sinch lliuras set sous, y quatre diners moneda cathalana, feta gracia del restant. La qual firma fas en esta ciutat de Barcelona als nou dias del mes de Maig del any del Naixament del Señor mil setcents noranta quatre. Y dit Señor otorgant (conegut del notari infrit) ho firmá. Essent presents per testimonis Mariano Clos electe en causidich, y Francisco Feroms escrivents ciutadans de Barcelona.
D. Joan de Fivader y Rubí, En poder de Ramon Matheu y Smandia, y per sa ocupació ab intervenció de Joseph Ubach son con-notari.