Saga Bacardí
33041
ESCRITURA DE PAGO DE CARPINTERO DE JOVER, POR FAUSTA GIRONELLA, MUJER DE JOSÉ GIRONELLA Y RIUS.


Sia a tots notori, com jo Manuel Riera fuster, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia confesso y en veritat regonesch a Fausta Gironella y Torrents muller de Joseph Gironella tirador de or, ciutadá de esta ciutat, absent y per ella lo notari avall escrit present y estipulant, pagant per D. Anastasi Jover comerciant ciutadá de la present ciutat. Y de aquellas mil trenta tres lliuras, sis sous, y vuit diners que son lo preu del censal de penció trenta una lliuras per est a dita Gironella venut y creat ab altre acte rebut en poder del notari infrit als trenta hu Mars ultim, y en virtut de facultat ab dit acte concedida. Que en lo modo baix expressador, y baix pacte de la cessió que se continuará, me ha donat y pagat la quantitat de mil trenta tres lliuras, sis sous, y vuit diners moneda catalana. Y son a compte del import de la fusta per mi comprda de ordre del expressat D. Anastasi Jover, per embriam, llatas, cabirons, y raulons que han de servir per la mova reedificació de aquellas casas que lo mateix Jover posseheix en los carrers de la Canuda, y den Carder de esta ciutat, segons apar del compte per mi firmat, al notari infrit entregat, que es del tenor seguent.=
Compte de la fusta que jo manuel Riera fuster he comprat de orde de D. Anastasi Jover, per emplear en las obras de la casa que dit Señor posseheix en los carrers de la Canuda y den Carder, de la present ciutat de Barcelona, la que deu servir per embigats, llatas, cabirons, y taulons, y es lo seguent:
Primo: vuitanta fustas de primera sort a sinch lliuras sinch sous
quiscun, quatre centas vint lliuras……………………………………………….420 Ll
Item: vint y set doblers a deu lliuras quiscun, doscentas setanta lliuras…..270 Ll
Item: Sinquanta dos filas a sinch lliuras sinch sous, doscentas
setanta tres lliuras………………………………………………………………….273 Ll
Item: Quaranta sinch vint y quatrens a onse lliurs, quatre
centas noranta sinch lliuras……………………………………………………….495 Ll

1458 Ll

Lo modo de la paga ded itas mil trenta tres lliuras, sis sous y vuit diners es que aquellas confesso haber rebut de la referida Fausta Gironella, per medi de partida poer ella a mon favor feta en lo Arxiu de la Parroquial Iglesia de Nostra Señora del Pí de esta ciutat lo dia tres dels corrents mes y any, qual partida lloho y aprobo ab la present. Y així renunciant a la excepció de no ser satifet lo dinerm y a tot altre dret, y lley de mon favor, no sols firmo la present apoca, si que també afirmo que per ditas obras deu invertirse la fusta que se conté en lo compte sobre insertat. Y sens evicció alguna cedesch a la sobre dita Fausta Gironella tots los drets y accions a mi competents per rahó de dita quantitat per ella a mi satisfeta, a fi que puga defensar lo calendat censal a son favor creat contra qualsevol personas, y altrament valerse de dits drets y accions en judici y fora de ell com millor li convinga, constituintla per est efecte procuradora mia, com en cosa propria. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Abril del any mil setcents noranta quatre. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Burell, y Francisco Forony escrivents en esta ciutat residents.
Manuel Riera, En poder de Joseph Ubach.