Saga Bacardí
33148
ESCRITURA DE CAPITULOS MATRIMONIALES ENTRE JOSÉ PUJOL Y VIVES, Y MADRONA PONS Y BRUGUERA.


Die catorse del mes de Febrero año de la Nativitat de Nostre Señor Deu Jesuchrist de mil setcents sexanta dos, en Barcelona.
En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist, y de la Gloriosa e humilt sempre Verge Maria mare sua y Señora nostra sia, amen.
Per rahó del matrimoni que mutjansant la divina gracia del Esperit Sant, se es concordat y avingut fer per y entre Joseph Pujol y Viver jove sastre en Barcelona habitant, fill legitim y naural de Jaume Pujol sastre, ciutadá de Barcelona, vivint y de Raymunda Pujol y Vives conjuges, difunta de una y Madrona Pons y Bruguera doncella filla legitima y natural de Pere Pons també sastre de la mateixa ciutat, difunt y de Rosa Pons y Bruguera conjuges, vivint de part altra, per y entre ditas parts, respective, son estat fets, pactats, firmats y jurats los capitols, y pactes avall escrits, y seguents.
Primerament: Lo dit Jaume Pujol pare de dit Joseph Pujol y Viver. Per favor y contemplació del present matrimoni lo qual lo dit Joseph Pujol fill seu de y ab expressos voluntat y consentiment seus, fa y contracta, y fer, y contractar deu ab la dita Madrona Pons y Bruguera doncella, Deu volent, esdevenidora muller sua. De son grat, y certa sciencia dona, y per titol de donació, y heretament universal atorga, y consent al dit Joseph Pujol fill seu com a ben mereixent present y avall acceptant, y als seus, y a qui ell voldrá perpetuament despues empero del obit de dit Jaume Pujol, y hara per las horas ab los pactes, emperó avall escrits, y no sens aquells, totas y qualsevols casas, magatsems, horts, terras, viñas, masos, censos, censals, cambis, violaris, robas de seda, llana, lli, y canem, joyas de or y plata, y generalment tots y qualsevols altres bens mobles, e immobles haguts y per haver en qualsevols genero y especie corresponent, y que a dit--------------pertanyer y pertaneran en qualsevols tems havia y en lo esdevenidor y per qualsevols drets totas causas y poder y pensar se pugan, volent que esta------obra los mateixos efectes com si fos de bens fossen en la present donació y heretament universal ----------------y expresar. La qual donació, y heretament universal fa, y fe renten ab los pactes y condicions avall escrits, y seguents.
Primo: Ab pacte que dit donador se reté y reserva tot lo temps de sa vida natural lo usdefruyt de tots los sobredits bens per ell donats, y en la present donació y heretament universal compressos aixi que tant quant als dit donadors viurá, vold usar y fruir de dits bens del mateix modo, y manera com vuy en dia los se administra y governa. Promet, emperó, que tindrá en sa casa al dit Joseph Pujol son fill, y a la dita Madrona Pons y Bruguera esdevenidors conjuges, y de llurs fills, y familia prestantlos tots los aliments de la vida humana necessaris de menjar y beurer, calsar y vestir, pagant metges, cirurgians, y medicinas, soldada de ditas y estada be y decentment segons son estat, y qualitat junt, juntos una sola talua y habitació tractantse y reverenciantse com de pares a fill y nora y sogre se pertany, traballant emperó los dits Joseph Pujol y Madrona Pons y Bruguera, esdevenidors conjuges, y llurs fills y familia a obs, y utilitat d ela casa de dit Jaume Pujol.
Item: Ab pacte, que dit donador se reté y reserva la facultat de poder vendrer, y altrament dels bens compresos en la present donació, y heretament universal, tot lo que a ell li apareixerá, y de poder manllevar a mutuo censal, o a cambi las quantitats que ben vistas li serán, y ab pacte que lo dit Joseph Pujol dega tenir y mantener en sa casa a Thersa Pujol y Llunell tercera muller de dit Jaume Pujol, prestarli tots los aliments, a la vida humana necessaris de menjar, y beurer, calsar, y vestir aixi en sanitat com en malaltia, pagant metge, cirurgians, medicinas, y altres gastos necessaris, per sa manutenció, segons son estat, y qualitat. Y en lo cas que la dita Theresa Pujol y Llunell no vulgues habitar en la casa de dit Joseph Pujol que en tal cas li dega donar tres sous cada dia, per sos aliments, y per tersas anticipadas, duran temperó la vida natural tantsolament de dita Theresa Pujol y Llunell, y vivint viuda, casta, y sens marit, y lo cognom de Pujol conservant a mes de son dot y creix.
Item: Ab pacte, que dit donador se reté y reserva en y sobre los dits bens donats per sa sepultura missas, y altres pios sufragis, y altrament pera testament, y a sas liberas voluntats seu, la quantitat li apareixerá hagu respective a la forsas de sa universal heretat y bens.
Item: Ab pacte, que dit donador se reté y reserva la facultat de poder assenyalar entre vius o en sa ultima voluntat a Mariano y Francisco Pujol sos fills pera colocarlos en matrimoni carnal, o espiritual, o quan pendran estat aquella quantitat li apareixerá per son dot, vestits, y altres que se oferescan segons las forsas de sa heretat havent dit Joseph Pujol de mantener al sobredits Mariano y Francisco Pujol en sa casa prestantlos los aliments de menjar, y beurer, calsar y vestir aixi en sanitat com en malaltia be y desentment segons, son estat, y qualitat juns y a tant sien aquells acomodats, o hagen pres estat traballan a utilitat de la casa de dit Joseph Pujol en alló que pugan menos lo dit Francisco Pujol per encaminarse este per lo estat de ecclesistich, y sols lo dit Joseph Pujol tinga obligació de mantener al dit Mariano Pujol en lo modo sobredit en loc as que no setigues, ab amo, y treballant en lo que puga, per la casa de dit Joseph Pujol, y no que ana divegant.
Item: Ab pacte, que si lo dit Joseph Pujol donatari predit morirá quant que quant sens fills, un o molts legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats, o ab tals ningun dels quals arribara a edat perfeta de poder fer testament, en tal cas tantsolament puga usar, y a sas liberas voluntats fer, y disposar sobre dits bens de quatrecentas lliuras moneda barcelonesas, y lo restant de dits bems hage de tornar, y tornen a dit donador si a las horas viurá, y sino viurá a son hereu, o successor huniversal, o en aquell o aquells al qual o als quals ell haurá volgut ordenat, y disposat de paraula en escrits, o en altre qualsevol manera. Si emperó lo dit Joseph Pujol morirá ab los talts fills que arriben a edat perfeta de poder fer testament que en tal cas puga disposar y a sas liberas voluntats, fer de tots los sobredits bens, compresos en la present donació, y heretament universal a par d dits sos fims aposant en aquells los vincles, gravaments y condicions que ben vistos li serán.
Item: Y finalment, ab pacte que lo sobredit Joseph Pujol fill seu no puga vendrer ni empenyar part ni porció de la universal heretat, y bens de dit Jaume Pujol donador predit per quant desitja la conservació de aquells, y que agen transit del un hereu al altre. Y aixi ab dits pactes, y no sens aquells, y aquells sempre salvos, e mesos remanent, vol y consent que la present donació, y heretament universal sie dictada y allargada ab totas clausulas de cessió de drets, premesa de entregarli possessió seguit lo obit de ell dit donacir y hara per las horas ab facultat que de sa propria authoritat se la puga pendrer ab clausula de constitut, de intima, cessió y mandato de tots drets, y accions constitució de procurador com en cosa propria, y altres a translació de domini, y possessió necesaria, venint dit cas, y hora per las horas promet y jura corporalment y solament a nostre Señor Deu Jesuchrist, y als seus Sants quatre Evangelis, que la present donació, y heretament universal, y totas y sengles cosas en aquella contengudas, y expresadas, en tot temps tindrá y haurá per fermas y agradables, y contra aquellas ni alguna de ellas, no fassa ni vendrá ni dita donació y heretament universal revocació, per rahó de ingraitut necessitat, o ofensa ni per altre qualsevol causa, o rahó. Renunciant quant en assó a la lley que diu que la donació per las ditas o altres causas, se pot revocar, y a la que prohibeix la general renunciació llargament. Y lo dit Joseph Pujol donatari predit, acepta la present donació, y heretament, universal per lo dit Jaume Pujol son pare a ell desobre feta ab los pactes, vincles, condicions, y retencions sobredits als quals expressament consent ab refriment de moltas gracias que lin fa.
Item: La dita Rosa Pons y Bruguera mare de la dita Madrona Pons y Bruguera, per favor, y contemplació del present matrimoni lo qual la dita Madrona filla sua de y ab expressos voluntats, y concentiment seus fa y contracta y fer y contractar deu ab lo dit Joseph Pujol, Deu volent, esdevenidor marit seu. De son grat y cert sciencia, per totas es a saber, parts de heretat y legitima suas paternals, y maternals, y suplement de aquellas, part de creix aument o donaciò per noces pe rlo dit Pere Pons a la dita Rosa Pons y Bruguera muller sua en lo temps del contracte de llur matrimoni fet, y a favor dels fills de aquell estypulat a dita madrona Pons filla sua tocant, y espectant, y en satisfizo de altres qualsevols drets a dita filla sua tocants y espectants en las heretats, y bens de dits sos pares, y de quiscun de ells assolas, tant per las ditas com per altras qualsevols causas y rahons que dir, y pensar se pugan. Dona y per titol de donaciò pura, perfeta, sumple e irrevocable, ques diu entre vius, atorga y consent a la dita Madrona Pons y Bruguera filla sua com a ben mereixent present, y avall acceptant y als seus y aquí ella voldrá perpetuament, ab los pactes emperó avall escrits, y no seos aquells de una part doscentas lliuras moneda barcelonesa, y de altra part una calaixera ab sos vestits y robas, y demes apéndices nubials, donar acostumadas segons sos estat y qualitat tot pagador lo die present, sens dilació ni excusa alguna, ab restitució y esmena de totas missions danys, y despesas, e ab obligació de tots y sengles bens y drets seus mobles, e immobles, haguts y per haver, la qual donació fa, y fe renten aixi com millor dir, y entendrer se pot a sa y bon esteniment de ella y dels seus sots tal emperó pacte vincle, y condició. Que si la dita Madrona Pons y Bruguera morirá quant que quant sens infant, o infants id est liberis un o molts legitims y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats o ab tals algun dels quals no arribará a edat perfeta de poder fer testament, en dits casos y quiscun de aquells las sditas discentas lliuras, calaixeras, vestits y robas sien tornen y pervingan a ella dita donadora si viurá y sino viurá a son hereu, o successor universal al qual o als quels ella haurá volgut ordenat y disposat de paraula en escrits, o en altre qualsevol manera, si emperó la dita Madrona Pons y Bruguera filla sua morirá ab los tals infants que arribaran a la dita edat de poder fer testament, en tal cas la dita Madrona Pons, puga testar y a sas liberas voluntats fer, y disposar de totas las ditas doscentas lliuras calaixera, vestits y robas aixi y de tal manera com si vincle algu apposar no li fo. E ab dits pactes, vincles y condicions y aquells sempre salvos e illesos remanents vol y consent que la present donació, y totas y sengles cosas en aquella contengudas, y expressadas sie dictada y allargada ab totas clausulas necesarias, de cents y oportunas, y en semblant posar acostumadas. E promet y jura corporalment, y solemne a Nostre Señor Deu Jesuchrist, y als seus Sants quatre Evangelis, que la present donació y totas y sengles cosas en aquella contengudas, y expressadas en tot temps tindrá y haurá per ferma y agradables, y contra aquella, ni alguna de ellas no fará ni vindrá ni dita donació rvocará per rahó de ingratitut, necesitat, o ofensa, ni per altre qualsevol causa, o rahó renunciant quant en assó a la lley que diu que la donació per las ditas, o altres causas, se pot revocar, y a tot altre drt y lley que valer y ajudar li pugues y a la que prohibeix la general renunciació llargament. E la dita Madrona Pons y Bruguera acepta la dita donació per dita sa mare a ella de sobre feta ab los apctes y condicions sobredits als quals expressament consent ab referiment de moltas gracias que lin fa.
Item: La dita Madrona Pons y Bruguera doncella fen estas cosas, y lo present matrimoni contractan de y ab expressos voluntat y consentiment de dita Rosa Pons mare sua, y de algunas altras personas en grau de parentela a ella conjunctas. Donaa de son grat y certa sciencia constitueix, lliura y aporta en dot, per dot, y en nom de dot sua al sobredit Jaume y Joseph Pujol pare y fill, Deu volent esdevenidor sogre y marit respective seus de una part las ditas doscentas lliuras, calaixeras, vestits, y robas que a ella per dita Rosa Pons mare sua ab lo prarum y precedent capitol de donació li son estadas donadas, y pagar promesas ab lo modo sobredit. Y de altre part cent lliuras resultants de la universal heretat y bens que foren del Rnt.Dr. Pere Prades Pbre, y beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de la present ciutat, son onble de la qual en quant a una tercera part es hereva instituhida la dita Madrona Pons y Bruguera per lo dit Rnt. D. Pere Prades ab son ultim y valido testament que aquell feu, y firmá en poder del Dr. Bonaventura Galí difunt notari publich de número de Barcelona als vint y nou de Agost mil setcents sinquanta quatre. Sinquanta lliuras que lo dia present li ha donat Mariano Bruguera també sastre de la mateixa ciutat son oncle de part de mare, y altres sinquanta lliuas que aixi mateix li ha donat lo die present Simon Pons jove sastre son oncle de part de pare, peraque la dita Madrona fos mes congruament dotada. La qual constitució dotal fa y fe renten la dita Madrona Pons als dits Jaume y Joseph Pujol sogre y marit respective seus aixi com millor dir, y entendrer se pot a sa y bon enteniment de ella, y dels seus en virtut de la qual demanen exigescan, hagen, cobren, tingan y possehescan la dita sua adot, y los fruyts o quasi fruyts de aquella provenients seus propris facen constan temperó lo present matrimoni, per millor suportar los carrechs de aquell, lo qual finit, y altrament sempre y en tot cas lloch, y temps que restitució de dot sie y hage lloch, ella, y los seus recobren salva la proprietat de la dita sua adot, en lo modo y forma es estada constituida, y aportada, y ells la hauran revida. Volent y consentin que la present constitució dotal, y totas, y sengles cosas en aquella contengudas, sie dectada y allargada ab totas clausulas de cessió de drets constitució de procurador com en cosa propria, y altras clausulas necesarias decents y oportunas, y en semblants posar acostumadas. Prometent la present constitució dotal, totas y sengles cosas en aquella contengudas en tot temps tenir y haber per fermas, y agradables, y contra aquellas ni alguna de ellas no fer ni venir per alguna causa o rahó sots obligació de tots y sengles bens y demes mobles, e immobles, haguts y per haver, y ab jurament llargament. En virtut del qual assereix esser menor de vint y sinch anys, major emperó de vint, promet per so las demes ditas cosas totas, y sengles haver per fermas, y agradables, y aquellas no proscar per rahó de sa menor edat renunciant al beneficiod e aquellas, lesió, facilitat e ignorancia restitució in integrum, demanant, y a tot altre dret y lley que valer y ajudar li pugues llargament.
Item: Los dits Jaume y Joseph Pujol, Deu volent esdevenidor sogre, y marit de dita Madalena Pons y Bruguera. De llur grat, y certa sciencia fan y firman carta dota, y e espoli a la sobredita Madrona Pons y Bruguera de las ditas quatrecentas lliuras barcelonesas, calaixera, vestits, y robas, per ella a ell, ab lo proxim y precedent capitil en dot, per dot, y en nom de dot sua constituida, y aportadas de y per las quals lo seguint lo lloable costum de Barcelona, y per pacte expres aixi entre ditas parts convingut y ajustat lin fan de creix, autment e donació per noces de doscentas lliuras de dita moneda, lo qual dot, y creix que juntas ditas dos quantitats prenen suma de siscentas lliuras li salvam y aseguran, assignan y consignan en y sobre tots y sengles bens, y drets seus, y del altre de ells assolas, mobles e immobles, haguts y per haver. Prometent aquellas restituir en tot cas, lloch, y temps que restitució de dot, y solició de creix meu y hagen lloch sens dilació ni excusa alguna ab restitució y esmena de totas missions danys, y despesas e ab obligació de tots, y sengles bens y drets seus y del altre de ells assolas mobles e immobles, haguts y per haver ab totas renunciacions necesarias degudas y pertanyents llargament. Volent y consentint que la dita Madrona Pons y Bruguera hage, reba, tinga y possehesca tota la dita sua dot, y creix tot lo temps de sa vida natural, ab marit y sens ell ab infant, y sens ells, e sens empaig ni contradicció alguna de ells, ni dels seus, lo dia emperó del obit de ella dita Madrona Pons y Bruguera los seus recobren salva la proprietat de la dita sua adot del modo y manera es estada constrihida, y aportada, y ell, la hauran rebuda, lo di temperó creix, aument, o donació per noces, sie del infant o infants, idest liberis, que del present matrimoni serán procreats, e sobreviuran, als quals en cas de existencia de aquells, los dits Jaume y Joseph Pujol pare y fill donadors predits hara per las horas los ne fan donació en ma, y poder del notari del present capitol com a publica persona per los infants naixadors, rebent acceptant, y estipulant si emperó tal infant, o infants a la dita Madrona Pons y Bruguera no sobreviuran o altrament aquella morirá sens tal infant, o infants idest liberis, un, o molts legitims, y naturals, y de legitim y carnal matrimoni procreats en tal cas lo dit creix o donació per noces, sie torne, y pervinga a ells dits donadors si a las horas viuran, y sino viurán a sos hereus y successors universals, o en aquell o aquells al qual, o als quals ells hauran volgut ordenat, y disposat de paraula en escrit, o en altre qualsevol manera. Prometent la present carta dotal, y de espoli, y totas y sengles, cosas en aquella contengudas, tenir en tot temps per fermas y agradables, y contra aquellas ni alguna de ellas, no fer ni venir per alguna causa o rahó sots obligació de tots y sengles gens, yd rets meus y de quiscun de ells assolas, mobles e immobles, haguts y per haver, y ab jurament llargament. Y lo otari avall escrit acepta la dita donació per los dits infants naixedors.
Item: La dita Madrona Pons y Bruguera tenintse per contenta, pagada, y satisfeta de tots los drets de legitima paterna, y materna, y suplement de aquellas, part de creix, aument, o donació per noces per dit Pere Pons son pare a la dita Rosa Pons y Bruguera muller sua fet, y a ella y demes fills llurs estipulat al temps del contracte de llur matrimoni, y generalment de tots, y qualsevols altres drets, puga tenir y li espectassen en la heretats, y bens de dits sos pares y del altre de ells assolas, no sols per las ditas sino també per altres qualsevols causas, y rahons que dir, y pensar se pugan, ab las ditas dos centas lliuras barcelonesas una calaixera, vestits y robas y demes apéndices nubials, de que per dita sa mare li son estadas donadas, y pagar permesas ab la donació demun dita fent emperó la cosa avall escritas de voluntat, y consentiment de dits Joan y Joseph Pujol Deu volent sogre, y marit respective seus, presents y avall consentints. De son grat y certa sciencia per ella y los seus successors, dona, edeix absol, difineix y remet a dita Rosa Pons y Bruguera sa mare y als seus, y a qui ella voldrá perpetuament, tota y qualsevol part de heretat y legitimas suas paternal, y maternal, y suplement de aquellas, part de creix, aument, o donació per noces, en son favor estipulat, y tot, y qualsevols altres drets, a ella competents, y espectants, y competir, y espectar podent, hara, y en lo esdevenidor en las heretats, y bens de dit sos pares, tant per las ditas, com per altres qualsevols causas, y rahons que dir, y pensar se pugan, reservants emperó vers si tots vincles, substitucions, fideicomissos y altre successions aixi ab intestat, com ab testament, a tot lo que no vol ni enten per la presenr fer perjudici. E ab dita salvetat y protesta vol, y concent que la present conoció cessió, absolució y difinició sie dictada y allargada cum pacto de non petendo cessió, y mandato de tots drets y accions, constitució de procurador com en cosa propria e ab altres clausulas necesarias decents. Y oportunas y en semblants posar acostumadas, a coneguda y segons estyl del notari dels presents capitols e ab totas renunciacions degudas, y pertanyents, e ab la renuncia de la menor edat demunt dita, y ab jurament llargament. E los dits Jaume y Joseph Pujol, Deu volent, esdevenidors sogre y marit respective de la dita Madrona Pons y Bruguera a ditas cosas consentan com a fetas en sa presencia de voluntat y consentiment seus.
Finalment, volent las ditas parts que dels presents caitols sien donadas per lo notari avall escrit las copias autenticas que demanadas ne serán, per ditas parts y altres que en ells pretengan tenir interés.
Y las ditas parts, lloant y aprobant los sobredits capitols, y totas la cosas en ells contengudas, prometen la una part a la altra aquellas, cumplir, y observar com en los mateixos capitols, y en cada un de aquells, se conté y baix las mateixas obligacións declaracions, renuncia, y clausulas en aquells expressadas, als quals se ha relació. Y aixi ho firman en dita ciutat de Barcelona dia, mes y any sobredits, essent presents per testimonis Domingo Banús y Thomas Sales y Guasquó escrivents en dita ciutat habitants. Y los dits contrahents que dono fe coneixer, so es dits pare y fill Pujol. Ho firman de sas proprias mans, y las ditas Rosa y Madrona Pons, no ho firman per que diuhen no saber de escriurer, y a petició sua ho firma lo dit Domongo Barnús altre dels testimonis instrumentals.= Per ditas Rosa y Madrona Pons, Domingo Barús, Jauma Pujol, Joseph Pujol, Paene me Thomam Guasquí et Brull notarium.