Saga Bacardí
33249
PAGO DE CENSAL Y PRORRATAS DE DULCET, A JOSÉ GIRONELLA Y TOMBA
.

Sia a tots notori con jo D. Joseph Gironella, ciutadá honrat de Barcelona, y en ella domiciliat. De mon grat y certa ciencia, confesso , y en veritat regonech a Joan Dulcet Corredor Real de Cambis, en la present ciutat resident, absent, per ell lo notari avall escrit present, y estipulant, que ab diner comptant realmente, y de fet, en presencia del notari, y testimonis mencionadors, per man de tercera persona me ha donat y pagat la quantitat de setcentas lliuras moneda catalana, que son a cumpliment de la lluició de aquell censal de preu nates mil lliurasm, y penció trenta lliuras, y al present sols de preu ditas setcentas lliuras, y penció vint y una lliuras que tots anys als catorze Janer, dit Dulcet per los titols que se calendarán me feya, y prestaba; com las restants trescentas lliuras, se entengan ja lluidas, ab semblant quantitat que dit Dulcetsatisfeia al infriot mon difunt pare, en lo anu mil setcents noranta dos; segons que aixis ha estat declarat per los Drs. en dret Manuel de Escrivá, y Joan Armengol en esta ciutat domiciliats, arbitros elegits per mosaltres a est efecte als dos dels corrents. Y me especta lo dit cens com a hereu de la universal hereta, y bens que foren del Magnifich Christofol Gironella, també ciutadá honrat de Barcelona, mon difunt pare, per est elegitab son ultim testament que clos entregá a Ramon Matheu y Smandia, notari publich de número de Barcelona, als vint y hu Agost mil setcents noranta, que seguit son obit fonch obert y publicat per lo mateix notari als vint y dos, y vint y quatre Maig mil setcents noranta set. Aquell espectaba en virtut de venda y especial creació de dit censal, per dit Dulcet al expresat mon difunt pare feta, de la qual, consta ab acte rebut en poder de Matheu notari als catorse Janer mil setcents noranta, com de las pencións y porratas per rahó de dit censal a mi degudas, , a entretat, satisfet, no empero de las pencions, y porratas que del expressat censal pertañen a D. Gervasi Gironella, mon germá, com a hereu de Da. Theresa Gironella ma difunta mare, y axi en testimoni de ditas cosas, no sols otorgo la present apoca, sino també absolch, difinesch, y remeto lo calendat censal, aixi en son preu com en sas pencions, y erratas, donant per libres, y ecemptas las especials, y generals, obligacions de aquell. Cancellant lo acte de sa creació, clausulas, y obligacións de ell resultantes de manera que no pugan aprofitar a mi, ni donar al expresat Dulcet, ni a sos bens, imposant me per rahó de ditas cosas, silenci perpetuo, ab pacte firmisim de no demanar cosa alguna mes. Y se ha de saber que las presents escripturas deu registrarse en lo ofici de hipotecas de esta ciutat dins sis dias proxims, y en los demes ahont corresponda dins los termes competents, segons Real Pragmatica Sanció. En testimoni del que otorgo la present escriptura en esta ciutat de Barcelona als trenta dias del mes de Octubre del any mil setcents noranta nou. Y dit otorgant, conegut del infrit notari, ho firmá. Essent presents per testimonis Anton Ubach, y Lluis Comes, escribents, residents en esta ciutat.
Joseph Gironella, En poder de Joseph Ubach.