Saga Bacardí
33129
FIRMA POR LUISMO POR VENTA DE SOLAR EN BARCELONETA ENTRE FELIU Y DAMIÁ, HACIA CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL, ACTUA TERESA TOMBA Y ROCA
.

Sia a tots notori, com jo Da. Theresa Gironella muller de D. Christofol Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, en ella domiciliat, com usufructuaria, y administadora de tots los bens immobles, censos, censals, y Señorias de dit Sr. mon marit, en virtud del convingut ab la concordia firmada entre lo legitim apoderat meu, y lo de D. Joseph Gironella mon fill, per motiu de trobarse dit mon marit imposibilitat de cuidar de los bens per rahó de sa abansada edad, y falta de salud de las quals consta ab acte rebut en poder de Joseph Clos notari publich de número de Barcelona, y de Ramon Cortes notari Major del Tribunal Real Ordinari de esta ciutat, simil estipulant, y asolas cloent als vuyt Desembre proa pasat en dit mon, per rahó de Señoria lo acte de venda a carta de gracia feta per Lluis Feliu y Carlos Feliu, pare y fill los dos mestres de velas, habitants en la Bareloneta, fora de las murallas de esta ciutat, a favor de Joseph Damiá, comerciant, ciutadá de esta ciutat, de tot aquell tros de terra campa, compost de dos porcions de tingada tres mil sinch centas sexanta quatre canas cuadradas, junt ab la casa a les hores en ell novament construhidas, tot llargament designat y expressat en lo acte de dita venda rebuda en poder del notari avall escrit als deu Desembre mil setcents noranta tres. Salvos los censos, lluhiemes, y demes drets dominicals a dit mon marit, eo a mi en lo indicat nom degut, y no pagat, la present firma en res no obstant; per la qual, eo per lo lluhisme degut per rahó de dita venda, rebo de dit Damiá en diners comptants realment y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors, trescentas trenta tres lliuras, sis sous, y vuyt diners. La qual firma en esta ciutat de Barcelona als set dias del mes de Janer del any mil setcents noranta y sis. Y dita otorgant, coneguda del infrit notari, ho firma. Essent presents per testimonis Mariano Codina de familia de dit Christofol, y Mariano Clos notari Real y cosidich en esta ciutat residents.
Theresa Gironella, En poder de Joseph Ubach.