Saga Bacardí
33197
ABERTURA DEL TESTAMENTO DE TERESA GIRONELLA Y TOMBA, ESPOSA DE CRISTOBAL GIRONELLA Y PUJOL.


En nom de Deu amen: Per quant ab acte rebut en poder de mi Francesch Joan Elias y Bosch notari publich de numero de la present ciutat de Barcelona avall escrit, als quatre de Febrer del corrent any de mil set cents noranta nou Da. Theresa Gironella y Tomba viuda de Dn. Christofol Gironella y Pujol ciutadá honrat de Barcelona y en la mateixa domiciliat gosan de salut corporal per la gracia de Deu, y ab son bon entendiment, y clar parlar, en presencia de Joan Costa y Eudalt Rovira y Elias los dos escrivents en Barcelona habitants testimonis per dita testadora cridats y pregats entregá a mi lo expressat Francesch Joan Elias y Bosch notari, una plica de paper closa ab hostia vermella dins la qual digué estaba continuat son testament escrit de ma agena, y firmat de la sua propria. Volent que fos guardada en mon poder mentras visques dita testadora, y que seguida sa mort fos obert y publicat son testament, que dins ella se encontraba ab lo qualevocá los demes testaments, codocols, y altres especies de ultimas voluntats per ella fets fins aquell dia, y especialment los dos que feu y firmá y closas entregá a mi lo subserit notari, lo un als vint y set Abril y lo altre als vint y quatre Desembre tots del any mil set cents vuitanta sinch. Per tant vull que contam als catorse dias del mes de Mars del sobre expressat any mil set cents noranta nou morta dita testadora, y donada Eclesiastica sepultura a son cadaver constituhit jo lo citat notari en un quarto de las casas en que habitaba, y morí la relatada testadora situadas en esta ciutat, y en lo carrer Ample a instancia de Joseph Gironella y Tomba ciutadá honrat de Barcelona fill de la expressada testadora, pretenent en lo sobre dit testament tenir algun interes en presencia del Rnt. Dr. en dret Ramon Basart Pbre. y de Eudalt Rovira, y Elias escrivents los dos en Barcelona residents testimonis per estas cosas cridats require a mi lo expressat Francesch Joan Elias y Bosch notari que li enseñás y manifestás la dita plica, y publicás lo testament, que en ella se contenia com en efecte enseñada y regoneguda aquella la he oberta y publicat ab altra e intelligible veu lo testament que dins ella he encontrat que es del thenor seguent.--------------------

En nom de Deu amen. Jo Da. Theresa Gironella y Tomba viuda de Dn. Christofol Gironella y Pujol ciutadá honrat de Barcelona filla llegitima, y natural de Carlos Tomba sastre de dita ciutat, y de Francesca Tomba y Roca conjuges difunts: Gozant de salut corporal per la gracia de Deu y ab mon bon entendiment sana memoria, y clar parlar: Volent disposar de mos bens lo present meu fas tstament ultima y darrera voluntat mia, en y ab lo qual elegesch en marmessors y del present meu testament executors a Anton Tomba comerciant de esta ciutat mon germá, a Dn. Joseph Gironella, y a Dn. Gervasi Gironella mos fills, a Agustí Serdá mon cuñat Rnt. P. Prior que vull es, y per sempre será, y al Dor. en dret Pau Soriá tots en la present ciutat de Barcelona residents als quals y a sa major part dono ple poder y facultat de cumplir, y executar esta ma testamentaria disposició conforme per mi avall trobaran ordenat y disposat.-------------------------

Primerament vull, que tots los deutes que lo dia de mon obit deixaré sien pagats sens estrepit ni figura de judici seons, que de ells llegitimament aparexerá la veritat del fet conciderada.---------

Elegesch la sepultura a mon cadaver fahedora en lo vas de dit mon difunt marit constituhit en la Iglesia de Nostra Sra. de la Mercé de la present ciutat devant lo Altar Major, volent que aquella me sia feta general enlo modo se feu per dit mon difunt marit, gastant per ella de mos bens lo que convinga.------------------------------------------

Item vull, que per salut y repos de la mia anima, marit, pares, y demes de ma obligació me sien fetas dir, y celebrae mil quatrecentas vint y sinch missas ab una absolta a la fi de cada unqa de ellas, de charitat a saber es mil dos centas, set sous y sis diners, y las restants doscentas vint y sinch de charitat deu sous celebradora en esta forma; cent sinquanta en la Iglesia parroquial de Sta. Maria del Mar; altras cent sinquanta en la Iglesia de P.P Trinitaris Calsats; altras cent sinquanta en la Iglesia del Convent de Nostra Sra. de la Mercé; cent en la Iglesia de P.P Clergues Menors de St. Sebastiá; sinquanta en la Iglesia del Convent de P. Servitas; sinquanta en la Iglesia del Convent de St. Francisco de Paula; sinquanta en la Iglesia de l Convent de St. De St. Francesch totas de la present ciutat; doscentas vint y sinch y estas e la charitat sobreditas de deu sous en la Capella de la Torre de Sarriá celebradoras per los P. Religiosos Caputxins de Sta. Eulalia de Sarriá donantlos ames de dita charitat per raho de utensilis de vi, cera, hostia, y demes quinse lliuras per totas las sobre ditas missas, y per lo cas que los Religiosos Caputxinos de Sarriá no volguessen celebrarlas pagan dels mos marmessors ferlas celebrarlas en dita Capella, o en altre paratge quals acomodia, y per los Sacerdots voldrán ells vull, que per lo Rnt. Manuel Torrents y Desprat Pbre. me sian celebradas sinquanta missas de charitat deu sous quiscuna.

Mes vull que per lo Confesor, que tindré en la hora de la mia mort, y per lo Sacerdot que me acistirá en lo ultim instant de ma vida sean celebradas vint y sinch missas resadas per quiscun de ells de charitat deu sous quisicuna.

Item vull que lo temps mon cadaver estaría en casa per los Religiosos del expressat Convent de Nostra Sra. de la Mercé vull sia entregat son import al Prior de dit Convent peraque facia celebrar missas en la Capella de ma casa mentres mon cadaver estará alli present, y per lo cas de no poderse celebrar totas en dita Capella las que faltaran a celebrarse lo Rnt. P. Prior las facia celebrar en la Iglesia de son Convent, y las restants misas las deixi a la disposició dels referits mos marmessors mes vull, que mon cadaver sia aportat desde casa a la Iglesia en que deverá ser enterrat, per quatre tercero, las de St. Francesch, y quatre Esclavas o tercero las de Nostra Sra. de la Mercé elegidoras per sos respective superiors, las quals procuraran que totas vuit sian personas necesitadas a las quals y a las respective Andadoras vull sels done a cada una de ellas per una vegada un duro y a mes, que la tarde antes de mon enterro se me fase en ma casa una absolta general per la Rnt. Comunitat de dita parroquial Iglesia de Sta Maria del Mar, altre per la de P. P. Trinitaris Calsats, altre per la de Religiosos del Convent de Nostra Sra. de la Mercé, altre per la de Religiosas Servitas del Bonsucces, altre per los Religiosos de St. Francesch y que sem fase tres dias de cos present.-------------------------------

Item vull, que tots anys en lo dia de Sta. Theresa se celebria en sufragi de ma Anima y demes de ma obligació un aniversari o ofici en la Capella que las Tercerolas de la Tercera Orde de St. Francesch tenen en lo Hospital General de Sta. Creu de la present ciutat celebrador per los Sacerdots que corresponga donantlos la charitat regular, que se acostuma donar per dits aniversaris u oficis, y es ma voluntat que tots anys per semblant dia se distribuscan per lo P. Comisari de dita Tercera Orde, o per qui aparega al dit P. Comisari entre las germanas se encontrarán malaltas entre la Cambrada una lliura deu sous per iguals parts y en cas que en lo sobre dit dia de Sta. Theresa no se encontraran malalta alguna en dita Cambrada, es ma voluntat, que dita una lliura deu sous quedia a favor de dita Capella, y prego a mos marmessors, que cuydian de replegar son capital, y fundar lo sobre dit aniversari, o ofici y demes sobre referit.-----

Item Deixo y Llego a Theresa Ballesca y Gironella, ma filla trenta lliuras annuals durant sa vida natural, y es ma voluntat, que en cas de quedar viuda dita ma filla Da. Theresa se li done a mes de las trenta lliuras sobre ditas cent lliuras tambe annuals durant sa vida natural, per qual efecte vull, que per los sobre expressats mos marmessors sie presa la quantitat necesaria de mos bens per la sobre dita penció vitalicia, y aquella esmersada en llochtuto, y segur, peraque la referida ma filla Da. Theresa puga cobrar aquella durant sa vida natural tant solament en independenment del hereu, que avall anomenaré, y morta dita Da. Theresa la proprietat de dita penció vitalicia. Bage al cumulo de ma herencia.---------------------------------

Item deix, y llego a mos nebots Simon y Theresa Prades, y Tomba vint lliuras a cada un de ells per una vegada.--------------------------------

Item dexo a Sor Maria Anna Tomba Religiosa en lo Monastir de Jerusalem de la present ciutat nevoda mia quinse lliuras annuals durant sa vida natural tantsolament.----------------------

Item dexo, y llego a Sor Theresa Cerdá y Tomba altre nevoda mia Religiosa del Monastir de Carmelitas Calsadas quinse lliuras annuals durant sa vida natural tant solament.-----------

Item dexo a la dona que me acistirá en la ultima malaltia quinse lliuras per una sola vegada, y set lliuras deu sous a cada una de las personas, que a las horas se trobarán al servey en la mia casa veninthi compres lo criat per una sola vegada.-----------------------------------------------------

Item dexo, y llego lo Faldellí rich a Nostra Sra. de la Mercé de la present ciutat.-----------------------

Item Dexo y llego a las sobre expressadas Religiosas Maria Anna Tomba y Theresa Cerdá sis camisas a quiscuna de ellas de las de mon port totas las mitjas de fil de mon us que deurán repartir per iguals parts entre las ditas dos Religiosas.------------------------

Item Dexo la Sotacapa de plata ab tota sa guarnició, que me regalá la Generala difunta a Dn. Gervasi Gironella y Tomba.----------------------------------------------

Item dexo a Da. Theresa Ballescá ma filla, las arrecadas petitas de diamants.---------------------

Item dexo a Da. Theresa Gironella muller de Dn. Gervasi Gironella ma nora la mia calaxera y a mes la mitat de la roba de mon us, que a ella aparexerá, y la altra mitat la dexo a Theresa Prades ma neboda.--------------------------

Item dexo a Ignacia Cerdá, y Tomba ma germana un collaret de una via de perlas finas y un falda lli, la joya verda, y per lo cas de trobarse premorta lo dia de mon obit ho deixo al que sera son hereu, o successor.-----------------------------

Item dexo y llego a Gervasi Gironella mon fill las manillas de perlas finas ab sas corresponents brotxas de diamants, las que deuran servir per adorno de sa muller y nora mia respetcive, y mort dit Dn. Gervasi mon fill vull que las expressadas manillas junt ab sas brotxes pasian a sos respectives hereus, y successors del un al altre in perpetuum.-----------------------------

Item dexo a Da. Theresa Ballescá y Gironella doncella ma neta una joya de esmeralda ab una cadenilla de or, ab un llas encarnat; Y a mes unas arrecadas de oresmeraldas y diamants ab tres ametllas.--------------------------------------

Item Dexo a Maria de la Mercé Gironella, una maseta ab deu diamants alrededor y un al mitg.-

Item dexo a Josepha Nogues doncella una joya de diamants per lo coll.---------

Item dexo a Pere Nolasco Gironella fill de Dn. Joseph Gironella mon net una capsa esmaltada guarnida sas corresponents xorneras de or per lo cas de acomodarse, y per lo cas de no acomodarse la dexo a Anton Gironella altre net meu.------------------------------------

Item dexo y llego a la viuda de Esteve Via comerciant de esta ciutat, y a las dos fillas de est vint y sinch lliuras moneda barcelonesa a quiscuna de ellas.----------------------

Item dexo y llego a la viuda de Miquel Simo, y a las dos fillas de est vint y sinch lliuras a quiscuna per una sola vegada.----------------------------------

En tots los altres emperó bens meus mobles, e immobles haguts, y per haver, noms, veus, drets, forsas, y accions mias universals, que a mi me pertañen y espectaran en qualsevol part del mon per qualsevols causas, y rahons, deix y atorch, y a mi hereu universal fas, e instituhesch a Dn. Gervasi Gironella y Tomba mon fill durant sa vida natural, o mentras, que sos fill, y nets no arribian a la edat de vint y sinch anys en qual cas , y arribant a dita edat de vint y sinch anys vull que per lo referit Gervasi mon hereu sia donada la part de herencia de mos bens a mos nets a proporció lo numero de aquells que arrivarán a dita edat: Volent, que ma herencia sia repartida entre mos nets, per iguals parts. Y per lo cas, que lo referit Dn. Gervasi me premoris, a ell substituhesch, y a mi hereu universal fas, y instituhesch a tots sos fills, y nets meus, que lo dia de mon obit viurán y a mi hereus esser voldrán per iguals parts y porcions entre ells fahedors, a sas liberas voluntats.----------

Declaro, que quant se casá lo sobre nomenat Dn. Gervasi Gironella mon fill ab la referida Da. Theresa Gironella sa muller de voluntat, y coneixament de Dn. Christofol Gironella mon marit li doní unas arrecadas de diamants de tres ametllas engastradas ab plata y un xufocante ab cadenilla y llas de diamants engastats ab plata corresponents a las arrecadas lo que vull li servesca per llegat particular lin fas attes, que lo referit mon difunt marit me doná facultat ab son testament de disposar de las robas y joyas. Las quals arrecadas y xufocante hauria tingut quan morídit mon marit si ell no hagues adherit a dita entrega, y ara li hauria pogut fer igual llegat de ditas arrecadas y xucante.---------------

Mes en explicació de ma voluntat dich y declaro, que per part de Dn. Joseph Gironella mon fill se podrian suscitar algunas dificultats a cerca del inventari se prengué dels bens del citat mon marit de que se fou llegitimament pres o be si hi faltaria alguna cosa, declaro que qualsevol cosa que hi falta no fou peraque jo no instas, que se continuas sino que se digué, que no era necessari lo continuarho. Mes declaro que lo predit Dn. Joseph Gironella mon fill se apropriá part de la heretat y bens del enunciat Christofol Gironella mon marit, y propri de est lo seguent. Primo: un adres de diamants, unas arrecadas de tres pendents, lo adres en cadenilla ab sa creu corresponent. Item un anell de rubins, y diamants altre anell tot de diamants, y una soguilla de or, junt ab sa corresponent pessa abaix. Item un platet y collera, escodella y tap de plata tot per paparotas: Un Rolotge de similar, y altre del mateix, que sa muller sen apropriá que era de Da. Theresa, un armari gran fet en Gerona junt ab tot lo que hi havia dintre y entre altres cosas hi havia un llot enter de domás vert, una caixa de satí blanch pintada de diferents flors forrada de cotó blanch esmertxada; Las cadiras del estrado, que eran de palma sen portá ls taulas que li aparegué, un fanal de cristall del primer saló ab una paloma en son remate, y sis cadiras de la taula, que eran de palma de Napols, a mes, se apropriá de tot lo de la casa a excepció de lo que era del primer pis, y unicament sols podia apropiarse de lo del segon pis.--------------------------------

Revocant ab lo present tots, y qualsevols altres testaments, codocils, y altres especies de ultimas voluntats per mi fins lo dia present fets, y especialment los dos que fiu y fimá y closos entreguí a Francesch Joan Elias y Bosch notari publich de numero de la present ciutat, lo un als vint y set Abril, y lo altre als vint y quatre Desembre tots del any mil set cents vuitanta sinch, no obstant qualsevols paraulas derogatorias que se hi trobasen contingudas, yh altras de las quals ab lo present ne hagues de fer expressa menció per quant de aquellas ne penedesch y vull que ellas no obstant a tots los altres prevalesca.-----------

Aquesta es la mia ultima y darrera voluntat la que vull que valga per testament, codicil o per aquella altre especie de ultima voluntat que millor en dret valer puga de la qual mon obit, seguit, y no abans vull ne sie fetas las copias, que demanadas ne serán per los que pretetendran tenirhi interes.-------------------------

Fet y firmat fonch lo present testament en la ciutat de Barcelona als quatre dias del mes de Febrer del any del Sor. de mil set cents noranta y nou.
Theresa Gironella.

De las quals cosa lo sobre mencionat Dn. Joseph Gironella me requirí lleves lo present acte. Y quedá advertit per mi lo notari avall escrit que del present testament se ha de pendrer la rahó en la oficina de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims altrament no ha de donar fes en judici per los efectes expressatds en la Real Pragmatica Sanció publicada en esta ciutat . Tot lo que fou fet en la ciutat de Barcelona dia, mes, y any sobre nomenat. Essent presents los mateixos testimonis instrumentals daltanomenats.
Joseph Gironella, En poder de mi Francisco Joan Elias Bosch notari que afirmo coneixer a dit requirent, y que ha firmat de sa ma.