Saga Bacardí
33155
ESCRITURA DE SEÑORIA POR EL ESTABLECIMIENTO EN LA VOLTA DELS ENCANTS ENTRE FERRATER Y JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA
.

Sia a tots notori com lo Ilustre D. Fr. Joseph Alexandre de Parrilla y de Rialp, en sagrats canons Dr. Paborde de Palau Prior, y en lo espiritual y temporal vie. General y Oficial del Real Monastir de Sta. Maria de Ripill de Ningrú Bisbat de la Congregació Benedictina Claustral de Tarragona; com a Procurador per las cosas avall escritas, legitimament constituhit per y manat per lo Illustre Abat, y Monjos de dit Real Monastir, com de la procura consta ab acte rebut en poder de Francesch Peraller notari publich de la vila de Ripoll als tretse Abril de est any, de la qual lo dit notaria b sas lletras, y signe dona fé. En dit nom en quant al interes de dits Ilustres Sres. sos principals, firma per rahó de Señoria lo acte de establiment fet per Da. Theresa de Ferrater y Borda muller de D. Antón de Ferrater ciutadá honrat de Barcelona, y en la mateixa ciutat resident de tota aquella casa, o botiga ab son pou, y un portal fora obrint situada en esta ciutat, y en “Las Voltas dels Encants”, llargament designadas, y confrontadas, en lo acte de dit establiment rebut en poder del notari avall escrit al primer Juliol mil setcents noranta sinch, salvos los censos, lluhismes, y demes dretsd ominicals, a dits Ilustres Sr. Abat y Real Monastir, deguts y no pagats, la present firma en res no obstant. Y en la qual firma eo per lo lluhisme degut als mateixos Ilustres Sr. Abat y Real Monastir per rahó de l calendat establiment, reb dit Ilustre Sr Prior del enunciat D. Joseph Gironella en diner comptant realment y de fet, a totas sas voluntats cent renta tres lliuras, sis sous, y vuyt diners, moneda catalana, feta gracia del restant. La qual firma fa en esta ciutat de Barcelona als vint dias del mes de Maitg any mil setcents noranta set. Y dit Illustre Sr. otorgant (conegut de mi lo infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Francisco Areñas, y Antón Ubach, escrivents en esta ciutat residents.
D. Fr. Joseph de Parella en dit nom. Ante Joseph Ubach.