Saga Bacardí
33176
ESCRITURA DE FIRMA POR SEÑORIA A FAVOR DE JOSÉ GIRONELLA Y RIUS.


Sia a tots notori, com jo Joseph Gironella tirador de or, ciutadá de Barcelona. De mon grat y certa ciencia, en quant a mon interes, firmo per raho de señoria lo acte de establiment fet, per Joseph Vidal jove veler, ciutadá de Barcelona a favor de Joseph Lienzera, de nació frances, en esta ciutat domiciliat, de totas aquelals casas ab dos portalo fora obrints situadas en lo carrer de las Egipciacas de esta ciutat, llargament designadas, y confrontadas en lo acte de dit establiment rebut en poder de D. Pau Casadas notari publich, real, colegiat de número de Barcelona als trenta Desembre mil setcents noranta set, els quals se tenen así com a succeins als marmessos de Maciá Vilallonga. Salvos los censos, lluismes, y demes drets domicinals, a mi deguts, y no pagats lo present firma en res no obstant. Per la qual firma, eo per lo lluisme, a mi degut per rahó de la entrada de dit establiment rebo de dit adquisidor de mans de terceras personas, trenta sinch lliuras moneda catalana, feta gracia del diner. La qual firma fas en esta ciutat de Barcelona als vint y tres dias del mes de Janer del any mil setcents noranta vuit. Y dit otorgant (conegut del infrit notari) ho firmá. Essent presents per testimonis Anton Ubach y Lluis Comes escribens residents en esta ciutat.
Joseph Gironella, En poder de Joseph Ubach.