Saga Bacardí
33052
ESCRITURA POR SEÑORIA, POR VENTA ENTRE GIRONELLA Y MENOR, HACIA TERESA TOMBA Y ROCA.


Sia a tots notori, com jo Da. Theresa Gironella, muller de D. Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, en dita ciutat domiciliat. De mon grat y certa ciencia, en quant a mon interes firmo per rahó de Señoria lo acte de venda y absolució, feta y firmada per lo referit D. Christofol Gironella mon marit a favor de Miquel Menor pagés, ciutadá de esta ciutat de trenta nou lliuras en penció en nuda percepció de aquell cens de pensió quaranta lliuras, que tots anys en lo dia de Sant Joan de Juny, en quant a trenta quatre lliuras dit Menor feya y prestaban al expressat mon marit, per rahó de aquella pessa de terra campa de tingada una mojada y un poch mes, que lo indicat Menor posseheix en lo terme de la Parroquia de Sant martí de Provensals, Bisbat y territori de Barcelona en lo puesto dit “La Granota”, llargament designada y confrontada, en lo acte de dita venda y absolució, rebut en poder del notari avall escrit al primer Abril ultim. Salvos los censos, lluismes, y demes drets dominicals a mi deguts y no pagats, la present firma en res no obstant. La qual fas en esta ciutat de Barcelona als deu dias del mes de Juny del any mil setcents noranta quatre. Y dita Señora otorgant (coneguda del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Joseph Burell, y Francisco Forony escrivents en esta ciutat residents.
Da. Theresa Gironella, En poder de Joseph Ubach.