Saga Bacardí
33025
ESCRITURA DE AUMENTO DE DOTE HACIA TERESA GIRONELLA Y TOMBA POR SU PADRE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu. Sia a tots notori com jo Christofol Gironella y Pujol, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. Atenent que ab los capitols matrimonials firmats y jurats entre D. Troyano Vallescá en Barcelona domiciliat, y Da. Theresa Vallescá y Gironella mon gendre y filla respective, rebuts en poder de Joaquim Tos notari publich Real collegiat de número de Barcelona als sinch de Abril de mil setcents setenta tres, fiu donació a esta de quatre mil lliuras moneda catalana, y de dos calaixeras ab sas robas y averias acostumadas, en paga y satisfacció de tots sos drets de legitima paterna y materna, part de creix, y demes que puga tenir y pretendrrer en mos bens, y en los de Theresa Gironella y Tomba muller mia, y mare sua, la qual quantitat y demes cosas foren per mi pagadas y satisfetas en lo modo y forma expressats en la apoca que dits conjuges Vallescá y Gironella firmaren a mon favor en poder del mencionat notari y enlo referit dia. Atenent també que ab acte rebut en poder de Ramon Matheu y Smandia notari publich de número de dita ciutat als quinse de Janer mil setcents vuitanta quatre, per favor y contemplació de dit matrimoni aumentí lo dot de dita ma filla en la quantitat de dos mil lliuras, fentli de ellas la corresponent donació, las que dita ma filla constituí en dot al expressat son marit, y de ellas li firmá carta dotal y de espoli, segons que de tota par en la referida escriptura. De las quals dos mil lliuras lo referit D. Troyano en lo proa referit dia, y en poder del expressat matheu notari firmá apoca a favor de dita ma filla confessant haverlas rebut de mi en diner comptant a totas sas voluntats. Y ab altre acte rebut en poder del mateix Matheu notari als dos Juliol mil setcents vuitanta nou igualment per contemplació de dit matrimoni anmentí a la mateixa ma filla son dot en la quantitat de semblants dos mil lliuras, las que ella constituí en aument de son dot al mateix son marit, de la que est li firmí la corresponent apoca, segons que de tot es de veurer en la mencionada escriptura. Atenent ultimament que lo expressat D. Troyano Vallescá me esta devent la quantitat de siscentas lliuras moneda catalana, per semblants que graciosament y sens lo menor interes lin deixí, de las quals me firmá un vale baix certa diada, qual vale se me ha extraviat. Y desitjant jo fer una nova expressió de carinyo a la expresada ma filla, y atés que lo expressat D. Troyano no se troba en possibilitat de retornarme la referida quantitat. Per so per contemplació del dit son matrimoni. De mon grat y certa ciencia, per donació pura, perfecta, e irrevocable nomenada entre vius. Dono, y per titol de donació constituesch a la expresada Da. Theresa Vallescá ma filla, y a qui voldrá perpetuament las nomenadas soscentas lliura que lo expressat D. Troyano Vallescá son marit, me está devent. Volent que lo expressat vale, en cas de apareixer sols puga servir a utilitat de dita ma filla. La qual donació fas així com millor dir y entendrer se por, ab pacte que si dita ma filla morirá ab fill o fills un o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, puga desposar de las referidas siscentas lliuras, si emperó mor sens tal fill o fills, sols puga adisposar de trescentas lliuras, y las restants tres centas lliuras degan retornar a mi, si viuré, y si no viuré a mon hereu o successors. Y prometo y juro lo present donació y totaas las cosas en ella contengudas tenir per fermas y validas, y no revocarlas per rahó de ingratitud, necessitat, ofensa ni per altre motiu, causa o rahó, renunciant a la lley tal revocació, permetent, y a tot altre dret que ajudar me pogués llargament. Y j odita Da. Theresa Vallescá accepto esta donació feta a mon favor per lo expressat mon pare, ab repetidas gracias, que lin dono, en demostració de agrahiment.
Item: Jo dita Da. Theresa Vallescá y Gironella espontaneament dono, constituesch y aporto en aument de dit dot meu al expressat D. Troyano Vallescá mon marit las ditas siscentas lliuras, que per lo mencionat mon pare me han estat donadas en lo modo dalt expresat, y que lo mateix mon marit li estava devent. Volent que est se retinga en son poder, y possehesca las mencionadas sis centas lliuras, aument de dit dot, y los fruits o quasi de ellas provenints fassa seus propris, durant lo present matrimoni, per millors suportar los carrechs de est. Lo qual finit, y altrament en tot cas que restitució de dot tinga lloch, jo y los meus recobrien salvos y segur la propietat de dit mon dot y sos auments sens contradicció del mateix mon marit, ni de altre persona. Y prometo, y juro la present constitució de aument de dot, y demes cosas en ella contengudas, tenir per fermas y validas, y contra ellas no fer no venir per algun motiu, causa, o rahó; renunciant a qualsevol lley o dret que valer y ajudar me pogués llargament.
Item: Jo dit D. Troyano Vallescá de grat y certa ciencia fas y firmo carta dotal, y de espoli a la mencionada Da. Theresa Vallescá muller mia, de las mencionadas siscentas lliuras, que ab lo antecedent capitul me ha constituhit y aportat de dit son dot, las mateixas que jo estava devent a dit D. Christofol Gironella son pare. De y per las quals lin fas de creix, aument, o donació per causa de matrimoni la quantitat de trescentas lliuras de dita moneda. Lo qual aument de dot y creix li salvo y asseguro, assigno y consigno sobre tots mos bens mobles e immobles, presents y venideros, volent y consentint que la expresada muller mia tinga y possehesca tota la dita sua dot5, y sos auments, son creix y aument de est tot lo temps de sa vida natural, ab marit y sens marit, ab infant y sens ells, sens contradicció de mi, ni de altra persona, lo dia empero del obit de la expresada muller mia, los seus recobren la dita sua dot, y sos auments en lo modo pertanyerá, y lo dit creis y sos auments pervingan al infant o infants que de est matrimoni serán procreats y sobreviudan, al qual, o als quals en cas de sa existencia y ara per las horas los nefas donació pura, perfecta, simple e irrevocable, nomenada entre vius en ma del notari de estos capitols per dits infants acceptants y estipulant, y si los tams infant o infants no sobreviudan, lo dit creix torne a mi si viuré, y si no virué a mon hereu o successors. Y prometo y juro la present carta dotal y de espoli, y totas las cosas en ella contengudas tenir per fermas y validas, y contra ellas no venir, ni en quant tocan a donació revocar per rahó de ingratitud, necessitat, ofensa, ni per altre motiu, causa o rahó, renuncoant a la lley tal revocació permetent, y a tot altre que ajudar me pogués llargament. E lo notari avall escrit acepta la present donació feta a favor de dits infants.
Item: Ab altre capitol jo dit D. Troyano Vallescá. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a la mencionada Da. Theresa Vallescá y Gironella muller mia, de las referidas siscentas lliuras moneda catalana, de que dit son pare li ha fet donació, ella me ha constituhit en aument de son dot, y de las mateixas jo li he firmat la corresponent carta dotal y de espoli, segons que de tot apar en los antcedents capitols. Lo modo de la paga de dita quantitat es que dit D. Christofol Gironella me havia donat, y devia jo satisferli. Y així renunciant a la excepció de no ser saatisfet lo diner, y a la general del dret, otorga la present apoca.
E las ditas parts aprobam y ratificam la antecedent capitols, y tot lo en ells, y cada un de ells contengut, y espontaneament prometem la una a la altre vicisitudinariament cumplirlos y observarlos baix las mateixas obligacions, renuncia y clausulas en ells contingudas, a que nos referim. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de dita ciutat de Barcelona, dins lo termini de trenta dias proxims, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgam esta escriptura en la Parroquia de Sant Vicens de Sarriá territori de la ciutat de Barcelona, als vint y quatre dias del mes de Juliol del any mil setcents noranta tres. Y dits contrahents (coneguts del infrit notari) ho firmaren. Essent presents per testimonis Llorens Gironella y Pujol Clergue, y Simon Pruñas, presents en Barcelona residents.
Christofol Gironella, D. Troyano Vallescá, Doña Theresa Vallescá, En poder de Joseph Ubach.