Saga Bacardí
33276
ESCRITURA DE TESTAMENTO DE MARIANO PUJOL Y GALUP.


En nom del Señor amen. Jo Mariano Pujol y Galup, ciutadá de Barcelona, fill llegitim y natural de Mariano Pujol comerciant, ciutadá de dita ciutat, y de Vicenta Pujol y Galup, conjuges difunts. Estant detingut en lo llit de indisposició corporal, emperó per la gracia del Señor ab tot mon enteniment, entera memoria y clar parlar, apte y capas pera testar, fas y ordeno lo present meu testament, y derrera voluntat mia, ab lo qual elegesch en marmessors, y de est mon testament executors a Barthomeu Soler y Casadevall comerciant, ciutadá de esta ciutat mon cuñat, a Vicenta Soler y Pujol muller sua, a Raymunda Pujol las dos germanas mias, y a Gayetano Galup corredor Real de cambis, ciutadá de esta ciutat mon oncle, als quals, y a la major part de ells don ople poder, y facultat pera cumplir, y executar est mon testament, segons que per mi en ell trobaran ordenat, y disposat.
Primerament vull que mos deutes sien pagats.
Elegesch la sepultura faedora a mon cadaver en la Parroqual Iglesia de Sant Just y Sant Pastor de esta ciutat, lo que vull me sie feta de la solemnitat que apareixerá a dits mos marmessors.
Item: Vull que luego de seguit mon obit per descans de la mia anima, y demes de la mia obligació me siguen fetas dir, y celebrar quatre centas setanta sinch missas de caritat set sous y sis diners quiscuna, celebradoras en las Iglesias, y Altars y per los Sacerdots que apareixerá a dits mos marmessors, y ames de las sobreditas missas vull que men sigan fetas celebrar vint y sinch per lo Sacerdot que tindrá a be dit Barthomeu Soler y Casadevall, de caritat deu sous quiscuna.
Item: Deixo, y llego a dita Raymunda, y a Josepha Pujol germanas mias cent doblas en or a cada una de ellas, per una vegada solament, pagadoras en lo cas de contraurer matrimoni carnal, o espiritual.
En tots lo demes bens meus mobles, e immobles, presents y veniders instituhesch hereva mia universal a dita Vicenta Soler y Pujol ma germana, y morint esta quant que quant sens fills a ella substituhesch, y hereva mia universal fas a la enunciada Raymunda Pujol altre germana mia, y faltant esta de la conformitat que tinch dit de la enunciada Vicenta a dita Raymunda substituhesch y hereva mia universal fas a la enunciada Josepha germana mia a totas sas voluntats. Declarant que revoco y anullo ab lo present ttos y qualsevols altres testaments, codicins, y especies de ultima voluntat per mi fins al present fets y fetas, en poder de qualsevols notaris, encaraque en aquells y aquellas si trobassen paraulas derogatorias, de las quals degués fer menció pues de aquells y aquellas me penedesch, y vull que lo present prevalga als demes.
Aquesta es la mia ultima y derrera voluntat, que vull valga per testament, codicil, o per aquella especie d eultima voluntat que millor en dret valer podrá, de la qual mon obit seguit vull e sigan fetas las copias que seran demanadas.
Fet y firmat fonch lo present meu testament y derrera voluntat mia en esta ciutat de Barcelona als vint y sis dias del mes de Novembre del any mil vuyt cents. Y ditt testador (conegut del infrit notari) no ho firma peraque digué no poder per rahó de sa gave enfermetat, per ell y de son consentiment, firmá un dels infrits testimonis, a lo que ho foren presents cridats y pregats per dit testador, lo Rnt. Valentí Darta Pbre. Y Beneficiat de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar de esta ciutat, y Anton Ubach escrivent en esta ciutat residints.
Per dit testador, y de son consentiment firmo jo Anton Ubach En poder de Joseph Ubach.