Saga Bacardí
33165
ESCRITURA DE RESTITUCIÓN DE DOTE DE TERESA LLUNELL, HACIA EULALIA LLUNELL, POR EL TUTOR DE LOS HIJOS DE MARIANO PUJOL.


Sia a tots notori, com jo Eularia Llunell, y Bernio doncella en esta ciutat domiciliada, com a succehint per mos titols a Margrida Llunell y Costa viuda de Miquel Llunell fuster ciutadá de Barcelona, y a Joseph Llunell també fustér ciutadá de dita ciutat, mare y fill, avia y oncle meus respective. De mon grat y certa ciencia firmo apoca a Barthomeu Soler y Casadevall comerciant, ciutadá de Barcelona, en qualitat de tudor y curador de las personas y bens dels fills, y hereus de Mariani Pujol també comerciant, ciutadá de esta ciutat, absent, y per ell lo notari avall present y estipulant de la quantitat de doscentas lliuras moneda catalana, y de dos calaixeras que son en paga, y restitució de sembñants que Theresa Pujol y Llunell muller que finch de Jaume Pujol sastre y forrater de aquella, ti amia devia substituirme per haber mort sens fills, en virtut del pacte revercional continuat en la donació feta per dits mare y fill lLunell a favor de dita Theresa Pujol y Llunell, filla y germana de aquells respective, de la qual donació consta ab un capitol resultat dels matrimonials per rahó del matrimoni celebrat entre lo expresat Jaume Pujol y la mateixa Theresa, firmats, rebuts, segons se diu en poder de Sebastiá Prats notari publich de número de Barcelona als vint Agost mil setcents quaranta nou, quals quatrecentas lliuras, calaxeras y robas cobrá dit Jaume Pujol, segons es de veurer de la apoca de ditas cosas per ell firmada, rebuda en poder de dit Prat notari en lo referit dia, y ditas cosas tenia en son poder lo enunciat Mariano Pujol. El modo de la paga y entrega de dits cosas es en esta forma, a saber ditas discentas lliuras las rbo ab diner comprant, realment, y de fet en presencia del notari y testimonis mencionadors. Y las referidas calaxeras, confesso haberlas rebut per real y efectvia entrega de ellas a mi fet a totas mas voluntats. Y aixi renunciant a la excepció de no ser ditas calaxeras entregadas en lo modo referit, y a tot altre drets y lley de mon favor, no sols otorgo la present apoca, sino també respecte que jo no he presentat los titols per los quals consta haber jo succeit als indicats mare y fill Llunell, per so prometo al relatat Barthomeu Soler com a tudor predit que si per rahò de las enunciadas doscentas lliuras, y calazeras alguna persona intentara peteció o demanda contra dits fills, y hereus del mencionat Mariano Pujol, jo y los meis los rellevarem indemnes tot quant per rahó de ditas hagian de patir, y suportar. Per cumplir lo referit, ne obligo tots mos bens mobles, e immobles presents y veniders, renunciant a qualsevol lley o dret de mon favor. Y se ha de saber que la present escriptura deu registrarse en lo ifici de hipotecas de esta ciutat dins sis días proxims, y en los demes que corresponga dins lo termini competent, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otrogo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als vint y vuit días del mes de Juliol del any mil setcents noranta set. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) no firmá., peraque digue no saber per ella, y de son consentiment, firma un dels infrits testimonis. Essent presents per testimoni Ramon Matheu y Mmandia notari real de número de Barcelona y Joseph Torrellat jove fuster, ciutadá d edita ciutat.
Per dita Eularia Llunell y Barnió firmo jo dit Ramon Matheu y Smandia, En poder de Joseph Ubach.