Saga Bacardí
33145
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JAIME PUJOL Y SOLER, Y RAYMUNDA VIRER Y FAURA.


Die XXVIII mensis Marty MDCCXXIII Barchinone.
In Dei nomine noverint universo Quod.
En nom de Nustre Señor Deu Jesuchrist, y de la Gloriosa e humilt Verge Maria mare sua, y Señora nostra sie, amen.
Tractat es estat y mitjensant la divina gracia del Esperit Sant ha vingut, y concordat que matrimoni sia fet per, y entre Jaume Pujol jove sastre en Barcelona habitant fill legitim, y natural de Jaume Pujol sastre ciutadá de Barcelona, vivint, y de Maria Angela Pujol y Soler conjuges difunta de una, y Raymunda Viver doncella filla legitima y natural de Domingo Viver barrater de agulla ckutadá de Barcelona difunt, y de Maria Angela Viver conjuges vivint de part altre, per ocasió del qual matrimoni entre las ditas parts son estats fets, firmats, y jurats los nubials capitols, ab los pactes, condicions, modo, y forma avall escrits, y seguents.
Primerament, lo dit Jaume Pujol pare de dit Jaume Pujol per lo amor paternal, que professa al dit Jaume Pujol son fill, desitg dingular li asisteix de que dit son fill sie en matrimoni collocat, y per favor, y contenplació del que Deu volent, espera contractar ab dita Raymunda Viver de expres consentiment, y voluntat de dit son pare, y demes parents, y conjuntas personas. Y altrament de sa mera, y libera voluntat per donació es a saber, pura, perfeta, sinple e irrevocable, ques diu entre vius. De son grat y certa sciencia, dona, y per titol de dita donació atorga, y concedeix al dit Jaume Pujol son fill, coma benemerit present y avall acceptant, y a qui ell dit donatari voldrá perpetuament, totas y qualsevols casas, terras, honors, y pocessions ab tots los drets, y pertinencias de ditas cosas, y quiscuna de ellas. Y aixi mateix tots, y qualsevols censos, censals, y altre vendas en qualsevol genero, y especie sien y generalment qualsevols altres bens sien mobles, e immobles, joyas de or, y plata robas, credits, drets, veus, noms, forsas, y accions universals en qualsevol genero, y calitat consistescan y que dit donador de present te, y posseheix, cobra, y li competeixen y en esrevenidor tindrá possehirá, rebrá y lo comptiran en qualsevol part del mon per qualsevols titols causas, y rahons que dir, y pensar se pugan totas las quals cosas donadas, en ten tenir assí per repetidas, y expresadas com si distintament fossen individuadas y transcritas en la present donació universa. Y esta donació universal fa, y fer enten dit Jaume Pujol al dit son fill aixi com millor dir, y entendreer se pot ab los pactes emperño,r eserva, o intelligencia seguents es a saber:
Que dit Jaume Pujol menor tinga obligació a sos propris gastos de alimentar, y provehir a dit Jaume Pujol son pare, tot lo temps de la vida natural de decentment y bonestantment, aixi en lo victo y vestir, y tant en sanitat com en malaltia, y en totas las altres cosas a la humana vida necessarias. Reservantse emperó dit Jaume Pujol major, sobre de las ditas cosas donadas cent lliuras barcelonesas pera testar, y a sas liberas voluntats fer tant en ultima voluntat, com altrament, Y encaraque lo dit Jaume Pujol major entrevius, o en dita sa ultima voluntat, en disposas de ditas cent lliuras reservadas, en tal cas vol, sien en la present donació y heretament universal compresas tenint en dit cas dit son fill, y donatari obligació de pagarli la sepultura, missas, y altres pias sufragis per salut, y repos de la sua anima a la disposició y voluntat de dit son fill, y donatari. Y ab dits pactes, y no sens aquells promet, y jura la present donació ab las clausulas de extracció de domini ab promesa de entregar possessió, o ab facultat que dit donatari se la puga pendrer de sa propria autoritat ab clausula de constitut, cessió, y mandato de tots drets, y accions en virtut dels quals puga dit donatari cobrar, haver y possehir los dits bens, y cosas donadas, y ques comprenen en esta donació, y del que cobrará firmar apochas, instar execucions, y fer tot lo demes que podia fer antes de la present donació dit donador, ab la clausula de intima, y demes clausulas utils y convenients, segons naturalesa del contracte de donació. Prometent y jurant a Nostre Señor Deu, y a sos Sants quatre Evangelis, que la present donació universal, y demes sobre contengut haurá per ferm, y agradable, y contra aquella no fará, ni vindrá ni la revocará per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, o offensa, ni per altre qualsevol causa, motiu, o rahó. Renunciant a qualsevol lley o dret tal revocació permetent, y que valer y ajudar li puga llargament. Y lo dit Jaume Pujol ab referiment de moltas gracias, y senyal de gratitut que lin fa.
Item: La dita Maria Angela Vives, y Faura mare de la dita Raymunda Vives donsella tant en nom seu propri, com encara, com a tenutaria per son dot, espoli, y altres drets de la heretat, y bens de dit difunt Domingo Viver son marit en virtu de la consuetut de Barcelona y Constitució General de Cathaluña, que comensa Hac nostre. Pero encare, com a usufructuaria de la dita heretat, y bens de dit difunt Domingo Viver son marit per ell deixada ab son ultim y valido testament que feu y firmá en poder de Isidro Famades, y Morell notari publich de Barcelona avall escrit als vint y dos de Noembre del any 1711 en dits resepctive noms y en lo altre de ells assolas. Moguda del añor maternal, que vers dita Raymunda donsella filla sua aporta, y en manifestació del afecte ab que desitja la afectuació de dit matrimoni, y a contemplació de aquell. Y en paga y satisfació de aquelals doscentas sinquanta lliuras, y dos caixas nuvials ab los vestits, robas, y averias dims de ellas posar acostumadas que dit difunt Domingo Vives deixá, y llegá a dita Raymunda Vives donsella filla sua en temps, y per collcació de son matrimoni carnal, o espiritual en paga de sa legitima paterna, y demes drets pugyes dita Raymunda tenir en los bens de dit son pare, com es de veurer ab lo dit y sobre kalendat son ultim testament. Y aixi mateix en paga y satisfació de sa legitima materna, y de la part y porció del creix, augment o donació per noces per dit difunt Domingo Viver en favor de la dita Maria Angela Viver y Faura muller sua, en lo temps del contracte de llur matrimoni fet y en favor de dita Raymunda, y demes fills de dit matrimoni a les hores procreador.
Y finalment en satisfacció de tots, y qualsevols altres drets a dita Raymunda espectants en las heretats y bens de dits pare y mare seus, y del altre de ells, tant per las ditas com per altres qualsevols causas y rahons, que dir, y pensar se pugan. Ab thenor de present capitol. De son grat y certa sciencia, per donaciò es a saber, pura, perfeta, simple, e irrevocable, ques diu entrevius, ab los pactes emperó, y condicions avall escrits, y no sent aquells dona, atorga, y concedeix a la ditaRaymunda Viver donsella filla sua com a ben mereixent, present y avall acceptant, y als seus, y aquuí voldrá perpetuament cent doblas, eo son just valor que ab moneda corrent barcelonesa fan suma de sinch cents sexanta lliuras juntament dos caixas nuvials ab sas robas, vestits y averias dins de ellas posar acostumadas segons son estat, Ço es doscentas sinquanta lliuras, caixas robas, vestits y averias en satsifació y paga de dit llegat per dit difunt son pare a ella fet, per los respectives y causas en dit llegat expresadas. Y las restants trescentas y deu lliuras de diners propris de dita Maria Angela Viver, y Faura sa mare en satisfació de la legitima y demes drets maternos. Las quals cent doblas, caixas, robas, y vestits promet donar, pagar y entregar a dita Raymunda filla sua eo per ella al dit Jaume Pujol (Deu volent) esdevenidor marit seu de comptants lo die de las esponsalles entre dits (Deu volent) esdevenidors conjuges en fas de Santa Mare Iglesia, celebradoras, sens dilacióm ni escusa alguna, ab restitució de totas missions, y despesas, e ab obligació de ttos sos bens mobles, e immobles, presents y esdevenidors. Aquesta emperó donació fa dita Maria Angela Vivers, y Faura en dits respective noms a favor de dita Raymunda Viver filla sua aixi com millor dir, y entendrer se pot, en quat a ditas 250Ll, caixas, y vestuaris ab lo pate exrpessat en dit llegat per dit difunt son pare a ella fet ab lo pacte expresat en dit llegat per dit difunt son pare a ella fet ab lo dit, y sobrecalentat son ultim testament y en quant a las restants 310 et que dita Maria Angela Viver y Faura sa mare de diners seus propris li ha fet la sobredita donació ab pacte que si dita Raymunda filla sua morirá sens fills, legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga dita Raymunda testar, y a sas liberas voluntats fer de vent sinquanta sinch lliuras y las restants 155Ll torn y pervingan a ella dita donadora si viurá, e si no viurá a son hjereu o aquell que li succehirá. Y si acas dita Raymunda morirá ab fills legitims y naturals, y delegitim y carnal matrimoni procreats en tal cas puga dita Raymunda testar y a sas lubieras voluntats fer de totas las ditas 310Ll a ella per dita sa mare donades. Y ab dits pactes promet y jura dita donació corporalment y solempne a Nostre Señor Deu, y als seus Santss quatre Evangelis la present donació y totas las cosas en ella contengudas tenir y haverlas per fermas y agradables, y no revocarlas per rahó de ingratitut, inopia, necessitat, y ofensa, ni per altre qualsevol causa, o ranó, ans be expressament renuncia a la lley que disposa poderse revocar las donacións per semblants causas y a altre qualsevol lley, y dret que en estas cosas valer, y ajudarli pugues llargament. E la dita Reymunda Viver donsella donataria predita accepta la present donació a ella per dita Maria Angela Viver y Faura sa mare en dits respective noms feia de ditas cent doblas, caxas, y vestuaris per los respectes, motius y causas, y ab los pactes sobre expressats a tot lo que expressament concent ab referiment de moltas gracias y vesament de mans que lin fa.
Item: La dita Raymunda Viver donsella fent estas cosas, y lo present matrimoni contractant de , y ab expressos consentiments y voluntats de dita Maria Angela Viver y Faura sa mare, y de altres parents, y ben volents seus. De son grat, y certa sciencia constitueix, y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua al dit Jaume Pujol (Deu volent) esdevenidor marit seu las ditas cent doblas, caxas, robas, vestits, y avarias dobre ditas que per dita mare ab lo precedent capitol li so estadas donadas, y apgar y entregar promesas y los respectives motius y causas, y ab los pactes, y condicions e modo y forma en dit capitol contenguts. Volent y concentint, que lo dit Jaume Pujol (Deu volent) esdevenidor marit seu en virtut de la present constitució dotal, demane, exigesca, y cobre de la dita sua dit, y los fruyts, o quasi fruyts, de aquella seus propris fasse durant lo present matrimoni, per los carrechs de aquell suportadors, lo qual finit, y en tot cas, lloch y temps que restitució de dot hage lloch, ella y los seus recobren salva la proprietat de la dita sua dot del modo, y manera constará esserse rebuda, y pagada,sens len paig, ni contradició alguna de dit (Deu volent) esdevenidor marit seu, ni dels seus, ni e alguna, cort, jutge, o persona. E vol, y concent la dita Raymunda Viver, que la present constitució dotal sie allargada ab totas clausulas aixi de intima, com de cessió de drets, y alres en semblants posar acostumadas segons estil llargament, y ab jurament en virtut del qual afirma esser menor de vint y sinch anys, per lo que renuncia al benefici de sa menor edat, y a altre dret que afavorirla pugues.
Item: Lo dit Jaume Pujol menor. De son grat y certa sciencia fa, y ferma carta dotal y de espoli a la dita Raymunda Viver donsella (Deu volent) esdevenidora muller sua de las itas cent doblas, caixas, robas, y vestits sobredits per ella ab ella ab lo proxim, y precedent capitol en dot, per dot, y en nom de dot sua constituhidas, y aportadas de, y per las quals lin fa de creix, augment o donació per noces de sinquanta doblas, eo son just valor, que en moneda corrent barcelonesa fan suma de doscentas vuytanta lliuras. Y estas dos partidas de dot, y creix que juntas prenen suma de cent sinquanta doblas li salva y assegura, asigna, y consigna y sobre tots y segles bens seus mobles, e immobles, haguts, y per haver, volent y concentins que la dita Raymunda Viver donsella (Deu volent) esdevenidora muller sua, hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de la vida sua natural ab marit, y sens marit, ab infant, y sens infants, sens empaig, ni constradició alguna de ells ni dels seus. Lo die emperó del obit de la dita Raymunda Viver, seguit, los seus recobren la dita sa dot del modo, y manera constará esserse rebda. Lo dit empero creix, augment, o donació per noces torne, y pervinga als infant o infants legitims, y naturals, que del present matrimoni serán procreats, als quals en cas de existencia de aquells ara per les hores los en fa donació pura, perfeta, simple e irrevocable ques diu entre vius en ma, y poder del notari dels presents capitols, com a publica persona per los dits infants nexadors acceptant, y estipulant. E si tals infalt o infants eo liberos no y sobreviuran (lo que Deu no vulla) en tal cas lo dit creix, augment, o donació per noces torne, y pervinga a dit donador si viurá, e si no viurá ason hereu universal o successor, o a aquell o aquells a favor de qui haurá disposat, o li succehirá ab los gravamens, y condicions que será instituhit, o substituhit. E per attendrer y cumplir las ditas cosas obliga dit Jaune Pujol menor tots y sengles bens seus mobles, e immobles haguts, y per haver, ab totas renunciacions, y clausulas degudas, y pertanyents llargament y ab jurament.
Finalment volen als ditas parts.
A ideo nos dictae partes laudantis.
Testes sunt Raymundus Huguet aromatarius et Franciscus Navarro revenditor civis Barcinonae.
Paene me Isidorus Famades notarium.