Saga Bacardí
33039
VENTA Y ABSOLUCION DE CENSO HACIA MENOR, DE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom del Señor, amen. Sia a tots notori, com jo D. Christofol Gironella ciutadá honrat de Barcelona en la mateixa ciutat resident. Atenent que ab altre acte rebut en poder del notari avall escrit als divuit Juny mil setcents noranta dos, establí, y en emphiteusim concedi a Miquel Menor pagés ciutadá de esta ciutat, y a sos successors perpetuament la pessa y tros de terra que avall se designará per la entrada de un parell de pollastres, y a cens de quaranta lliuras pagador tots anys en lo dia de Sant Joan de Juny, so es, en quant a trenta quatre lliuras corresponents a la expressada pessa de terra en nuda percepció, y en quant a las restants sis lliuras corresponents a dit tros de terra, junt ab tot lo domini directe, y demes drets a ell annexos. Atenent igualment que dit Miquel Menor me ha fet present, que si volia vendrerli y absoldrerli de dit cens las trenta quatre lliuras corresponents a dita pessa, y sinch lliuras en penció al expressat tros de terra, me donaria y satisfaria la quantitat de mil trescentas lliuras. Y desitjant jo complaurer a dit Miquel Menor. Per so. De mon grat y certa ciencia, per mi y los meus hereus y successors qualsevols sian, vench, absolch, dufunesch y remeto al expresat Miquel Menor present, y a qui voldrá perpetuament trenta nou lliuras en pensió en nuda percepció de aquell cens de pensió quaranta lliuras, que tots anys en dit termini lo mateix Menor me fa y presta.
Primo: per rahó de tota aquella pessa de terra campa de tinguda una mojada, y un poch mes, que per titol del calendat establiment te y posseheix en lo terme de la Parroquia de Sant martí de Provensals, Bisbat y territori de esta ciutat en lo puesto nomenat “La Granota”. Y afronta la dita pessa de terra, a solixent part ab Joseph Cebriá fins a encontrar la carretera, que va de esta ciutat a la de Mataró, y part so es, desde dita carretara fins a encontrar la afrontació de mitgdia ab Esteve Bosch mestre de casas, ciutadá de Barcelona; a mitgdia ab lo tros de terras que avall se designaran; a ponent ab lo mateix Menor; y a tremontana ab lo Ilustre Señor Marqués de Moya en esta ciutat populat. Y se te dita pessa de terra per mi al mencionat cens pensió quaranta lliuras, de la quals corresponen a ella, segons en lo dit establiment se expressa trenta quatre lliuras en pensió, y en nuda percepció, las que per ------ e imposadas ab la present venda y absolució, així que en virtut de ella dit Menor sols tindrá aquella, com se te, junta ab altre pessa de terra allí situada per lo Dr. en drets Joseph Parera y Macira domiciliat en la vila de Figueras, Bisbat de Gerona a cens de tres lliuras pagador tots anys per mitat en los dias de Nadal y Sant Joan de Juny. Y se ha de saber que antes las ditas cosas se tenien per lo mateix Dr. Parera a cens de seixanta lliuras pagaderas tots anys en los expressats terminis, pero ates las vendas y absolucions calendadas en dit establiment, quedá aquell reduit a vint y quatre lliuras, de las quals detretas divuit lliuras, que fa de corresponsió, sols quedan francas per dit Dr. Parera las expressadas tres lliuras. Y lo mencionat Dr. Pruer te la expressada pessa de terra, junt ab altres cosas per Da. Theresa Gironella y Tomba, muller mia com a succehint als hereus o successor de Rafel Guerra difunt botuguer de telas, ciutadá de Barcelona a cens de trenta vuit lliuras pagadoras tots anys en lo dia de Sant Juan de Juny. Qui ho te junt ab altres cosas per los hereus o successors del Ilustre y molt rnt. Señor D. Joaquim Monfar y Sors Ardiacá y Canonge que fou de la la santa Iglesia de Urgell, com a succehint al Magnifich D. Diego Monfar y Sors, ciutadá honrat de Barcelona son pare, a cens de vint lliuras barcelonesas en nuda percepció pagadoras tots anys en lo dia de Sant Joan del mes de Juny. Qui ho tenen per los hereus o successors de D. Jaume Camps y Meca en Barcelona domiciliat a cens de sinch lliuras tots anys per mitat pagador en los dias de Nadal , y Sant Joan de Juny. Qui ho tenen per lo paborde de Sant Joan de Jerusalem de la present ciutat, eo per son Noble Señor Paborde, y baix domini y alou de aquells a cens de tres morobatins y mitg, a rahó de m¡ou sous per morobati pagador tots anys en lo dia de Nostra Señora del mes de Agost.
Item: Secundo y finalment: per rahó de tot aquell tros de terra campa de tinguda doscentas vuitanta canas quadradas que igualment dit Menor en virtut de establiment te y posseheix en lo expressat puesto, y unit a la referida pessa per la part, de mitgdia. Y se te lo dit tros de terra per mi al mencionat cens de pensió quaranta lliuras, de las quals segons lo mateix establiment expressa sols corresponen a dit tros de terra sis lliuras en pensió, junt ab tot lo domini directe, així en virtut de la present venda y absolució sols se tindrán per mi a cens de la restant una lliura, junt ab tot lo domini directe y demes drets a ell annexos. Y afronta dit tros de terra a solixent ab dit Esteve Bosch; a mitgdia ab lo Juncá que allí es; a ponent ab honors del mateix Menor; y a tremontana ab la pessa de terra dalt designada. La qual venda y absolució fas així com millor dir y entendrer se por de manera que del dia present en avant dit Miquel Menor tinga y possehesca a la dita pessa de terra franca y libre de la prestació de dit cens, eo de las trenta quatre lliuras corresponents a ella, junt ab tot sos drets a ella annexos, y lo referit tros de terra franch y libre de la prestació de las sinch lliuras que ab lo present vench y absolch de las expressadas sis lliuras, que de dit cens corresponen al mateix tros de terra quedant empero la restant una lliura, junt ab tot lo domini directe, y demes drets a ella annexos perpetuoa e irredimible. Imposant a mi, y als meus per rahó de las mencionadas trenta nou lliuras que ab lo present vench y absolch de dit cens, silenci y callament perpetuo, ab pacte firmissim de no demanar cosa alguna mes per rahó de aquellas, cedint al mateix Miquel Menor tots los drets y accions a mi per rahó de dita part de cens abg lo present venuda y absoltas competenhts. En virtut dels quals drets y accions pugan ells y los seus defensar la mencionada pessa de terra franca y libre de la prestanció de dit cens, y lo mencionat tros de terra franch y libre de la prestanció de las sinch lliuras que ab lo present absolch y difincesch de la part orresponent a ell del mateix cens, y altrament valerse d dits drets y accions en judici y fora de ell, com millor li convinga, constituintlo per est efecte en procurador meu com en cosa propria. Salvos los censos, lluismes y demes drets dominicals dels Señores sore referits, per los quals se te dita pessa de terra. Lo preu de ka present venda y absolució es mil trescentas lliuras moneda catalana, las qua rebo del mateix Menor ab diner domptant realment, y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors, de las quals ab lo present lo otorgo la corresponent apoca. Y així renunciant a la excepció de no ser dit preu convingut en lo modo referit, y a tot altre dret y lley de mon favor. Dono y remeto a dit Menor tot lo mes puga valer dita part de cens del preu sobre expressat; convenint y prometent al mateix Menor que li faré tenir y possehir las referidas cosas francas y libres de la prestació de ditas trenta nou lliuras de cens ab lo present venudas y absoltas, y per ellas lin estaré de ferma y legal evicció en toto y qualsevol cas, ab restitució y esmena de denys y gastos. Y per cumplir lo referit ne obligo tots mos bens mobles e immobles, presents y veniders,r enunciant al privilegi militar, monició o citació de vint y sis dias que se donan y concedeixen als Cavallers y demes personas que logran de aquell, y a tot y qualsevol altre dret y lley, que valer y ajudar me pogues llargament. Y per major firmesa de ditas cosas, las roboro ab jurament que en ma anima fas y presto. En virtut del qual jurament no sols prometo a ellas nocontravenir, sino també que lo present contracte no se ha fet en frau dels Señors alodials sobre expressats, ni de sos drets. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont convinga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni el que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als primer dia del mes de Abril del any mil setcents noranta quatre. Y dit Señor otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Ramon marach, y Isidro Camps del comers de esta ciutat.
Christofol Gironella, En poder de Joseph Ubach.